Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.03.2011 otsus nr 865

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.02.2011

§ 1.  Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 2009, 59, 389) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) baasfinantseerimine – teadus- ja arendustegevuse finantseerimine teadus- ja arendusasutuse arengueesmärkide saavutamiseks, sealhulgas riigisiseste ja -väliste projektide kaasfinantseerimiseks, uute uurimissuundade avamiseks ning infrastruktuuri investeerimiseks;”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) järeldoktor – teadlane, kellel on doktorikraadi kaitsmisest või välisriigi samaväärse kvalifikatsiooni omandamisest möödunud mitte rohkem kui viis aastat, välja arvatud lapsehoolduspuhkusel ning kaitseväeteenistuses viibimise aeg, ning kes viib kas uurija-professori, juhtivteaduri, vanemteaduri, professori või dotsendi juhendamisel läbi alus- ja rakendusuuringuid või arendustegevust, täidab iseseisvalt uurimis- või arendustegevuse uurimisteemat või projekti või vastutab selle oluliste lõikude täitmise eest. Järeldoktor võib juhendada doktorante;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) uurimistoetus – teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks ning teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks eraldatav toetus (institutsionaalne uurimistoetus) või teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus (personaalne uurimistoetus), sealhulgas magistrandi ja doktorandi teadustöö stipendium ja järeldoktori teadustöö toetamiseks eraldatav toetus.”;

4) paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) uurimistoetus – teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku infrastruktuuri ülalpidamiseks eraldatav toetus (institutsionaalne uurimistoetus) või teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus (personaalne uurimistoetus), sealhulgas magistrandi ja doktorandi teadustöö stipendium ja järeldoktori teadustöö toetamiseks eraldatav toetus.”;

5) paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) uurimistoetus – teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku infrastruktuuri ajakohastamiseks, täiendamiseks ning ülalpidamiseks eraldatav toetus (institutsionaalne uurimistoetus) või teadus- ja arendusasutuses töötava isiku või uurimisrühma kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus (personaalne uurimistoetus), sealhulgas magistrandi ja doktorandi teadustöö stipendium ja järeldoktori teadustöö toetamiseks eraldatav toetus.”;

6) paragrahvi 41 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Teadusraamatukogu”;

7) paragrahvi 41 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 41 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teadusraamatukogule esitatavad nõuded, teadusraamatukogu nimetamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. Teadusraamatukogud nimetab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.”;

9) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse:
1) põhimääruse kinnitab avalik-õiguslik juriidiline isik;
2) juhtorganid on avalik-õigusliku juriidilise isiku kehtestatud tingimustel ja korras valitud teadusnõukogu ja direktor;
3) pädevusse kuulub lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine avalik-õigusliku juriidilise isiku kehtestatud tingimustel ja korras;
4) finantseerimine avalik-õiguslikule juriidilisele isikule riigieelarvest eraldatud vahenditest toimub avalik-õigusliku juriidilise isiku kehtestatud tingimustel ja korras ning kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega;
5) ümberkorraldamine ning tegevuse lõpetamine toimub avalik-õigusliku juriidilise isiku kehtestatud tingimustel ja korras.”;

10) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Riigiasutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või tema asutusena asutatud teadus- ja arendusasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris selle registri põhimääruses sätestatud korras.”;

11) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isikuna tegutseva teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu:
1) kinnitab teadus- ja arendusasutuse põhikirja;
2) kinnitab teadus- ja arendusasutuse struktuuriüksuste põhimäärused;
3) võtab vastu teadus- ja arendusasutuse arengukava;
4) kinnitab teadus- ja arendusasutuse eelarve ja majandusaasta aruande;
5) kehtestab teadus- ja arendusasutusele eraldatud riigieelarveliste vahendite jaotamise ja kasutamise korra;
6) kehtestab teadustöötajate konkursi läbiviimise tingimused ja korra;
7) otsustab teisi seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi.

(7) Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu ülesanded määratakse kindlaks selle teadus- ja arendusasutuse põhimääruses.”;

12) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Teadus- ja arendusasutuse liikmeskond

Teadus- ja arendusasutuse liikmeskonda kuuluvad:
1) teadustöötajad – alus- ja rakendusuuringuid või arendustegevust läbiviivad valdavalt teaduskraadiga, erandina kõrgharidusega isikud, kes töötavad teadustöötaja ametikohal või spetsialistina või insenerina, ning teadus- ja arendusasutuste ja nende struktuuriüksuste juhid, kes korraldavad teadus- ja arendustegevuse kavandamist ja elluviimist. Teadus- ja arendusasutuses töötavad õppejõud võivad osaleda teadus- ja arendustegevuse läbiviimises;
2) tehnikud – teadustöötajate juhtimisel alus- ja rakendusuuringuid või arendustegevust läbiviivad isikud, kellel on vastav ettevalmistus;
3) abipersonal – alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimisesse kaasatud isikud, kelle tööülesanded ei ole otseselt seotud alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimisega, ning teised teadus- ja arendusasutuse ülesannete täitmist toetavad isikud;
4) teised õigusaktides nimetatud isikud.”;

13) paragrahvi 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Teadustöötajate ametikohad”;

14) paragrahvi 8 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Teadus- ja arendusasutuste teadustöötajate ametikohad on nooremteaduri, teaduri, vanemteaduri ja juhtivteaduri ametikoht.”;

15) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Nooremteadur on teadustöötaja, kes osaleb juhendaja juhendamisel teadustöös. Nooremteaduri ametikohale võib kandideerida ja sellel töötada isik, kes on immatrikuleeritud doktoriõppesse.”;

16) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Nooremteaduri tööleping sõlmitakse kuni doktoriõppe õppekava nominaalkestuse ajaks.”;

17) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Doktorandiga, kes õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal ja kes on läbinud atesteerimise ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras, või esimese aasta doktorandiga, kes õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal, sõlmib doktorandi immatrikuleerinud teadus- ja arendusasutuse volitatud isik konkurssi välja kuulutamata tähtajalise töölepingu nooremteadurina töötamiseks, kui doktorant seda taotleb. Tööleping sõlmitakse kuni doktoriõppe õppekava nominaalkestuse ajaks.”;

18) paragrahvi 10 punktis 3 asendatakse sõnad „vastavalt riigi arengukavadele” sõnadega „teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade koosseisus”;

19) paragrahvi 10 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „ministeeriumide” sõnadega „Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks”;

21) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 61 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

23) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Eesti Teadusagentuur

(1) Eesti Teadusagentuur on riigi sihtasutus, mis:
1) korraldab ja viib läbi uurimistoetuste taotluste hindamist;
2) teeb haridus- ja teadusministrile institutsionaalsete uurimistoetuste määramise või nende mahu muutmise ettepanekuid;
3) määrab personaalsed uurimistoetused;
4) korraldab teadusprogrammides, sealhulgas rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemiseks võetud kohustuste täitmist;
5) analüüsib uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ühiskonnas;
6) jälgib ja analüüsib uurimistoetuste kasutamise tulemusena tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust, intellektuaalse omandi tekkimist ja kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist;
7) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

(2) Eesti Teadusagentuur:
1) kaasab oma tegevusse pädevaid eksperte ning arvestab otsuste tegemisel nende hinnanguid;
2) tegutseb kooskõlas riiklike teadus- ja arendustegevuse strateegiatega;
3) lähtub oma tegevuses teadusele omastest eetilistest põhimõtetest ja headest tavadest.

(3) Eesti Teadusagentuuril on kuni 15-liikmeline eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev hindamisnõukogu, mis hindab uurimistoetuste taotlusi järjepidevalt, asjatundlikult ja sõltumatult.

(4) Hindamisnõukogu liikmete kandidaate saavad esitada teadus- ja arendusasutused, mille teadus- ja arendustegevust on vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud, Eesti Teaduste Akadeemia ja teadlaste esindusorganisatsioonid.

(5) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(6) Eesti Teadusagentuuris teostab riigi asutajaõigusi Haridus- ja Teadusministeerium.

(7) Hindamisnõukogu koosseisu kinnitab Eesti Teadusagentuuri nõukogu kooskõlastatult haridus- ja teadusministriga.”;

24) paragrahvi 13 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) oma valitsemisalale tarviliku teadus- ja arendustegevuse ning selle finantseerimise korraldamine, arvestades evalveerimiste tulemusi ning nendega kaasnevaid hinnanguid ja soovitusi;
2) riiklike teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamine ning nende täitmise korraldamine ning oma valitsemisala teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamine ning nende täitmise korraldamine;”;

25) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) korraldab teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimise finantseerimist;”;

26) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teadus- ja arendustegevust finantseeritakse riigieelarvest järgmiste meetmete kaudu:
1) baasfinantseerimine;
2) uurimistoetused;
3) arendustoetused;
4) tippkeskuste toetamine;
5) riiklikud teadus- ja arendusprogrammid;
6) teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulude hüvitamine.”;

27) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teadusinformatsiooni hankimist teadusraamatukogudele finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.”;

28) paragrahvi 14 lõike 4 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) kehtestab määrusega teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise korra;
2) kinnitab käskkirjaga teadusraamatukogude teadusinformatsiooni hankimise finantseerimise iga-aastase mahu;”;

29) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise taotlemise tingimustes võib põhjendatud juhul sätestada, et taotluste esitamine toimub inglise keeles.”;

30) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–5 nimetatud meetmetest finantseerimise taotlemise tingimustes sätestatakse finantseerimismeetme eesmärkide saavutamiseks planeeritud teadustöötajate tööaja ning eelarves määratud otseste ja kaudsete kulude osakaalu kohta käivate andmete esitamise täpsemad nõuded.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–5 nimetatud meetmetest finantseeritakse:
1) teadus- ja arendustegevusega seotud otseste kulude katmist, sealhulgas teadustöötajate töötasusid;
2) teadus- ja arendustegevusega seotud kaudsete kulude katmist.”;

31) paragrahvi 14 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) teadus- ja arendustegevusega seotud kaudsete kulude katmist, sealhulgas teadus- ja arendustegevuseks vajaliku infrastruktuuri ülalpidamist.”;

32) paragrahvi 14 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) teadus- ja arendustegevusega seotud kaudsete kulude katmist, sealhulgas teadus- ja arendustegevuseks vajaliku infrastruktuuri ülalpidamist, ajakohastamist ja täiendamist.”;

33) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

34) seadust täiendatakse §-ga 152 järgmises sõnastuses:

§ 152. Institutsionaalne uurimistoetus

(1) Institutsionaalsed uurimistoetused eraldatakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.

(2) Institutsionaalset uurimistoetust on õigus taotleda teadus- ja arendusasutusel, mille teadus- ja arendustegevus on taotlemise hetkel vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud.

(3) Institutsionaalse uurimistoetuse taotlusega koos esitatakse andmed teadus- ja arendustegevuse uurimisteema põhjendatuse, olulisuse, oodatavate tulemuste, täitmises osalevate isikute kvalifikatsiooni ning täitmiseks vajaliku infrastruktuuri olemasolu ja seisundi kohta.

(4) Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(5) Institutsionaalse uurimistoetuse taotluste hindamise korraldab Eesti Teadusagentuur ning viib läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete alusel.

(6) Institutsionaalsete uurimistoetuste iga-aastase mahu kinnitab Eesti Teadusagentuuri ettepaneku alusel haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

(7) Eesti Teadusagentuur jälgib uurimisteema täitmise edukust igal aastal teadus- ja arendusasutuse esitatud aruande põhjal.

(8) Eesti Teadusagentuur hindab teadus- ja arendusasutuste uurimisteemasid esimest korda pärast poole institutsionaalse uurimistoetusega finantseerimise perioodi möödumist ja teist korda pärast uurimisteema riigieelarvest finantseerimise lõppu. Uurimisteemat, millele on määratud institutsionaalne uurimistoetus kuni kolmeks aastaks, hinnatakse pärast uurimisteema riigieelarvest finantseerimise lõppu.

(9) Institutsionaalse uurimistoetuse maksmise jätkamise ja selle mahu muutmise aluseks on:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud hinnang uurimisteema täitmise edukusele;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud hindamise tulemused, välja arvatud juhul, kui uurimisteemat hinnatakse pärast riigieelarvest finantseerimise lõppu.”;

35) paragrahvi 16 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Arendustoetused”;

36) paragrahvi 16 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõnad „sihtasutused eraldavad uurimis- ja arendustoetusteks” sõnadega „sihtasutus eraldab arendustoetusteks”;

38) seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Personaalne uurimistoetus

(1) Personaalset uurimistoetust taotletakse avalikul konkursil Eesti Teadusagentuuri kehtestatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud tingimustel ja korras.

(2) Personaalse uurimistoetuse taotluste hindamise korraldab Eesti Teadusagentuur ja viib läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu.

(3) Personaalse uurimistoetuse määramise otsustab Eesti Teadusagentuur.

(4) Personaalseteks uurimistoetusteks ettenähtud raha eraldatakse Eesti Teadusagentuurile Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatud korras määratud magistrantide ja doktorantide teadustöö stipendiumid on riiklikud stipendiumid.”;

39) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklike teadus- ja arendusprogrammide koostamise ja elluviimise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse strateegilistest arengukavadest tulenevate ja sotsiaal-majandusliku ning kultuurilise arengu seisukohalt oluliste valdkondade edendamine ning riigi vastava valdkondliku poliitika kujundamiseks ja realiseerimiseks vajalike uuringute korraldamine.

(2) Riiklik teadus- ja arendusprogramm koostatakse ministeeriumidevahelisena ning programmi juhtministeeriumi määrab Vabariigi Valitsus korraldusega.

(3) Juhtministeerium korraldab riikliku teadus- ja arendusprogrammi koostamise ja Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks esitamise ning kinnitatud programmi juhtimist, täitmist ja aruandlust.

(4) Riikliku teadus- ja arendusprogrammi koostamise, juhtimise, täitmise ja aruandluse korraldamisel võtab juhtministeerium arvesse evalveerimiste, akrediteerimiste ja teiste uuringute otsuseid, järeldusi ja soovitusi.

(5) Riiklikus teadus- ja arendusprogrammis ettenähtud tegevusi finantseeritakse riigieelarvest kaasatud ministeeriumide eelarvete kaudu vastavalt programmis kindlaksmääratud tegevustele.”;

40) seadust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Teaduse tippkeskused

(1) Teaduse tippkeskus on mitme oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisrühma ühendus, mille eesmärk on kõrgetasemeliste uurimisrühmade koostöö kaudu tõsta läbiviidavate teadusuuringute taset ja tulemuslikkust.

(2) Teaduse tippkeskuste nimetamise ja finantseerimise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3) Teaduse tippkeskused nimetab haridus- ja teadusminister käskkirjaga seitsmeks aastaks.

(4) Teaduse tippkeskuste tegevust finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud tingimustel ja korras.”;

41) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „infrastruktuurikulud” sõnadega „, mida ei kaeta institutsionaalsest uurimistoetusest,”;

42) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „infrastruktuurikulud” sõnadega „, mida ei kaeta institutsionaalsest uurimistoetusest,”;

43) paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 14 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud meetmetest saadud finantseeringu kasutamise aruandes esitab riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena või avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isikuna tegutsev teadus- ja arendusasutus andmed meetme kaudu finantseeritud summaarse teadustöötajate tööaja, otseste kulude jaotuse tööjõukulude, stipendiumide, soetatud põhivara ja muude tegevuskulude kaupa ning soetatud põhivara kaalutud keskmise amortisatsiooninormi.

(2) Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi riiklik järelevalveorgan) teostab riiklikku järelevalvet teadus- ja arendusasutuse, välja arvatud Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse tegevuse üle käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõuete täitmisel.

(3) Riiklikul järelevalveorganil on õigus kaasata riikliku järelevalve teostamisele eksperte.

(4) Oma eesmärgi elluviimiseks on riiklikul järelevalveorganil õigus:
1) tutvuda teadus- ja arendusasutuse käsutuses olevate tõendite ja andmetega, mille alusel on võimalik kindlaks teha riikliku järelevalveorgani ülesannete täitmiseks olulised asjaolud, saada dokumentidest ärakirju või väljavõtteid;
2) teha ettekirjutusi käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõuete rikkumise lõpetamiseks, edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks.

(5) Oma ülesannete täitmisel on riiklik järelevalveorgan kohustatud olema hinnangutes erapooletu ning tuginema oma otsustustes õigusaktidele ja usaldusväärsele teabele.

(6) Riikliku järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuses peavad sisalduma:
1) ettekirjutuse tegemise alused koos viitega vastavatele õigusakti sätetele;
2) ettekirjutuse tegemise kuupäev;
3) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
4) riiklikku järelevalvet teostanud ametiisiku nimi, ametikoht ja allkiri;
5) ettekirjutuse vaidlustamise võimalused, tähtaeg ja kord.

(7) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riiklik järelevalveorgan rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.

(8) Ministeerium või kohalik omavalitsus, kelle valitsemisalasse teadus- ja arendusasutus kuulub, teeb teadus- ja arendusasutuse tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud korras.”;

44) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva seaduse § 9 lõiget 41 kohaldatakse alates 2012. aasta 1. jaanuarist ülikooli immatrikuleeritud doktorantidele.

(6) Teadus- ja arendusasutused viivad oma tegevuse käesoleva seaduse § 5 lõikega 21 ning § 7 lõigetega 6 ja 7 kooskõlla hiljemalt 2012. aasta 1. septembriks.

(7) Käesoleva seaduse § 14 lõiget 6 ja § 19 lõiget 1 kohaldatakse alates 2012. aasta 1. märtsist taotletavatele eraldistele ja sõlmitavatele lepingutele.

(8) Käesoleva seaduse § 17 lõikeid 2–5 kohaldatakse alates 2012. aasta 1. jaanuarist koostatavatele ja kinnitatavatele riiklikele teadus- ja arendustegevuse programmidele.”;

45) seadust täiendatakse §-dega 241 ja 242 järgmises sõnastuses:

§ 241. Teaduskompetentsi Nõukogu volituste lõppemine ja ülesannete üleandmine Eesti Teadusagentuurile

(1) Teaduskompetentsi Nõukogu volitused lõppevad 2012. aasta 28. veebruaril.

(2) Riigi asutajaõiguste teostaja korraldab hiljemalt 2012. aasta 1. märtsiks Eesti Teadusagentuuri ülesandeid täitma hakkava riigi sihtasutuse põhikirja kooskõlla viimise käesoleva seaduse § 121 lõikes 1 nimetatud ülesannetega.

§ 242. Enne 2012. aasta 1. märtsi tehtud sihtfinantseerimise otsused ja määratud uurimistoetused

(1) Teadusteemat, millele on enne 2012. aasta 1. märtsi määratud sihtfinantseerimine, finantseeritakse finantseerimisotsuse tegemise ajal kehtinud tingimustel ja korras kuni otsuses määratud sihtfinantseerimise perioodi lõpuni.

(2) Teema sihtfinantseerimise otsuse tegemise ajal kehtinud tingimustel ja korras sihtfinantseerimise jätkamise aluseks alates 2012. aasta 1. märtsist on Eesti Teadusagentuuri hinnang tehtud töö tulemustele. Teadus- ja arendusasutuse teadusteemasid hinnatakse esimest korda pärast poole sihtfinantseerimise taotluses näidatud sihtfinantseerimise perioodi möödumist ja teist korda pärast teadusteema riigieelarvest finantseerimise lõppu.

(3) Enne 2012. aasta 1. märtsi määratud uurimistoetused eraldatakse nende määramise ajal kehtinud tingimustel ja korras kuni uurimistoetuse perioodi lõpuni.”

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3, 19, 22, 23, 26, 30 ja 33–38 jõustuvad 2012. aasta 1. märtsil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4, 31, 41 ja 42 jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril.

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 5 ja 32 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json