Teksti suurus:

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2012, 2

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 13.03.2012 nr 28

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5 ja § 59 lõike 5, komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrust nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 21.04.2011, 7) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Sihtasutusele Erametsakeskus (edaspidi EMK) järgmised dokumendid:
1) lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
2) lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik;
3) keskkonnaregistri elektroonilise andmebaasi metsaala kaart, millel on märgitud selle metsaala katastritunnus, number ja piirid, mille kohta toetust taotletakse.”;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotleja ei esita lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumenti, kui ta esitab lõikes 2 nimetatud toetuste taotlemisel põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohase nõuetele vastavuse küsimustiku.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Nõuded toetuse saamiseks kinnisasja võõrandamise korral taotlusega seotud kohustuste üleandmisel

(1) Kinnisasja võõrandamise korral taotlusega seotud kohustuste üleandmisel kohaldatakse kinnisasja võõrandamise suhtes komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artiklis 82 ettevõtte üleandmise kohta sätestatut.

(2) Taotleja võib taotlusega seotud kohustused teisele isikule üle anda, kui ta võõrandab kõik taotlusega seotud kinnisasjad, andes komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 4 punkti a kohaselt üle kõik taotlusega seotud kohustused.

(3) Lõikes 2 sätestatud juhul teavitab kinnisasjade omandaja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punkti a kohaselt taotlusega seotud kinnisasjade omandamisest EMKd ajavahemikul 22. maist 20. juulini, esitades kirjaliku kokkuleppe kõigi taotlusega seotud kohustuste üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.

(4) Kui taotleja võõrandab kõik taotlusega seotud kinnisasjad ja esitab EMKle kohustuseaasta jooksul pärast 22. maid kinnisasjade omandaja kirjaliku kinnituse, et kinnisasjade omandaja võimaldab kinnisasjade võõrandajale toetuse maksmiseks selles määruses sätestatud nõuete täitmist kontrollida, makstakse taotletud toetus kinnisasjade võõrandajale, arvestades komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõikes 6 sätestatut.”;

6) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§ 3 lõigetes 5 ja 7 sätestatud nõudeid” tekstiosaga „§ 3 lõikes 5 sätestatud nõuet”;

7) paragrahvi 7 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112),”;

8) määruse senine lisa loetakse lisaks 1 ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) määrust täiendatakse lisaga 2 (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Nõuetele vastavuse küsimustiku vorm

/otsingu_soovitused.json