Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. juuli 2010. a määruse nr 77 „Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2012, 3

Põllumajandusministri 12. juuli 2010. a määruse nr 77 „Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm” muutmine

Vastu võetud 13.03.2012 nr 29

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 5 ja § 83 lõike 7 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 12. juuli 2010. a määrust nr 77 „Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm” (RT I 2010, 47, 288) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 1 asendatakse tekstiosa „toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded” tekstiosaga „täpsemad nõuded toidukvaliteedikava, sealhulgas seda rakendava tootjarühma ja toidukvaliteedikavas osaleja ning toidukvaliteedikava eeskirja kohta”;

2) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toidukvaliteedikava tunnustamist võib taotleda „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 82 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastav tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing (edaspidi toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm).”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine või lõppemine;”;

4) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) VTA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma ja toidukvaliteedikava vastavust „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 82 ning selles määruses sätestatud nõuetele.

(2) VTA kontrollib, et toidukvaliteedikavas osaleja kohta ei ole taotluse esitamise päevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ega loomade heaolu nõuete rikkumise eest.”;

6) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json