Teksti suurus:

Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2012, 7

Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm

Vastu võetud 12.07.2010 nr 77
RT I 2010, 47, 288
jõustumine 18.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.03.2012RT I, 16.03.2012, 319.03.2012

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 82 lõike 5 ja § 83 lõike 7 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded toidukvaliteedikava, sealhulgas seda rakendava tootjarühma ja toidukvaliteedikavas osaleja ning toidukvaliteedikava eeskirja kohta, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmise ja toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote märgistamise kord.
[RT I, 16.03.2012, 3 - jõust. 19.03.2012]

§ 2.   Nõuded toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma kohta

  Toidukvaliteedikava tunnustamist võib taotleda “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 82 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastav tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing (edaspidi toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm).
[RT I, 16.03.2012, 3 - jõust. 19.03.2012]

§ 3.   Nõuded toidukvaliteedikavas osalejale

  (1) Toidukvaliteedikavas võib osaleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes toodab või töötleb jaekaubanduses realiseeritavat toiduks ettenähtud eriliste omadustega toodet, mille tootmise põhitoorainena kasutatakse 100% ulatuses toidukvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodetud põllumajandustooteid, mis vastavad toidukvaliteedikava eeskirjas sätestatud nõuetele (edaspidi toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode).

  (2) Lõikes 1 nimetatud ettevõtja (edaspidi toidukvaliteedikavas osaleja) toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu nõuetele vastavuse tase on kõrge.

  (3) Toidukvaliteedikavas osaleja peab arvestust toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote tootmise ja turustamise üle.

§ 4.   Nõuded toidukvaliteedikava eeskirja kohta

  (1) Toidukvaliteedikava eeskirjas nähakse ette nõuded tootmisprotsessi ning lõpptoote eriliste omaduste ja kvaliteedi kohta sätestatud nõuete järgimist kontrollivale sertifitseerimisorgani ülesandeid täitvale isikule ning selle isiku valimise kord.

  (2) Toidukvaliteedikava eeskirjas nähakse ette toidukvaliteedikavas osaleja kontrollimise sagedus, mis peab olema vähemalt üks kord kalendriaastas.

  (3) Toidukvaliteedikava eeskirjas nähakse ette Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) teavitamise kord järgmistel juhtudel:
  1) toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma postiaadressi või kontaktandmete muutumine;
  2) toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine või lõppemine;
[RT I, 16.03.2012, 3 - jõust. 19.03.2012]
  3) määruses sätestatud nõuete täitmisega seotud asjaolu esinemine, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

  (4) Kui toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm soovib toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoodet märgistada viitega toidukvaliteedikavale, siis võib toidukvaliteedikava eeskirjas kehtestada nõuded toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote märgistusele.

§ 5.   Toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote märgistamise kord

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud nõuetekohast märgistust võib kasutada vaid toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptootel.

  (2) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud nõuetekohane märgistus peab vastama «Toiduseaduse» §-des 38–40 sätestatud nõuetele.

  (3) Toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm võib märgistusele lisada sõnaühendi «riiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava» ning viidata märgistusel selle toote erilisele omadusele, toidukvaliteedikava tunnustamisele ja riikliku järelevalve all olemisele.

§ 6.   Taotluse esitamise kord ja taotluse vorm

  (1) Toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemiseks esitab toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm VTA kohalikule asutusele järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas toodud vormi kohane avaldus;
  2) toidukvaliteedikava eeskirja ärakiri;
  3) toidukvaliteedikavas osalejate nimekirja ärakiri;
  4) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud isiku pädevust tõendava dokumendi ärakiri.

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.03.2012, 3 - jõust. 19.03.2012]

  (3) Toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm võib taotluse esitada VTA-le jooksvalt.

§ 7.   Taotluse menetlemise täpsem kord

  (1) VTA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma ja toidukvaliteedikava vastavust “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 82 ning selles määruses sätestatud nõuetele.
[RT I, 16.03.2012, 3 - jõust. 19.03.2012]

  (2) VTA kontrollib, et toidukvaliteedikavas osaleja kohta ei ole taotluse esitamise päevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ega loomade heaolu nõuete rikkumise eest.
[RT I, 16.03.2012, 3 - jõust. 19.03.2012]

  (3) VTA teeb toidukvaliteedikava tunnustamise või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 83 lõike 6 alusel tunnustamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast.

§ 8.   Toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmise kord

  (1) Toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm võib taotleda enne muudatuste tegemist toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmist juhul, kui ta soovib muuta § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduse punktides 5.8, 5.9 ja 6 esitatud andmeid.

  (2) Toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmiseks esitab toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm VTA kohalikule asutusele lisas toodud vormi kohase avalduse, millele lisab tunnustamise otsuse muutmise vajalikkuse põhjenduse, muudetud toidukvaliteedikava eeskirja ja toidukvaliteedikavas osalejate nimekirja.

  (3) VTA teeb toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud avalduse esitamise päevast.

Lisa AVALDUS Toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemiseks või tunnustamise otsuse muutmiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json