Teksti suurus:

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2016, 1

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 11.03.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruses nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(71) Kui määruse § 6 lõike 1 punkti 3 alusel antav toetus on teadus- ja arendusprojektidele antav abi, investeeringuteks ette nähtud abi teadusuuringute taristule või innovatsiooniklastritele antav abi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklitele 25, 26 ja 27, siis kohaldatakse toetuse andmisel nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

(72) Kui määruse § 6 lõike 1 punktide 2–4 alusel antav toetus on kohalikule taristule antav investeeringuteks ette nähtud abi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 56, siis kohaldatakse toetuse andmisel nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 19–24 järgmises sõnastuses:

„19) teadusuuringute taristu – teadusuuringute taristu üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 91 tähenduses;
20) innovatsiooniklaster – innovatsiooniklaster üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 92 tähenduses;
21) alusuuring – alusuuring üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 84 tähenduses;
22) rakendusuuring – rakendusuuring üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 85 tähenduses;
23) tootearendus – teadus- ja arendusprojektidele antava abi puhul tootearendus üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 86 tähenduses;
24) teostatavusuuring – teostatavusuuring üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 87 tähenduses.”;

3) paragrahvi 7 lõiget 14 täiendatakse punktidega 6–9 järgmises sõnastuses:

„6) teadus- ja arendusprojektidele antav abi, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 25 lõigetes 3 ja 4 nimetatud kulud;
7) investeeringuteks ette nähtud abi teadusuuringute taristule, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 26 lõikes 5 nimetatud investeeringute kulud materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse;
8) innovatsiooniklastritele antav abi, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 27 lõigetes 5 ja 8 nimetatud kulud;
9) kohalikule taristule investeeringuteks ettenähtud abi, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 56 lõikes 5 nimetatud investeeringute kulud materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse.”;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 101–108 järgmises sõnastuses:

„(101) Üldise grupierandi määruse alusel teadus- ja arendusprojektidele antava abi osakaal ei tohi ühegi abisaaja puhul ületada:
1) alusuuringute puhul 100% abikõlblikest kuludest;
2) rakendusuuringute puhul 50% abikõlblikest kuludest;
3) tootearenduse puhul 25% abikõlblikest kuludest;
4) teostatavusuuringute puhul 50% abikõlblikest kuludest.

(102) Rakendusuuringute või tootearenduse puhul võib üldise grupierandi määruse alusel teadus- ja arendusprojektidele antava abi osakaalu suurendada abi ülemmäärani 80% abikõlblikest kuludest järgnevalt:
1) kümme protsendipunkti võrra keskmise suurusega ettevõtjate puhul;
2) 20 protsendipunkti võrra väikeettevõtjate puhul.

(103) Rakendusuuringute või tootearenduse puhul võib üldise grupierandi määruse alusel teadus- ja arendusprojektidele antava abi osakaalu suurendada abi ülemmäärani 80% abikõlblikest kuludest 15 protsendipunkti võrra, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
1) projekt hõlmab tõhusat koostööd ettevõtjate vahel, kellest vähemalt üks on väikese või keskmise suurusega ettevõtja (lühendatult VKE), või projekt viiakse ellu vähemalt kahes liikmesriigis või liikmesriigis ja Euroopa majanduspiirkonna (lühendatult EMP) lepingus osalevas riigis ning ükski ettevõtja ei kanna üle 70% abikõlblikest kuludest või projekt hõlmab tõhusat koostööd ettevõtja ja vähemalt ühe teadusuuringute ja teadmiste levitamisega tegeleva organisatsiooni vahel, mis kannab vähemalt 10% abikõlblikest kuludest, ning kellel on õigus avaldada oma uuringu tulemused;
2) projekti tulemusi levitatakse laialdaselt konverentsidel, väljaannetes, avatud juurdepääsuga hoidlates või tasuta või avatud lähtekoodiga tarkvara kaudu.

(104) Teostatavusuuringute puhul võib üldise grupierandi määruse alusel teadus- ja arendusprojektidele antava abi osakaalu suurendada kümne protsendipunkti võrra keskmise suurusega ettevõtjate puhul ja 20 protsendipunkti võrra väikeettevõtjate puhul.

(105) Üldise grupierandi määruse alusel investeeringuteks ette nähtud abi teadusuuringute taristule ei tohi ületada 50% abikõlblikest kuludest.

(106) Üldise grupierandi määruse alusel innovatsiooniklastritele antava investeeringuteks ette nähtud abi osakaal ei tohi ületada 65% abikõlblikest kuludest.

(107) Üldise grupierandi määruse alusel innovatsiooniklastritele antava tegevusabi puhul ei tohi abi osakaal ületada 50% kõigist abikõlblikest kuludest ajavahemikul, mille jooksul abi antakse.

(108) Üldise grupierandi määruse alusel kohalikule taristule antav investeeringuteks ette nähtud abi summa ei tohi ületada abikõlblike kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet. Tegevuskasum tuleb abikõlblikest kuludest maha arvata eelnevalt asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.”;

5) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) avalik-õiguslikud ülikoolid.”;

6) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusi saab esitada taotlusvoorus. Taotlusvooru tähtpäeva ja taotlusvooru eelarve kinnitab rakendusasutus ning selle kuulutab välja rakendusüksus vähemalt kolm kuud enne taotlusvooru tähtpäeva rakendusüksuse veebilehel ning saadab eelnevalt kirja vooru avamise kohta asjaomase maakonna maavalitsusele.”;

7) paragrahvi 13 lõike 5 punktis 10, lõike 6 punktis 9, lõike 7 punktis 10, lõike 8 punktis 8 ja lõike 9 punktis 8 asendatakse tekstiosa „dokumendid, mis kinnitavad väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist;” tekstiosaga „dokumendid, mis kinnitavad väärindatava objekti omandi- või kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist. Kasutusõiguse puhul on vajalik vastava kande tegemine kinnistusraamatusse;”;

8) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui taotleja ei esita koos taotlusega dokumente, mis kinnitavad väärindatava objekti omandi- või notariaalselt kinnitatud kasutusõigust projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul pärast projektile lõppmakse tegemist, teeb rakendusüksus kõrvaltingimustega rahuldamise otsuse, milles sätestatakse tähtaeg nimetatud dokumentide esitamiseks.”;

9) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) juhul kui antakse riigiabi teadustaristu investeeringuteks ning teadustaristut kasutatakse nii majanduslikeks kui mittemajanduslikeks tegevusteks, kehtestama järelevalve- ja tagasimaksemehhanismi kogu teadustaristu eluea jooksul, millega tagatakse, et kohaldatava abi osakaalu ei ületata majandustegevuse osa suurenemise tõttu võrreldes abi andmise ajal ette nähtud olukorraga.”.

§ 2.  Määruse rakendamine

Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2015. aasta 16. novembrist.

Arto Aas
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json