Teksti suurus:

Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2021, 7

Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded

Vastu võetud 17.04.2006 nr 46
RTL 2006, 35, 616
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.03.2021RT I, 16.03.2021, 119.03.2021

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 22 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded.

§ 2.   Sorditunnistuse sisu nõuded

  (1) Riikliku sordiregistri volitatud töötleja (edaspidi registripidaja) väljastab sorditunnistuse sordi kohta, mis on sordinime, eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuete kohane ja mille kohta on tehtud sordi registreerimise otsus. Sorditunnistus väljastatakse sordi omanikule.

  (2) Sorditunnistusel on riigivapi kujutis ning sellele märgitakse järgmised andmed:
[RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]
  1) sordi registreerimise otsuse number ja kuupäev;
  2) sorditunnistuse väljaandmise aeg ja koht;
  3) sorditunnistuse number;
  4) taimeliigi nimi ladina ja eesti keeles;
  5) sordinimi;
  6) aretusnumber;
  7) andmed sordi omaniku, tema esindaja või aretaja kohta.

  (3) Füüsilisest isikust sordi omaniku kohta märgitakse sorditunnistusele sordi omaniku nimi, isikukood ja elukoha aadress. Juriidilisest isikust sordi omaniku kohta märgitakse sorditunnistusele sordi omaniku nimi või ärinimi, registrikood ja asukoha aadress.

  (4) Andmed sordi omaniku esindaja kohta märgitakse sorditunnistusele juhul, kui sordi omanikul on esindaja. Andmed sordi aretaja kohta märgitakse sorditunnistusele juhul, kui sordi aretaja ei ole sordi omanik. Sorditunnistusele märgitakse nende kohta lõikes 3 nimetatud andmed.

  (5) [Kehtetu - RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]

§ 3.   Kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded

  (1) Registripidaja väljastab kaitsealuse sordi tunnistuse sordi kohta, mille kohta on tehtud kaitse alla võtmise otsus. Kaitsealuse sordi tunnistus väljastatakse sordi omanikule.

  (2) Kaitsealuse sordi tunnistusel on riigivapi kujutis ning sellele märgitakse järgmised andmed:
[RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]
  1) sordi kaitse alla võtmise otsuse number ja kuupäev;
  2) kaitsealuse sordi tunnistuse väljaandmise aeg ja koht;
  3) kaitsealuse sordi tunnistuse number;
  4) taimeliigi nimi ladina ja eesti keeles;
  5) sordinimi;
  6) aretusnumber;
  7) andmed sordi omaniku, tema esindaja või aretaja kohta;
  8) sordikaitse kehtivusaeg.

  (3) Füüsilisest isikust sordi omaniku kohta märgitakse kaitsealuse sordi tunnistusele sordi omaniku nimi, isikukood ja elukoha aadress. Juriidilisest isikust sordi omaniku kohta märgitakse kaitsealuse sordi tunnistusele sordi omaniku nimi või ärinimi, registrikood ja asukoha aadress.

  (4) Andmed sordi omaniku esindaja kohta märgitakse kaitsealuse sordi tunnistusele juhul, kui sordi omanikul on esindaja. Andmed sordi aretaja kohta märgitakse kaitsealuse sordi tunnistusele juhul, kui sordi aretaja ei ole sordi omanik. Kaitsealuse sordi tunnistusele märgitakse nende kohta lõikes 3 nimetatud andmed.

  (5) [Kehtetu - RT I, 16.03.2021, 1 - jõust. 19.03.2021]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2006. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json