Teksti suurus:

Põllumajandustoote impordi- ja ekspordilitsents

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2024
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2021, 11

Põllumajandustoote impordi- ja ekspordilitsents

Vastu võetud 15.03.2021 nr 28

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõigete 3 ja 31 ning § 53 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustoote impordi- ja ekspordilitsentsi (edaspidi litsents) taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded, muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete (edaspidi kanepiseemned) importimiseks heakskiidu taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded ja nimetatud heakskiidu saamise täpsemad nõuded ning kanepiseemnete impordilitsentsi taotlemise täpsem kord.

2. peatükk Põllumajandustoote litsentsi taotlemine 

§ 2.  Nõuded põllumajandustoote litsentsi saamiseks

  (1) Põllumajandustoote litsentsi võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle kohta on kantud andmed Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras peetavasse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (edaspidi taotleja).

  (2) Litsentsi saamiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1237, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008 (ELT L 206, 30.07.2016, lk 1–14), artikli 4 lõikes 1 nimetatud tagatise, kui see on nimetatud määruse lisa kohaselt nõutav.

  (3) Lõikes 2 nimetatud tagatist ei pea esitama kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja.

  (4) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

§ 3.  Litsentsi saamiseks taotluse esitamine ja nõuded taotlusele

  (1) Litsentsi saamiseks esitab taotleja PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse. Kui taotleja peab esitama § 2 lõike 2 kohaselt tagatise, lisab ta taotlusele kinnituse tagatise esitamise kohta.

  (2) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) registrikood ning registreerimis- ja identifitseerimisnumber (edaspidi EORI number) või isikukood;
  3) põllumajandustoote kavandatav impordi- või ekspordiriik;
  4) tagatise esitamise korral selle kogusumma;
  5) põllumajandustoote nimetus ning kogus numbrite ja sõnadega ning mõõtühik;
  6) põllumajandustoote kirjeldus vastavalt kombineeritud nomenklatuurile (KN);
  7) vajaduse korral eriteave põllumajandustoote kohta.

  (3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIA-le Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 100 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 4.  Taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimine ning litsentsi andmine ja andmisest keeldumine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotlus on nõuetekohane, kui taotleja ja taotlus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta litsentsi saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA litsentsi andmisest keeldumise otsuse.

  (4) PRIA teeb litsentsi andmise või andmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 341 alusel viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

§ 5.  Litsentsi tagastamine

  (1) Kui litsentsile märgitud põllumajandustoote kogus on täielikult kasutatud või litsentsi ei soovita rohkem kasutada, tagastab ettevõtja litsentsi PRIA-le esimesel võimalusel. Litsentsi kehtivusaja lõppemise korral tagastab ettevõtja litsentsi PRIA-le kahe kuu jooksul litsentsi kehtivusaja lõppemisest arvates.

  (2) Ettevõtja tagastab PRIA-le litsentsi kirjalikult paberil või elektrooniliselt olenevalt sellest, kuidas litsents ettevõtjale anti.

  (3) Litsentsist tulenevaid õigusi ei saa üle anda.

3. peatükk Kanepiseemnete importimiseks heakskiidu taotlemine ja kanepiseemnete impordilitsentsi taotlemine 

§ 6.  Kanepiseemnete importimiseks heakskiidutaotluse esitamine ja nõuded taotlusele

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud ettevõtja, kes soovib importida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 189 lõike 1 punktis c nimetatud muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemneid (edaspidi kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja), esitab PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse heakskiidu saamiseks (edaspidi heakskiidutaotlus).

  (2) Kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja esitab heakskiidutaotluses järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) registrikood ning EORI number või isikukood;
  3) kanepiseemnete ümbertöötlemisel saadava toote kirjeldus ning sellise toote ladustamis- ja ümbertöötlemiskoha aadress;
  4) kanepiseemnete segamisel muude seemnetega saadava loomasööda kirjeldus ning sellise loomasööda ladustamis- ja ümbertöötlemiskoha aadress;
  5) kanepiseemnete kavandatav reekspordi sihtriik.

  (3) PRIA koostab kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja heakskiidutaotluse vormi ning avaldab selle oma veebilehel.

§ 7.  Kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja heakskiitmine

  (1) PRIA kiidab kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 53 lõike 11 alusel, kui täidetud on kõik järgmised nõuded:
  1) kui taotlejale on varem antud kanepiseemnete impordilitsents, on tema või temaga seotud isik täitnud viimase kahe aasta jooksul Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 53 lõikes 11 sätestatud nõuet ning esitanud kanepiseemnete kasutamist tõendavad dokumendid PRIA-le 12 kuu jooksul impordilitsentsi andmise kuupäevast arvates;
  2) taotleja peab elektroonilist laoarvestust ning tagab, et tootmisseadmed ja ladustamistingimused vastavad esitatud tootekirjeldusele;
  3) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid karistusseadustiku §-des 183–190, 268, 364, 365, 391 ja 393 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

  (2) Kui kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja ja heakskiidutaotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta heakskiidu saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA heaks kiitmata jätmise otsuse.

  (3) PRIA teeb kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja heakskiitmise otsuse või heaks kiitmata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 4 alusel viie tööpäeva jooksul heakskiidutaotluse saamisest arvates.

  (4) Kui heakskiidetud kanepiseemnete importija ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele, võib PRIA heakskiitmise otsuse kehtivuse peatada või kehtetuks tunnistada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 4 alusel.

§ 8.  Kanepiseemnete impordilitsentsi taotluse esitamine ja nõuded taotlusele ning impordilitsentsi andmine ja andmisest keeldumine

  (1) Kanepiseemnete impordilitsentsi saamiseks esitab kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja, kes vastab § 2 lõikes 1 sätestatud nõudele ja kes on heaks kiidetud § 7 lõike 1 alusel, kirjalikult paberil või elektrooniliselt PRIA-le taotluse.

  (2) Kanepiseemnete impordilitsentsi taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) teave töötlemisseadme kohta, välja arvatud juhul, kui tegemist ei ole kanepiseemnete reekspordiga;
  2) selliste kanepiseemnete impordikogus kilogrammides, mida töödeldakse nende külvamiseks kasutamist välistaval viisil, töötlemisel saadava toote kirjeldus ning sellise toote ladustamis- ja ümbertöötlemiskoha aadress;
  3) loomasööda saamiseks muude seemnetega segatavate kanepiseemnete impordikogus kilogrammides, saadava loomasööda kirjeldus ning ladustamis- ja ümbertöötlemiskoha aadress;
  4) kanepiseemnete reekspordi sihtriik.

  (3) PRIA teeb kanepiseemnete impordilitsentsi andmise või andmisest keeldumise otsuse viie tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud taotluse saamisest arvates, võttes arvesse §-s 4 sätestatut.

§ 9.  Kanepiseemnete kasutamist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Kanepiseemnete importija täidab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 53 lõikes 11 sätestatud nõuet, mille kohaselt esitab ta kanepiseemnete kasutamist tõendavad dokumendid PRIA-le 12 kuu jooksul temale impordilitsentsi andmise kuupäevast arvates.

  (2) PRIA koostab kanepiseemnete kasutamist tõendavate andmete esitamise vormi ning avaldab selle oma veebilehel.

  (3) Kanepiseemnete importija esitab lõikes 2 nimetatud vormis järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) registrikood või isikukood;
  3) kanepiseemnete impordilitsentsi number;
  4) nende kanepiseemnete kogus kilogrammides, mida on töödeldud nende külvamiseks kasutamist välistaval viisil, ning töötlemise kirjeldus, töötlemise aeg ja koht ning saadava toote kirjeldus;
  5) loomasööda saamiseks muude seemnetega segatud kanepinepiseemnete impordikogus kilogrammides, töötlemise aeg ja koht ning saadava loomasööda kirjeldus;
  6) reeksporditud kanepiseemnete kogus kilogrammides ja reekspordi sihtriik.

  (4) Kanepiseemnete importija esitab PRIA-le kanepiseemnete kasutamist tõendavad järgmised dokumendid:
  1) kanepiseemnete reekspordi tõendamiseks tolli ekspordidokument, millel on eksporditolliasutuse nõuetekohane kinnitus;
  2) kanepiseemnete liikumist tõendavad dokumendid, milleks on arve või arve-saateleht ning laoarvestuse kanne sissetulekute ja väljaminekute kohta;
  3) kanepiseemnete ümbertöötlemisel teenuse ostmist tõendav arve või arve-saateleht.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 10.  Määruse rakendamine

  Kanepiseemnete importijale, kes esitas impordilitsentsi taotluse enne selle määruse jõustumist, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud põllumajandusministri 27. juuni 2011. a määrusest nr 63 „Kanepi impordilitsentsi taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tulenevaid nõudeid ja kohustusi.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 27. juuni 2011. a määrus nr 63 „Kanepi impordilitsentsi taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json