Teksti suurus:

Sotsiaalministri ja sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2022, 1

Sotsiaalministri ja sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.03.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 10, § 27 lõike 3 ja § 39 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 12. novembri 2012. a määruse nr 43 „Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 12. novembri 2012. a määruses nr 43 „Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) isiku elu- ja viibimiskohta ei ole võimalik rahvastikuregistri andmete alusel kindlaks määrata.”;

2) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” muutmine

Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruses nr 59 „Pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staaži arvestamise erisused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) muu asjakohane dokumendid.”;

2) paragrahvi 11 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lapse vähemalt kaheksa aastat kasvatamise aja arvamiseks pensioniõigusliku staaži hulka esitatakse vanemate või vanema abikaasa, eestkostja või hoolduspere vanema kirjalik nõusolek, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhtudel. Kui isikud omavahelist kokkulepet ei saavuta, kuid kõikidel õigustatud isikutel on õigus arvata nimetatud aeg pensioniõigusliku staaži hulka, jaotatakse see nende vahel võrdselt.

(3) Lõikes 2 sätestatud isiku kirjalikku nõusolekut ei nõuta, kui:
1) isik on surnud;
2) isik on teadmata kadunud ja politsei on tema suhtes algatanud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetluse;
3) vanemalt on enne lapse 8-aastaseks saamist vanema hooldusõigus või lapse isikuhooldusõigus täielikult ära võetud;
4) isiku elu- ja viibimiskohta ei ole võimalik rahvastikuregistri andmete alusel kindlaks määrata;
5) isik ei vasta Sotsiaalkindlustusameti päringule nõusoleku saamise kohta;
6) isikul ei ole õigust pensionile veel tekkinud;
7) isikule on pension juba määratud ja ta ei ole taotlenud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa ega § 28 lõike 2 punktis 12 sätestatud pensioniõiguslikku staaži.”;

4) paragrahvi 15 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruses nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Pensioniavalduse esitamine loetakse seaduse § 31 lõike 2 tähenduses kinnitatuks, kui pensioniavaldus on esitatud Sotsiaalkindlustusameti esinduse kaudu.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõna „kokkulepet” sõnaga „nõusolekut”;

3) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) vanemalt on enne lapse 8-aastaseks saamist vanema hooldusõigus või lapse isikuhooldusõigus täielikult ära võetud;”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toitjakaotuspensioni esmakordsel määramisel 18–24-aastasele õppurile, kes jätkab sama kalendriaasta jooksul õppimist seaduse § 20 lõike 2 punktis 1 nimetatud õppeasutuses, makstakse toitjakaotuspensioni ka selle aja eest, kui ta õppimist ei jätkanud.”;

5) paragrahvi 7 lõiked 1–4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Pärast seaduse § 24 lõikes 7 sätestatud kirjaliku nõusoleku andmist makstakse pensionilisa seaduse § 24 lõike 11 punktis 11 nimetatud isikule, kellele nõusolek anti. Kui seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud isikud pensionilisa saamise õiguse kasutamises kokku ei lepi, jaotatakse pensionilisa õigustatud isikute vahel võrdselt. Ühe või mitme isiku loobumise korral jaotatakse pensionilisa ülejäänud õigustatud isikute vahel võrdselt.”;

7) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 11 pealkirjas asendatakse sõna „tõendi” sõnaga „tõendamise”;

9) paragrahvi 11 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Välisriigis elav pensionär tõendab oma elusolekut Sotsiaalkindlustusameti loodud elektroonilise kanali kaudu või esitades käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–5 nimetatud andmed Sotsiaalkindlustusametis kohapeal, välja arvatud seaduse § 424 lõikes 2 nimetatud juhul.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juunil 2022. a.

  (2) Määruse § 3 punkt 9 jõustub üldises korras.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json