Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2022, 9

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 11.03.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” § 8 lõike 1 alusel.

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruses nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „abikõlblik” sõnaga „toetatav” vastavas käändes;

2) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu „lõike 1” sõnadega „, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” § 8 lõike 1”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetuse andmisel taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, artikli 18 lõikes 1 nimetatud taaste- ja vastupidavuskava (ELT L 57, 18.2.2021, lk 17–75) reformi „Energiatõhustamise ja tervikliku rekonstrueerimise soodustamine” investeeringu „Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine” elluviimiseks lähtutakse lisaks käesolevale määrusele Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määrusest nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” (edaspidi üldtingimuste määrus).”;

4) paragrahvi 2 pealkirja täiendatakse pärast sõna „eesmärk” sõnadega „ja saavutatav tulemus”;

5) paragrahvi 2 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „eesmärgid” sõnadega „ja saavutatav tulemus”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„4) paranenud energiatõhususega eluruumide arv;
5) primaarenergia aastase tarbimise sääst.”;

7) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) toetuse saaja – paragrahvi 1 lõikes 4 nimetatud juhul üldtingimuste määruse § 3 punktis 5 nimetatud lõppsaaja;”;

8) paragrahvi 3 punktist 6 jäetakse välja sõnad „, samuti suvila või aiamaja, kui see rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil alaliseks kasutamiseks ja ehitisregistris muudetakse kasutamise otstarve tööde lõppemisel üksikelamuks”;

9) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Vaiete menetleja

EISi toimingu või otsuse peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide. Vaide lahendab EIS.”;

10) paragrahvi 5 lõike 1 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „muundamiseks” sõnadega „, tarbimiskoormuse juhtimiseks”;

11) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõna „toetatavast” sõnadega „punktides 3–6 nimetatud”;

12) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktis 7 nimetatud töö puhul tuleb teha ka vähemalt sama lõike punktis 1 või 2 nimetatud tööd. Kui välisseinad või katus on soojustatud 2000. aastal või hiljem vähemalt 10 cm paksuse kihiga, ei ole lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud tööde tegemine kohustuslik ja § 6 lõike 2 punktides 1–2 toodud soojusläbivuse nõudeid ei kohaldata.”;

13) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) paigaldatava gaasikatla tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A;”;

14) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõnad „ruumide põhiselt” sõnadega „ruumitemperatuuri alusel”;

15) paragrahvi 6 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 7 pealkirjas ja lõike 9 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „mitteabikõlblikud” sõnaga „mittetoetatavad”;

17) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse arv „2500” arvuga „2000”;

18) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Küttesüsteemi asendamine on toetatav, kui paigaldatav kütteseade kasutab taastuvaid energiaallikaid.”;

19) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „200 kilovatti ning planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha aastast elektri tarbimist” tekstiosaga „15 kilovatti”;

20) paragrahvi 7 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „abikõlblik” sõnadega „riigieelarve seaduse alusel toetuse andmisel”;

21) paragrahvi 7 lõiget 9 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) lisakorruse ehitamise, pööningu- või soklikorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu.”;

22) paragrahvis 8, § 16 lõike 4 punktis 6 ja § 17 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „abikõlblikkuse periood” sõnaga „elluviimisperiood” vastavas käändes;

23) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
1) Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30 protsenti ja kuni 20 000 eurot;
2) Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40 protsenti ja kuni 30 000 eurot;
3) punktides 1 ja 2 nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50 protsenti ja kuni 40 000 eurot.

(2) Osalisel rekonstrueerimisel on toetuse määr toetatavatest kuludest 20 protsenti ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.

(3) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 7 nimetatud tööde tegemisel on toetuse määr toetatavatest kuludest 30 protsenti ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.”;

24) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse arv „10” arvuga „14”;

25) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad „kinnitatud vormil EISi e-keskkonna kaudu või e-allkirjastatuna e-kirjaga” sõnadega „kodulehel kirjeldatud viisil”;

26) paragrahvi 11 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud suvila ja aiamaja,”;

27) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) vajadusel kinnitus taotluse vastavusest § 5 lõikes 11 sätestatud erisusele;”;

28) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ehitusprojekt ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral;”;

29) paragrahvi 13 lõike 3 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Lubatav ei ole võtta hinnapakkumust tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikult.”;

31) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad „rekonstrueerimistööde kogumahust” sõnadega „toetatavatest tegevustest”;

32) paragrahvi 18 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „, välja arvatud suvila või aiamaja puhul”;

33) paragrahvi 18 lõike 6 sissejuhatavat lauseosa ja lõiget 10 täiendatakse pärast sõna „esitama” sõnadega „elektroonselt”;

34) paragrahvi 18 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kasutusteatise esitamine ei kajastu ehitisregistris, lisatakse maksetaotlusele kasutusteatise esitamist tõendavad dokumendid.”;

35) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1 ja 2” tekstiosaga „lõikes 1”;

36) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „lõikes” tekstiosaga „2 ja”;

37) paragrahvi 20 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „90 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse tegemisest” tekstiosaga „60 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamisest”;

38) paragrahvi 22 punkti 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„3) nõuda taotluses sisaldunud kinnituste, tööde, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad esitatud andmete õigsust, tegevuste nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json