Teksti suurus:

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2023, 1

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Vastu võetud 10.03.2023 nr 11

Määrus kehtestatakse äriregistri seaduse § 60 lõike 3, äriseadustiku § 4339 lõike 3, § 43310 lõike 3, § 4779 lõike 5, § 47710 lõike 3, § 4919 lõike 5 ja § 49110 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „äriregistri seaduse § 7 lõike 2 punktide 1–3, § 54 lõike 1,” tekstiosaga „§ 60 lõike 3,” ja pärast sõna „äriseadustiku” tekstiosaga „§ 4339 lõike 3, § 43310 lõike 3, § 4779 lõike 5, § 47710 lõike 3, § 4919 lõike 5, § 49110 lõike 3,”;

2) paragrahvi 11 punkti 20 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 4339 lõikes 2” tekstiosaga „, § 4779 lõikes 1 ja § 4919 lõikes 1”;

3) paragrahvi 185 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tõend vormistatakse elektrooniliselt ja tehakse pädevatele asutustele kättesaadavaks Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu.”;

4) paragrahvi 187 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Piiriülese ühinemise korral edastatakse Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu teave ühinemiskande tegemise kohta piiriülesel ühinemisel osalevate ühingute liikmesriikide pädevatele asutustele.”;

5) paragrahvi 193 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Piiriülese jagunemise korral tehakse deklaratiivne jagunemiskanne ka jaguneva ühingu kaardile.

(5) Piiriülese jagunemise korral märgitakse kandes peale lõikes 2 nimetatud andmete ka see, millise liikmesriigi õiguse kohaselt loetakse jagunemine toimunuks, ning tehakse andmed kättesaadavaks Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 1931 järgmises sõnastuses:

§ 1931. Tõendi väljastamine piiriülesel jagunemisel

(1) Pärast deklaratiivse jagunemiskande tegemist väljastatakse piiriüleses jagunemises osalevale jagunevale ühingule äriseadustiku § 4779 lõikes 1 nimetatud tõend (lisa 6).

(2) Tõend vormistatakse elektrooniliselt ja tehakse pädevatele asutustele kättesaadavaks Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu.”;

7) paragrahvi 194 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Piiriülese jagunemise korral edastatakse teave jagunemiskande tegemise kohta Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu piiriülesel jagunemisel osalevate ühingute liikmesriikide pädevatele asutustele.”;

8) määruse 5. peatüki 7. jagu täiendatakse §-dega 1981–1984 järgmises sõnastuses:

§ 1981. Esimene (deklaratiivne) kanne piiriülesel ümberkujundamisel

(1) Piiriülesel ümberkujundamisel tehakse ümberkujundatava ühingu registrikaardile deklaratiivne ümberkujundamiskanne.

(2) Lõikes 1 nimetatud kandes märgitakse:
1) uue ühingu õiguslik vorm, nimi ja kavandatav registrijärgne asukoht sihtliikmesriigis;
2) asjaolu, et ümberkujundamine loetakse toimunuks, kui piiriülene ümberkujundamine on sihtliikmesriigis jõustunud;
3) millise liikmesriigi õiguse kohaselt ümberkujundamine toimunuks loetakse;
4) viide võlausaldajate, töötajate ja osanike või aktsionäride õiguste teostamise korrale;
5) viide veebilehele, kus on võimalik tutvuda piiriüleseks ümberkujundamiseks koostatud dokumentidega, kui need ei ole kättesaadavad äriregistri kaudu.

§ 1982. Tõendi väljastamine piiriülesel ümberkujundamisel

(1) Pärast deklaratiivse ümberkujundamiskande tegemist väljastatakse piiriüleselt ümberkujundatavale ühingule äriseadustiku § 4919 lõikes 1 nimetatud tõend (lisa 7).

(2) Tõend vormistatakse elektrooniliselt ja tehakse pädevatele asutustele kättesaadavaks Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu.

§ 1983. Teine (konstitutiivne) ümberkujundamiskanne ja kustutamine piiriülesel ümberkujundamisel

Pärast sihtliikmesriigi registrilt piiriülese ümberkujundamise jõustumise kohta teate saamist märgitakse ümberkujundamise käigus kustutatava ühingu registrikaardile viivitamata piiriülese ümberkujundamise jõustumise kuupäev ja tehakse kustutamiskanne.

§ 1984. Piiriülese ümberkujundamise tulemusena loodud ühingu registreerimisest teavitamine

Piiriülese ümberkujundamise tulemusena loodava ühingu registreerimisel edastatakse Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu teave registreerimiskande tegemise kohta piiriüleselt ümberkujundatud ühingu lähteliikmesriigi pädevatele asutustele.”;

9) paragrahvi 249 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tehnilise võimaluse olemasolul tehakse jõustumismärge jõustunud määruse teksti lõppu automatiseeritult.”;

10) paragrahvis 257 asendatakse tekstiosa „§ 58 lõike 2 punktist 3” tekstiosaga „§ 60 lõikest 3”;

11) määrust täiendatakse §-ga 2571 järgmises sõnastuses:

§ 2571 Koostöö piiriülese ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise tõendi väljastamisel

(1) Enne piiriülese ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise tõendi väljastamist esitab registriosakond päringu Maksu- ja Tolliametile, kes annab registripidajale teada ühingu täitmata kohustustest ning hinnangu ühinemist, jagunemist või ümberkujundamist välistavate asjaolude kohta.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud asutusele võib registriosakond esitada päringu teistele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, eelkõige järgmistele asutustele:
1) Finantsinspektsioon;
2) Kaitsepolitseiamet;
3) Konkurentsiamet;
4) Politsei- ja Piirivalveamet;
5) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;
6) Rahapesu Andmebüroo;
7) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet;
8) Tööinspektsioon.”;

12) määruse lisa 5 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 (lisatud);

13) määrust täiendatakse lisadega 6 ja 7 (lisatud).

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 5 Tõend piiriüleseks ühinemiseks

Lisa 6 Tõend piiriüleseks jagunemiseks

Lisa 7 Tõend piiriüleseks ümberkujundamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json