Teksti suurus:

Tuleohutuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.04.2013 otsus nr 251

Tuleohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.03.2013

Tuleohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohalik omavalitsus võib ehitusseaduses sätestatud kirjaliku nõusoleku anda ning ehitusloa ja ehitise kasutusloa väljastada, kui Päästeamet on ehitusprojekti või ehitise kasutusloa andmise kirjalikult heaks kiitnud ehitise kohta, mille suhtes on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Ehitises suitsetamisel, lahtise leegi, seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning muude tuleohtlike tegevuste tegemisel tuleb vältida tulekahju tekitamist.”;

3) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tuleohtliku ning suure tuleohuga aja alguse ja lõpu määramise korralduse teeb Päästeamet avalikult teatavaks ning see jõustub väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.”;

4) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ühisveevärk koos tuletõrjehüdrantidega;”;

5) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik võib siseneda valdaja teadmisel ja juuresolekul valdaja valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi ja ruumi järelevalve teostamise ning tulekahju tekkepõhjuse väljaselgitamise eesmärgil. Tulekahju tekkepõhjuse väljaselgitamise eesmärgil võib valdaja juuresviibimiseta nimetatud objektidele siseneda üksnes siis, kui valdaja on varem määranud omapoolse isiku juuresviibimiseks. Kui määratud isik ei saa samuti tulekahju tekkepõhjuse väljaselgitamise juures viibida, piisab valdaja nõusolekust nimetatud objektidele sisenemiseks. Valdaja teadmiseta ja talle juuresviibimise võimaluse andmiseta võib nimetatud objektidele siseneda üksnes siis, kui see on vajalik päästesündmuse väljaselgitamiseks.”;

6) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) esitab ohu korral, mis võib kaasa tuua ulatuslike tagajärgedega päästesündmuse, nõude ehitise või selle osa kasutamise, tegevuse või seadme töö peatamiseks;”;

7) seadust täiendatakse §-ga 581 järgmises sõnastuses:

§ 581. Tuletöötunnistuse kehtivus

Enne 2010. aasta 1. septembrit väljaantud tuletöötunnistus on kehtiv kuni selle kehtivusaja lõppemiseni, kuid kõige kauem viis aastat tuleohutuse seaduse jõustumisest arvates.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json