Teksti suurus:

Õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.04.2014 otsus nr 401

Õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seadus

Vastu võetud 26.03.2014

§ 1.  Kohtuekspertiisiseaduse § 8 täiendamine

Kohtuekspertiisiseaduse § 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ekspertiisiasutuse põhimääruse kehtestab justiitsminister määrusega.”.

§ 2.  Riigivapi seaduse muutmine

Riigivapi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riigiasutused ja riigivapiga pitsati kasutamisõigust omavad isikud esitavad riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide ning riigivapiga pitserite näidised registreerimiseks riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registris (edaspidi ka register).”;

2) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Registrisse koondatakse riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide ning riigivapiga pitserite kohta käivad andmed.

(6) Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”.

§ 3.  Teenetemärkide seaduse muutmine

Teenetemärkide seaduse § 62 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teenetemärkide registri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”.

§ 4.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 312 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tööst põhjustatud tervisekahjustusega või surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitist, mida Sotsiaalkindlustusamet maksab perioodiliste maksetena käesoleva seaduse § 314 alusel, indekseeritakse iga aasta 1. aprillil riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 lõike 6 alusel kinnitatud indeksiga. Hüvitist ei indekseerita, kui indeksi väärtus on väiksem kui 1,000.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 314 järgmises sõnastuses:

§ 314. Kahju hüvitamine Sotsiaalkindlustusameti poolt

(1) Tööandja õigusjärglaseta likvideerimise korral esitatakse tema poolt kannatanule tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse või surma põhjustamisega tekitatud varalise kahju hüvitamise nõue Sotsiaalkindlustusametile.

(2) Isikule, kellele Sotsiaalkindlustusamet maksab käesoleva paragrahvi jõustumisel hüvitist Eesti NSV tsiviilkoodeksi § 473 lõike 1 alusel, jätkatakse tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse või surma põhjustamisega tekitatud varalise kahju hüvitamist senises korras.”.

§ 5.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 105 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) Teenistuslikku järelevalvet vangla üle teostab Justiitsministeerium.

(5) Teenistusliku järelevalve läbiviimiseks võib muu hulgas korraldada teenistusvalve, mis on vangla kontrollimine eesmärgiga avastada ja parandada ning edaspidi vältida vigu vangla tegevuses ja töökorralduses. Teenistusvalve teostamisse võib kaasata ametnikke ja töötajaid, kes kuuluvad vanglateenistusse, ning teisi asjatundjaid.

(6) Vangla teenistusvalve korra kehtestab justiitsminister määrusega.”;

2) paragrahvi 147 lõikes 2 asendada sõnad „Vabariigi Valitsus” sõnaga „justiitsminister”.

§ 6.  Seaduste kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse:

1) Eesti NSV tsiviilkoodeks;
2) Eesti Vabariigi ja A/S Eksportfinans’i vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus;
3) Eesti Vabariigi ja AB Svensk Exportkredit’i vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus;
4) Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus;
5) Eesti Vabariigi ja Banque Paribas’ vahel sõlmitud krediidilepingu ning Eesti Vabariigi ja Marubeni U.K. P.L.C. vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus;
6) Eesti Vabariigi ja Euroopa Investeerimispanga ja Eesti Lennuameti vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus;
7) Eesti Vabariigi ja Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud garantiilepingu ratifitseerimise seadus;
8) Eesti Vabariigi ja Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud finantseerimislepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2000, 18, 108);
9) Eesti Vabariigi ja Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud finantseerimislepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2001, 26, 132);
10) Eesti Vabariigi ja Euroopa Investeerimispanga ning riigiettevõtte Eesti Raudtee (EVR) vahel sõlmitud finantslepingu ratifitseerimise seadus (RT II 1996, 41, 162);
11) Eesti Vabariigi ja Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud laenulepinguga nõustumise seadus;
12) Eesti Vabariigi ja Euroopa Nõukogu Arengupanga vahel sõlmitud laenuraamlepingu ratifitseerimise seadus;
13) Eesti Vabariigi ja Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud garantiilepingu ratifitseerimise seadus;
14) Eesti Vabariigi ja Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud garantiilepinguga nõustumise seadus (RT II 1994, 19, 53);
15) Eesti Vabariigi ja Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud garantiilepinguga nõustumise seadus (RT II 1995, 17, 89);
16) Eesti Vabariigi ja Finnish Export Credit Ltd vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus;
17) Eesti Vabariigi ja Jaapani Ekspordi-Impordipanga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus;
18) Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga vahel sõlmitud garantiilepingu ratifitseerimise seadus;
19) Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2000, 17, 104);
20) Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2000, 10, 52);
21) Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2001, 31, 158);
22) Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ning Eesti Vabariigi ja AB Svensk Exportkrediti vahel sõlmitud laenulepinguga nõustumise seadus;
23) Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus (RT II 1995, 17, 90);
24) Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus (RT II 1995, 19, 111);
25) Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus (RT II 1995, 43, 194);
26) Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus (RT II 1997, 4, 14);
27) Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud laenulepinguga nõustumise seadus;
28) Eesti Vabariigi ning Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga vahel sõlmitud garantiilepingu ratifitseerimise seadus;
29) Eesti Vabariigi riikliku arbitraaži likvideerimise seadus;
30) Eesti valitsemise ajutise korra alustest;
31) Eesti Vabariigi seadus riigilipu ja riigivapi kohta;
32) Eesti Vabariigi territooriumil endise NSV Liidu relvajõudude valduses või kasutuses olnud ja olevate maa-alade, hoonete ja rajatistega sooritatud tehingute kehtetuks tunnistamise seadus;
33) Eesti Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengu Panga vahel sõlmitud laenulepingu ratifitseerimise seadus;
34) eluruumide pankrotivarast välistamise seadus;
35) endise tootmiskoondise „Talleks” tervikvara erastamise seadus;
36) Estonia Seltsile raha eraldamise seadus;
37) Euroopa Majandusühenduse ja Eesti Vabariigi ning Eesti Panga vahelise laenulepingu ratifitseerimise seadus;
38) Hüvitusfondi seadus;
39) kohtuväliste massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis 1940–1950-il aastail;
40) kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seadus;
41) Rahvusvahelise Valuutafondi toetuse võtmise seadus;
42) reisipraam „Estonia” katastroofiga seotud hüvitiste tulu- ja sotsiaalmaksust vabastamise seadus;
43) reisipraam „Estonia” katastroofiga seotud toetuste sotsiaalmaksust vabastamise seadus;
44) reisipraam „Estonia” katastroofiga seotud toetuste tulumaksust vabastamise seadus;
45) riiklike maksude intresside kustutamise seadus;
46) avalduste esitamise tähtaegade ennistamise korrast õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel ja kompenseerimisel;
47) seadus „Reisipraamlaeva „Estonia” hukkumisel teadmata kadunuks jäänud isikute surnuks tunnistamise kohta”;
48) seadus Eesti sümboolikast;
49) seadus Eesti Vabariigi Sideministeeriumi likvideerimise ja Eesti Vabariigi Transpordiministeeriumi reorganiseerimise kohta;
50) kooperatiivsete, riiklik-kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonide vara taasriigistamise ja erastamise kohta;
51) tagastamatu riikliku välisabina saadavate ja riiklike välislaenude eest ostetavate põllumajandussaaduste ja põllumajanduses kasutatavate ressursside müügist laekuva raha põllumajanduse krediteerimiseks suunamise seadus.

§ 7.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

  (2) Käesoleva seaduse § 6 punkt 44 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json