Teksti suurus:

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2019, 1

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 09.04.2019 nr 41

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15. augustini” tekstiosaga „1. augustini”;

2) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „PMK” sõnadega „või Maaeluministeeriumi”;

3) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) 2019. aastal võib toetust taotleda ka § 5 tähenduses toetusõiguslikuks maaks loetava sellise põllumaa kohta, mille kohta oli 2018. aastal kohustus ja millel 2019. aastal kasvatatakse viiendal järjestikusel aastal heintaimi ning hiljemalt heintaimede kasvatamise viiendale järjestikusele aastale järgneval kohustuseaastal kasvatatakse seal § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud põllumajanduskultuuri või hoitakse seda maad mustkesas.”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” § 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui lõikes 1 nimetatud toetusõiguslikul põllumaal kasvatatakse kohustuseaastal lisas nimetatud ravim- või maitsetaimi rohkem kui kümnel hektaril, ei anta toetust nende kasvatamiseks kasutatava selle põllumaa pindala osa kohta, mis ületab kümmet hektarit.”.

§ 3.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 27 lõiget 10 täiendatakse pärast tekstiosa „2018.” tekstiosaga „ja 2019.”;

2) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) 2019. aastal võib toetust taotleda ka § 8 tähenduses toetusõiguslikuks maaks loetava sellise põllumaa kohta, mille kohta oli 2018. aastal kohustus ja millel 2019. aastal kasvatatakse neljandal järjestikusel aastal heintaimi ning hiljemalt heintaimede kasvatamise neljandale järjestikusele aastale järgneval kohustuseaastal kasvatatakse seal § 8 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud põllumajanduskultuuri. Sellise põllumaa kohta antakse mahepõllumajandusele ülemineku toetust § 3 lõike 1 punktis 6 ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust § 4 lõike 1 punktis 6 nimetatud ühikumääras.”.

§ 4.  Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruse nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määrust nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 23 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Rakendussätted”;

2) paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja selle teksti täiendatakse pärast tekstiosa „2018.” tekstiosaga „ja 2019.”;

3) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) 2019. aastal võib toetust maa talvise taimkatte all hoidmise eest taotleda ka § 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud nitraaditundlikul alal asuva ja maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 29 lõikes 12 sätestatud toetusõigusliku maa kohta.”.

§ 5.  Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” § 3 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „3 lõikes 2” tekstiosaga „11 lõigetes 2, 3 ja 6”.

§ 6.  Maaeluministri 7. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Kiviaia taastamise toetus” muutmine

Maaeluministri 7. jaanuari 2016. a määruse nr 2 „Kiviaia taastamise toetus” § 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „13 lõike 1 alusel asutatud kultuurimälestiste riiklikusse” tekstiosaga „78 lõike 2 alusel asutatud kultuurimälestiste”.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punkti 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Määruse §-d 5 ja 6 jõustuvad 1. mail 2019. aastal.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json