Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisega

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2019, 9

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisega

Vastu võetud 09.04.2019 nr 36

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 8 lõike 5, § 22 lõike 3 ja § 27 lõike 4, veeseaduse § 13 lõigete 2 ja 4 ning loomatauditõrje seaduse § 421 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruses nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 8 ja § 3 lõikes 7 asendatakse sõnad „Terviseameti piirkondlik talitus” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõigetes 8 ja 9 asendatakse sõnad „tervishoiuteenuse osutaja asukohajärgsele Terviseameti piirkondlikule talitusele” sõnaga „Terviseametile”;

3) paragrahvi 41 lõigetes 4, 10, 11 ja 13 asendatakse sõnad „Terviseameti kohalik talitus” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes.

§ 2.  Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” muutmine

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 1 lõikes 3, § 8 lõikes 8 ja § 10 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „Terviseameti piirkondlik talitus” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes.

§ 3.  Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” muutmine

Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” § 3 lõigetes 4 ja 5, § 5 lõikes 3, § 7 lõikes 6 ja § 8 lõikes 5 asendatakse sõnad „Terviseamet või tema piirkondlik talitus” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes.

§ 4.  Sotsiaalministri 10. novembri 2003. a määruse nr 126 „Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord” muutmine

Sotsiaalministri 10. novembri 2003. a määruses nr 126 „Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „maavanemat” sõnadega „kohaliku omavalitsuse üksust”;

2) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 1 ja lõikes 5 asendatakse sõnad „Terviseameti piirkondlik talitus” sõnaga „Terviseamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõike 4 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Terviseamet teeb pärast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud teate saamist epidemioloogilise uuringu haige nakatumise ja nakkushaiguse leviku asjaolude väljaselgitamiseks;
3) Terviseameti peadirektor teeb kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku karantiini kehtestamiseks ja lõpetamiseks eriti ohtliku nakkushaiguse tõkestamisel;”;

4) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Eriti ohtlikku nakkushaigusesse surnud isiku vedamine, matmine ja ümbermatmine peab toimuma vastavalt kalmistuseaduses sätestatule.”;

5) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded” lisa punktides 2.2 ja 52.2 asendatakse sõnad „Terviseameti piirkondlikku talitust” sõnaga „Terviseametit”.

§ 6.  Sotsiaalministri 15. juuli 2003. a määruse nr 99 „Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 15. juuli 2003. a määruses nr 99 „Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määrusega kehtestatakse selliste zoonooside loetelu, mille diagnoosimisest inimesel on Terviseamet kohustatud teatama Veterinaar- ja Toiduametile, ja andmete edastamise kord.”;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Terviseamet edastab inimesel zoonoosi diagnoosimisest viivitamata Veterinaar- ja Toiduametile järgmised andmed:
1) zoonoosi või haigustekitaja nimetus;
2) puudutatud isikute arv;
3) diagnoosimise kuupäev;
4) teatise koostaja nimi ja kontaktandmed;
5) teatise koostamise kuupäev.”;

3) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json