Teksti suurus:

Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2019, 15

Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord

Vastu võetud 10.11.2003 nr 126
RTL 2003, 117, 1876
jõustumine 22.11.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2009RTL 2009, 96, 143901.01.2010
09.04.2019RT I, 16.04.2019, 919.04.2019

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus kehtestab karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve korra juhul, kui Eestisse sissetoodud eriti ohtliku nakkushaiguse, välja arvatud tuberkuloos, haigusjuht esineb või selle kahtlus tekib pärast riigipiiri ületamist.

 (2) Karantiininõudeid järgitakse kõikidel juhtudel, kui tervishoiuteenuse osutaja kahtlustab koolera, katku, kollapalaviku või viiruslike hemorraagiliste palavike (edaspidi nakkushaigused) esinemisvõimalust, ootamata diagnoosi täpsustamiseks vajalike laboriuuringute tulemusi.

§ 2.  Karantiininõuded nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ja nendest teavitamiseks

 (1) Eestisse sissetoodud nakkushaiguste leviku tõkestamiseks haiguskoldest väljapoole kehtivad haigestunud isikute ning nendest teavitamise kohta järgmised nõuded:
 1) perearst või muu tervishoiuteenuse osutaja teavitab kohe eriti ohtliku nakkushaiguse kahtlusest või diagnoosimisest Päästeameti häirekeskust haige hospitaliseerimisvajadusest ning Terviseametit;
[RTL 2009, 96, 1439 - jõust. 01.01.2010]
 2) haige tuleb hospitaliseerida spetsiaalvarustusega kiirabibrigaadi poolt, kes teavitab tervishoiuteenuse osutajat haige hospitaliseerimisest;
 3) tervishoiuteenuse osutaja peab isoleerima nakkushaige või nakkushaiguskahtlase isiku nakkusosakonda.

 (2) [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1439 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Terviseamet teavitab eriti ohtliku nakkushaiguse kahtlusest ja laboriuuringu tulemuse saabumisel selle täpsustatud diagnoosist Sotsiaalministeeriumi kantslerit ning kohaliku omavalitsuse üksust.
[RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]

 (4) Nakkushaiguste leviku ennetamiseks teiste isikute seas kehtivad järgmised nõuded:
 1) tervishoiuteenuse osutaja koostab haigega või nakkuskahtlase isikuga suhelnud isikute nimekirja koos elukoha ja kontaktandmetega, mille koopia edastab ta kohe Terviseametile;
[RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]
 2) Terviseamet teeb pärast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud teate saamist epidemioloogilise uuringu haige nakatumise ja nakkushaiguse leviku asjaolude väljaselgitamiseks;
[RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]
 3) Terviseameti peadirektor teeb kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku karantiini kehtestamiseks ja lõpetamiseks eriti ohtliku nakkushaiguse tõkestamisel;
[RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]
 4) nakkushaigega suhelnud isikud peavad viibima arstliku jälgimise all haiguse maksimaalse lõimetusperioodi lõpuni;
 5) lõimetusperioodi kestus katku korral on 7 päeva, kollapalaviku korral 6 päeva, koolera korral 5 päeva ja viiruslike hemorraagiliste palavike korral 21 päeva;
 6) juhul kui nakkushaiguse maksimaalse lõimetusperioodi jooksul keegi arstliku jälgimise all olevatest haigega suhelnud inimestest osutub nakkuskahtlaseks, siis tema hospitaliseerimisest alates tuleb alustada arstliku jälgimise uut perioodi;
 7) kui haiguse vastu on olemas tõhus medikamentoosne ravi, siis arstliku jälgimise all olevatele haigega suhelnud inimestele tuleb võimaldada ennetavat ravi antud nakkushaiguse vastu;
 8) arstliku jälgimise alla võetud nakkuskahtlaste isikute järelevalvet koordineerib selleks määratud infektsionist (nakkushaigusi raviv eriarst), järgides «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 22 lõike 3 alusel kehtestatud eriti ohtlike nakkushaiguste tõrje nõudeid.

 (5) Terviseamet:
[RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]
 1) juhendab tõrjemeetmete rakendamist inimeste rühmaviisilise haigestumise korral;
 2) otsustab desinfektsiooni, desinsektsiooni või deratisatsiooni läbiviimise vajaduse üle haiguskoldes;
 3) määrab elanike immuniseerimise vajaduse epidemioloogilisel näidustusel;
 4) korraldab keskkonnaobjektide uuringud epidemioloogilisel näidustusel.

 (6) Eriti ohtlikku nakkushaigusesse surnud isiku vedamine, matmine ja ümbermatmine peab toimuma vastavalt kalmistuseaduses sätestatule.
[RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]

§ 3.  Järelevalve haiguste leviku tõkestamiseks kehtestatud karantiininõuete täitmise üle

  Järelevalvet haiguste leviku tõkestamiseks kehtestatud karantiininõuete täitmise üle teostab Terviseamet.
[RTL 2009, 96, 1439 - jõust. 01.01.2010]

Lisa Teatis
[Kehtetu - RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]