Teksti suurus:

Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.05.2017 otsus nr 94

Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.05.2017

§ 1. Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1)  paragrahvi 511 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
”Selles jaos esitatav teave viiakse igal aastal kooskõlla käesoleva seaduse § 67 kohase raudteeliiklusregistriga või viidatakse sellele registrile.”;

2)  paragrahvi 56 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(5) Läbilaskevõime ammendumise korral võib raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt võetav raudteeinfrastruktuuri kasutustasu lisaks käesoleva seaduse § 59 lõikes 3 sätestatud kasutustasule sisaldada läbilaskevõime ammendumise tasu, mis kajastab raudteeinfrastruktuuri ülekoormatuse korral tekkivat läbilaskevõime ammendumist raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt kindlaksmääratud raudteeinfrastruktuuri osas. Läbilaskevõime ammendumise tasu saadakse vastava raudteeinfrastruktuuri osa läbilaskevõime enampakkumise teel, kus läbilaskevõimeosad saavad kõrgeima pakkumise teinud taotlejad. Läbilaskevõime ammendumise tasu enampakkumise korraldamisel peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja arvestama käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud põhimõttega.”;

3)  paragrahvi 56 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(8) Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei koosta käesoleva seaduse §-s 57 sätestatud raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime suurendamise kava nõutud tähtajaks või ei ole asunud Tehnilise Järelevalve Ameti poolt heakskiidetud raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime suurendamise kavas esitatud abinõusid rakendama, kaotab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja õiguse saada raudteeveo-ettevõtjatelt käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud läbilaskevõime ammendumise tasu, välja arvatud juhul, kui raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime suurendamise kavas esitatud abinõusid ei olnud võimalik rakendada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast sõltumatutel põhjustel või võimalikud lahendused ei ole majanduslikult ega rahaliselt tasuvad.”;

4)  paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
”(11) Läbilaskevõime analüüsis peab arvesse võtma infrastruktuuri, töökorraldust sellel, osutatavate teenuste liikide iseloomu ning kõikide nende tegurite mõju infrastruktuuri läbilaskevõimele. Kaalutavate meetmete seas on eelkõige teenuste ümbersuunamine, ümberajastamine, kiirusemuudatused ning infrastruktuuri parendused.”;

5)  paragrahvi 641 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:
”(22) Kui Konkurentsiameti poole pöördub seoses käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud kaebusega konsulteerimiseks teise liikmesriigi reguleeriv asutus, esitab Konkurentsiamet kogu teabe, mida tal on õigus asjassepuutuvalt isikult küsida. Kõnealust teavet võib kasutada üksnes lõikes 21 osutatud kaebuse või uurimisega seotud küsimuste lahendamiseks.”;

6)  paragrahvi 71 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
”4) käesoleva seaduse 5. peatükis sätestatud nõuete täitmise kontrollimine ning vedurijuhi koolituse, oskuste hindamise, vedurijuhilubade ja sertifikaatidega seotud tegevuste pidev jälgimine.”.

§ 2. Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseaduse § 96 lõiked 12 ja 13 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
”(12) Riigisiseste liinivedude korral kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 181/2011 artikli 2 lõike 4 alusel erandit, mille kohaselt ei rakendata kuni 2021. aasta 28. veebruarini määruse (EÜ) nr 181/2011 sätteid, välja arvatud artikli 4 lõige 2, artikkel 9, artikli 10 lõige 1, artikli 16 lõike 1 punkt b ja lõige 2, artikli 17 lõiked 1 ja 2 ning artiklid 24–28.
(13) Liinivedudele, mille oluline osa, sealhulgas vähemalt üks sõiduplaanijärgne peatus, on väljaspool Euroopa Liitu, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 181/2011 artikli 2 lõike 5 alusel erandit, mille kohaselt ei rakendata kuni 2021. aasta 28. veebruarini määruse (EÜ) nr 181/2011 sätteid.”.

§ 3. Seaduse jõustumine
Käesolev seadus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json