Teksti suurus:

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2018, 1

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 11.05.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrust nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetust võib taotleda ka järgmine juriidiline isik, kes tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud põllumajandusliku tegevusega (edaspidi koos avaliku sektori põllumajandusettevõtja):
1) riigivaraseaduse § 3 lõike 1 punkti 3 tähenduses riigi enamusotsustusõigusega äriühing;
2) mittetulundusühing, mille juhatuse liikmetest vähemalt poole määrab riik;
3) riigi asutatud sihtasutus, mille nõukogu liikmetest vähemalt poole määrab riik.”;

2) paragrahvi 21 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „lõikes 1 nimetatud ettevõtja” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 3 nimetatud isik”;

3) paragrahvi 21 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „summas” tekstiosaga „, sealhulgas avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 1 lõike 4 punktis a sätestatud juhul”;

4) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) avaliku sektori põllumajandusettevõtja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.”;

5) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Avaliku sektori põllumajandusettevõtjale ei kohaldata lõike 2 punktides 1–3 sätestatud nõudeid.”;

6) paragrahvi 3 lõikeid 2 ja 7 täiendatakse pärast sõna „aastat” tekstiosaga „ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjast taotleja puhul vähemalt viis järgnevat aastat”;

7) paragrahvi 3 lõikeid 3 ja 4 täiendatakse pärast sõna „aastaks” tekstiosaga „ning avaliku sektori põllumajandusettevõtjast taotleja puhul vähemalt viieks järgnevaks aastaks ”;

8) paragrahvi 3 lõikeid 5 ja 7 täiendatakse pärast sõna „kolm” sõnaga „järgnevat”;

9) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Avaliku sektori põllumajandusettevõtja võib toetust taotleda lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuse kohta ja üksnes siis, kui see on seotud kultuuri edendamisega või kultuuripärandi säilitamisega.”;

10) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „Tegevuse elluviimiseks” sõnadega „Põllumajandustootjale ja mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale”;

11) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Avaliku sektori põllumajandusettevõtjale antav toetus on kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse paragrahvis 342 sätestatut.”;

12) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Avaliku sektori põllumajandusettevõtja on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses ja peab kulude tegemisel järgima riigihangete seaduses sätestatud nõudeid.”;

13) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse vähemalt 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja:
1) mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
2) põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
3) avaliku sektori põllumajandusettevõtjale kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

(2) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku. Toetuse maksimaalne suurus avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul on 3 000 000 eurot ja peab olema arvutatud vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 lõikes 6 sätestatule.

(3) Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui ühe taotleja kohta sätestatud maksimaalse toetuse suuruse ulatuses programmiperioodil kokku.

(4) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud vähese tähtsusega abi puhul ei tohi toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot.

(5) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud vähese tähtsusega abi puhul võetakse toetuse andmisel arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

(6) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

(7) Paragrahvi 4 lõikes 5 nimetatud kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antava riigiabi puhul võetakse toetuse andmisel arvesse komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artiklis 8 sätestatud kumuleerimisreegleid.”;

14) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja nimi, äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;”;

15) paragrahvi 10 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „põllumajandustootja” tekstiosaga „, avaliku sektori põllumajandusettevõtja”;

16) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „taotleja andmed” tekstiosaga „taotleja, välja arvatud avaliku sektori põllumajandusettevõtja, andmed”;

17) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul riigihanke nimetus ja viitenumber, kui toetatava tegevusega seotud riigihange on läbi viidud.”;

18) paragrahvi 11 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„12) paragrahvi 7 lõikes 12 nimetatud juhul toetatava tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist, või kavandatava töö maksumuse kalkulatsioon koos põhjendustega, juhul kui riigihange viiakse läbi pärast taotluse esitamist;
13) avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 lõike 6 kohane investeeringu diskonteeritud puhastulu prognoos.”;

19) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA hindab põllumajandustootjate esitatud taotlusi lisa punktides 1–14 ning avaliku sektori põllumajandusettevõtjate taotlusi lisa punktides 1–3 ja 5–8 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. Mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjate esitatud taotlusi hindab PRIA lisa punktides 1–5, 8–12 ja 14 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

(2) PRIA moodustab hindamistulemuste põhjal kaks taotluste paremusjärjestust: ühe põllumajandustootjate ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjate ning teise mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjate kohta.”;

20) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „põllumajandustootja” sõnadega „ja avaliku sektori põllumajandusettevõtja” ning sõnad „hindepunkti ja” asendatakse sõnadega „hindepunkti ning”;

21) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) 150 000 eurot ületava toetuse puhul on avaliku sektori põllumajandusettevõtjal taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa 55 hindepunkti.”;

22) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kolm” sõnadega „ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjast toetuse saaja vähemalt viis”;

23) paragrahvi 16 lõike 3 punktis 6 asendatakse tekstiosa „punktis 6” tekstiosaga „punktis 9”;

24) paragrahvi 16 lõike 3 punktis 7 asendatakse tekstiosa „punktis 7” tekstiosaga „punktis 10”;

25) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse punktidega 8 - 10 järgmises sõnastuses:

„8) tagada, et muinsuskaitseseaduse tähenduses kultuurimälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või ehitamiseks tehtud investeeringu osakaal koguinvesteeringu maksumuses oleks pärast kavandatud tegevuse elluviimist enam kui 50,00 protsenti, kui ta on saanud hindepunkte lisa punktis 7 sätestatud hindamiskriteeriumi alusel;
9) tagada, et sihipärase kasutamise perioodi lõpuni ei oleks peetavate maatõugu veiste või omatavate eesti hobuste, eesti raskeveohobuste või tori hobuste minimaalne arv väiksem kui lisa punktis 6 nimetatud suurusvahemiku minimaalne näitaja, mille alusel taotleja taotluse hindamisel hindepunkte sai;
10) avaliku sektori põllumajandusettevõtjast toetuse saaja puhul tagada, et komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 lõike 4 punktis a sätestatud nõuet, kasutada taristut kultuurilistel eesmärkidel aastas vähemalt 80% ulatuses, täidetakse investeeringuobjekti kasuliku eluea jooksul.”;

26) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul elluviidud tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole riigihangete registrist kättesaadavad ja kui neid dokumente ei ole varem PRIAle esitatud.”;

27) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse 2018. aasta esimesel taotluste esitamise tähtajal aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mis on äriregistrile esitatud.;

(6) PRIA teeb 2018. aasta taotluste esitamise esimesel tähtajal vastuvõetud taotluse kohta osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.”.

28) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Taotluste hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json