Teksti suurus:

Arheoloogilise leiu leidjale leiuautasu määramise kord, otsinguvahendi loaga ja otsinguvahendi kasutamisega seotud nõuded ning nõuded täienduskoolituse läbiviijale

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2019, 2

Arheoloogilise leiu leidjale leiuautasu määramise kord, otsinguvahendi loaga ja otsinguvahendi kasutamisega seotud nõuded ning nõuded täienduskoolituse läbiviijale

Vastu võetud 15.05.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 28 lõike 5 ja § 29 lõike 12 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) leiuautasu määramise kord;
  2) otsinguvahendi loa taotlemise ja andmise kord, otsinguvahendi loa vorm, otsinguvahendi kasutamise kavatsusest eelneva teavitamise nõuded, nõuded otsinguaruandele ja selle esitamisele ning nõuded täienduskoolituse läbiviijale.

§ 2.  Leiuautasu maksmise korraldaja

  Leiuautasu (edaspidi tasu) määramist arheoloogilise leiu (edaspidi leid) leidjale korraldab ja arvestust leiu leidjatele tasu maksmise üle peab Muinsuskaitseamet.

§ 3.  Leiu kultuuriväärtuse tuvastamine ja tasu määramine

  (1) Leiu üleandmine Muinsuskaitseametile vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

  (2) Muinsuskaitseamet määrab leiu kultuuriväärtuse kindlaks eksperdihinnanguga kuue kuu jooksul arvates päevast, mil leidja on leiu ametile üle andnud või leiukohast teatanud.

  (3) Juhul kui leiu kultuuriväärtuse määramiseks on vajalik uuring leiukohas või leidude konserveerimine, määrab Muinsuskaitseamet leiu kultuuriväärtuse eksperdihinnanguga kindlaks kolme kuu jooksul pärast uuringute või leidude konserveerimise lõppu.

  (4) Tasu otsustab Muinsuskaitseamet. Vajaduse korral võib Muinsuskaitseamet kaasata leiu ajaloolise, arheoloogilise, teadusliku, kunstilise või muu kultuuriväärtuse tuvastamiseks eksperte.

  (5) Tasu määramisel võetakse arvesse muinsuskaitseseaduse § 28 lõikes 2 sätestatud asjaolusid.

§ 4.  Tasu maksmine leidjale

  (1) Juhul kui tasu on rahaline, maksab Muinsuskaitseamet leidjale tasu eelarves selleks ettenähtud vahenditest 20 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

  (2) Kui leiu leidjale makstav tasu on suurem kui Muinsuskaitseameti eelarves selleks ettenähtud vahendid, esitab Muinsuskaitseamet valdkonna eest vastutava ministri kaudu taotluse vajaliku summa eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist. Sel juhul makstakse leiu leidjale tasu ühe kuu jooksul pärast lisavahendite eraldamist.

§ 5.  Otsinguvahendi loa taotlemine ja andmine

  (1) Otsinguvahendi loa saamiseks esitatakse Muinsuskaitseametile taotlus, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) elukoha aadress ja kontaktandmed;
  3) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
  4) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) muinsuskaitseseaduse § 29 lõikes 5 nimetatud täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia;
  2) andmed riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Muinsuskaitseamet annab otsinguvahendi loa või keeldub loa andmisest 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

  (4) Otsinguvahendiloa vorm on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 6.  Otsinguvahendi kasutamise kavatsusest teavitamine

  (1) Otsinguvahendi loa saanud isik teavitab enne otsingule minemisest Muinsuskaitseametit.

  (2) Otsinguteavitus tuleb esitada enne otsingu algust kultuurimälestiste registri või Muinsuskaitseameti määratud sidevahendi kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 7.  Nõuded otsinguteavitusele

  (1) Otsinguteavituses peab olema märgitud:
  1) otsinguvahendi loa saanud isiku nimi;
  2) otsinguvahendi loa number;
  3) planeeritud otsingu koht (maakond, vald, küla, katastriüksus);
  4) otsingu kuupäev;
  5) otsingu alguse kellaaeg.

  (2) Otsinguteavitus esitatakse iga otsingu kohta.

§ 8.  Otsinguaruande esitamine

  (1) Iga otsingu kohta esitatakse Muinsuskaitseametile 30 päeva jooksul pärast otsingul käimist otsinguaruanne.

  (2) Otsinguaruanne tuleb esitada kultuurimälestiste registri kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 9.  Nõuded otsinguaruandele

  Otsinguaruandes peab olema märgitud:
  1) otsingukoht (maakond, vald, küla, katastriüksus või otsinguala koordinaadid);
  2) leiu leidmise korral leiukoht (maakond, vald, küla, katastriüksus, koordinaadid);
  3) leiu leidmise korral leiu ja leiukoha kirjeldus (leiu materjal, paiknemise sügavus; pinnasekihtide kirjeldus);
  4) täiendav info leidmise asjaolude ning leiukonteksti kohta.

§ 10.  Nõuded täienduskoolituse läbiviijale

  (1) Otsinguvahendi loa taotleja koolitust võib läbi viia Muinsuskaitseameti heakskiidetud otsinguvahendi loa taotleja koolituse õppekava alusel.

  (2) Otsinguvahendi loa taotleja koolituse õppekavas määratakse kindlaks koolituse teemad ja nende käsitlemise ulatus. Koolituse teemadena tuleb käsitleda arheoloogiapärandi ja leidudega seonduvates õigusaktides sätestatud nõudeid ning otsinguvahendi kasutamisega seotud nõudeid, mis tagavad oskuse arheoloogiline leid ära tunda ja mitte kahjustada oma tegevuse või tegevusetusega leidu ega leiukohta.

  (3) Koolituse õppekava koos andmetega lektorite kohta esitatakse Muinsuskaitseametile heakskiitmiseks hiljemalt seitse tööpäeva enne koolituse väljakuulutamist.

  (4) Koolituse õppekava heakskiitmisel hindab Muinsuskaitseamet õppekava vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule, koolituse teemade käsitluse kestuse piisavust teemade omandamiseks ning koolitaja pädevust.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

Lisa Otsinguvahendi loa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json