Teksti suurus:

COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2020, 1

COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.05.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduses Rahandusministeeriumi regionaalarengu programmis kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks kavandatud toetuste eraldamise ja kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksusi investeeringute, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevuste tegemisel, et aidata kaasa majanduse elavdamisele COVID-19 eriolukorra järgselt.

§ 2.  Toetuse piirsumma arvestamise põhimõtted

  (1) Kõikide kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotatakse 67 000 000 eurot toetust järgmiselt:
  1) kohaliku omavalitsuse üksusele, mille elanike arv on alates 4000, arvestatakse baastoetuseks 200 000 eurot;
  2) kohaliku omavalitsuse üksusele, mille elanike arv on väiksem kui 4000, arvestatakse baastoetuseks 100 000 eurot;
  3) punktide 1 ja 2 kohaselt jaotatavast osast üle jääv toetuse osa jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt elanike arvuga.

  (2) Saarvaldade vahel jaotatakse täiendavalt 3 000 000 eurot toetust järgmiselt:
  1) igale saarvallale arvestatakse baastoetuseks 40 000 eurot;
  2) punkti 1 kohaselt jaotatavast osast üle jääv toetuse osa jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt elanike arvuga.

  (3) Lõigete 1 ja 2 alusel arvutatud toetuste piirsummad kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes on esitatud määruse lisas 1. Toetus arvutatakse tuhande euro täpsusega.

  (4) Toetuse arvutamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arvust rahvastikuregistri andmetel 2020. aasta 1. jaanuari seisuga.

  (5) Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus saada toetust vastavalt esitatud projektide abikõlblike kulude kogusummale, kuid mitte rohkem kui talle arvestatud toetuse piirsumma.

§ 3.  Toetuse andmise tingimused

  (1) Toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksuse või tema või kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all oleva sihtasutuse, mittetulundusühingu või äriühingu omandis oleval objektil tehtavateks töödeks.

  (2) Projekt on lõikes 1 nimetud objektil või ühesuguse funktsiooniga eraldiseisvatel objektidel § 4 lõikes 1 nimetatud kuludega seotud tegevuste kogum vastavalt lõikele 3.

  (3) Toetust antakse projekti tegevusteks, mis ei ole:
  1) kavandatud 2020. aastaks vastuvõetud eelarves ega hankeplaanis;
  2) kavandatud enne 2020. a 15. aprilli vastu võetud lisaeelarvega;
  3) üle kantud 2020. aastasse vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le 27.

  (4) Toetust antakse projekti tegevusteks, mille kogumaksumus on suurem kui 20 000 eurot koos käibemaksuga, välja arvatud püsiasustusega väikesaarte projektid, mille kogumaksumus peab olema suurem kui 6000 eurot koos käibemaksuga.

  (5) Toetust antakse ainult projekti § 4 lõikes 1 nimetatud abikõlblikeks kuludeks.

  (6) Projektile toetuse andmise eelduseks on edukaks pakkujaks tunnistamise otsus.

  (7) Toetust võib taotleda muust allikast toetust saava projekti omafinantseeringu või kohaliku omavalitsuse üksuse poolse kaasfinantseerimise kulude katmiseks.

  (8) Kohaliku omavalitsuse üksustelt omafinantseeringut ei nõuta.

  (9) Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetuse lepinguga edasi anda sihtasutusele, mittetulundusühingule või tema või kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all olevale äriühingule lõigetes 1–7 sätestatud tingimuste täitmisel.

§ 4.  Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on järgmised kulud koos käibemaksuga:
  1) objekti ehitamise, rekonstrueerimise ja renoveerimisega seotud kulud;
  2) objekti lammutamise ja remondi kulud;
  3) tehnosüsteemide, tänavavalgustuse ja kommunikatsioonide rajamise, paigaldamise ja nendega liitumisega ning hoonete automaatikaseadmete ja turvasüsteemide paigaldamisega seotud kulud;
  4) mööbli või köögitehnika ja -sisustuse soetamise kulud.

  (2) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tegevuskulud;
  2) eraldiseisvalt maa soetamise kulud;
  3) sõidukite, seadmete ja inventari kulud, välja arvatud lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kulud;
  4) kapitalirendi, kasutusrendi ja faktooringkohustuste maksed;
  5) käibemaks ulatuses, mida toetuse saajal või kasutajal on õigus sisendkäibemaksuna maha arvata, tagasi saada või mis hüvitatakse muul moel;
  6) amortisatsioonikulu;
  7) tegevuste kulu, mida rahastatakse või on rahastatud muudest riigieelarvelistest või Euroopa Liidu struktuurivahenditest või eraõigusliku juriidilise isiku vahenditest.

§ 5.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja on kohaliku omavalitsuse üksus.

  (2) Projektide § 3 ja 4 tingimustele vastavuse väljaselgitamiseks võib kohaliku omavalitsuse üksus esitada Rahandusministeeriumile eelnevalt konkreetsete projektide nimekirja, milleks ta kavandab toetust taotlema hakata.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus talle määratud piirsumma piires Rahandusministeeriumile jooksvalt ja digiallkirjastatult määruse lisas 2 esitatud vormil konkreetsete projektide nimekirja koos vormil nõutud muu informatsiooniga.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksus lisab projektide nimekirja esmakordsel esitamisel Rahandusministeeriumile 2020. aastaks kinnitatud eelarves ja hankeplaanis, vajadusel enne 2020. aasta 15. aprilli vastu võetud lisaeelarves kinnitatud projektide nimekirja ning vajadusel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lõikes 3 nimetatud väljaminekute jaotuse.

  (5) Kohaliku omavalitsuse üksus võib kuni 2020. aasta 15. novembrini teha muudatusi projektide nimekirjas, sealhulgas projekte lisada, muuta § 6 lõikes 1 nimetatud käskkirjaga toetust saanud projekti või taotleda toetust saanud projektide toetuse summa muutmist. Muudatuste tegemisel tuleb arvestada lisas 1 kehtestatud piirsummat.

  (6) Kui Rahandusministeerium tuvastab projektide nimekirja kontrollimisel, et esitatud projekt ei vasta §-des 3 ja 4 kehtestatud tingimustele, projektide nimekirjaga taotletav toetuse suurus ületab kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud toetuse piirsummat, vaja on täiendavat informatsiooni tegevuste abikõlblikkuse välja selgitamiseks või esineb muid puudusi, teavitab ta sellest viivitamata kohaliku omavalitsuse üksust, andes puuduste kõrvaldamiseks 20 tööpäeva, kuid mitte hilisemaks ajaks kui 2020. aasta 25. november.

§ 6.  Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetust saavad projektid ja nendeks antava toetuse suurus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes esitatud projektide nimekirja alusel riigihalduse ministri käskkirjaga. Käskkirjad kinnitatakse võimaluse korral üks kord kalendrikuus.

  (2) Rahandusministeerium jätab lõikes 1 nimetatud käskkirjas kohaliku omavalitsuse üksusele toetuse andmata konkreetse projekti jaoks, kui:
  1) see ei vasta §-des 3 ja 4 kehtestatud tingimustele;
  2) paragrahvi 5 lõikes 6 nimetatud puudusi ei ole määratud tähtajaks kõrvaldatud.

  (3) Kui esitatud projektidele taotletav toetuse kogusumma ületab kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud toetuse piirmäära, vähendab Rahandusministeerium lõikes 1 nimetatud ajaliselt viimasena kinnitatavas käskkirjas toetuse piirsummat ületavas summas proportsionaalselt igale projektile antavat toetust.

  (4) Lõigetes 2 ja 3 nimetatud otsustest teavitab Rahandusministeerium viivitamata kohaliku omavalitsuse üksust, esitades põhjendused.

  (5) Kui 2020. aasta 15. novembri seisuga on kohaliku omavalitsuse üksuse esitatud projektide nimekirjas taotletav toetuse kogusumma väiksem kui talle arvestatud toetuse piirmäär, jäetakse selle summa võrra kohaliku omavalitsuse üksusele toetus andmata.

§ 7.  Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada § 6 lõikes 1 nimetatud käskkirja kantud projekti teostamise leping või tellimuse kinnitus hiljemalt 2020. aasta 18. detsembril.

  (2) Rahandusministeerium kannab toetuse kohaliku omavalitsuse üksustele üle võimaluse korral üks kord kalendrikuus, kuid mitte hiljem kui 2020. aasta 30. detsembril.

  (3) Kui § 6 lõikes 1 nimetatud käskkirja kantud projekti teostamise lepingut ei ole 2020. aasta 18. detsembriks sõlmitud, muudab Rahandusministeerium § 6 lõikes 1 nimetatud käskkirja, jättes vastava projekti toetust saavate projektide nimekirjast välja.

  (4) Lõikes 3 nimetatud otsustest teavitab Rahandusministeerium viivitamata kohaliku omavalitsuse üksust.

§ 8.  Toetuse kasutamine

  (1) Toetust võib kasutada üksnes § 6 lõike 1 alusel toetust saanud projektide § 4 lõikes 1 nimetatud abikõlblikeks kuludeks.

  (2) Toetust võib kasutada kuni 2021. aasta 31. detsembrini.

§ 9.  Toetuse kasutamise aruandlus

  Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile lisas 2 kehtestatud vormil digiallkirjastatult informatsiooni projekti lõpetamise, abikõlblike kulude lõpliku suuruse ja lõpliku kogumaksumuse kohta ühe kuu jooksul projekti tööde lõpetamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 2022. aasta 1. veebruaril.

§ 10.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Rahandusministeerium esitab kohaliku omavalitsuse üksusele § 6 lõikes 1 nimetatud käskkirjas konkreetsele projektile antud toetuse summa võrra tagasinõude, kui:
  1) toetust on kasutatud muuks projektiks kui § 6 lõikes 1 nimetatud käskkirjaga toetust anti;
  2) toetuse kasutamisel on rikutud § 3 kehtestatud tingimusi.

  (2) Rahandusministeerium võib esitada kohaliku omavalitsuse üksusele toetuse tagasinõude 10–100 protsendi ulatuses konkreetsele projektile antud toetuse kogusummast, kui:
  1) toetust on kasutatud § 4 lõikes 2 nimetatud mitteabikõlblikeks kuludeks;
  2) projekti ei ole lõpetatud § 8 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks;
  3) kohaliku omavalitsuse üksus või § 3 lõikes 9 nimetatud isik ei ole kinni pidanud § 11-s nimetatud kohustustest.

  (3) Toetuse tagasinõudmise otsuses esitab Rahandusministeerium põhjendused.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksus kohustub Rahandusministeeriumile toetuse tagastama 20 tööpäeva jooksul lõikes 1 või 2 nimetatud nõude saamisest.

§ 11.  Toetuse saaja või kasutaja kohustused

  Kohaliku omavalitsuse üksus või § 3 lõikes 9 nimetatud isik on kohustatud:
  1) teostama lihthanke piirmäära ületavad projektiga seotud hanked riigihangete registri kaudu;
  2) küsima kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti kogumaksumus on alla lihthanke piirmäära;
  3) vältima olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja, tarnija vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute kaudu vms) seotuks toetuse saaja või tema projektiga seotud ametiisikuga;
  4) kasutama objekti tervikuna kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja seda mitte võõrandama või valdust andma kolmandatele isikutele ilma Rahandusministeeriumiga kooskõlastamata vähemalt viis aastat projekti lõppemisest arvates;
  5) võimaldama Rahandusministeeriumi nimetatud isikutel tutvuda kõigi toetuse saaja valduses olevate toetust saanud projektiga seotud dokumentidega, kui see on vajalik toetuse nõuetekohase kasutamise hindamisel;
  6) teavitama Rahandusministeeriumi viivitamata asjaoludest, mille tõttu toetust saanud projekti teostamise tingimused või kavandatud tööde abikõlblikkus on muutunud;
  7) teavitama Rahandusministeeriumi viivitamata, kui ta on saanud, taotlenud või taotleb käesoleva projekti rakendamisel seotud kulude katmiseks toetust mõnest teisest allikast;
  8) säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente vähemalt viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates.

§ 12.  Vaide esitamine ja menetlemine

  Paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud käskkirja peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Vaide lahendab Rahandusministeerium.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Toetuste piirsummad kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes

Lisa 2 Projektide nimekiri

/otsingu_soovitused.json