Teksti suurus:

Noored Setomaale programm

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.05.2020, 2

Noored Setomaale programm

Vastu võetud 15.05.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala, programmi eesmärk ja sihtpiirkond

  (1) Määrus reguleerib Noored Setomaale programmi (edaspidi programm) rakendamist.

  (2) Programmi eesmärk on tagada paremad elutingimused 21–40-aastastele Setomaal elavatele noortele ja nende peredele ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ja aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele.

  (3) Programmi rakendamise piirkond on Setomaa vald.

§ 2.  Terminid

  (1) Eluruum – majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused” § 17 lõike 3 tähenduses alaliseks elamiseks ette nähtud ruum või ruumistik. Eluruumid jagunevad elamuteks ja korteriteks. Elamuks loetakse ka hoonet, mis on mõeldud hooajaliseks elamiseks, nagu suvila ja aiamaja.

  (2) Projekt – kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, milleks toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse.

  (3) Termineid „ehitis”, „hoone”, „ehitamine”, „ehitise laiendamine”, „ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine”, „ehitusprojekt”, „ehitusluba”, „ehitusteatis”, „kasutusluba”, „kasutusteatis” ja „tehnosüsteem” kasutatakse määruses ehitusseadustiku tähenduses.

§ 3.  Programmi rakendamine

  (1) Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium) vastutab programmi väljatöötamise ja üldise koordineerimise eest.

  (2) Riigi Tugiteenuste Keskus korraldab programmi üldist rakendamist, sealhulgas:
  1) nõustab Setomaa Vallavalitsust programmiga seonduvates küsimustes;
  2) koostab taotlusvormi, eelarvevormi, ja aruannete vormid, kontroll-lehe ja lepingute näidised ning teeb taotlusvormi, eelarvevormi ja aruannete vormid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) töötab kooskõlastatult ministeeriumiga välja taotluste hindamisjuhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel;
  4) sõlmib Setomaa Vallavalitsusega sihtfinantseerimise lepingu vastavalt Eesti Vabariigi (Maaeluministeeriumi kaudu) ja Setomaa Vallavalitsuse 2018. aasta 9. oktoobril sõlmitud halduslepingu punktile 3.3 ning kannab taotlusvooru rahalised vahendid Setomaa Vallavalitsusele;
  5) kiidab heaks või lükkab tagasi Setomaa Vallavalitsuse esitatud aruanded üldjuhul 20 tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates;
  6) teostab järelevalvet programmi rakendamise üle.

  (3) Setomaa Vallavalitsus korraldab programmi rakendamist oma territooriumil vastavalt Eesti Vabariigi (Maaeluministeeriumi kaudu) ja Setomaa Vallavalitsuse 2018. aasta 9. oktoobril sõlmitud halduslepingule, sealhulgas:
  1) määrab taotlusvooru maksimaalse toetussumma ühe taotleja kohta ja avalikustab selle taotlusvooru väljakuulutamisel;
  2) vajadusel sätestab toetuse saamise eelistatud piirkonnad Setomaa vallas;
  3) kuulutab välja taotlusvooru, teavitades sellest oma veebilehel ja võimalusel valla lehes, teeb veebilehel kättesaadavaks taotluse ja aruande vormid, hindamiskomisjoni koosseisu ja vajadusel eelistatud piirkonnad Setomaa vallas;
  4) juhendab taotlejaid toetuse saamist puudutavates küsimustes ja korraldab vajadusel taotlejatele infopäevi;
  5) registreerib taotlused ja viib läbi taotluste vastavuse kontrolli;
  6) teostab taotleja juures kohapealset kontrolli;
  7) korraldab taotluste hindamise;
  8) teeb taotluste rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsused;
  9) teavitab taotlejaid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustest;
  10) avalikustab Setomaa Vallavalitsuse veebilehel informatsiooni toetuse saajate kohta, tuues ära toetuse saaja nime, projekti tegevused, toetuse ja omafinantseeringu summa ning projekti elluviimise lõppkuupäeva;
  11) sõlmib toetuse saajatega toetuslepingud ja maksab toetuse välja;
  12) menetleb toetuse saaja esitatud toetuse kasutamise aruanded ning kiidab need heaks või lükkab tagasi 20 tööpäeva jooksul aruannete esitamisest arvates;
  13) esitab Riigi Tugiteenuste Keskusele § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud sihtfinantseerimise lepingus näidatud vormil ja tähtajaks aruande programmi vahendite kasutamise kohta.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 4.  Nõuded toetuse taotlejale ja toetatavale eluruumile

  (1) Taotleja peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on füüsiline isik;
  2) taotleja on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga 21–40-aastane;
  3) taotleja on eluruumi, millele toetust taotletakse, omanik või kaasomanik;
  4) taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on Setomaa vald;
  5) taotlejal ei tohi olla maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

  (2) Toetatav eluruum peab vastama kõikidele järgmistele nõuetele:
  1) eluruum asub Setomaa valla territooriumil;
  2) eluruum on püstitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse;
  3) eluruum on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga toetuse taotleja omandis;
  4) kui eluruumil on mitu omanikku ja eluruum on kaas- või ühisomandis, esitatakse eluruumi kohta üks taotlus.

§ 5.  Toetuse suurus ja määr

  (1) Toetus jaguneb järgmiselt:
  1) riigi rahaline panus moodustab kuni 50 protsenti toetuse summast;
  2) Setomaa Vallavalitsuse rahaline panus moodustab vähemalt 50 protsenti toetuse summast.

  (2) Toetuse määr on kuni 66,67 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja taotleja omafinantseering on vähemalt 33,33 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

  (3) Taotleja omafinantseering peab olema rahaline. Omafinantseeringu hulka arvatakse vaid dokumentaalselt tõendatud abikõlblikud kulud.

  (4) Maksimaalse toetuse suuruse taotleja kohta taotlusvoorus määrab Setomaa Vallavalitsus, arvestusega, et riigi rahaline panus võib olla kuni 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

§ 6.  Projekti elluviimise periood

  (1) Projekti algus on toetuslepingu sõlmimise kuupäev ja projekti lõpp on taotleja määratud kuupäev.

  (2) Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotluse rahuldamise otsusele järgneva aasta 31. oktoobriks.

  (3) Lõikes 2 nimetatud tähtaega võib pikendada kuni kuue kuu võrra, kui taotlejast mitteoleneval põhjusel projekti käigus ilmnenud ootamatu takistuse, eriolukorra või muu erakorralise seisukorra tõttu ei ole võimalik sellest tähtajast kinni pidada.

§ 7.  Toetatavad tegevused

  (1) Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmi nõuetele vastavate eluruumide ehitustöid, sealhulgas:
  1) eluruumi üldehitustööd, sealhulgas ümberehitamine, osa asendamine samaväärsega ja laiendamine;
  2) elektritööd, sealhulgas eluruumi elektrivõimsuse tõstmine, eluruumi sisesed elektritööd ja elektritööd liitumispunktist majani;
  3) hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sealhulgas vee- ja kanalisatsioonitööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd ning ventilatsioonitööd;
  4) hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sealhulgas soojavarustusega seotud tööd, vee- ja kanalisatsioonitööd, sealhulgas kaevude, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete ning heitvee puhastusseadmetega seotud tööd.

  (2) Korterite puhul toetatakse ainult korterisiseseid töid.

  (3) Lõike 1 punktis 4 nimetatud vee- ja kanalisatsioonitööd on hajaasustusega piirkonnas abikõlblikud ainult juhul, kui neid töid tehakse koos teiste abikõlblike tegevustega.

  (4) Programmi raames ei toetata tegevusi, mille kulud on abikõlblikud toetuse saamiseks Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse programmist.

§ 8.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikud on § 7 lõikes 1 sätestatud ehitustööde tegemiseks vajalikud kulud, sealhulgas:
  1) ehitusmaterjalide ost ja transport;
  2) eluruumi paigaldatavate seadmete ost ja transport;
  3) ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete rent;
  4) tööjõukulud;
  5) riigilõivud;
  6) projekteerimiskulud;
  7) omanikujärelevalve kulud;
  8) veekvaliteedi analüüsi kulud.

  (2) Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) korteri, maja või kinnistu ostu kulud;
  2) korteri, maja või kinnistu kasutamisega seotud kulud;
  3) uue elamu ehitamisega seotud kulud;
  4) ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete ostmine;
  5) ehitustööde tegemiseks vajalike tööriistade ja muude abivahendite ostmine;
  6) puurkaevude ehitamise kulud;
  7) mitterahalised kulud.

§ 9.  Nõuded eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale

  (1) Toetuse saaja peab tagama, et eluruum, mille ehitamiseks toetust saadi, oleks lõpparuande kinnitamise kuupäevast alates vähemalt kolm aastat toetuse saaja omandis ja toetuse saaja poolt aastaringses kasutuses ning et toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel oleks Setomaa vald.

  (2) Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud nõuetele ja ehitamine peab toimuma ehitusprojekti alusel.

  (3) Ehitusluba vajavate ehitustööde puhul peab ehitusprojekti koostama majandustegevuse registris olev projekteerija. Ehitustööd peab tegema majandustegevuse registris olev ettevõtja.

  (4) Kui tööde tegemiseks on seatud erinõuded, siis peab töid tegema vastavat õigust omav ettevõtja.

  (5) Toetuse saaja peab järgima ehitusseadustiku §-s 19 omanikule sätestatud nõudeid, head ehitustava ja ohutusnõudeid.

  (6) Toetuse saaja peab järgima ehitusseadustiku lisas 1 toodud nõudeid ehitusteatise, ehitusobjekti ja ehitusloa kohta.

3. peatükk Taotlusvooru väljakuulutamine ja taotluste esitamine 

§ 10.  Taotlusvooru väljakuulutamine

  (1) Setomaa Vallavalitsus kuulutab taotlusvooru avatuks sellekohase info avaldamisega Setomaa Vallavalitsuse veebilehel ja võimaluse korral valla lehes vähemalt üks kuu enne taotlusvooru tähtpäeva.

  (2) Taotlusvooru avamise teade peab sisaldama taotluste esitamise tähtpäeva, maksimaalset toetuse summat ja vajadusel toetuse saamise eelistatud piirkondi Setomaa vallas.

§ 11.  Taotluse esitamine ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus tuleb esitada Setomaa Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt ja sellele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) projekti eelarve;
  2) omafinantseeringut tõendav dokument;
  3) motivatsioonikiri, sealhulgas taotleja plaanid seoses Setomaaga järgneva viie aasta jooksul;
  4) eelarves toodud tegevuste kohta vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist ning juhul kui võrreldavate hinnapakkumiste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioon;
  5) ehitusluba või ehitusteatis vastavalt ehitusseadustiku lisale 1;
  6) ehitusprojekt, mis vastab majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” sätestatud nõuetele. Kui tööde tegemiseks on vajalik ehitusluba, siis peab ehitusprojekti koostama majandustegevuse registris registreeritud ettevõtja.

  (2) Taotlused tuleb esitada taotlusvooru väljakuulutamise teates määratud tähtpäevaks. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

4. peatükk Taotluste menetlemine, hindamine, otsuste tegemine ja toetuslepingu sõlmimine toetuse saajaga 

§ 12.  Taotluse menetlemine ja hindamine ning otsuste tegemine

  (1) Setomaa Vallavalitsus kontrollib taotluse ja taotleja nõuetele vastavust 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast alates.

  (2) Kui Setomaa Vallavalitsus avastab taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimisel puudusi, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on üldjuhul kuni kümme tööpäeva. Taotluste menetlemise tähtaeg pikeneb nimetatud aja võrra.

  (3) Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Setomaa Vallavalitsuse moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon, mille koosseis avalikustatakse Setomaa Vallavalitsuse veebilehel kahe nädala jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest arvates.

  (4) Enne taotluste hindamist tutvub Setomaa Vallavalitsus või komisjon nõuetele vastanud taotluses toodud eluruumiga, mille ehitustöödeks toetust taotletakse, kohapeal.

  (5) Riigi Tugiteenuste Keskus koostab kooskõlastatult ministeeriumiga taotluste hindamisjuhendi, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
  1) kavandatava projekti vajalikkus ja olulisus;
  2) projekti eelarves toodud tegevuste ja kulude põhjendus;
  3) Setomaa Vallavalitsuse eelistatud piirkonda kuulumine, kui Setomaa Vallavalitsus on eelistatud piirkonna määranud.

  (6) Taotlusi hinnatakse hindamisjuhendis määratud osakaalude alusel skaalal 0–4 ning täpsusega kaks kohta pärast koma.

  (7) Hinnang loetakse positiivseks taotluse puhul, mille koondhinne on vähemalt 2,50 ning lõike 5 punktides 1 ja 2 toodud kriteeriumide keskmine hinne ei ole madalam kui 1,50.

  (8) Komisjon moodustab hindamistulemuste alusel pingerea ja teeb Setomaa Vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Vastavuse kontrolli tulemusena nõuetele mittevastavaks tunnistatud taotluste osas teeb komisjon ettepaneku taotluste rahuldamata jätmiseks.

  (9) Komisjoni ettepanek nõuetele vastava taotluse rahuldamiseks sisaldab järgmist informatsiooni:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) toetuse ja omafinantseeringu summa;
  3) toetuse väljamaksmise tingimused.

  (10) Komisjoni ettepanek nõuetele vastava taotluse rahuldamata jätmiseks sisaldab järgmist informatsiooni:
  1) toetuse taotleja nimi;
  2) mitterahuldamise põhjendus.

  (11) Nõuetele vastavate taotluste osas teeb Setomaa Vallavalitsus otsuse:
  1) taotluse rahuldamiseks;
  2) taotluse tingimuslikuks rahuldamiseks, kui taotlus ei sisalda § 11 lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumente ja kui Setomaa Vallavalitsusel on valmisolek nimetatud dokumendid väljastada;
  3) taotluse osaliseks rahuldamiseks, kui tegemist on lõikes 8 nimetatud pingereas viimase rahastatava projektiga, mille rahastamiseks jätkub toetusvahendeid osaliselt ja taotleja nõustub projekti osalise rahastamisega;
  4) taotluse rahuldamata jätmiseks vahendite lõppemise tõttu või lõikes 7 sätestatud lävendi ületamata jätmise tõttu.

  (12) Setomaa Vallavalitsus teavitab taotlejaid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustest viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Taotluse rahuldamata jätmise otsusest teavitamise puhul tuuakse ära taotluse rahuldamata jätmise põhjendus.

  (13) Pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist on lubatud toetuse summat suurendada, kui seda tehakse toetuse Setomaa Vallavalitsuse poolse osa suurendamise kaudu.

§ 13.  Toetuslepingu sõlmimine toetuse saajaga

  (1) Setomaa Vallavalitsus ja toetuse saaja sõlmivad toetuse kasutamiseks toetuslepingu 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Toetuslepingus sätestatakse järgmine informatsioon:
  1) projekti elluviimise lõpptähtpäev;
  2) toetuse kasutamise aruande esitamise kord;
  3) toetuse Setomaa Vallavalitsuse poolse osa tagasinõudmise kord;
  4) viivise määr toetuse tähtajaks tagastamata jätmise korral.

  (2) Tingimusliku rahuldamise otsuse korral sõlmitakse toetusleping pärast seda, kui tingimusliku rahuldamise otsuses toodud tingimused on täidetud. Tingimused tuleb täita nelja kuu jooksul taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Põhjendatud juhtudel võib Setomaa Vallavalitsus sõlmida kolmepoolse lepingu Setomaa Vallavalitsuse, toetuse saaja ja ehitustööde tegija vahel ning sätestada lepingus, et projekti raames tehtavad maksed tasub Setomaa Vallavalitsus otse ehitustööde tegijale.

5. peatükk Toetuse kasutamine ja tagasinõudmine 

§ 14.  Toetuse väljamaksmine

  (1) Setomaa Vallavalitsus maksab üldjuhul toetuse saajale toetuse välja 90 protsendi ulatuses kümne tööpäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates. Väljamaksmata osa toetusest makstakse toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul § 15 lõikes 1 nimetatud toetuse kasutamise aruande kinnitamisest arvates.

  (2) Projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt.

  (3) Sularahas tehtud tehingud võivad kokku moodustada kuni 10 protsenti projekti kogumaksumusest ja need ei või ületada 300 eurot. Toetuse saaja peab sularahas tehtud rahalisi tehinguid tõendama sularahakviitungite või muude raha saaja esindaja allkirjaga tõendatud maksedokumentidega.

§ 15.  Toetuse kasutamise aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande Setomaa Vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast projekti elluviimise lõppkuupäeva.

  (2) Setomaa Vallavalitsus kiidab aruande heaks pärast seda, kui toetuse saaja on esitanud eluruumi kohta kasutusteatise või kasutusloa lähtuvalt ehitusseadustiku lisast 2.

  (3) Pärast projekti tegevuste ja kulude kontrollimist ja kohapealse kontrolli läbiviimist kiidab Setomaa Vallavalitsus aruande heaks või lükkab selle tagasi üldjuhul 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates.

  (4) Setomaa Vallavalitsus võib anda toetuse saajale aruande puuduste kõrvaldamiseks aega üldjuhul kuni kümme tööpäeva ja selle võrra lõikes 3 nimetatud tähtaeg pikeneb.

§ 16.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) saada Setomaa Vallavalitsuselt teavet, mis on seotud määruses ja toetuslepingus nimetatud kohustuste täitmisega;
  2) teha projekti eelarveridade vahel muudatusi kuni 10 protsendi ulatuses projekti eelarve mahust Setomaa Vallavalitsusega kooskõlastamata, tingimusel et omafinantseeringu suurus vastab pärast muudatusi § 5 lõikes 2 sätestatule;
  3) taotleda Setomaa Vallavalitsuselt projekti lõpptähtpäeva pikendamist kuue kuu võrra, tuues välja projekti kestuse pikendamise põhjused.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tagama toetuslepingus ette nähtud omafinantseeringu ja kasutama toetust vastavalt toetuslepingule;
  2) kasutama tööde tegemisel vaid vastavat õigust omavat ettevõtjat, juhul kui tööde tegijale on seatud erinõuded;
  3) informeerima ehitusseadustiku tähenduses kaetud tööde akti koostamisel Setomaa Vallavalitsust kolm tööpäeva ette, et järelevalveks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust;
  4) esitama Setomaa Vallavalitsusele ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja toetuse kasutamise aruande koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega; veesüsteemi projekti puhul esitama Setomaa Vallavalitsusele tema nõudmisel vee analüüsi;
  5) informeerima Setomaa Vallavalitsust viivitamata kirjalikult kõigist muudatustest esitatud andmetes või asjaoludest, mis võivad mõjutada või mõjutavad toetuse saaja kohustuste täitmist;
  6) taotlema kirjalikult Setomaa Vallavalitsuse nõusolekut projekti kestuse ja tegevuste muutmiseks ja kui konkreetsele tegevusele ette nähtud summa suureneb rohkem kui 10 protsenti eelarve mahust ning vormistama muudatused toetuslepingu muudatusena;
  7) võimaldama projekti perioodil ja kolme aasta jooksul projekti lõpparuande kinnitamise tähtajast arvates teostada kohapealset kontrolli, auditit ja järelevalvet toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide originaalide, soetatud seadmete, materjalide ja tehtud tööde osas ning osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  8) andma kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates;
  9) tagastama Setomaa Vallavalitsusele projekti elluviimisel kasutamata jäänud vahendid, mis on suuremad kui 10 eurot, 15 tööpäeva jooksul lõpparuande kinnitamisest arvates;
  10) tagastama § 19 lõikes 1 nimetatud juhtudel Setomaa Vallavalitsusele tema nõudmisel ja tema seatud tähtpäevaks toetuse riigipoolse osa ühe aasta jooksul tagasinõude otsuse tegemisest arvates;
  11) säilitama toetuse ja projektiga seotud dokumentatsiooni seitse aastat projekti lõpptähtpäevast alates.

§ 17.  Setomaa Vallavalitsuse õigused ja kohustused

  (1) Setomaa Vallavalitsusel on õigus:
  1) sätestada oma haldusterritooriumil eelistatud piirkonnad;
  2) sätestada maksimaalne toetuse suurus taotleja kohta taotlusvoorus;
  3) nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ning projekti tegevuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  4) nõuda toetuse saajalt informatsiooni toetuse kasutamise kohta ning täiendavaid andmeid, tõendamaks, et eluruum, millele toetust taotleti, on toetuse saaja poolt aastaringses kasutuses vähemalt kolm aastat pärast projekti lõpparuande kinnitamist;
  5) teostada projekti perioodil ja kolme aasta jooksul projekti lõpparuande kinnitamise kuupäevast alates kohapealset kontrolli toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja tehtud tööde osas.

  (2) Setomaa Vallavalitsus on kohustatud:
  1) nõustama vajadusel toetuse saajaid projekti elluviimisel;
  2) teavitama Riigi Tugiteenuste Keskust viivitamata rikkumisest toetuse kasutamisel ning tagasinõutud summadest;
  3) vähendama proportsionaalselt toetust, kui toetuse saaja omafinantseering väheneb alla § 5 lõikes 2 sätestatud määra;
  4) nõudma toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi vastavalt § 19 lõikele 1;
  5) kandma tagasinõutud toetuse ja projektide odavamal elluviimisel vabanenud toetuse ja laekunud viivise riigipoolse osa ja toetuseks andmata jäänud vahendid Riigi Tugiteenuste Keskuse arvele sihtfinantseerimise lepingus sätestatud tähtaegadel;
  6) säilitama toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente dokumentide tekkimisele järgneva seitsme aasta jooksul.

§ 18.  Riigi Tugiteenuste Keskuse õigused ja kohustused

  (1) Riigi Tugiteenuste Keskusel on õigus:
  1) nõuda taotlejatelt ja toetuse saajatelt täiendavat informatsiooni ja dokumentide esitamist;
  2) nõuda Setomaa Vallavalitsuselt täiendavat informatsiooni programmi vahendite kasutamise kohta;
  3) teostada järelevalvet ja auditit toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja tehtud tööde osas;
  4) nõuda Setomaa Vallavalitsuselt toetuse riigipoolne osa osaliselt või täielikult tagasi vastavalt § 19 lõikele 4.

  (2) Riigi Tugiteenuste Keskus on kohustatud teavitama ministeeriumi viivitamata toetuse kasutamise osas teostatud järelevalvetoimingute või auditite käigus avastatud rikkumistest.

§ 19.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Setomaa Vallavalitsus nõuab toetuse saajalt toetuse riigipoolse osa osaliselt või täielikult tagasi järgmistel juhtudel:
  1) Setomaa Vallavalitsus nõuab tagasi kogu toetuse riigipoolse osa, kui ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) Setomaa Vallavalitsus nõuab tagasi kuni 20 protsenti toetuse riigipoolsest osast, kui toetuse saaja on rikkunud toetuslepingu tingimusi;
  3) Setomaa Vallavalitsus nõuab tagasi kuni 100 protsenti toetuse riigipoolset osast, kui ilmnevad asjaolud, mille tõttu projekti jätkamist ei saa pidada otstarbekaks või see on võimatu või võib muutuda võimatuks;
  4) Setomaa Vallavalitsus nõuab tagasi kogu toetuse riigipoolse osa, kui toetuse saaja on esitanud enda või projekti kohta valeandmeid või varjanud andmeid;
  5) Setomaa Vallavalitsus nõuab tagasi 20–100 protsenti toetuse riigipoolsest osast, kui toetuse saaja ei ole eluruumi, millele toetust saadi, projekti lõpparuande kinnitamise kuupäevaks kasutusele võtnud või eluruumile ei ole väljastatud kasutusluba või selle kohta ei ole esitatud kasutusteatist;
  6) Setomaa Vallavalitsus nõuab tagasi kogu toetuse riigipoolse osa, kui toetuse saaja ei ole täitnud § 9 lõikes 1 toodud nõudeid, välja arvatud juhul, kui nõuete täitmata jätmine on tingitud vääramatust jõust.

  (2) Toetuse saaja tagastab lõikes 1 nimetatud juhtudel tagasinõutud toetuse riigipoolse osa Setomaa Vallavalitsusele selle seatud tähtpäevaks, mis ei ole hilisem kui üks aasta tagasinõude otsuse tegemisest arvates.

  (3) Setomaa Vallavalitsuse poolse toetuse osa tagasinõudmise lõikes 1 nimetatud alustel otsustab Setomaa Vallavalitsus. Setomaa Vallavalitsuse poolse toetuse tagasinõudmise alused ja ulatus sätestatakse Setomaa Vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitavas toetuslepingus.

  (4) Riigi Tugiteenuste Keskus nõuab Setomaa Vallavalitsuselt toetuse riigipoolse osa osaliselt või täielikult tagasi järgmistel juhtudel:
  1) Riigi Tugiteenuste Keskus nõuab tagasi kogu toetuse riigipoolse osa, kui toetusleping toetuse saajaga on sõlmitud pärast § 13 lõikes 1 nimetatud tähtpäeva;
  2) Riigi Tugiteenuste Keskus nõuab tagasi kogu riigipoolse toetuse osa, kui toetuslepingus määratud projekti periood on pikem kui §-s 6 nimetatud periood;
  3) Riigi Tugiteenuste Keskus nõuab tagasi kogu toetuse riigipoolse osa, kui toetust on antud taotlejale, kelle mittevastavus või kelle poolt esitatud taotluse mittevastavus programmi nõuetele on olnud tuvastatav;
  4) Riigi Tugiteenuste Keskus nõuab toetuse tagasi vastavalt mitteabikõlblike tegevuste ja kulude toetuse riigipoolse osa proportsioonile, kui toetust on antud mitteabikõlblikeks tegevusteks või kuludeks;
  5) Riigi Tugiteenuste Keskus nõuab tagasi toetuse riigipoolse osa, mis ei ole vastavuses programmi tingimustes ja korras toodud toetuse summale või omafinantseerimise määrale seatud nõuetele, kui toetust on antud §-s 5 sätestatud maksimaalsest toetuse summast suuremas summas või minimaalsest omafinantseeringu määrast väiksema määraga.

  (5) Setomaa Vallavalitsus kannab lõikes 4 nimetatud juhtudel tagasinõutud toetuse Riigi Tugiteenuste Keskuse arvele sihtfinantseerimise lepingus sätestatud tähtaegadel.

§ 20.  Rakendussäte

  (1) Määrust kohaldatakse selle jõustumisest alates maaelu ministri 7. veebruari 2019. a käskkirja nr 25 „Toetusskeem Noored Setomaale” ja sellele eelnenud käskkirjade alusel menetluses olevatele 2018. ja 2019. aasta taotlusvooru projektidele.

  (2) Määruse osades, milles menetlust või selle tingimusi reguleerivad õigusnormid on taotluse menetlemisel ajal muutunud, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme, välja arvatud menetleva asutuse osas.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json