Teksti suurus:

Justiitsministri 30. juuni 2010. aasta määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmise määrus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2011, 1

Justiitsministri 30. juuni 2010. aasta määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmise määrus

Vastu võetud 09.06.2011 nr 31

Määrus kehtestatakse „Kinnistusraamatuseaduse” § 792 lõike 4 alusel.

Justiitsministri 30. juuni 2010. aasta määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” (RT I, 13.04.2011, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse paragrahviga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Digiteerimine

Digiteerimine on paberdokumendi skaneerimine, digitembeldamine, menetlusega või selle puudumise korral puudutatud registriosaga seostamine ja digitaalsesse arhiivi salvestamine.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) korraldab paberkandjal kinnistustoimiku või selles sisalduva dokumendi digiteerimist;”;

3) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 14 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) teostab printimis-, digiteerimis- ja paljundustöid;”;

6) paragrahvi 64 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna „viie” numbriga „30”;

7) paragrahv 79 teises lauses asendatakse number „15” numbriga „30”;

8) paragrahvi 187 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pärast kande tegemist kinnistusregistrisse edastatakse avalduse esitanud isikule, kinnistu omanikule ja kõigile kinnistusregistrist nähtuvatele puudutatud isikutele, kelle kasuks kanne on tehtud või kelle kinnistusregistrisse kantud õigust kanne puudutab, samuti teistele seadusega ettenähtud isikutele ja asutustele elektrooniliselt teade, mis sisaldab viidet elektroonilise registriosa väljatrükile.”;

9) paragrahvi 187 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Isikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatega edastatud viide elektroonilise registriosa väljatrükile aegub viiendal päeval pärast selle esmakordset avamist isiku poolt.”;

10) paragrahvi 213 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kinnistustoimikus sisalduvalt paberdokumendilt, mida skaneerimine võib kahjustada, eemaldatakse enne skaneerimist paelad või nöörid, millega dokument on kokku köidetud. Pärast skaneerimist köidetakse dokument uuesti ning lisatakse märkus, mis varustatakse kinnistusosakonna pitseriga ning mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) info selle kohta, et dokument on kinnistusosakonnas lahti võetud ja uuesti kokku köidetud;
2) dokumendi uuesti köitmise kuupäev;
3) köitja ametinimetus, nimi ja allkiri.”;

11) määruses asendatakse sõna „digitaliseerima” läbivalt sõnaga „digiteerima” vastavas vormis, sõna „digitaliseerimine” läbivalt sõnaga „digiteerimine” vastavas käändes ja sõna „digitaliseerimistellimus” läbivalt sõnaga „digiteerimistellimus” vastavas käändes.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json