Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2011, 2

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 10.06.2011 nr 57

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määrust nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 19.05.2011, 6) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lõike 4 punktis 20 nimetatud lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeering, mille abil asendatakse olemasolev ehitis või selle osa või masin või seade uue ajakohastatud ehitise või selle osaga või masina või seadmega ilma tootmisvõimsust 25% võrra suurendamata või tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega ehitise rekonstrueerimist. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt kümne aasta vanuse masina ja seadme asendamist uue masina ja seadmega. Asendusinvesteeringuks ei loeta alla 30 aasta vanuse ehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega ehitise rekonstrueerimist, kui selle kulud moodustavad vähemalt 50% uue samaväärse ehitise väärtusest. Ehitise rekonstrueerimiseks loetakse ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) paragrahvi 3 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja puhul, kes peab „Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust ja kelle ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kohaselt on ettevõtlustulem negatiivne, kuid „Raamatupidamise seaduse” toodud tekkepõhise raamatupidamisarvetuse kohaselt vastab taotleja tegevus paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 esitatud nõuetele, raamatupidamisregistri alusel koostatud bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta koos selgitustega MTA esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastatud andmete erinevusest ja esitatud andmete omavahelisest võrreldavusest.”

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json