Teksti suurus:

Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2011, 5

Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord

Vastu võetud 13.06.2011 nr 23

Määrus kehtestatakse „Keeleseaduse” § 27 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (edaspidi Eksamikeskus) poolt väljastatava eesti keele oskust tõendava tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord.

§ 2.  Eesti keele tasemetunnistus

  Eesti keele tasemetunnistus (edaspidi tunnistus) on keeleoskust tõendav tähtajatult kehtiv dokument, mis väljastatakse eesti keele tasemeeksami (edaspidi eksam) sooritanud isikule.

2. peatükk Tunnistuse vorm ja väljastamise kord 

§ 3.  Tunnistuse vorm ja vormistamine

  (1) Tunnistus vormistatakse elektroonilisele plangile, millel on sõnad „EESTI VABARIIK”, väikese riigivapi kujutis ja sõna „EESTI KEELE TASEMETUNNISTUS”. Tunnistuse vorm esitatakse määruse lisas.

  (2) Tunnistus vormistatakse eesti keeles ja elektrooniliselt.

§ 4.  Tunnistusele kantavad andmed

  Tunnistusele kantakse eesti keeles järgmised andmed:
  1) tunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi;
  2) tunnistuse saaja isikukood, selle puudumisel sünnikuupäev;
  3) omistatud keeleoskustaseme nimetus;
  4) osaoskuste tulemused;
  5) keeleoskustaseme iseloomustus sõnadega;
  6) eksami sooritamise aeg, koht ja protokolli number;
  7) tunnistuse number.

§ 5.  Tunnistuse kinnitamine ja väljastamine

  (1) Eksamikeskus teatab tunnistuse väljastamisest isikule kirjalikult või e-posti teel kolmekümne päeva jooksul pärast eksami positiivset sooritamist.

  (2) Eksamikeskus teeb eksami sooritanud isikule tunnistuse kättesaadavaks riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastab Eksamikeskus tunnistuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Elektrooniline tunnistus kinnitatakse Eksamikeskuse digitaalse templiga.

§ 6.  Elektroonilise tunnistuse väljastamine paberkandjal vormistatud tunnistuse asemel

  (1) Paberkandjal vormistatud tunnistuse (edaspidi algdokument) omanik saab taotleda elektroonilise tunnistuse väljastamist, kui:
  1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  3) algdokument on hävinud, kadunud või varastatud;
  4) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras;
  5) algdokumendi omanik soovib algdokumendi asemel elektrooniliselt väljastatud tunnistust.

  (2) Elektroonilise tunnistuse taotleja esitab Eksamikeskusele vastavasisulise taotluse, näidates ära taotluse esitamise põhjuse, taotleja isiku- ja kontaktandmed ning eksami sooritamise aja. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud juhtudel lisab elektroonilise tunnistuse taotleja taotlusele algdokumendi.

  (3) Eksamikeskus otsustab elektroonilise tunnistuse väljastamise ja algdokumendi kehtetuks tunnistamise kolmekümne päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Otsus tehakse elektroonilise tunnistuse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Pärast elektroonilise tunnistuse väljastamist hävitab Eksamikeskus taotlusele lisatud algdokumendi.

  (4) Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks ega hävitata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul.

  (5) Otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb Eksamikeskus teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsuse avaldamise kulud katab Eksamikeskus.

  (6) Eksamikeskus keeldub elektroonilise tunnistuse väljastamisest, kui:
  1) elektroonilise tunnistuse taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) puuduvad andmed algdokumendi väljaandmise kohta.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 7.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa Eesti keele tasemetunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json