Teksti suurus:

Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2015, 4

Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord1

Vastu võetud 11.06.2015 nr 63

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 63 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) ehituskulud – hoone ehitusprojekti koostamiseks ja hoone püstitamiseks vajalikele ehitusmaterjalidele ja -toodetele, töödele, teenustele ja maksetele tehtavad kulutused;
  2) hoone taastamismaksumus – hinnatava hoonega samaväärse hoone püstitamiseks kalkuleeritavad ehituskulud väärtuse hindamise kuupäeva hindades;
  3) baasaasta ehitusmaksumus – hoone taastamisväärtuse arvutamisel kasutatav hoone suletud brutopinna ruutmeetri keskmine hind seisuga 1. jaanuar 2007. aasta.

§ 3.   Ehitusmaksumuse hindamine

  (1) Rekonstrueeritava hoonega samaväärse hoone keskmine ehitusmaksumus arvutatakse hoone kui terviku taastamismaksumusena.

  (2) Vajadusel esitatakse koos ehitusloa taotlusega või ehitusteatisega pädevale asutusele kalkulatsioon kavandatava rekonstrueerimise maksumuse kohta.

  (3) Pädev asutus kontrollib ja võrdleb kavandatava rekonstrueerimise maksumust hoone kui terviku taastamismaksumusega.

  (4) Pädev asutus peab kontrolli tulemusena tuvastama, kas rekonstrueeritava hoone piirdekonstruktsioonide muutmisega ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmise ja asendamisega või välispiirete ja tehnosüsteemide või nende osade muutmisega või tehnosüsteemi tervikliku asendamisega seotud kulud on suuremad kui üks neljandik rekonstrueeritava hoonega samaväärse hoone keskmisest ehitusmaksumusest.

§ 4.   Hoone taastamismaksumuse arvutamine

  (1) Hoone taastamismaksumus määratakse eriteadmisi omava isiku esitatud hinnangu alusel või kasutatakse käesoleva määruse lisas esitatud baasaasta ehitusmaksumust suletud brutopinna ruutmeetri kohta.

  (2) Kui kasutatakse käesoleva määruse lisas esitatud baasaasta ehitusmaksumust suletud brutopinna ruutmeetri kohta, võib tulenevalt hoone suurusest, ehitustehnilisest keerukusest või kasutatud põhimaterjalidest arvutustes kasutada määruse lisas esitatud baasaasta ehitusmaksumusest kuni 20 protsenti erinevat väärtust.

§ 5.   Hoone taastamismaksumuse arvutamine baasaastale järgnevatel aastatel

  (1) Baasaastale järgnevatel aastatel hoone taastamismaksumuse leidmiseks korrutatakse käesoleva määruse lisas esitatud baasaasta ehitusmaksumus ehitushinna muutumise teguriga.

  (2) Ehitushinna muutuse määramiseks kasutatakse Statistikaameti poolt avaldatava „Eesti statistika aastaraamatu” või veebipõhise andmebaasi tabelis „Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga” toodud ehitushinnaindekseid või määratakse ehitushinnaindeksi muutus statistika andmebaasis teostatud otsinguga.

  (3) Ehitushinnaindeks väljendab hinna muutust protsentides võrreldes eelneva aasta 1. jaanuari seisuga. Ehitushinna muutust ei arvutata eraldi kululiikide kaupa, vaid kasutatakse indeksi „Kokku” väärtust.

  (4) Ehitushinna aastase muutumise teguri saamiseks jagatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tabelis esitatud „Kokku” väärtus arvuga sada ja tulemusele liidetakse arv „1”. Tabelis esitatud väärtuseks võetakse vastavalt ehitise liigile kas eramuindeks, korruselamuindeks, tööstushooneindeks või ametihooneindeks.

  (5) Baasaastale järgnevatel aastatel arvutatakse ehitushinna aastase muutumise tegur iga järgneva aasta kohta. Kogu perioodi ehitushinna muutumise teguri arvutamiseks korrutatakse kõigi arvutamise hetke ja baasaasta vahele jäävate aastate ehitushinna aastase muutumise tegurid omavahel.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35).

Urmas Kruuse
Maaeluminister majandus- ja taristuministri ülesannetes

Merike Saks
Kantsler

Lisa Baasaasta ehitusmaksumus suletud brutopinna ruutmeetri kohta seisuga 1. jaanuar 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json