Teksti suurus:

Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2015, 11

Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm

Vastu võetud 12.06.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 43 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu relva kandmise loa (edaspidi relvaluba) andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm.

  (2) Määrusega ei reguleerita valvurile tööülesande täitmiseks sõjaväerelva kandmise loa andmise korda ega relvaloa vormi.

§ 2.   Relvaloa taotlemine

  (1) Relvaloa kirjalik taotlus esitatakse Kaitseliidu ülemale või malevapealikule ja see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) Kaitseliidu maleva nimetus;
  2) relvaloa taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) relvaloa taotleja elukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  4) andmed allüksuse ja oma liikmestaatuse kohta, liikmekaardi number ning liikmeksastumise aeg;
  5) relva otstarve;
  6) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (2) Koos taotlusega esitatakse ka dokumendifoto suurusega 30 × 40 mm.

  (3) Kaitseliidu ülem võib kehtestada relvaloa taotluse vormi.

  (4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete võib Kaitseliidu ülem või malevapealik või nende volitusel taotlust menetlev isik nõuda lisateavet või selgitust, mida on vaja taotluse menetlemiseks.

§ 3.   Relvaloa taotluse menetlustähtaeg ja relvaloa andmine

  (1) Relvaluba antakse tegevliikmele, kes vastab Kaitseliidu seaduse § 43 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele, tema kirjaliku taotluse alusel.

  (2) Relvaloa taotlus vaadatakse läbi ja antakse relvaluba või keeldutakse relvaloa andmisest 90 päeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.

  (3) Relvaloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab Kaitseliidu ülem või malevapealik.

  (4) Relvaloa andmise või selle andmisest keeldumise kirjalikus otsuses märgitakse vähemalt järgmine:
  1) otsuse number ja kuupäev;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) relvaloa tähtaeg;
  4) otsuse õiguslik alus ja põhjendus;
  5) otsuse vaidlustamisviide;
  6) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

  (5) Relvaluba antakse viieks aastaks, kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud teisiti.

  (6) Relvaloa võib anda lühemaks tähtajaks, kui taotleja seda soovib.

§ 4.   Relvaloa taotluse menetlustähtaja peatumine

  (1) Relvaloa taotluse menetlemine peatub lisateabe või selgituse esitamise tähtaja võrra.

  (2) Kui taotleja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks nõutud teavet või selgitust, võib relvaloa taotluse menetlemise lõpetada haldusmenetluse seadusega kehtestatud korras.

§ 5.   Relvaloa andmisest teavitamine

  Relvaloa andmisest või selle andmisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult kümne päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Teate koos otsusega võib kätte toimetada taotluses märgitud aadressil lihtkirjaga või taotluses märgitud e-posti aadressil.

§ 6.   Relvaloa vahetamine

  (1) Relvaluba vahetatakse Kaitseliidu tegevliikme kirjaliku taotluse alusel, kui:
  1) relvaloa kehtivus lõpeb;
  2) relvaluba muutub kasutuskõlbmatuks;
  3) tegevliikme isikuandmed muutuvad;
  4) fotolt ei ole võimalik ära tunda relvaloa omanikku;
  5) relvaloal soovitakse muuta andmeid relvade kohta.

  (2) Relvaloa vahetamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3 ja 5 nimetatud juhul esitatakse taotlus käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmetega vähemalt 90 päeva enne relvaloa kehtivuse lõppemist. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud juhtudel esitatakse taotlus käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmetega esimesel võimalusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel relvaloa vahetamise menetluses järgitakse käesoleva määruse §-des 3‒5 sätestatud nõudeid ja tähtaegu.

  (4) Kui relvaloa vahetamise põhjus on relvaloa kasutuskõlbmatuks muutumine või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda relvaloa omanikku, antakse uus relvaluba vahetatava relvaloa tähtaja lõpuni.

  (5) Relvaloa vahetamisel peab tegevliige esitama struktuuriüksuse relvastuse eest vastutavale isikule kontrollimiseks relvaloale märgitud relvad.

§ 7.   Relvaloa väljastamine

  (1) Relvaluba väljastatakse relvaloa taotlejale isiklikult allkirja vastu.

  (2) Relvaloa väljastamisel antakse relvaloale unikaalne registreerimisnumber.

  (3) Väljastatud relvalubade üle arvestuse pidamiseks kogutakse relvaloa väljastamisel vähemalt järgmisi andmeid:
  1) relvaloa number;
  2) relvaloa plangi number;
  3) relvaloa väljastamise kuupäev;
  4) relvaloa omaniku Kaitseliidu liikmekaardi number;
  5) relvaloa omaniku nimi.

§ 8.   Relvaloa vorm

  (1) Relvaluba on ühtse kujundusega, kahepoolne, mõõduga 85 × 54 mm kiletatud dokument. Relvaluba on helerohelist värvi ja Kaitseliidu vappi kujutava turvamustriga.

  (2) Relvaloa plangid on nummerdatud. Plangi number on trükitud värviga, mis tekitab musta numbri kujutise ümber punase ringi, mis on nähtav ka trükise teisel küljel.

  (3) Relvaloa vorm on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 9.   Relvaloa vormistamine

  (1) Relvaloale kantakse:
  1) relvaloa number;
  2) relvaloa väljastanud maleva nimetus;
  3) relvaloa omaniku foto;
  4) relvaloa omaniku ees- ja perekonnanimi;
  5) relvaloa omaniku isikukood;
  6) relvaloa väljastamise kuupäev;
  7) relvaloa kehtivuse viimane kuupäev;
  8) andmed relva, tulirelva olulise osa ja tulirelva lisaseadme kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 sätestatud andmetena märgitakse relva otstarve, liik, mudel, kaliiber, padruni mark ja relva number.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud relva otstarbe tähised on:
  1) A – riigikaitse;
  2) B – sport;
  3) C – tegevliikme relv;
  4) D – Kaitseliidu relv.

  (4) Relvaloal on keelatud teha parandusi.

§ 10.   Relvalubade valmistamine, jaotamine ja arvestuse pidamine

  Relvalubade valmistamist, jaotamist ja nende üle arvestuse pidamist korraldab Kaitseliidu ülem.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud relvaluba kehtib kuni selle tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 1. juulini 2020. a.

  (2) Peale käesolevas määruse lisas toodud relvaloa vormi võib kuni 30. juunini 2016. a väljastada kaitseministri 24. aprilli 2000. a määrusega nr 3 „Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm” kehtestatud vormikohase relvaloa, kui sellele on kantud järgmine teave:
  1) relvaloa andnud Kaitseliidu maleva nimetus ja relvaloa number;
  2) tegevliikme ees- ja perekonnanimi, isikukood ning foto;
  3) relvaloa kehtivuse viimane kuupäev;
  4) relvaloa omaniku allkiri;
  5) relva liik, mudel, kaliiber ja number;
  6) relvaloa väljastanud Kaitseliidu ülema või malevapealiku ees- ja perekonnanimi, allkiri ning pitser;
  7) relvaloa väljastamise kuupäev.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määrus nr 3 „Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. aastal.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Kaitseliidu relvaloa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json