Teksti suurus:

Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.06.2016 otsus nr 789

Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2016

§ 1.  Erakooliseaduse muutmine

Erakooliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 6 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui riikliku järelevalve käigus ettekirjutusi ei tehta või ettekirjutused on tähtajaks täidetud, ei pea uue tegevusloa taotlusele lisama käesoleva seaduse § 54 lõikes 2 nimetatud andmeid ja dokumente, välja arvatud § 54 lõike 2 punktis 82 nimetatud arvamused, ning uus tegevusluba antakse tähtajatult, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhul.”;

2) paragrahvi 54 lõiget 2 täiendatakse punktidega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

„81) koolieelse lasteasutuse puhul koolieelse lasteasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kirjalik arvamus;
82) põhikooli ja gümnaasiumi puhul erakooli asukohajärgse kohaliku omavalitsuse ja maavanema kirjalikud arvamused;”;

3) paragrahvi 55 punktis 4 asendatakse tekstiosa „Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse §-s 511” tekstiosaga „lastekaitseseaduse §-s 20”;

4) paragrahvi 22 lõiget 6 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Eraüldhariduskooli pidaja võib tõsta õppemaksu suurust üle 10 protsendi kahe õppeaasta vahel, kui eraüldhariduskooli pidaja ja õpilase või tema seadusliku esindaja vaheline leping ei sätesta teisiti.”;

5) paragrahvi 222 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vald või linn osaleb eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises, kui see on valla või linna otsusel vajalik hariduse kättesaadavuse või mitmekesisuse tagamiseks.”;

6) paragrahvi 222 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva seaduse § 1 lõiget 22 ei kohaldata kuni 2026. aasta 31. detsembrini erakoolile, kes tegutses § 1 lõike 22 jõustumise ajal ning keda pidava eraõigusliku juriidilise isiku üheks asutajaks, osanikuks, aktsionäriks või liikmeks oli nimetatud lõike jõustumise ajal ka eraõiguslik isik.”;

8) seadust täiendatakse §-dega 44 ja 45 järgmises sõnastuses:

§ 44. Toetus eraüldhariduskooli tegevuskulude katmiseks

(1) Riigieelarvest eraldatakse toetust eraüldhariduskooli tegevuskulude katmiseks 2019. aasta 31. detsembrini, lähtudes eraüldhariduskoolis õppivate õpilaste arvust ja selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille haldusterritooriumil eraüldhariduskool tegutseb, üldhariduskoolide õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest.

(2) Eraldatava toetuse suurus on 75 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuse 2016. aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel, kuid mitte rohkem kui põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 alusel 2016. aastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär.

(3) Toetuse eraldamisel võetakse aluseks eraüldhariduskooli õpilaste arv eelarveaastale eelneva aasta 10. novembri seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel.

(4) Tegevuskulude katmise toetuse eraldamiseks sõlmivad eraüldhariduskooli pidaja ning Haridus- ja Teadusministeerium lepingu.

§ 45. Toetus hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud eraüldhariduskooli tegevuskulude katmiseks

(1) Riigieelarvest eraldatakse 2017. aasta 1. jaanuari seisuga tegutsevate hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmiseks toetust kuni 2023. aasta 31. detsembrini, lähtudes eelnimetatud koolis õppivate põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõikes 4 nimetatud hariduslike erivajadustega õpilaste arvust ja selle kooli õppekoha tegevuskulu arvestuslikust maksumusest ühe haridusliku erivajadusega õpilase kohta.

(2) Tegevuskulu mõistetakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõigete 3 ja 4 tähenduses.

(3) Eraüldhariduskooli pidaja teatab kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumile hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud eraüldhariduskooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe haridusliku erivajadusega õpilase kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. novembriks. Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus õpilase kohta saadakse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud eraüldhariduskooli eelarveaastaks planeeritava tegevuskulu summa jagamisel eraüldhariduskoolis õppivate hariduslike erivajadustega õpilaste arvuga eelarveaastale eelneva aasta 10. novembri seisuga Eesti Hariduse Infosüsteemi alusel.

(4) Tegevuskulude katmise toetuse eraldamiseks sõlmivad eraüldhariduskooli pidaja ning Haridus- ja Teadusministeerium lepingu.”.

§ 2.  Noorsootöö seaduse muutmine

Noorsootöö seaduse § 103 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse §-s 511” tekstiosaga „lastekaitseseaduse §-s 20”.

§ 3.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Koolivõrgu moodustavad põhikoolid ja gümnaasiumid nende omandivormist olenemata.”;

2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolikohustuse täitmise ja põhikooli riiklikule õppekavale vastava põhihariduse omandamise võimaluse valla või linna haldusterritooriumil elavatele koolikohustuslikele lastele tagab vald või linn, vajaduse korral kaasates erakooli pidajat kohaliku omavalitsuse kehtestatud korras.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4–6 ning 8 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json