Teksti suurus:

Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2016, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.06.2016 otsus nr 791

Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.06.2016

§ 1.  Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseadust täiendatakse §-dega 201–207 järgmises sõnastuses:

§ 201. Loomade vedaja ja pikki vedusid teostava loomade vedaja loakohustus

(1) Loomade vedamisega tegeleval ettevõtjal (edaspidi loomade vedaja) ja loomade pikaajalise vedamisega tegeleval ettevõtjal (edaspidi pikki vedusid teostav loomade vedaja) peab olema nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 10 või 11 kohaselt antud tegevusluba.

(2) Tegevusluba kehtib viis aastat.

(3) Loomade vedajale ja pikki vedusid teostavale loomade vedajale esitatavad nõuded on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 1/2005.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusluba ei ole nõutav nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 1 lõigetes 2 ja 5 ning artikli 6 lõikes 7 sätestatud juhtudel.

§ 202. Loomade vedaja ja pikki vedusid teostava loomade vedaja tegevusloa taotlemine

(1) Tegevusloa taotluse lahendab tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega Veterinaar- ja Toiduamet.

(2) Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatule järgmised andmed ja dokumendid:
1) loomi vedava maanteeveovahendi juhi ja saatja pädevustunnistused, mis on väljastatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 17 lõike 2 kohaselt;
2) andmed loomade vedamiseks kasutatava veovahendi, konteineri ning peale- ja mahalaadimise vahendite kohta;
3) andmed loomade vedamise viisi kohta;
4) andmed vedada kavatsetavate loomade liigi kohta.

(3) Pikki vedusid teostava loomade vedaja tegevusloa taotluses esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele ja dokumentidele ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 11 lõike 1 punktis b nimetatud dokumendid ning artikli 11 lõikes 2 sätestatud juhul andmed kasutatavate navigatsioonisüsteemide kohta.

(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud andmed kantakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel asutatud põllumajandusloomade registrisse.

(5) Käesoleva seaduse § 201 lõikes 1 nimetatud tegevusloa taotluse lahendamise eest ei tasu ettevõtja riigilõivu.

§ 203. Loomade vedaja tegevusloa kontrolliese

Ettevõtjale antakse loomade vedaja tegevusluba, kui ta vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklis 10 sätestatud nõuetele.

§ 204. Pikki vedusid teostava loomade vedaja tegevusloa kontrolliese

Ettevõtjale antakse pikki vedusid teostava loomade vedaja tegevusluba, kui ta vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklis 11 sätestatud nõuetele.

§ 205. Loomade vedaja ja pikki vedusid teostava loomade vedaja tegevusloale lisatavad kõrvaltingimused

Tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:
1) loomade vedamise viis;
2) vedada kavatsetavate loomade liik;
3) tegevusloa tähtaeg.

§ 206. Maanteeveovahendi juhi ja saatja koolitus ning eksam

(1) Loomi vedava maanteeveovahendi juhi ja saatja (edaspidi juht ja saatja) koolitust ning eksamit korraldab Veterinaar- ja Toiduamet või täienduskoolitusasutus täiskasvanute koolituse seaduses, käesolevas seaduses ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1/2005 sätestatud nõuete kohaselt.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täienduskoolitusasutus võib korraldada juhi ja saatja koolitust, kui Veterinaar- ja Toiduamet on heaks kiitnud täienduskoolitusasutuse koostatud juhi ja saatja koolituse õppekava. Veterinaar- ja Toiduamet otsustab juhi ja saatja koolituse õppekava heaks kiita või jätta selle heaks kiitmata 20 tööpäeva jooksul õppekava saamisest arvates. Veterinaar- ja Toiduamet jätab juhi ja saatja koolituse õppekava heaks kiitmata, kui see ei vasta koolituse õppekava kohta kehtestatud nõuetele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täienduskoolitusasutus võib läbi viia juhi ja saatja eksamit, kui Veterinaar- ja Toiduamet on heaks kiitnud täienduskoolitusasutuse koostatud eksami ülesehituse ja läbiviimise korra. Veterinaar- ja Toiduamet otsustab juhi ja saatja eksami ülesehituse ja läbiviimise korra heaks kiita või jätta need heaks kiitmata 20 tööpäeva jooksul korra saamisest arvates.

(4) Enne käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud koolituse õppekava ning eksami ülesehituse ja läbiviimise korra muutmist peab Veterinaar- ja Toiduamet heaks kiitma täienduskoolitusasutuse kavandatavad muudatused. Veterinaar- ja Toiduamet otsustab nimetatud muudatused heaks kiita või jätta need heaks kiitmata 20 tööpäeva jooksul kavandatavate muudatuste saamisest arvates.

(5) Täienduskoolitusasutus edastab Veterinaar- ja Toiduametile juhi ja saatja eksami sooritanud isiku ees- ja perekonnanime ning andmed tema sünniaja, sünnikoha ja kodakondsuse kohta kolme tööpäeva jooksul eksami toimumisest arvates.

§ 207. Maanteeveovahendi juhi ja saatja pädevustunnistus

Käesoleva seaduse § 206 lõikes 1 nimetatud eksami sooritamise kohta väljastab Veterinaar- ja Toiduamet eksami sooritanud isikule nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 kohase pädevustunnistuse.”.

§ 2.  Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Loomapidaja koostab loomakasvatushoones ja -rajatises ning loomade pidamiseks piiritletud alal rakendatavate bioohutusmeetmete kohta bioohutuskava loomatauditõrje eeskirjas sätestatud juhul ja aja jooksul.

(3) Bioohutuskavas näidatakse ära loomakasvatushoones ja -rajatises ning loomade pidamiseks piiritletud alal rakendatavad bioohutusmeetmed ja peetakse jooksvalt arvestust nende rakendamise üle. Bioohutuskava säilitatakse kaks aastat selle rakendamise kohustuse lõppemisest arvates.”;

2) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllumajandusloomade liikumine käesoleva seaduse tähenduses on põllumajandusloomade asukoha ajutine või püsiv muutmine nende võõrandamise korral või mõnel muul põhjusel, millega kaasneb loomade üleviimine ühest karjast teise.”;

3) seadust täiendatakse §-dega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

§ 131. Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine

(1) Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 178, 28.06.2013, lk 1–26), artikli 3 punktis a sätestatud tegevus.

(2) Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist ja territooriumilt Eestisse toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 sätestatud nõuete kohaselt.

(3) Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduamet, välja arvatud sama määruse artiklites 11 ja 33–35 sätestatud juhtudel, kui pädev asutus on Maksu- ja Tolliamet.

(4) Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine Eestisse väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist ja territooriumilt, mis ei kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõike 1 või artikli 15 kohaselt koostatud loetellu, toimub riigipiiri seaduse alusel Euroopa Liidu välispiiril asuva rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunkti kaudu.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõikes 1 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavate lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine Eestisse on lubatud sama määruse artikli 7 lõikes 2 ja artikli 11 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

§ 132. Lemmiklooma identifitseerimisdokument

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 sätestatud juhtudel peab lemmiklooma mittekaubandusliku liikumise korral olema loomaga kaasas selle määruse nõuete kohane lemmiklooma identifitseerimisdokument, mille on väljastanud veterinaararst.

(2) Volitatud veterinaararst Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 3 punkti g tähenduses on veterinaarkorralduse seaduse § 1 lõikes 32 nimetatud veterinaararst.

(3) Lemmiklooma identifitseerimisdokumendi blankettide trükkimist ja väljastamist ning nende üle arvestuse pidamist korraldab Veterinaar- ja Toiduamet.

(4) Lemmiklooma identifitseerimisdokumendi blankette väljastav isik peab arvestust, millest selgub väljastatud blanketi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 21 lõike 3 kohane number ning selle veterinaararsti nimi ja kontaktandmed, kellele blankett väljastati.

(5) Lemmiklooma identifitseerimisdokumente väljastav veterinaararst säilitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 21 lõike 1 punktides a–c ja artikli 21 lõikes 3 nimetatud andmeid ning identifitseerimisdokumendi blankette väljastav isik säilitab käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud andmeid vähemalt kümme aastat lemmiklooma identifitseerimisdokumendi või selle blanketi väljastamisest arvates.”;

4) paragrahvi 30 lõikes 1 ja § 41 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 5 lõikes 5 loetletud” tekstiosaga „§ 341 lõike 3 alusel volitatud”;

5) paragrahvi 321 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomataudi ohuna käsitatakse eriti ohtliku loomataudi ulatuslikku levimist Euroopa Liidu liikmesriigis või Eesti naaberriigis ning olukorda, kui naaberriigis on kehtestatud ohustatud tsoon või järelevalvetsoon, mis ulatuks Eesti territooriumile, või kui riskianalüüsi tulemusena on selgunud oht taudi levikuks Eesti territooriumile. Loomataudi ohuna käsitatakse ka eriti ohtliku loomataudi levimist Eesti territooriumil, kui taudi levik ühes või mitmes haldusüksuses ohustab ülejäänud Eesti territooriumi.”;

6) paragrahvi 451 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) loomataudile vastuvõtlike loomade ja muude loomade pidamise ja veo ning neilt pärinevate loomsete saaduste ja kõrvalsaaduste veo ja käitlemise piirang;
2) sööda, allapanu, seadmete ja muu nakkust edasikandva eseme või materjali veo ja käitlemise ning inimeste ja veokite liikumise piirang ning muu asjakohane tegevuspiirang.”;

7) paragrahvi 451 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Veterinaar- ja Toiduamet otsustab kitsenduse lõpetamise pärast loomatauditõrje eeskirjas või Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis ettenähtud nõuete täitmist.”;

8) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomataudi ennetamist ja tõrjet metsloomade populatsioonis korraldavad Veterinaar- ja Toiduamet ning Keskkonnaamet koostöös jahipidamis- ja kalapüügiõigust omavate isikutega.”;

9) paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 11–16 järgmises sõnastuses:

„(11) Veterinaar- ja Toiduamet korraldab metsloomade populatsioonis loomataudi ennetamiseks ja tõrjeks vajalikku tegevust. Kui metsloomade populatsioonis loomataudi ennetamiseks ja tõrjeks rakendatud meetmed ei ole andnud piisavaid tulemusi või kui loomatauditõrje meetmena on vaja rakendada ka jahipidamist, teeb Veterinaar- ja Toiduamet Keskkonnaametile ettepaneku korraldada jahipidamist uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks jahiseaduses sätestatud korras.

(12) Eriti ohtliku loomataudi leviku tõkestamiseks metsloomade populatsioonis võib loomatauditõrje eeskirjas sätestatud ulatuses ja aja jooksul rakendada loomatauditõrje meetmena ka sõidukite liikumise piirangut.

(13) Sõidukite liikumise piiranguna käsitatakse kohustust enne taudivabasse piirkonda sisenemist mootorsõiduk ja selle haagis puhastada ning vajaduse korral desinfitseerida Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel avalikustatud loetelus nimetatud desinfektsioonivahendiga. Mootorsõiduki juht peab arvestust mootorsõiduki ja selle haagise puhastamise ja desinfitseerimise aja ja koha ning kasutatud desinfektsioonivahendi üle. Nimetatud arvestust kajastavaid dokumente säilitatakse vähemalt üks aasta puhastamise ja desinfitseerimise aastast arvates.

(14) Mootorsõiduki ja selle haagise desinfitseerimise võib korraldada Veterinaar- ja Toiduamet koostöös kohaliku omavalitsuse üksusega.

(15) Sõidukite liikumise piirangu rakendamise kohta annab Veterinaar- ja Toiduamet teavet liiklusvälise teabevahendi või massiteabevahendi kaudu.

(16) Metsloomade populatsioonis loomataudi ennetamiseks ja tõrjeks rakendatavad bioohutusmeetmed kehtestatakse asjakohase loomataudi tõrje eeskirjas.”;

10) paragrahvi 48 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „ning” tekstiosaga „Keskkonnaameti esindaja,”;

11) paragrahvi 49 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „ning” tekstiosaga „Keskkonnaameti,”;

12) paragrahvi 49 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna „peadirektor” sõnaga „esindaja”;

13) paragrahvi 55 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ettekirjutuse alusel hävitatud seadme, sööda, pakkematerjali ja loomsete saaduste väärtus.”;

14) paragrahvi 55 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Loomapidajale ei hüvitata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kahju, kui taudikahjutoetust on makstud seoses sama loomataudi puhkemisega samas loomakasvatushoones või -rajatises või loomade pidamiseks piiritletud alal.

(12) Käesoleva paragrahvi lõiget 11 ei kohaldata, kui samas lõikes nimetatud loomakasvatushoone või -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala taasasustati loomadega ajal, kui see asus väljaspool lõikes 11 nimetatud loomataudi põllumajandusloomadel esinemise tõttu Euroopa Komisjoni õigusaktiga kehtestatud kaubanduspiirangute piirkonda.”;

15) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju, mis on tekkinud eriti ohtliku loomataudi või teatud mitte eriti ohtliku loomataudi tõrjega seoses, hüvitatakse Euroopa Liidu eelarve vahenditest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32), kohaldatakse riigieelarve seaduse §-s 54 sätestatut.”;

16) paragrahvi 56 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „, piima ja munade” sõnadega „ja loomsete saaduste”;

17) paragrahvi 57 lõikes 2 ja § 571 lõike 2 punktis 8 asendatakse tekstiosa „, piim või munad” sõnadega „või loomne saadus”;

18) paragrahvi 571 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) taotleja kohta on karistusregistrisse kantud karistusandmed käesoleva seaduse §-s 589 sätestatud süüteo toimepanemise eest;”;

19) paragrahvi 571 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) taotleja on jätnud varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksmata;”.

§ 3.  Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmine

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Võttes aluseks Euroopa Liidu õigusaktid ja riskianalüüsi tulemused, avalikustab Amet oma veebilehel nende loomsete toitude loetelu, mille puhul peab sihtkoha vastuvõtja Ametit kaubasaadetisest teavitama.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2016. aasta 1. septembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json