HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondades

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Tubakaseadus (lühend - TubS)

Tubakaseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2017, 33

Tubakaseadus1

Vastu võetud 04.05.2005
RT I 2005, 29, 210
jõustumine 05.06.2005, osaliselt vastavalt §-le 59.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2006RT I 2007, 4, 1901.09.2007
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.01.2009
30.09.2009RT I 2009, 49, 33101.01.2010
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
09.06.2010RT I 2010, 41, 24001.09.2010
17.06.2010RT I 2010, 44, 26201.09.2010
27.10.2010RT I, 18.11.2010, 201.01.2011
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
08.12.2011RT I, 29.12.2011, 101.01.2012, osaliselt 01.01.2014 ja 01.11.2014; jõustumisaeg osaliselt muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014, osaliselt 23.03.2014
05.06.2014RT I, 29.06.2014, 101.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
18.02.2015RT I, 12.03.2015, 722.03.2015, osaliselt 01.05.2015 ja 01.01.2016
17.02.2016RT I, 08.03.2016, 120.05.2016, osaliselt 01.06.2017 ja 20.05.2019
08.06.2016RT I, 28.06.2016, 308.07.2016, oaliselt 01.06.2017
31.05.2017RT I, 16.06.2017, 101.07.2017
31.05.2017RT I, 16.06.2017, 7301.01.2018

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab tubakatootele ja selle pakendile ning tubakatootega seonduvale tootele kohaldatavad nõuded, tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote käitlemisele esitatavad erinõuded, spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu ning keelud ja piirangud tubakatoote tarbimisele, samuti järelevalve seaduse täitmise üle ning vastutuse seaduse rikkumise eest. Käesoleva seaduse esmane eesmärk on tagada inimese tervise kaitse.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (2) Tubakatoote müügipakend maksumärgistatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Käesolevas seaduses käsitatakse Euroopa Liidu territooriumi, liikmesriiki ning liiduvälist riiki alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 11 tähenduses.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (4) Käesolevas seaduses tubakatootele ja selle pakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata:
  1) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud juhul;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  2) tubakatootele, mida vähemalt kaheksateistaastane reisija toimetab Eestisse koos temaga liikuvas pagasis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  3) tubakatootele, mis saadetakse välisriigist vähemalt kaheksateistaastasele füüsilisele isikule Eestis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil või mille füüsiline isik saadab mitteärilisel eesmärgil välisriiki;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) tubakatoote jaemüügil ühendusvälisel reisil laeva või õhusõiduki pardal.

  (5) Käesolevas seaduses tubakatoote pakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata:
  1) tubakatoote jaemüügil liikmesriikidevahelisel reisil laeva või õhusõiduki pardal;
  2) tubakatoote jaemüügil rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  3) tubakatoote kaugmüügil alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 212 lõike 1 tähenduses;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) tubakatootele, mida toodetakse või ladustatakse aktsiisilaos välisriiki võõrandamise eesmärgil.

  (51) Käesolevas seaduses elektroonilisele sigaretile ja selle täitepakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata nendele toodetele, mille suhtes kohaldatakse ravimiseaduses sätestatud loakohustust või meditsiiniseadme seaduses sätestatud nõudeid.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.   Tubakas

  Tubakas on taim, mis kuulub perekonda Nicotiana.

§ 3.   Tubakatoode

  (1) Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks.

  (2) Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks.

  (3) Suitsetatavate tubakatoodete liigid on sigaret, sigar, sigarillo ning suitsetamistubakas alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 16 lõigete 2–41 tähenduses.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (4) Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, sealhulgas närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (5) Uudne tubakatoode on tubakatoode, mis ei ole sigaret, isekeeratav suitsetamistubakas, piibutubakas, vesipiibutubakas, sigar, sigarillo, närimistubakas, nuusktubakas ega suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas ning mis on viidud turule pärast 2014. aasta 19. maid.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 31.   Tubakatootega seonduvad tooted

  (1) Tubakatootega seonduvad tooted on:
  1) tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest;
  2) otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted, sealhulgas vesipiibud ja piibud, nende osad ja tarvikud, sigaretipaberid, sigaretihülsid ja nende täitmise seadmed, tubakatoodete juurde kuuluvad ja nendega ühendatavad filtrid, filtreerivad piibupesad ja filtripadrunid, sigari- ja sigaretipitsid ning nendega võrdsustatavad kaubad ja nende osad ning muud tooted.

  (2) Elektrooniline sigaret on toode, mida võib kasutada nikotiini sisaldava auru suuotsa kaudu tarbimiseks, või sellise toote komponent, sealhulgas täitekapslid, mahutid ja seade ilma täitekapsli või mahutita. Elektroonilised sigaretid võivad olla ühekordsed või täitepakendi või mahuti abil täidetavad või ühekordselt kasutatavate täitekapslitega laetavad.

  (3) Taimne suitsetatav toode on taimede, ravimtaimede või puuviljade baasil valminud toode, mis ei sisalda tubakat ja mida saab tarbida põlemisprotsessi abil.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 4.   Pakend

  (1) Tubakatoote müügipakend on tubakatoote pakend pakendiseaduse § 3 lõike 1 punkti 1 tähenduses.

  (2) Tubakatoote rühmapakend on pakend pakendiseaduse § 3 lõike 1 punkti 2 tähenduses.

§ 5.   Tootemark

  Tootemark käesoleva seaduse tähenduses on tubakatootele antud nimi koos tubakatoodet või selle müügipakendit iseloomustava laiendiga või ilma selleta.

§ 6.   Käitlemine

  (1) Tubakatoote või tubakatootega seonduva toote käitlemine on:
  1) tubakatoote või sellega seonduva toote valmistamine, töötlemine või pakendamine (edaspidi tubakatoote või tubakatootega seonduva toote tootmine);
  2) tubakatootega või sellega seonduva tootega kauplemine;
  3) tubakatoote või sellega seonduva toote hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (2) Isiku valduses olevate tubakatoodete ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses alternatiivsete tubakatoodete hulga määramisel kaubanduslikuks koguseks lähtutakse suitsuvabade tubakatoodete puhul käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punktis 1 nimetatud piirkogusest ja muude toodete puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 571 lõikes 1 nimetatud piirkogustest.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (21) Käitlemiseks mittelubatud suitsetatavaid tubakatooteid või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses alternatiivseid tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (22) Käitlemiseks mittelubatud suitsuvabu tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogus ületab 15 kilogrammi.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Tubakatootega või tubakatootega seonduva tootega kauplemine on:
  1) tubakatoote või sellega seonduva toote müügiks pakkumine ja müük hulgikaubanduse korras (edaspidi tubakatoote või tubakatootega seonduva toote hulgimüük);
  2) tubakatoote või sellega seonduva toote müügiks pakkumine ja müük jaekaubanduse korras (edaspidi tubakatoote või tubakatootega seonduva toote jaemüük);
  3) tubakatoote või sellega seonduva toote kaugmüük tarbijatele, mille puhul on tarbija toote jaemüüjalt tellimise ajal Eestis ning jaemüüja asukoht on teises liikmesriigis või kolmandas riigis (edaspidi piiriülene kaugmüük).
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (31) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud jaemüüja asukoht on liikmesriigis, kui ta on füüsiline isik ja tema tegevuskoht asub selles liikmesriigis või muudel juhtudel, kui jaemüüja põhikirjajärgne asukoht, juhatuse asukoht või tegevuskoht, sealhulgas filiaali, esinduse või mõne muu asutuse asukoht, on selles liikmesriigis.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (4) Kui ettevõtja võimaldab kasutada piipu, milles suits kulgeb läbi vedeliku (edaspidi vesipiip), sellekohase suitsetamistubaka (edaspidi vesipiibutubakas) tarvitamiseks, käsitatakse seda tubakatoote jaemüügiga seonduva teenusena, millele kohaldatakse tubakatoote jaemüügi kohta kehtivaid sätteid.

§ 7.   Suitsetamine

  Suitsetamine käesoleva seaduse tähenduses on sigareti, sigari, sigarillo, suitsetamistubaka või taimse suitsetatava toote eesmärgipärane tarvitamine sõltumata asjaolust, kas ja millist vahendit selleks kasutatakse.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 71.   Pädev riigiasutus

  Käesolevas seaduses sätestatud toimingud teeb ja haldusaktid annab Terviseamet, kui ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

2. peatükk TUBAKATOOTE JA TUBAKATOOTEGA SEONDUVA TOOTE KÄITLEMINE 
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

1. jagu Tubakatootele ja tubakatootega seonduvale tootele esitatavad nõuded 
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 8.   Nõuded tubakatoodete koostisele
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (1) Sigarettide tõrvasisaldus on anhüdraatse nikotiinivaba suitsu toorkondensaadi hulk, mis ei tohi ületada kümmet milligrammi sigareti kohta.

  (2) Sigarettide nikotiinisisaldus on nikotiinsete alkaloidide hulk, mis ei tohi ületada ühte milligrammi sigareti kohta.

  (3) Sigarettide vingugaasisisaldus on põlemisel tekkiva vingugaasi hulk, mis ei tohi ületada kümmet milligrammi sigareti kohta.

  (4) Tubakatooted ei tohi sisaldada järgmisi lisandeid:
  1) vitamiinid ja muud lisaained, mis loovad mulje, et tubakatoode on tervisele kasulik või et selle kasutamine kujutab endast väiksemat terviseohtu kui muude tubakatoodete kasutamine;
  2) kofeiin, tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, mida seostatakse energiat või jõudu andva mõjuga;
  3) ained, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse;
  4) ained, mis hõlbustavad sissehingamist või nikotiini omastamist;
  5) ained, mis on põletamata kujul kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (5) Sigarettidel ja sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi olla eristav maitse või lõhn. Eristav maitse või lõhn on selgelt tuntav maitse või lõhn, välja arvatud tubaka maitse või lõhn, mille annab lisaaine või lisaainete kombinatsioon ja mis on äratuntav enne sigareti või suitsetamistubaka tarbimist või tarbimise ajal.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (6) Sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubaka koostisosad, nagu filtrid, paberid, pakendid ja kapslid, ei tohi sisaldada maitse- ega lõhnaaineid. Keelatud on mis tahes tehnilise lahenduse kasutamine, mis võimaldab muuta tubakatoote maitset või lõhna või suitsu intensiivsust.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (7) Sigarettide ja sigarettideks keeratava suitsetamistubakaga kasutatavad filtrid, paberid ja kapslid ei tohi sisaldada tubakat ega nikotiini.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (8) Tubakatoodete suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 136, 29.05.2007, lk 3–280).
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 81.   Nõuded elektroonilise sigareti koostisele

  (1) Nikotiini sisaldav vedelik ei tohi sisaldada nikotiini rohkem kui 20 mg/ml.

  (2) Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldav vedelik ei tohi sisaldada järgmisi aineid:
  1) vitamiinid või muud lisaaineid, mis loovad mulje, et toode on tervisele kasulik või et selle kasutamine kujutab endast tervisele väiksemat riski kui muud tooted;
  2) kofeiin, tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, mida seostatakse energiat ja jõudu andva mõjuga;
  3) lisaained, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse;
  4) ained, mis on inimese tervisele ohtlikud kuumutamata või kuumutatud kujul, välja arvatud nikotiin.

  (3) Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldava vedeliku tootmiseks kasutatakse ainult kõrge puhtusega koostisosi. Muud kui pakendil loetletud koostisosad esinevad vedelikus ainult mikrokogustena, kui nende vältimine tootmise ajal ei ole tehniliselt võimalik.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 82.   Nõuded elektroonilisele sigaretile

  (1) Elektroonilised sigaretid eraldavad tootja poolt ettenähtud tingimustel kasutamisel nikotiiniannuseid ühtlaselt.

  (2) Elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid peavad olema lapsekindlad ja võltsimiskindlad, kaitstud purunemise ja lekkimise eest ning varustatud mehhanismiga, mis hoiab ära täitmise ajal lekkimise.

  (3) Elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid peavad vastama Euroopa Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/586, mis käsitleb elektrooniliste sigarettide täitemehhanismide tehnilisi standardeid (ELT L 101, 14.04.2016, lk 15–16), sätestatud nõuetele.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 9.   Sigarettide koostise kontrollimine

  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse laboriuuringute nõuded ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister .

§ 10.   Tubakatoote koostisest teatamine

  (1) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile enne uue või muudetud tubakatoote turuleviimist tootemarkide ja -liikide kaupa elektroonilises vormis aruande. Aruanne esitatakse vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2015/2186, millega kehtestatakse tubakatooteid käsitleva teabe esitamise ja kättesaadavaks tegemise vorm (ELT L 312, 27.11.2015, lk 5–18), sätestatud vormile, mis sisaldab:
  1) tubakatoote tootmisel kasutatud koostisosade ja nende koguste loetelu iga tubakatootes sisalduva koostisosa massi põhjal kahanevas järjekorras koos asjaomase koostisosa kasutamise põhjendusega ning teavet koostisosa registreerimise kohta vastavalt REACH-määrusele ja koostisosa klassifikatsiooni vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355);
  2) tõrva, nikotiini ja vingugaasi eraldumise koguseid;
  3) kättesaadavat teavet muude eralduvate ainete ja nende koguste ning määramiseks kasutatud mõõtmismeetodite kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandele tuleb lisada tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toovale või Eestis tubakatooteid tootvale ettevõtjale kättesaadavad andmed tubakatoodetes kasutatavate koostisainete toksilisuse kohta nende ainete põletatud või põletamata kujul, viidates eelkõige nende tervisemõjule ning võttes arvesse nende sõltuvust tekitavat toimet ja toksilisust. Terviseamet võib nõuda nimetatud ettevõtjalt asjakohaste uuringute tegemist.

  (3) Sigarettide ja suitsetamistubaka puhul esitab tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud teabele tehnilise dokumendi, milles esitatakse kasutatud lisaainete üldine kirjeldus ja nende omadused.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel esitatud andmed avaldatakse Terviseameti veebilehel. Andmeid avaldades, välja arvatud tubakatoodete tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlevate andmete puhul, arvestatakse tubakatoote koostisega seotud ärisaladuse kaitse vajadust.

  (5) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis käsitlevad turu-uuringuid ja uuringuid eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte ja praeguste suitsetajate eelistuste kohta seoses koostisosade ja eralduvate ainetega, samuti kokkuvõtted turu-uuringutest, mida ta korraldab uute toodete turule toomisel.

  (6) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile müügikogused tootemarkide ja -liikide kaupa.

  (7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandele tuleb mõnede sigarettides ja suitsetamistubakas sisalduvate lisaainete kohta teha täiendavad uuringud, milles iga lisaaine puhul uuritakse, kas see:
  1) mõjutab toote toksilisust või sõltuvust tekitavat toimet ja kas see suurendab märkimisväärselt või mõõdetavalt toote toksilisust või sõltuvust tekitavat toimet;
  2) põhjustab eristuvat maitset või lõhna;
  3) hõlbustab sissehingamist või nikotiini omastamist;
  4) põhjustab kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste omadustega ainete teket, kui suured on nende ainete kogused ja kas see suurendab märkimisväärselt või mõõdetavalt toote kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivtoksilisi omadusi.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud uuringutes võetakse arvesse uuritavate toodete kavandatavat kasutusviisi ja eelkõige asjaomase lisaaine põlemisprotsessis tekkivate ainete eraldumist. Uuringutes selgitatakse välja lisaainete ja muude tootes sisalduvate koostisosade koosmõju. Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toovad ja Eestis tubakatooteid tootvad ettevõtjad, kes kasutavad sama lisaainet võrreldava koostisega toodetes, võivad teha ühise uuringu.

  (9) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toovad ja Eestis tubakatooteid tootvad ettevõtjad koostavad aruande, mis sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud uuringute tulemusi koos kokkuvõtte ja põhjaliku ülevaatega seda lisaainet käsitlevast kättesaadavast teaduskirjandusest ja siseteabega selle lisaaine mõju kohta, ning esitavad selle Euroopa Komisjonile ja Terviseametile hiljemalt 18 kuud pärast lisaaine kandmist Euroopa Komisjoni koostatud erinimekirja. Terviseamet võib nõuda lisaks esitatud aruandele lisaaine kohta täiendavat teavet.

  (10) Terviseamet võib nõuda, et sõltumatu teadusasutus annaks käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud aruandele eksperdihinnangu, eelkõige selle põhjalikkuse, metoodika ja järelduste kohta.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud uuringute tegemisest on vabastatud ettevõtjad, kes on määratletud Euroopa Komisjoni soovituses 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), kui teine tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja valmistab ette aruande selle lisaaine kohta.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 101.   Uudsest tubakatootest teatamine

  (1) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab kuus kuud enne uudse tubakatoote kavandatavat turuleviimist Terviseametile elektroonilises vormis teate, mis sisaldab järgmist teavet:
  1) uudse tubakatoote üksikasjalik kirjeldus ja kasutusjuhend ning käesoleva seaduse §-s 10 nõutud teave koostisosade ja eralduvate ainete kohta;
  2) kättesaadavad teaduslikud uuringud uudse tubakatoote mürgisuse, sõltuvust tekitava toime ja atraktiivsuse kohta, võttes eelkõige arvesse koostisosi ja eralduvaid aineid;
  3) kättesaadavad uuringud, nende kokkuvõtted ja turu-uuringud eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte ja praeguste suitsetajate tarbimiseelistuste kohta;
  4) muu kättesaadav ja asjakohane teave, sealhulgas riski- ja kasulikkuse analüüs, eeldatav mõju tubakatoodete tarbimise alustamisele ja tarbimisest loobumisele ning prognoosid tarbijate hoiakute kohta.

  (2) Terviseamet võib nõuda uudset tubakatoodet võõrandamiseks Eestisse toovalt või Eestis seda toodet tootvalt ettevõtjalt lisauuringute tegemist või lisateabe esitamist.

  (3) Terviseamet teeb kogu uudse tubakatoote kohta esitatud info kättesaadavaks Euroopa Komisjonile.

  (4) Kõik turuleviidavad uudsed tubakatooted peavad vastama käesoleva seadusega tubakatoodetele kehtestatud nõuetele.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 102.   Elektrooniliste sigarettide ja täitepakendite koostisest teatamine

  (1) Elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid või elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja esitab kuus kuud enne toote kavandatavat turuleviimist või iga olulise muudatuse puhul Terviseametile elektroonilises vormis aruande. Aruanne esitatakse vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2015/2183, millega seatakse sisse e-sigarettidest ja täitekapslitest teatamise ühtne vorm (ELT L 309, 26.11.2015, lk 15–27), sätestatud vormile, mis sõltuvalt sellest, kas tegemist on elektroonilise sigareti või täitepakendiga, sisaldab järgmist teavet:
  1) tootja, Euroopa Liidus vastutava juriidilise või füüsilise isiku ja vajaduse korral Euroopa Liitu importija nimi ja kontaktandmed;
  2) tootemarkide ja -liikide kaupa loetelu kõikidest tootes sisalduvatest koostisainetest ning toote kasutamisel eralduvatest ainetest ja nende kogustest;
  3) toksikoloogilised andmed toote koostisosade ja neist eralduvate ainete, muu hulgas kuumutamisel eralduvate ainete kohta, eelkõige nende tervisemõju sissehingamisel ning sõltuvust tekitav toime;
  4) teave nikotiini annustamise ja omastamise kohta, kui toodet tarbitakse tootja ettenähtud tingimustel;
  5) toote koostisosade kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral elektroonilise sigareti või täitepakendi avamise ja täitemehhanismi kirjeldus;
  6) tootmisprotsessi, sealhulgas seeriatootmise kirjeldus ja deklaratsioon, et tootmisprotsess tagab toote vastavuse käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele;
  7) deklaratsioon, et neid tooteid võõrandamiseks Eestisse toov ja Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja kannavad täit vastutust toote kvaliteedi ja ohutuse eest, kui seda kasutatakse tootja ettenähtud tingimustel.

  (2) Elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid või elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja on kohustatud esitama Terviseametile igal aastal järgmised andmed:
  1) toodete müügimahud tootemarkide ja -liikide kaupa;
  2) teave eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte, mittesuitsetajate ja tavakasutajate toote-eelistuste kohta;
  3) kõnealuste toodete müügiviisid;
  4) kokkuvõte mis tahes turu-uuringu kohta eespool nimetatud küsimustes ning selle tõlge inglise keelde.

  (3) Elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid või elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja on kohustatud looma ja säilitama süsteemi teabe kogumiseks nende toodete kõikvõimalike kahjulike mõjude kohta inimese tervisele.

  (4) Kui elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid või elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja leiab või tal on põhjust uskuda, et tema valduses olevad elektroonilised sigaretid või täitepakendid või mõlemad, mis on juba turule viidud või on mõeldud turuleviimiseks, ei ole ohutud või kvaliteetsed või ei ole muul viisil käesoleva seadusega kooskõlas, peab asjaomane ettevõtja viivitamata võtma kasutusele vajalikud parandusmeetmed asjaomase toote käesoleva seadusega vastavusse viimiseks, vajaduse korral selle turult kõrvaldama või tagasi võtma. Sellisel juhul on ettevõtjal kohustus viivitamata teavitada turujärelevalveasutusi teistes liikmesriikides, kus asjaomane toode on kättesaadavaks tehtud või kus see plaanitakse kättesaadavaks teha, andes üksikasjalikku teavet eelkõige inimeste tervise ja ohutusega seotud riskide ning mis tahes kasutusele võetud parandusmeetme ja selle tulemuste kohta.

  (5) Terviseamet võib nõuda ettevõtjalt lisateabe esitamist, näiteks ohutuse ja kvaliteediga seonduvate aspektide ning elektrooniliste sigarettide või nende täitepakendite või mõlemate mis tahes kahjuliku mõju kohta.

  (6) Kui Terviseamet on kindel või tal on põhjendatult alust arvata, et konkreetne elektrooniline sigaret või selle täitepakend või mõlemad või elektrooniliste sigarettide või täitepakendi tüüp või mõlemad võivad kujutada tõsist ohtu inimese tervisele, võib ta võtta asjakohaseid ajutisi meetmeid, teavitades sellest viivitamata Euroopa Komisjoni ning teiste liikmesriikide pädevaid asutusi. Euroopa Komisjon määrab pärast teavituse saamist, kas asjaomane ajutine meede on põhjendatud, ning teavitab seejärel Terviseametit, et see saaks vajaduse korral tagada asjakohaste järelmeetmete võtmise.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 103.   Taimse suitsetatava toote koostisest teatamine

  (1) Taimseid suitsetatavaid tooteid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja esitab enne toote turuleviimist Terviseametile elektroonilises vormis teate tootemarkide ja -liikide kaupa toote valmistamisel kasutatud koostisosade ja nende koguste kohta.

  (2) Toote koostise muutmisel esitatakse Terviseametile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teave enne toote turuleviimist.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

2. jagu Tubakatoote pakendile esitatavad nõuded 

§ 11.   Tubakatoote pakendile esitatavad üldnõuded

  (1) Tubakatoote pakendi kuju ja märgistus ei tohi tarbijat pakendi sisu suhtes eksitada ega sarnaneda toidukauba või kosmeetikatoote omaga.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (2) Tubakatoote pakendi märgistus ei tohi sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis:
  1) reklaamib tubakatoodet või soodustab selle tarbimist, luues väära mulje tooteomaduste, tervisemõju, -riskide või eralduvate ainete kohta;
  2) annab teavet tubakatoote nikotiini-, tõrva- või vingugaasisisalduse kohta;
  3) loob eksitavalt mulje, et tubakatoode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted või selle kasutamine vähendab suitsu kahjulike koostisosade mõju või et sellel on ergutav, jõudu andev, raviv, noorendav, looduslik või orgaaniline omadus või muu positiivne mõju tervisele või elustiilile;
  4) osutab maitsele, lõhnale, maitse- või lõhnaainele või muule lisaainele või selle puudumisele;
  5) loob mulje, et tubakatoode on teistest parema biolagunduvusega või sellel on muid keskkonnaalaseid eeliseid;
  6) vihjab majanduslikule kasule;
  7) sisaldab trükitud kuponge, millega pakutakse allahindlust, tasuta jagamist, kahte ühe hinnaga ja muid selliseid soodustusi.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (3) Tootjapartii tähistus peab olema tubakatoote pakendil nähtav pakendit avamata ja tavapärase tähelepanu juures selgelt eristatav.

  (4) Märgistuse trükkimine tubakatoote pakendamisel kasutatud läbipaistvale ümbrisele on keelatud.

  (5) Sigarettide müügipakend peab olema risttahukakujuline. Suitsetamistubaka müügipakend peab olema risttahuka-, silindri- või taskukujuline.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (6) Sigarettide müügipakend võib olla kartongist või pehmest materjalist. Välistatud peab olema võimalus, et pakendit saab pärast avamist sulgeda või kinni kleepida, välja arvatud kaaneklapiga pakendi ja liigendklapiga toestatud pakendi puhul. Kaaneklapiga pakendi ja liigendklapiga toestatud pakendi puhul peab liigendpind jääma müügipakendi tagaküljele.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 12.   Tubakatoote pakendi märgistus

  (1) Tubakatoote müügipakendile ja rühmapakendile trükitakse:
  1) terviseohu hoiatused;
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]
  2) tubakatoote liik, tootemark ja tükiarv või kogus grammides;
  3) [kehtetu - RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]
  4) filtri puudumine (filtrita sigarettide puhul siis, kui filtri puudumine ei kajastu tootemargis);
  5) tootjapartii tähistus.

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata sigarettide rühmapakendile, kui selleks on vaid läbipaistev ümbris.

  (4) Tubakatoote rühmapakendite paljususe korral kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 1 vaid müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe võib sigari, sigarillo või suitsetamistubaka, välja arvatud sigarettideks keeratav suitsetamistubakas, müügipakendil ja rühmapakendil esitada kleebistel. Kleebise kasutamine on kohustuslik siis, kui eelnimetatud tubakatoote rühmapakendiks on vaid läbipaistev ümbris. Kleebis kinnitatakse nii, et seda ei ole võimalik pakendit kahjustamata eemaldada. Kleebisel esitatud tekst peab olema kulumiskindel.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 13.   Tubakatoote terviseohu hoiatused
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (1) Tubakatoote terviseohu hoiatused jagunevad terviseohu üldhoiatusteks, terviseohu lisateabeks ja terviseohu ühendhoiatusteks.

  (2) Terviseohu üldhoiatus on järgmine eestikeelne tekst:

  „Suitsetamine tapab – loobu kohe.”.

  (3) Terviseohu lisateave on järgmine eestikeelne tekst:

  „Tubakasuits sisaldab üle 70 teadaolevalt vähki tekitava aine.”.

  (4) Terviseohu ühendhoiatus koosneb eestikeelsest teksthoiatusest ning sellele vastavast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 1–38) (edaspidi tubakadirektiiv) II lisas esitatud värvifotost ja teabest suitsetamisest loobumise kohta, milleks on järgmine eestikeelne tekst: „Loobumisel leiad abi www.tubakainfo.ee”.

  (5) Terviseohu ühendhoiatuses kasutatakse järgmisi eestikeelseid teksthoiatusi:
  1) „Suitsetamine põhjustab igast kümnest kopsuvähijuhtumist üheksa.”;
  2) „Suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki.”;
  3) „Suitsetamine rikub kopse.”;
  4) „Suitsetamine põhjustab südamerabandust.”;
  5) „Suitsetamine põhjustab ajurabandust ja invaliidsust.”;
  6) „Suitsetamine ummistab veresooni.”;
  7) „Suitsetamine suurendab nägemise kaotuse riski.”;
  8) „Suitsetamine kahjustab hambaid ja igemeid.”;
  9) „Suitsetamine võib tappa su lapse juba emaüsas.”;
  10) „Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.”;
  11) „Suitsetajate lastest saavad suurema tõenäosusega ka suitsetajad.”;
  12) „Loobu juba täna – jää ellu oma lähedaste heaks.”;
  13) „Suitsetamine vähendab viljakust.”;
  14) „Suitsetamine suurendab impotentsusriski.”.

  (6) Terviseohu ühendhoiatused jaotatakse tubakadirektiivi II lisa kohaselt kolme rühma, millest iga rühma kasutatakse teatud aastal ja mis vahelduvad korrapäraselt igal aastal.

  (7) Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale ning teisele hästi nähtavale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud terviseohu ühendhoiatused sellel aastal kasutusel olevast ühendhoiatuste rühmast ja need vahelduvad korrapäraselt.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud terviseohu üldhoiatus ja lõikes 3 nimetatud terviseohu lisateave kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi külgpinnale.

  (9) Sigarite ja sigarillode müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud terviseohu üldhoiatus ja teave suitsetamisest loobumise kohta, milleks on järgmine eestikeelne tekst: „Loobumisel leiad abi www.tubakainfo.ee”. Müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi teisele hästi nähtavale pinnale kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ühendhoiatuse teksthoiatused, mis vahelduvad korrapäraselt.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 14.   Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus
[Kehtetu - RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.01.2016]

§ 15.   Teave sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse kohta
[Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 16.   Terviseohu hoiatuste paigutus
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (1) Terviseohu ühendhoiatused kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile:
  1) kartongist pakendi kõige nähtavama pinna ülemisse serva muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas ja teise hästi nähtava pinna ülemisse serva otse maksumärgi alla muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas, kusjuures tootemarke või logosid ei paigutata terviseohu hoiatuste kohale;
  2) pehmest materjalist pakendi ülemisse serva otse maksumärgi alla, kuid mitte kaugemale kui 13 millimeetrit pakendi ülemisest servast, muu sellele pinnale kantud teabega samas suunas.

  (2) Terviseohu ühendhoiatus peab katma 65 protsenti pakendi vastavast välispinnast. Silindrikujulisel pakendil esitatakse kaks terviseohu ühendhoiatust, mis on teineteisest võrdsel kaugusel ja millest kumbki katab 65 protsenti pakendi vastavast kumerast pinnast.

  (3) Terviseohu ühendhoiatuse minimaalsed mõõtmed sigareti müügipakendi puhul on järgmised:
  1) kõrgus vähemalt 44 millimeetrit;
  2) laius vähemalt 52 millimeetrit.

  (4) Terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave kantakse sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi külgpinna alumisele osale ning see peab katma 50 protsenti sellest külgpinnast. Nimetatud terviseohu hoiatuste laius peab olema vähemalt 20 millimeetrit.

  (5) Liigendklapiga toestatud pakendi puhul, mille külgpind jaguneb pakendi avamisel kaheks, paigutatakse terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave tervikuna suuremale jagunenud pindadest või ülemise pinna sisepoolele, et see oleks nähtav, kui pakend on avatud. Seda liiki pakendi külgpinna kõrgus peab olema vähemalt 16 millimeetrit.

  (6) Taskukujulise pakendi puhul paigutatakse terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave selliselt, et on tagatud terviseohu hoiatuste täielik nähtavus.

  (7) Silindrikujulise pakendi puhul paigutatakse terviseohu üldhoiatus kaane välispinnale ja terviseohu lisateave kaane sisepinnale.

  (8) Sigarite ja sigarillode müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamale pinnale kantav terviseohu üldhoiatus peab katma 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast ning teisele hästi nähtavale pinnale kantav teksthoiatus 40 protsenti pakendi vastavast välispinnast.

  (9) Kui sigarite ja sigarillode müügipakendi või seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavam pind on suurem kui 150 ruutsentimeetrit, peab terviseohu üldhoiatus või teksthoiatus katma 45 ruutsentimeetrit sellest pinnast.

  (10) Terviseohu üldhoiatus, terviseohu lisateave ja terviseohu ühendhoiatused peavad paiknema nii, et pakendi avamisel ei muutu tekst loetamatuks, arusaamatuks või moonutatuks ega ole varjatud või poolitatud maksumärgi, hinnasildi, turvaelemendi, pakkematerjali, ümbrise, kasti või muu esemega.

  (11) Terviseohu üldhoiatus ja terviseohu lisateave trükitakse:
  1) valge tausta keskele;
  2) musta värviga;
  3) kasutades kirjatüüpi Helvetica ja kirjalaadi Bold;
  4) kasutades sellist kirja suurust, mis võimaldab katta nõutava teksti jaoks ettenähtud valgest taustast võimalikult suure osa.

  (12) Terviseohu üldhoiatus, terviseohu lisateave ja terviseohu ühendhoiatused ümbritsetakse ühemillimeetrise joonepaksusega musta värvi raamiga, mis jääb hoiatuste jaoks ettenähtud pinna sisse, välja arvatud sigarite ja sigarillode terviseohu üldhoiatuste ja teksthoiatuste puhul, kui valge taust ümbritsetakse musta värvi raamiga, mille joonepaksus ei tohi olla väiksem kui kolm millimeetrit ja suurem kui neli millimeetrit. Raami ei loeta valge tausta sisse ja see ei tohi takistada valgel taustal esitatud teksti lugemist.

  (13) Terviseohu ühendhoiatuste kujundus, kuju ja küljendus peavad vastama erinevatele tootepakenditele esitatud nõuetele nende kuju, tehnilise spetsifikatsiooni ja muu kohta, Euroopa Liidu õigusele ning seda rakendavatele aktidele, nagu komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1842, milles käsitletakse suitsetatavate tubakatoodete terviseohu ühendhoiatuste kujunduse, küljenduse ja kuju tehnilisi spetsifikatsioone (ELT L 267, 14.10.2015, lk 5–10), ning komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1735, milles käsitletakse üldhoiatuse ja lisateabe täpset paiknemiskohta isevalmistatavate sigarettide tubaka taskute puhul (ELT L 252, 29.09.2015, lk 49–55).
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 161.   Taimse suitsetatava toote märgistamine

  (1) Taimse suitsetatava toote müügipakend ja seda vahetult ümbritsev rühmapakend peab vastama käesoleva seaduse § 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele.

  (2) Taimse suitsetatava toote iga müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi eesmisele ja tagumisele välispinnale kantakse järgmine terviseohu hoiatus:

  „Selle toote suitsetamine kahjustab sinu tervist.”.

  (3) Taimse suitsetatava toote terviseohu hoiatus peab vastama käesoleva seaduse § 16 lõikes 11 sätestatud tingimustele ja katma 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 162.   Elektroonilise sigareti märgistamine

  (1) Eeltäidetud elektrooniline sigaret ja selle täitepakend peavad vastama käesoleva seaduse § 11 lõigetes 1 ja 2, välja arvatud lõike 2 punktid 2 ja 4, sätestatud tingimustele ning igale müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile kantakse järgmine teave:
  1) tootes sisalduvate koostisosade loetelu masside kahanevas järjekorras;
  2) märge toote nikotiinisisalduse ja ühes doosis eralduva nikotiinikoguse kohta;
  3) partii number;
  4) soovitus hoida toode lastele kättesaamatus kohas.

  (2) Nikotiini sisaldava eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendi iga müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi eesmisele ja tagumisele välispinnale kantakse järgmine terviseohu hoiatus: „See toode sisaldab nikotiini, mis on kergesti sõltuvust tekitav aine.”.

  (3) Nikotiini sisaldava eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendi peale kantav terviseohu hoiatus peab katma vähemalt 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast ja vastama käesoleva seaduse § 16 lõikes 11 sätestatud nõuetele.

  (4) Eeltäidetud elektroonilise sigareti ja selle täitepakendi müügipakendile lisatakse infoleht, millel on esitatud järgmine teave:
  1) toote kasutamist ja hoiustamist käsitlev teave, sealhulgas viide selle kohta, et toodet ei soovitata mittesuitsetajatele;
  2) teave vastunäidustuste kohta;
  3) hoiatused konkreetsetele riskirühmadele;
  4) teave võimaliku negatiivse mõju kohta;
  5) teave sõltuvust tekitava toime ja toksilisuse kohta;
  6) neid tooteid võõrandamiseks Eestisse toova või Eestis tubakatooteid tootva ettevõtja kontaktandmed.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 17.   Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote hulk müügipakendis
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (1) Sigarettide müügipakend peab sisaldama vähemalt 20 sigaretti.

  (2) Suitsetamistubaka müügipakend peab sisaldama vähemalt 30 grammi tubakat.

  (3) Nikotiini sisaldava ühekordse elektroonilise sigareti ja ühekordselt kasutatava täitekapsli või mahuti maht ei tohi olla suurem kui kaks milliliitrit.

  (4) Nikotiini sisaldava elektroonilise sigareti täitevedeliku pakendi maht ei tohi olla suurem kui kümme milliliitrit.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

3. peatükk TUBAKATOOTE JA TUBAKATOOTEGA SEONDUVA TOOTE KÄITLEMISELE ESITATAVAD ERINÕUDED 
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 18.   Teatamiskohustus

  (1) Tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:
  1) jaekaubandus;
  2) hulgikaubandus;
  3) toitlustamine.

  (11) Majandustegevusteadet ei esitata tubakatoodete müügiks avalikul üritusel.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
  1) kaup, mida soovitakse müüa (tubakatooted), ning andmed tubakatoodete impordi või ekspordi kohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses;
  2) tegevuskoht või tegevuskohad (tegevuskoha määrang, nimi, e-kaubanduse korral veebilehe aadress).
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud teatamiskohustus täidetakse Eesti teabevärava või notari kaudu.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014; lõiget 3 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. juulist]

  (4) Kui majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 58 lõikes 1 nimetatud teadet ei esitata Eesti teabevärava kaudu, siis esitatakse see ettevõtja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele, kes kannab teates sisalduvad andmed majandustegevuse registrisse.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014; lõiget 4 kohaldatakse 2016. aasta 1. juulini.]

§ 19.   Tubakatoote võõrandamine täite- või pankrotimenetluses

  (1) Kohtutäitur või pankrotihaldur võib arestitud või pankrotivara hulka kuuluva nõuetekohase tubakatoote võõrandada vastavalt täite- või pankrotimenetluses isikule, kellel on tubakatoote hulgi- või jaemüügi õigus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul kohaldatakse kohtutäiturile ja pankrotihaldurile kõiki hulgimüügiga tegeleva ettevõtja kohta käesoleva seadusega kehtestatud nõudeid, välja arvatud käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 nimetatu.

§ 20.   Arveldamine tubakatoote hulgimüügil

  Tubakatoote hulgimüügil arveldatakse sularahata arvelduse korras.

§ 21.   Kaubadokumendile esitatavad erinõuded

  Tubakatoote kohta vormistatud saatedokumendil, sealhulgas ettevõttesisesel saatedokumendil, peab olema märgitud:
  1) selle tubakatoote tootjapartii tähistus;
  2) sigarettide puhul maksimaalne jaehind.

§ 22.   Keelud tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote jaemüügil
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (1) Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote jaemüük on keelatud müügikohas, mis paikneb järgmiste asutuste ruumides või nende piiratud maa-alal:
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]
  1) laste hoolekandeasutus;
  2) koolieelne lasteasutus, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool, avatud noortekeskus või noorte püsilaager ja noorte projektlaager;
[RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.09.2010]
  3) haigla.

  (2) Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote jaemüük on keelatud:
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]
  1) kandekaubanduses;
  2) müügiautomaadist;
  3) tänava- ja turukaubanduses kaubandustegevuse seaduse § 17 tähenduses;
  4) apteegis;
  5) aktsiisilaos;
  6) piiriülesel kaugmüügil.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (3) Tubakatootega ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses alternatiivse tubakatootega kauplemine tükikaupa, avatud müügipakendist või lahtiselt kaalu järgi on keelatud, välja arvatud:
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]
  1) sigari jaemüügil avatud müügipakendist tingimusel, et sigarid on pakendatud ühekaupa ja iga sigar on eraldi maksumärgistatud;
  2) sigari jaemüügil toitlustusettevõttes avatud müügipakendist tingimusel, et sigar on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas;
  3) vesipiibutubaka jaemüügil toitlustusettevõttes või avaliku ürituse müügikohas kohapeal tarbimiseks tingimusel, et vesipiibutubakas on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas.

  (4) Keelatud on kaubelda tubakatootega ja muu tootega, mis asuvad ühtses pakendis.

  (5) Sigarettide, sigarite ja sigarillode jaemüügil on keelatud rakendada võtteid, mille eesmärgipärane või võimalik tulem on sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalse jaehinna ületamine.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (6) Müüjal on keelatud anda kasutusse vesipiibu suulist, mida on juba tarvitatud.

§ 23.   Ettevõtja kaasaaitamiskohustus

  (1) Ettevõtja, kes teostab tubakatoote jaemüüki kaupluses, rändkaupluses, kioskis või avaliku ürituse müügikohas, peab:
  1) võtma tubakatoote tarbimise leviku vähendamise ideed edendava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajalt vastu Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatud trükised, mis on ette nähtud tasuta levitamiseks tubakatoote tarbimise leviku vähendamise eesmärgil;
  2) panema käesoleva lõike punktis 1 nimetatud trükised välja tarbija nägemis- ja käeulatusse kohas, kus tubakatoodet müügiks pakutakse.

  (2) Ettevõtja võib tubakatoote tarbimise leviku vähendamise ideed edendava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajalt nõuda, et ta tõendaks oma isikut, volitust ja tema poolt üle anda soovitavate trükiste kooskõlastamist Sotsiaalministeeriumiga, ning tõenduse puudumisel keelduda trükiste vastuvõtmisest.

§ 24.   Suitsuvaba tubakatoote käitlemise piiramine

  (1) Suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud, välja arvatud suitsuvaba tubakatoote ladustamine ärilisel eesmärgil käitatava sellise laeva pardal, mis suundub riiki või lähtub riigist, kus laeval ladustatava suitsuvaba tubakatoote müük on lubatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (2) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis:
  1) teisest liikmesriigist maksimaalselt kümme pakki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi;
  2) liiduvälisest riigist ühe paki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (3) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil liiduvälisest riigist Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel Eestisse saabumisel.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (4) Suitsuvaba tubakatoote toimetamine Eestisse posti teel või muul samalaadsel viisil on keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

4. peatükk SPONDEERIMISPIIRANG JA TUBAKATOOTE MÜÜGIEDENDUSE KEELD 

§ 25.   Spondeerimispiirang ja sponsorteated

  (1) Keelatud on tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitlemisega mitteseotud isiku või tegevuse spondeerimine, see tähendab mis tahes viisil materiaalne toetamine, kui sellise tegevuse eesmärk on edendada konkreetsete tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete müüki või tarbimist.

  (2) Kui spondeerijaks on tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitleja, võib spondeerimisega seoses avalikustada andmeid sponsori isiku või tema antud materiaalse toetuse kohta.

  (3) Tubakatoodete või tubakatootega seonduvate toodete käitleja võib spondeerimisega seoses avalikustada kaubamärki viisil, mis ei viita tubakatootele või tubakatootega seonduvale tootele või selle tarbimisele.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

§ 26.   Tubakatoote müügiedenduse keeld

  (1) Keelatud on tubakatoote müügi suurendamiseks avalikkusele suunatud tegevus, mis seisneb tarbijale tubakatoote või sellega seotud toote või teenuse tasuta või tubakatoote maksimaalsest võimalikust jaemüügihinnast oluliselt madalama hinnaga pakkumises või kingituste jagamises või müüki edendava tarbijavõistluse, -mängu või -loterii korraldamises (edaspidi müügiedendus).

  (2) Müügiedenduseks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta:
  1) tubakatoote müügikohas antavat kaubanduslikku teavet kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses, sealhulgas tubakatoote nimetust kaubamärgi kaudu ja teavet tubakatoote olulistest omadustest;
  2) tubakatoote käitleja tegevuskoha tähistust, sealhulgas käitleja tegevuskoha tähistamist käitlejale kuuluvate või tema poolt kasutatavate kaubamärkidega;
  3) tubakatoote hinnakujundust ja selle kohta teabe avalikustamist tubakatoote müügikohas;
  4) tubakatoote või sellega seotud informatsiooni edastamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialases väljaandes või tubakatoote tutvustamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialasel messil või näitusel või muul vastaval üritusel;
  5) tubakatoodete kaubandusega seotud mis tahes kommunikatsiooni või tegevusi, mis toimuvad vaid erinevate tubakatoodete käitlejate vahel.

5. peatükk TUBAKATOOTE TARBIMISE KEELUD JA PIIRANGUD 

1. jagu Alaealisele kohaldatav keeld ja meetmed keelu tagamiseks 

§ 27.   Alaealisele kohaldatav keeld

  (1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Alaealisel on keelatud viibida suitsetamisruumis.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

§ 28.   Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks

  (1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

  (2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.

  (3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.

  (4) Alaealist on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

2. jagu Suitsetamiseks keelatud ja lubatud kohad 

§ 29.   Suitsetamiseks keelatud kohad

  (1) Suitsetamine on keelatud:
  1) laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
  2) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal;
[RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.09.2010]
  3) apteegi ruumides;
  4) ettevõtte tootmis- ja laoruumis;
  5) kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;
  6) toitlustusettevõttes, välja arvatud käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;
  7) ettevõttes, kus pakutakse kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud teenuseid või muid teenuseid, klientidele avatud ruumis (välja arvatud majutusettevõttes);
  8) sportimiseks ettenähtud ruumis;
  9) riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
  10) ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis;
  11) sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis, välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 2 punktis 6 nimetatud sõidukis;
  12) tanklaeva, kütusemahuti või tankuri vahetus läheduses;
  13) tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;
  14) lõhkematerjali lao territooriumil, lõhkematerjali hoidmiskohast laeval kuni 20 meetri kaugusel, pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali sisaldava laskemoona läheduses;
  15) kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislaudade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;
  16) padrunite laadimisel püssirohu läheduses, relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;
  17) metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;
  18) jalakäijate tunnelis;
  19) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;
  20) õigusaktis ettenähtud muus kohas.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kohtades on tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 30.   Kohad, kus suitsetamine on piiratud

  (1) Käesoleva seaduse §-s 29 nimetamata juhtudel otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise vastavalt ruumi või piiratud maa-ala valdaja enda äranägemisel, arvestades käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ning käesoleva seaduse § 31.

  (2) Järgmistes kohtades on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis:
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]
  1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;
  2) kõrgkooli ruumides;
  3) kultuuriasutuse ruumides;
  4) vabaajakeskuse ruumides;
  5) tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumides;
  6) kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;
  7) ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;
  8) ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates ruumides;
  9) spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.

  (3) Suitsetamisruum on ehitises või sõidukis asuv ruum, mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
  1) ruum on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisruumis viibimise keelu kohta;
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]
  2) ruumis asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
  3) ruum on alarõhuline;
  4) õhu väljatõmme ruumis on vähemalt 8,4 liitrit sekundis ruutmeetri kohta, kusjuures ruumi mittekasutamisel võib õhu väljatõmmet vähendada 25 protsendini normaalõhuvahetusest;
  5) õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on iseseisev ja pidev või ühendatud teiste pidevalt toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu.

  (4) [Kehtetu - RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

§ 31.   Suitsetamine toitlustusettevõttes

  (1) Toitlustusettevõttes on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud suitsetamisruumis ei toimu toitlustamist, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks.

  (3) Müüjal on õigus jätta teenindamata isik, kes eirab toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda selle isiku lahkumist.

6. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 32.   Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostavad:
  1) Maksu- ja Tolliamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja nende käitlemise korra ning nende toodete käitlemisel kehtivate erinõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
  2) Tarbijakaitseamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja nende käitlemise korra, nende toodete käitlemisel kehtivate erinõuete ning suitsetamiskoha piiramise nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses kehtestatud ülesannetele, samuti spondeerimispiirangu ja müügiedenduse keelu järgimise üle;
  3) valla- ja linnavalitsused – tubakatoodete ja tubakatootega seonduva toote jaemüügiga seotud nõuete ning nende toodete tarbimise keeldude ja piirangute, välja arvatud suitsetamisruumile kehtestatud nõuded, täitmise üle oma haldusterritooriumil;
  4) Terviseamet – tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote koostisest teavitamise, teatavatest erinimekirja kantud lisaainetest teavitamise ja uudsest tubakatootest teavitamise kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ning suitsetamisruumile kehtestatud nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 01.06.2017]
  5) Tehnilise Järelevalve Amet – elektroonilise sigareti seadmele kehtestatud nõuete täitmise üle;
  6) politseiametnik – alaealisele kohaldatava tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote tarbimise keelu ja piirangute järgimise üle.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 33.   Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 44, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Maksu- ja Tolliamet võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erimeetmetele kohaldada riikliku järelevalve teostamiseks ka korrakaitseseaduse §-s 45 sätestatud erimeedet korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (3) Politseiametnik võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erimeetmetele kohaldada riikliku järelevalve teostamiseks ka korrakaitseseaduse §-des 47 ja 48 sätestatud erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Maksu- ja Tolliamet võib riikliku järelevalve teostamisel kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 331.   Riikliku järelevalve erisused

  (1) Maksu- ja Tolliamet, Tarbijakaitseamet ning valla- ja linnavalitsus võivad korrakaitseseaduse §-des 49 ja 50 sätestatud tingimustel siseneda üksnes tubakatoote käitleja valdusse ja avada tema veovahendeid käitleja või tema esindaja juuresolekul.

  (2) Korrakaitseorganil on õigus:
  1) plommida või pitseerida konfiskeerimisele kuuluda võiva tubakatoote hoiukoht;
  2) juhul, kui ta avastab mootorsõidukis või selle haagises tubakatoote, mis võib kuuluda konfiskeerimisele, suunata see mootorsõiduk tubakatoote mahalaadimiseks lähimasse kohta, kus on võimalik äravõetud tubakatoodet hoida.

  (3) Korrakaitseorganil on õigus võtta tasuta tubakatoote näidis ja vajaduse korral tellida ekspertiis. Ekspertiisi kulud kannab korrakaitseorgan. Kui tuvastatakse, et tubakatoode ei vasta nõuetele, hüvitab ettevõtja ekspertiisi dokumentaalselt tõendatud kulud.

  (4) Politseiametnikul on õigus korrakaitseseaduse §-s 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetme kohaldamisel korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras hoiulevõetud tubakatoode üle anda alaealise seaduslikule esindajale.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 34.   Järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutus
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 35.   Sunniraha
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 36.   Ettekirjutuse vaidlustamine
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

7. peatükk VASTUTUS 

§ 37.   Tubakatoote koostisest teatamata jätmine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 38.   Tubakatoote kohta kehtestatud nõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 39.   Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote käitlemise korra rikkumine
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (1) Maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatootega või tubakatootega seonduva tootega või keelatud tubakatootega või sellega seonduva tootega kauplemise või selle hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 40.   Sigarettide, sigarite ja sigarillodega kauplemine ettenähtust kõrgema hinnaga
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (1) Sigarettide, sigarite või sigarillode jaemüügi eest nende müügipakendile kinnitatud maksumärgile trükitud maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 41.   Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote käitlemisel kehtivate erinõuete rikkumine
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (1) Käesoleva seadusega tubakatoote või tubakatootega seonduva toote käitlemise kohta kehtestatud erinõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 42.   Spondeerimispiirangu rikkumine

  (1) Spondeerimispiirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 43.   Tubakatoote müügiedenduse keelu rikkumine

  (1) Tubakatoote müügiedenduse keelu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 44.   Alaealise kallutamine tubakatoote tarvitamisele

  Täisealise isiku poolt alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga mõjutamise eest alustama või suurendama tubakatoote tarvitamist või tubakatoote tarvitamisest mitte loobuma –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 45.   Tubakatoote käitlemisel vanusepiirangu rikkumine

  (1) Tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 46.   Tubakatoote ostmine, pakkumine või üleandmine alaealisele

  Täisealise isiku poolt tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste alaealisele ostmise, pakkumise või üleandmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 47.   Tubakatoote tarvitamine alaealise poolt

  Alaealise poolt suitsetamise või suitsuvaba tubakatoote või tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 48.   Tubakatoote omandamine ja omamine alaealise poolt
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 49.   Suitsetamine selleks keelatud kohas

  Suitsetamise eest kohas, kus suitsetamine on keelatud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.

§ 50.   Suitsetamiskoha piiramise nõude rikkumine

  (1) Suitsetamise võimaldamise eest kohas, kus seaduse alusel ei ole suitsetamine lubatud, samuti suitsetamisruumile kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 51.   Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 39–50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 39–41 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (3) Käesoleva seaduse §-des 39–41 ja 44–50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

  (4) Käesoleva seaduse §-s 50 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja suitsetamisruumile kehtestatud nõuete osas on Terviseamet.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

  (5) Käesoleva seaduse §-des 39–43 ja 50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.

  (6) Käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud esemele kohaldab kohus, Maksu- ja Tolliamet või Politsei- ja Piirivalveamet konfiskeerimist.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 52.   Konfiskeeritud tubakatootega ja tubakatootega seonduva tootega tehtavad toimingud
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

  Konfiskeeritud tubakatoode ja tubakatootega seonduv toode hävitatakse tolliseaduse või väärteomenetluse seadustiku alusel kehtestatud korras.
[RT I, 16.06.2017, 73 - jõust. 01.01.2018]

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

1. jagu Seaduse rakendamine 

§ 53.   Üleminekusätted

  (1) Kehtetuks tunnistatava tubakaseadusega tubakatootele ja selle müügipakendile ning müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile kehtestatud nõuetele vastavate sigarettide jae- ja hulgimüüki võib teostada ühe aasta vältel, arvates käesoleva seaduse jõustumisest. Kehtetuks tunnistatava tubakaseadusega tubakatootele ja selle müügipakendile ning müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile kehtestatud nõuetele vastavate sigarite, sigarillode, suitsetamistubaka ja närimistubaka jae- ja hulgimüüki võib teostada kahe aasta vältel, arvates käesoleva seaduse jõustumisest.

  (2) Kehtetuks tunnistatava tubakaseaduse § 7 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevusluba kehtib, kui tegevusloaga lubatud tegevus ei ole vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga, kuni tema omaja kandmiseni hulgimüüjana majandustegevuse registrisse ning registri registreeringus tubakatoote hulgimüügi kohta, vajaduse korral ka tubakatoote impordi või ekspordi kohta märke tegemiseni, kuid mitte kauem tegevusloale märgitud tähtpäevast.

  (3) Käesoleva seaduse § 18 lõiget 4 kohaldatakse 2016. aasta 1. juulini.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Käesoleva seaduse § 18 lõiget 3 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. juulist.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Enne 2016. aasta 20. maid kehtinud nõuetele vastavaid tubakatooteid võib müüa kuni 2017. aasta 20. maini.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (6) Käesoleva seaduse § 8 lõikeid 5 ja 6 kohaldatakse eristava maitse või lõhnaga sigarettidele ja sigarettideks keeratavale suitsetamistubakale, mille müügimaht Euroopa Liidus on vähemalt 3 protsenti konkreetses tootekategoorias, alates 2020. aasta 20. maist.
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

  (7) Enne 2016. aasta 20. maid turuleviidud tubakatoodete või elektrooniliste sigarettide ja nende täitepakendite või elektrooniliste sigarettide või nende täitepakendite koostise kohta esitatakse Terviseametile käesoleva seaduse §-s 10 nõutud teave 2016. aasta 20. novembriks.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (8) Enne 2016. aasta 20. novembrit turuleviidud elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid, mis ei vasta käesoleva seaduse nõuetele, võib müüa kuni 2017. aasta 20. maini.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

  (9) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile teabe müügikoguste kohta tootemarkide ja -liikide kaupa alates 2015. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 28.06.2016, 3 - jõust. 08.07.2016]

§ 531.   Seaduse kohaldamine närimistubakale

  Enne 2015. aasta 1. maid tarbimisse lubatud närimistubaka jae- ja hulgimüüki võib teostada kuni 2015. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

2. jagu Erisätted 

§ 54.   Tubakatoodete tarbimise leviku vähendamise strateegiline tegevuskava

  (1) Vabariigi Valitsus kehtestab tubakatoodete tarbimise leviku vähendamise strateegilise tegevuskava käesoleva seaduse jõustumisest alates viie kuu jooksul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuskava teostamise kulud nähakse ette sihtotstarbeliste kuludena riigieelarves.

§ 55.   Valdkonna eest vastutava ministri iga-aastane ettekanne

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kannab kord aastas Riigikogu sotsiaalkomisjonile ette tubakatoodete tarbimise leviku suundumustest ning rakendatud ja kavandatavatest abinõudest, mille eesmärk on tubakatoodete tarbimise leviku vähendamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekanne avaldatakse Sotsiaalministeeriumi veebilehel.

3. jagu Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 56. – § 58. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

4. jagu Seaduse jõustumine 

§ 59.   Seaduse jõustumine

  Käesoleva seaduse § 22 lõige 4, §-d 25 ja 26, § 29 punkt 6 ning § 31 lõige 1 jõustuvad kahe aasta möödumisel käesoleva seaduse jõustumise päevast.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ETL L 127, 29.04.2014, lk 1–38).
[RT I, 08.03.2016, 1 - jõust. 20.05.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json