HALDUSÕIGUSEnergeetika

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Vedelkütuse seadus (lühend - VKS)

Vedelkütuse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2017, 36

Vedelkütuse seadus1

Vastu võetud 29.01.2003
RT I 2003, 21, 127
jõustunud vastavalt §-le 37.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
10.03.2004RT I 2004, 18, 13115.04.2004
09.06.2004RT I 2004, 53, 36518.07.2004
17.02.2005RT I 2005, 13, 6609.03.2005
09.11.2005RT I 2005, 64, 48201.01.2006
27.09.2006RT I 2006, 43, 32501.12.2006
22.11.2007RT I 2007, 66, 40801.01.2008
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.01.2009
15.06.2009RT I 2009, 39, 26224.07.2009
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
20.05.2010RT I 2010, 31, 15824.06.2010
22.02.2011RT I, 15.03.2011, 1101.04.2011
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
31.01.2012RT I, 07.02.2012, 931.01.2012 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab vedelkütuse seaduse § 36 lõike 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see kohaldub tarbimisse lubatud kütuse müüjate suhtes, kes olid 1. aprillil 2011 registreeritud majandustegevuse registris kütuse müüjana ning olid kütuseturul tegutsenud vähem kui kolm aastat ning § 4² lõike 5 punkti 1 tekstiosa „ning vähemalt kolmeaastane kogemus kütuse käitlemise valdkonnas” põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks.
08.03.2012RT I, 27.03.2012, 701.01.2013, osaliselt 01.04.2012
07.06.2012RT I, 27.06.2012, 607.07.2012
07.11.2012RT I, 15.11.2012, 301.01.2013
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014, osaliselt 23.03.2014
27.02.2014RT I, 21.03.2014, 401.04.2014, osaliselt 01.07.2014
05.06.2014RT I, 29.06.2014, 101.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
28.01.2015RT I, 20.02.2015, 302.03.2015, osaliselt 01.07.2015
11.02.2015RT I, 12.03.2015, 101.01.2016
08.02.2017RT I, 03.03.2017, 101.07.2017
12.04.2017RT I, 03.05.2017, 101.05.2018, osaliselt 01.09.2018, 01.04.2019, 01.09.2019 ja 01.01.2020
31.05.2017RT I, 16.06.2017, 101.07.2017

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab maksude laekumise ja enamkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra, transpordis kasutatava biokütuse tarbimisse lubamise nõuded, riikliku järelevalve korralduse ning vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

  (2) Vedelkütuse tootmisele kohaldatakse käesolevat seadust kütuseaktsiisi sätestavas seaduses ettenähtud erisustega.

  (3) Käesolev seadus ei reguleeri vedelkütuse käitlemisel kasutatavatele seadmetele, ehitistele ning mõõtevahenditele esitatavaid tehnilisi ja ohutusnõudeid.

  (31) Käesolev seadus ei laiene mootorikütusele, mille ühendusevälisest riigist saabuv reisija toimetab Eestisse mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (32) Käesolev seadus ei reguleeri kütuse müüki riigiasutuse poolt kohtuotsuse alusel, järelevalvemenetluse tulemusena või muu avaliku ülesande täitmisega seotud põhjendatud juhul. Riigiasutuse poolt kütuse müügi korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitusel valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

  (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesoleva seaduse tähenduses:
  1) vedelkütus (edaspidi kütus) on vedel põlevaine, mida saab kasutada energiaallikana soojusjõumasinates ja muudes selleks sobivates energiamuundamisseadmetes, mootorsõidukites kasutatav vedelgaas, mis standardtingimustel, see on rõhul 0,1 MPa ja temperatuuril 15 °C, on gaasilises olekus, ning mootorsõidukites kasutatav biogaas;
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]
  2) [kehtetu - RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]
  3) kütuse käitlemine on tarbimisse lubatud kütuse müük või müügiks pakkumine (edaspidi müük), vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine;
  4) kütuse import on kütusele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri kohaldamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), tähenduses;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  5) kütuse eksport on kütusele ekspordi tolliprotseduuri kohaldamine tolliseadustiku tähenduses;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  6) kütuse hoiuteenuse osutamine on isiku poolt tema majandustegevuse raames teisele isikule kuuluva kütuse hoidmine ja ladustamine, välja arvatud riigikaitseülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja varu hoidmine riigikaitseseaduse tähenduses;
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  7) [kehtetu - RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  8) kütuselisand on aine või ainete segu, mille lisamine kütusele parendab selle omadusi või energiamuundamisseadme tööd;
  9) kütuse tarbimisse lubamine on aktsiisikauba tarbimisse lubamine alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  10) biokütus on biokütus atmosfääriõhu kaitse seaduse tähenduses;
  11) biomass on biomass atmosfääriõhu kaitse seaduse tähenduses;
  12) tarneahel on tegevuste kogum, mis hõlmab isikuid ja tegevusi alates biokütuse tootmiseks vajaliku tooraine kasvatamisest kuni biokütuse tarbijale kättesaadavaks tegemiseni;
  13) energiasisaldus on kütuse alumine kütteväärtus, mis on määratud 15 ºC juures ja väljendatud ühikutes megadžauli liitri kohta või megadžauli kilogrammi kohta;
  14) jäätmed on jäätmed jäätmeseaduse tähenduses, välja arvatud asjad, mida on tahtlikult muudetud või saastatud, et asi vastaks kõnealusele määratlusele;
  15) jääk on asi, mis ei ole tootmisprotsessi sihipärane lõpptoodang ja tootmise esmane eesmärk ning mille tootmiseks ei ole tootmisprotsesse teadlikult muudetud, ning asi, mis on põllumajanduse, vesiviljeluse, kalanduse või metsamajanduse tööstuse otsene kõrvaltoodang;
  16) esimese põlvkonna biokütus on biokütus, mida toodetakse teraviljast ja muust tärkliserikkast põllukultuurist, suhkru- ja õlikultuurist ning kultuurist, mida kasvatatakse põllumajandusmaal põhikultuurina peamiselt energia tootmiseks;
  17) teise põlvkonna biokütus on biokütus, mida toodetakse käesoleva seaduse § 21 lõike 4 alusel kehtestatud määruses loetletud jäätmetest ja jääkidest.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

  (3) Kütuste täpsustatud loetelu kehtestab nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kirjeldatud kombineeritud nomenklatuuri koodide (edaspidi KN-i kaubakoodid) alusel valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

11. peatükk BIOKÜTUSE TARBIMISSE LUBAMINE 
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 21.   Tarbimisse lubatud biokütuse osakaal

  (1) Kütuse müüjal, kelle kohta on majandustegevuse registrisse kantud kütuse tarbimisse lubamise märge või kütuse maksuladustamise lõpetamise märge, ja kütuse impordi tegevusluba omaval isikul (edaspidi koos tarnija) peab tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias olema biokütuse koguenergia osakaal tarbimisse lubatud kütuses vähemalt 3,1 protsenti.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks arvesse võetav biokütus peab vastama atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel sätestatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele.

  (3) Jäätmetest ja jääkidest toodetud biokütuse ning toiduks mittekasutatavast tselluloosmaterjalist ja lignotselluloosist toodetud biokütuse energiasisaldus võetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseks arvesse kahekordsena.

  (4) Nende jäätmete ja jääkide loetelu, millest toodetud biokütuse osakaalu arvestatakse kahekordsena, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud biokütuse koguenergia kohustuslikku osakaalu võib Vabariigi Valitsus korraldusega vähendada, kui muu tegevuse tulemusena saavutatav taastuvast energiaallikast toodetud energia osakaal maantee- ja raudteetranspordis on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusest eeldatavasti vähemalt 0,2 protsendi võrra suurem. Vähendamise ulatus ei tohi olla suurem kui muu tegevuse tulemusena saavutatud taastuvast energiaallikast toodetud energia osakaalu nimetatud kasv.

  (6) Koguenergia arvutamise meetodi ning kütuse ja biokütuse energiasisalduse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (7) Kui tarbimisse lubatakse biokütus, mille energiasisaldus ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatavas määruses sätestatule, esitab tarnija käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud aruandes biokütuse energiasisalduse ja selle määramise aluseks oleva standardi nime.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustust ei rakendata oktaaniarvuga 98 bensiini ega kütuse puhul, mis on võetud kasutusele vedelkütusevaru seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud vedelkütusevaru uuendamisel või § 7 lõikes 2 nimetatud korralduse alusel.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias peab alates 2019. aasta 1. jaanuarist olema teise põlvkonna biokütuse osakaal vähemalt 0,5 protsenti ja esimese põlvkonna biokütuse osakaal ei tohi olla üle 7 protsendi.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018 - lõikes 1 nimetatud kohustust ei rakendata diislikütuse puhul ajavahemikul 01.11.2018 kuni 31.03.2019.]

§ 22.   Tarnijatevaheline kokkulepe

  (1) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud minimaalset biokütuse koguenergiat ületava osa võib tarnija alates 2019. aasta 1. jaanuarist kirjalikul kokkuleppel teisele tarnijale tema kohustuse täitmiseks iga kuu statistiliselt üle kanda. Tarnijale statistiliselt ülekantud koguse võrra väheneb selle tarnija käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustus. Kokkulepe peab sisaldama ajavahemikku, mille jooksul üks tarnija teisele statistilise ülekande teeb.

  (2) Kokkulepe esitatakse Keskkonnaametile koos käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud aruandega.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 23.   Biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamine

  (1) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks säilitab tarnija tarbimisse lubatud biokütuse kohta teabe, mis võimaldab kontrollida biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavust kogu tarneahela ulatuses. Teavet säilitatakse vähemalt viis aastat.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teave peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) biokütuse kogus tuhandetes liitrites 15 ºC juures ja gigadžaulides;
  2) biokütuse tüüp;
  3) biokütuse tooraine;
  4) biokütuse tootmisviis;
  5) tooraine lähteriik;
  6) biokütuse ostmise koht riigi täpsusega;
  7) käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud meetod, mida kasutati biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamiseks;
  8) süsinikumahukus väljendatuna grammides süsinikuekvivalenti megadžauli kohta.

  (3) Biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavust tõendatakse ühte või mitut järgnevat meetodit kasutades:
  1) Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62) alusel tunnustatud vabatahtlik skeem;
  2) teise Euroopa Liidu liikmesriigi skeem;
  3) skeem, mille kujundamise aluseks on kolmanda riigiga sõlmitud Euroopa Komisjoni tunnustatud kahe- või mitmepoolne leping.

  (4) Tarnija tagab biokütuse käitlemisel, et toimib massibilansi süsteem, mis võimaldab korraldada sellise saadetise segamist, mis sisaldab erinevatele biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavat toorainet või biokütust (edaspidi segu), ja omavahelist segamist ning sellise segamise üle arvestuse pidamist. Segu puhul peab olema tagatud teave iga segu sisaldusse kuuluva saadetise biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse ja saadetise koguse kohta. Segust võib väljastada samas koguses ja samadele biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavat saadetist, nagu seda on segusse lisatud.

  (5) Massibilansi süsteemi kasutamine peab tagama kogu tarneahela ulatuses biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse kohta teabe edastamise järelevalveasutusele ja sõltumatule audiitorile.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 24.   Aruandlus

  (1) Tarnija esitab Keskkonnaametile iga kuu 15. kuupäevaks kuuaruande (edaspidi aruanne), milles märgib eelmise kalendrikuu jooksul tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguse ning neile vastava koguenergia andmed. Aruandes märgib tarnija vedelkütusevaru seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud vedelkütusevaru uuendamisel või § 7 lõikes 2 nimetatud korralduse alusel kasutusele võetud vedelkütusevaru koguse, mille tarnija aruandeperioodil tarbimisse lubas.

  (2) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega täpsemad nõuded aruande andmete koosseisule ja aruande esitamise korra.

  (3) Tarnija, kellel on käesoleva seaduse § 22 kohane kokkulepe, eristab aruandes statistilise ülekande koguse, mis on tarbimisse lubatud teise tarnija kohustuse täitmiseks või saadud teiselt tarnijalt oma kohustuse täitmiseks. Andmetele lisatakse teise tarnija ärinimi ja registrikood.

  (4) Keskkonnaagentuuri pädevusse kuulub aruannete kogumine ja töötlemine.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 25.   Auditeerimise nõuded

  (1) Keskkonnaametil on õigus nõuda tarnijalt käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud aruande sõltumatut auditeerimist, kui Keskkonnaametil on põhjendatud kahtlus aruandes kajastatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamise õigsuses.

  (2) Audiitor peab olema:
  1) tarneahelas osalevatest ettevõtjatest sõltumatu;
  2) auditeeritavast tegevusest sõltumatu;
  3) akrediteeritud kooskõlas käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 nimetatud määruse nõuetega keskkonnajuhtimissüsteemi audiitorina või kasvuhoonegaaside heitkoguse aruande tõendajana.

  (3) Aruande auditeerimisel järgitakse auditeerimise head tava ning hinnatakse aruande koostamiseks kasutatud andmete kogumise sagedust ja metoodikat ning andmete statistilise usaldusväärsuse tagamist. Audiitor kontrollib, kas aruande koostamiseks kasutatud andmete kogumise süsteemi puhul on täidetud järgmised nõuded:
  1) saadetise andmed on jälgitavad kogu tarneahela ulatuses;
  2) saadetise andmete olemasolu on tagatud kogu tarneahela ulatuses;
  3) andmete kogumise süsteem tagab andmete täpsuse ja usaldusväärsuse.

  (4) Audiitori arvamuses peab sisalduma vähemalt järgmine teave:
  1) auditeeritava dokumendi nimi;
  2) auditeerimise kriteeriumid ja põhimõtted, mida auditeerimisel järgiti;
  3) biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse tõendamiseks kasutatud meetod ja selle õige kajastus aruandes;
  4) tarneahela järelkontrolli tulemus, kui järelkontroll oli vajalik;
  5) kokkuvõte;
  6) järeldus.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

2. peatükk KÜTUSE KÄITLEMINE 

§ 3.   Kütuse käitlejatele esitatavad nõuded

  (1) Kütuse käitlemisega tegeleval isikul (edaspidi käitlejal) peavad olema vajalikud tehnilised vahendid ja personal, et tagada käesolevast seadusest tulenevate nõuete täitmine.

  (2) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (3) Kütust võib müüa äriühing, kes on esitanud Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise ja kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 31 950 eurot või kellel on kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma alammääraga vähemalt 31 950 eurot, mis on ette nähtud kütuseettevõtja tegevuse tagajärjel kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks. Käesolevas lõikes sätestatud osa- või aktsiakapitali või vastutuskindlustuse lepingu nõue ei laiene äriühingule, kes müüb ainult vedelgaasi.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (4) Kütust, välja arvatud vedelgaasi, võib importida äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 639 115 eurot.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (5) Kütuse hoiuteenust võib osutada äriühing, kellel on olemas kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma ulatuses, mis tagab tema tegutsemisel kütuse hoidjana kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamise. Vastutuskindlustussumma alammääraks on 31 950 eurot.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (51) [Kehtetu - RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (52) Üheaegselt kütuse hoiuteenuse osutamise ja kütuse impordiga võib tegeleda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 639 115 eurot.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (53) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (54) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (6) Äriühing võib kütust müüa või selle hoiuteenust osutada ainult oma registrisse kantud tegevuskohas. Hoiuteenust ei või osutada tanklas.

  (7) Kütuse müüja, kes omab kümmet või enamat tanklat ja kelle tanklad asuvad vähemalt kolmes maakonnas, on hädaolukorra seaduse § 36 lõike 1 punktis 3 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja.
[RT I, 03.03.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 4.   Kütuse müük

  (1) Tanklas peab olema nähtavale kohale välja pandud teave, millest nähtub:
  1) kütuse nimetus;
  2) kütuse hind;
  3) müüja ärinimi, registrikood või selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus, asukoha aadress ja kontakttelefoni number, tegevusloa number või loakohustusest vabastamise otsuse kuupäev ja number;
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  4) kütuse kasutamise otstarbest tulenev muu oluline teave.

  (2) Müüja on ostja nõudmisel kohustatud tagama selgituste andmise müügil oleva kütuse, sealhulgas bensiini ja diislikütuse biokütusesisalduse kohta ning kütuse omaduste ja eri bensiinisegude sobiva kasutamise kohta. Müügikohas, kus kohapeal puudub teenindav personal (automaattanklas), peab väljas olema teave selgituste saamise koha kohta ning infotelefoni number.
[RT I, 15.11.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Müüja peab korrakaitseorgani nõudmisel esitama dokumendid või andma asjasse puutuvaid selgitusi kütuselisandi ja sellele vastava tähistusega müüdava kütuse kohta.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Kütuse müügil, välja arvatud tanklast müügi korral, tuleb kütuse eest tasuda sularahata arvelduse korras.

  (5) Müüja peab tagama käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teabe kättesaadavuse tarbijale ka siis, kui kütuse müük toimub väljaspool tanklat.

  (6) Ühes tanklas võib kütust müüa ja müügitegevuseks vajalikku kütust ladustada ainult üks juriidiline isik.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 41.   Tagatis

  Kütuse müüja esitab Maksu- ja Tolliametile käibemaksuseaduse § 442 lõikes 2 nimetatud tagatise maksukorralduse seaduses sätestatud korras, võttes arvesse käesolevas seaduses sätestatud erisusi. Tagatis loetakse esitatuks, kui Maksu- ja Tolliamet on tagatise aktsepteerinud.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 42.   Tagatise suurus

  (1) Kütuse tarbimisse lubamisel ja kütuse maksuladustamise lõpetamisel on kütuse müüja tagatis 1 000 000 eurot. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 2–6 nimetatud juhtudel.
[RT I, 27.03.2012, 7 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis on 100 000 eurot.

  (3) Tagatise nõuet ei kohaldata kütuse müüjale, kes käitleb ainult lennukikütuseid, vedelgaasi või biogaasi.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

  (4) Maksu- ja Tolliametil on õigus riski hindamisele tuginedes nõuda kütuse müüjalt suuremat tagatist, sealhulgas vaadata üle juba määratud tagatis, lähtudes eelkõige:
  1) tekkida võivast käibemaksukohustusest;
  2) äri- või muust tegevusplaanist;
  3) maksevõimelisusest ja maksude tasumise tähtaegadest kinnipidamisest;
  4) kogemusest kütuse käitlemise valdkonnas;
  5) isiku ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmete ning äripartnerite ärialasest reputatsioonist, samuti isiku esitatud käesolevas lõikes nimetatud andmete ja dokumentide usaldusväärsusest ja tõepärasusest;
  6) isiku ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmete poolt toime pandud maksuseaduste, tollialaste õigusaktide ja käesoleva seaduse rikkumise juhtumitest;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  7) esitatavatest andmetest ja dokumentidest, mis tõendavad vastavust käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele.
Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid ja dokumente lisaks käesolevas lõikes nimetatud andmetele ja dokumentidele.
[RT I, 27.06.2012, 6 - jõust. 07.07.2012]

  (5) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku ja alates 2013. aasta 1. jaanuarist ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku taotluse alusel vähendada tagatist, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) isikul ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmetel ning äripartneritel on laitmatu ärialane reputatsioon;
  2) isik ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmed kokku ei ole viimase kolme aasta jooksul toime pannud mitut maksuseaduste, tollialaste õigusaktide ega käesoleva seaduse rikkumist ning isiku ega tema juhtimis- ega kontrollorgani liikme suhtes ei ole alustatud maksuseaduste, tollialaste õigusaktide ega käesoleva seaduse rikkumise süüteomenetlust;
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]
  3) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga.
[RT I, 27.06.2012, 6 - jõust. 07.07.2012]

  (51) Maksu- ja Tolliamet lähtub tagatise vähendamisel eelkõige käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatust ja isiku:
  1) juhtimis- või kontrollorgani liikme võimelisusest kütuse käitlemise valdkonnas tegutseda;
  2) juhtimis- või kontrollorgani liikme varasemast ettevõtluskogemusest;
  3) investeeringutest kütuse käitlemiseks.
[RT I, 27.06.2012, 6 - jõust. 07.07.2012]

  (6) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku taotluse alusel vähendada tagatist ka enne 2013. aasta 1. jaanuari, kui on täidetud kõik käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1–3 sätestatud tingimused, järgmistel juhtudel:
  1) isiku kalendrikuu keskmisest kütusest erinevate keemiatoodete käibest on kütuse käive väiksem kui 30 protsenti;
  2) isik käitleb ainult põlevkiviõli;
  3) isiku kalendrikuu keskmisest põlevkiviõli käibest on põlevkiviõlist erineva kütuse käive väiksem kui 20 protsenti.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 43.   Tagatise uuendamine

  Kütuse müüja esitab Maksu- ja Tolliametile uue tagatise vähemalt kümme tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Uus tagatis hakkab kehtima eelneva tagatise kehtivusaja lõppemise päevale järgneval päeval.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 44.   Tagatise asendamine ja vähendamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise asendamise kohta kümne tööpäeva jooksul kütuse müüja vastavasisulise taotluse saamise päevast arvates või esimesel võimalusel tagatise asendamiseks maksukorralduse seaduse § 125 lõigetes 2–3 sätestatud asjaolude ilmnemise korral.

  (2) Kui esitatud tagatis on tekkida võiva käibemaksukohustuse tagamiseks ebaproportsionaalselt suur, on kütuse müüjal õigus taotleda Maksu- ja Tolliametilt tagatise vähendamist. Käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud kütuse müüja võib kuni 2013. aasta 1. jaanuarini taotleda tagatise vähendamist kuni 1 000 000 euroni, välja arvatud käesoleva seaduse § 42 lõikes 6 sätestatud juhul.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (3) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise vähendamise kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Kui taotlus esitatakse puudustega või Maksu- ja Tolliametil on taotluse põhjendatuse hindamiseks vajalik küsida taotlejalt lisainformatsiooni, algab taotluse läbivaatamise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või lisainformatsiooni saamise päevast arvates.
[RT I, 27.06.2012, 6 - jõust. 07.07.2012]

§ 5.   Erandid kütuse tarbimisse lubamisel ja eksportimisel
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 6.   Saatedokument
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (1) Kütuse müüja või isik, kes lähetab kütuse või annab kütuse üle hoidjale või hoiuleandjale, vormistab kütuse müügil, kütuse veol ning kütuse üleandmisel hoidjale või hoiuleandjale kütuse saatedokumendi, mis võimaldab kütust ja selle kogust identifitseerida. Saatedokumendi vormistamine ei ole nõutav kütuse müügil tanklast.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (2) Saatedokumendil peavad raamatupidamise seaduse alusel algdokumendis esitatavatele andmetele lisaks olema järgmised andmed:
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  1) kütuse nimetus;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  2) bensiini puhul selle oktaaniarv;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  3) diislikütuse puhul märge, kas see on talvine või suvine;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  4) erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  5) kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev;
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]
  6) kütuse müüja või kütuse hoiuteenuse osutaja tegevusloa number või loakohustusest vabastamise otsuse kuupäev ja number;
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  7) kütuse vedaja andmed (ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi, mootorsõiduki registreerimisnumber) ning kütuse peale- ja mahalaadimise koha aadress.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (3) Kütuse müüja võib kütust suunata oma tegevuskohtadesse ettevõttesisese saatedokumendiga, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele ja millel on viide esialgsele saatedokumendile.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (4) Kütuse veol peab kütuse saatedokument kütusega kaasas olema. Kütuse müüja peab kütuse saatedokumenti hoidma igas tegevuskohas, kus see kütus on müügil. Saatedokument tuleb esitada järelevalvet teostavale ametiisikule tema nõudmisel viivitamata.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (5) Saatedokumenti tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduse alusel raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (6) Kui hoiuleandjale antakse üle kütus, mida ta samal ajal müüb, ei ole eraldi saatedokumendi vormistamine nõutav. Müügi saatedokumendile lisatakse sellisel juhul kütuse hoidja esindaja kinnitus kütuse üleandmise kohta.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (7) Kütuse lähetamisel aktsiisilaost kohaldatakse saatedokumendile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest tulenevaid nõudeid.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (8) Saatedokumendile märgitud kütuse vastuvõtja peab kontrollima saatedokumendi vastavust käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 61.   Nõuded kütuse hoiuteenuse osutamisel

  (1) Kütuse hoiuteenuse osutaja on kohustatud pidama laoarvestust ning selle Maksu- ja Tolliameti nõudmisel viivitamata esitama.

  (2) Kütuse hoiuteenuse osutaja laoarvestuses peavad kajastuma järgmised andmed:
  1) kütuse hoiule võtmise ja väljastamise kuupäev;
  2) hoiule võetud ja väljastatud kütuse saatedokumendi number ja kuupäev ning impordi puhul impordideklaratsiooni number;
  3) kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev;
  4) kütuse nimetus ja bensiini puhul selle oktaaniarv, diislikütuse puhul märge talvise või suvise diislikütuse kohta ning erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta;
  5) hoiule võetud kütuse kogus, laoseis liikide ja mahutite kaupa, omanike nimed ja registrikoodid või isikukoodid, kellelt on kütust vastu võetud;
  6) väljastatud kütuse kogus liikide ja mahutite kaupa ning omanike nimed ja registrikoodid või isikukoodid, kellele on kütust väljastatud;
  7) kütuse omaniku nimi ja registrikood või isikukood ning tegevusloa olemasolul selle number;
  8) lattu kütuse hoiustamisele toonud ning laost kütuse väljavedanud isiku andmed, sealhulgas ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi, mootorsõiduki registreerimisnumber.

  (3) Laoarvestuses peavad olema kajastatud kõik kütuse omaniku vahetused. Hoiule antud kütuse võõrandaja peab hoiuteenuse osutajat omaniku vahetusest teavitama hiljemalt tehingule järgneva tööpäeva jooksul.

  (4) Laoarvestust säilitatakse raamatupidamise seaduses raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuete kohaselt.

  (5) Hoiuteenuse osutaja võib väljastada hoiul oleva kütuse ainult laoarvestuses kajastatud kütuse omanikule või tema volitatud esindajale.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 7.   Kütuse käitlemise aruanne
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (1) Kütusemüüja esitab iga kuu 15. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile aruande tema poolt eelmisel kalendrikuul käideldud kütuste ja nende jääkide kohta.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (2) Aktsiisilaopidaja esitab kütuse käitlemise aruande alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest tulenevas korras ning ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannet.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 71.   Euroopa Komisjoni teavitamine

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab Euroopa Komisjoni perioodiliselt kütuse hindadest.

  (2) Kütusemüüja on kohustatud andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõudel andmeid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamiseks.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

3. peatükk NÕUDED KÜTUSELE JA NÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE 

§ 8.   Nõuded kütusele

  (1) Nõuded autobensiinile, diislikütusele, kergele kütteõlile ja raskele kütteõlile, välja arvatud põlevkivikütteõli, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Nõuded kehtestatakse, lähtudes kütuse kasutamise otstarbest ja keskkonnanõuetest.

  (2) Nõuetele mittevastava, käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütuse käitlemine on keelatud, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti. Kütuse vastavuse eest nõuetele vastutab kütuse käitleja.

  (3) Autobensiinidest võib tarbimisse lubada ja müüa ainult pliivaba bensiini. Pliivabaks bensiiniks käesoleva seaduse mõistes loetakse bensiini, mille pliisisaldus ei ületa 0,013 grammi liitri kohta.

  (4) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus lubada sportsõidukites kasutamiseks ettenähtud nõuetele mittevastava spetsiifiliste omadustega kütuse piiratud koguses tarbimisse lubamist vastava spordiliidu taotlusel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud loa taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) spordiliidu nimetus, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed;
  2) kütuse nimetus, KN-i kaubakood, kütuse kogus;
  3) selle äriühingu nimi, kes kütuse tarbimisse lubab;
  4) taotluse vajaduse selgitus või põhjendus.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 9.   Vastavuse tõendamine

  (1) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud ning tarbimisse lubatud kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tõendab vastavushindamisasutuse poolt väljastatud vastavussertifikaat või Euroopa Liidus asuva tootja väljastatud vastavusdeklaratsioon.

  (2) Vastavussertifikaadi väljastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47), nõuetele vastava akrediteerimisasutuse poolt akrediteeritud vastavushindamisasutus.

  (3) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb tõendada:
  1) kütuse importimisel, kui seda ei toimetata aktsiisilattu;
  2) kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu liikmesriigist lähetatud kütus on ladustatud aktsiisilaos eraldi mahutis.

  (4) Kütus, mille vastavust kehtestatud nõuetele tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel tõendada, paigutatakse Eestisse toimetamisel tollilattu, ajutise ladustamise kohta, vabatsooni või aktsiisilattu.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (5) Vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon:
  1) esitatakse tollile koos vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooniga või
  2) jääb aktsiisilaost kütuse lähetajale.

  (51) Vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon ei ole nõutav:
  1) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses määratletud aktsiisivaba kütuse tarbimisse lubamisel;
  2) väljaspool Eestit kasutatavatel vee- ja õhusõidukitel tarbitava kütuse tarbimisse lubamisel ja eksportimisel.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb uuesti tõendada, kui kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni väljastamisest on möödunud rohkem kui kuus kuud.

  (7) Vastavussertifikaati või vastavusdeklaratsiooni või nende koopiaid tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduses raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

§ 10. – § 12. [Kehtetud - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

4. peatükk LOAKOHUSTUS 
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 13.   Loakohustus
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Tegutsemisel ühel või mitmel järgmistest tegevusaladest on nõutav tegevusluba:
  1) kütuse import;
  2) kütuse eksport;
  3) kütuse müük;
  4) kütuse hoiuteenuse osutamine.

  (2) Tegevusluba ei ole nõutav:
  1) kütuse müügil aktsiisilaos, välja arvatud tarbimisse lubatud kütuse müügil, maksulaos, tollilaos ja vabatsoonis;
  2) kui mootorsõiduki kasutuslepingu sõlmimisega kaasneb kasutuslepingukohane kütuse müük;
  3) kütuse impordil, kui kütus toimetatakse aktsiisi- või maksulattu;
  4) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses määratletud aktsiisivaba kütuse tarbimisse lubamisel;
  5) väljaspool Eestit kasutatavatel vee- ja õhusõidukitel tarbitava kütuse tarbimisse lubamisel ja eksportimisel;
  6) kütuse müügil täitemenetluse käigus.

  (3) Käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud kütuse müüja puhul peab majandustegevuse registris olema eraldi märge kütuse tarbimisse lubamiseks või maksuladustamise lõpetamiseks.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 14.   Tegevusloa kontrolliese
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  Tegevusluba antakse ettevõtjale, kui:
  1) ta vastab käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud nõuetele;
  2) tal on käesoleva seaduse §-des 41–44 sätestatud tingimustele vastav tagatis;
  3) tegevusloa taotlejat ei ole karistatud tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba on olnud nõutav, ja karistusregistri seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud tähtajad ei ole möödunud.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 15.   Tegevusloa taotlemine
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule:
  1) täpsustatud andmed tegevusala kohta vastavalt käesoleva seaduse § 13 lõike 1 loetelule;
  2) kütuse müügi tegevusala puhul märgitakse, kas tegemist on käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 või 2 nimetatud kütuse müüjaga;
  3) andmed kasutatavate mahutite mahutavuse kohta, kui taotletakse tegevusluba kütuse hoiuteenuse osutamiseks;
  4) äri- või muu tegevusplaan, mis sisaldab ka isiku maksimaalset kütuse müügi käivet ühes kalendrikuus, kui taotletakse tegevusluba kütuse müügiks;
  5) tegevuskohaks olevate müügikohtade aadressid, kui taotletakse tegevusluba kütuse müügiks.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 151.   Teavitamine kütuse müügi maksimaalse käibe ületamise kavatsusest

  Kütuse müüja peab Maksu- ja Tolliametit teavitama vähemalt viis tööpäeva ette kavatsusest ületada oma käesoleva seaduse § 15 punktis 4 nimetatud plaanis sisalduvat maksimaalset kütuse müügi käivet ühes kalendrikuus.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 16. – § 18. [Kehtetud - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 19.   Tegevusloa taotluse lahendamine
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Tegevusloa taotluse lahendab Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise kümne tööpäeva jooksul taotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Kui kütuse müüja on esitanud taotluse tagatise vähendamiseks, määrab Maksu- ja Tolliamet isikule tagatise käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul

  (3) Tegevusloa lahendamise tähtaeg peatub kütuse müüja poolt käesoleva seaduse §-s 44 nimetatud taotluse lahendamise ajaks.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 191.   Tegevusloata müüjalt kütuse soetamise keeld
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Kütuse soetamine müüjalt, kellel puudub tegevusluba kütuse müügiks, on keelatud.

  (2) Kütuse soetaja on kütuse soetamisel kohustatud majandustegevuse registrist kontrollima kütuse müüja asjaomase tegevusloa olemasolu. Kontroll ei ole nõutav kütuse soetamisel tanklast.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 192.   Aktsiisilaopidaja ja maksulaopidaja kohustused tegevusloaga seoses
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Aktsiisilaopidaja on kütuse tarbimisse lubamisel ja maksulaopidaja kütuse maksuladustamise lõpetamisel kohustatud kontrollima majandustegevuse registrist, kas kütuse tarbimisse lubamist või kütuse maksuladustamise lõpetamist soovival isikul on tegevusluba kütuse müügiks, sealhulgas peab registris olema käesoleva seaduse § 13 lõikes 3 nimetatud märge. Kütuse tarbimisse lubamine ja kütuse maksuladustamise lõpetamine on keelatud, kui selle kütuse omanikul puudub käesolevas lõikes nimetatud märge. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 2–6 nimetatud juhtudel.

  (2) Maksu- ja Tolliamet võib peatada aktsiisilao tegevusloa ja maksulao pidamise loa kehtivuse kuni kuueks kuuks, kui:
  1) aktsiisilaost tarbimisse lubatud kütuse omanikul puudus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge või
  2) maksuladustamise lõpetamisel puudus kütuse omanikul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamisel ei kohaldata alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 43 lõike 1 punkte 1–2 ja 5.

  (4) Maksu- ja Tolliamet võib keelduda aktsiisilao tegevusloa ja maksulao pidamise loa kehtetuks tunnistamisest tegevusloa omaniku taotlusel ajal, millal tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjusel.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

5. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 20.   Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet vastavalt oma pädevusele:
  1) Konkurentsiamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Tarbijakaitseamet;
  4) Keskkonnainspektsioon.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

  (2) Konkurentsiameti pädevusse kuulub:
  1) registriandmete kontroll;
  2) kütuse ja kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;
  3) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuulub:
  1) tegevusloa olemasolu kontrollimine kütuse käitlemisel;
  2) kütuse nõuetele vastavuse ja nõuetele vastavust tõendavate dokumentide kontrollimine kütuse käitlemisel;
  3) kütuse käitlemise aruannete töötlemine;
  4) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine;
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  5) bensiini käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud nõudele vastavuse hindamine.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.09.2018]

  (4) Tarbijakaitseameti pädevusse kütuse müügil kuulub:
  1) tegevusloa olemasolu kontrollimine kütuse käitlemisel;
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]
  2) kütuse ja kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;
  3) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Keskkonnainspektsiooni pädevusse kuulub järelevalve käesoleva seaduse §-s 24 nimetatud aruande esitamise kohustuse täitmise ja aruande käesolevas seaduses sätestatud nõuetele vastavuse üle.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 21.   Konkurentsiamet
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 22.   Maksu- ja Tolliamet
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 23.   Tarbijakaitseamet
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 24.   Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

  (1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 44, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule võib Maksu- ja Tolliamet kohaldada käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks korrakaitseseaduse §-s 45 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (3) Maksu- ja Tolliamet võib tema pädevusse antud riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamisel kasutada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

§ 241.   Riikliku järelevalve erisused

  (1) Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse §-s 50 sätestatud meedet kohaldada ainult kütust käitleva isiku või tema esindaja juuresolekul.

  (2) Korrakaitseorgan võib keelata nõuetele mittevastava kütuse käitlemise.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 242.   Maksu- ja Tolliameti riikliku järelevalve erisused

  (1) Maksu- ja Tolliamet võib pidada asjaolude selgitamiseni või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatise esitamiseni kinni kütust, milleks loetakse ka alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses nimetatud vedelat põlevainet, mille puhul on alust arvata, et see ei vasta kehtestatud nõuetele või selle kütuse kohta esitatud dokumentidele või mille puhul on kahtlus, et seda käideldakse väljaspool riiklikule järelevalvele allutatud käitlemissüsteemi või mille mitte-eesmärgipärane kasutamine toob kaasa aktsiisimaksukohustuse tekkimise või suurenemise.
[RT I, 21.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kinnipeetud kütuse suhtes, mille kohta ei ole alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatist 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliameti tagatissumma kohta tehtud otsusele järgnevast päevast arvates esitatud, võib Maksu- ja Tolliamet teha riigi omandisse ülemineku otsuse. Riigi omandisse üle läinud kütus realiseeritakse riigivara seaduses sätestatud korras.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 25.   Sunniraha määr
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 640 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 26.   Ettekirjutuse ja muu toimingu vaidlustamine
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 27.   Nõuetele vastavuse kontrollimine
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 28.   Toimingud nõuetele mittevastava kütusega

  (1) Toimingud nõuetele mittevastava kütusega korraldatakse vastavalt kütuse valdaja või omaniku ettepanekutele, järgides käesolevas paragrahvis sätestatut.

  (2) Nõuetele mittevastava kütusega võib teha järgmisi toiminguid, kui see ei kahjusta inimese tervist, keskkonda ega vara:
  1) eksporti;
  2) ümbertöötlemist aktsiisilaos;
  3) hävitamist vastavalt jäätmeseaduse nõuetele;
  4) müüki keemiatööstusele tooraineks;
  5) korrakaitseorgani poolt aktsepteeritud muud toimingut.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toiminguteks tuleb taotleda sellekohase ettekirjutuse teinud korrakaitseorgani heakskiitu. Nõuetele mittevastava kütuse käitleja peab korrakaitseorganit mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitama tehtud toimingu tulemustest.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (5) Nõuetele mittevastav kütus ladustatakse kuni sellega tehtava toimingu heakskiitmiseni käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asutusega kooskõlastatud kohas.

  (6) Korrakaitseorgan annab nõuetele mittevastava kütusega toimingute tegemisele heakskiidu taotluse esitamise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

6. peatükk VASTUTUS 

§ 29.   [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 30.   Tegevuskoha varjamine

  (1) Vedelkütuse käitlemise eest tegevusloas märkimata tegevuskoha kaudu –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 31.   Saatedokumendi, vastavussertifikaadi ja vastavusdeklaratsiooni puudumine
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

  (1) Nõuetekohase saatedokumendita vedelkütuse käitlemise või nõuetekohase saatedokumendi esitamata jätmise eest või nõuetekohase vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni puudumisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 311.   Kütuse laoarvestuse pidamise kohustuse rikkumine

  (1) Kütuse hoiuteenuse osutaja poolt laoarvestuse pidamise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 312.   Teavitamiskohustuse rikkumine kütuse võõrandamise korral

  (1) Hoiul oleva kütuse võõrandamisest hoiuteenuse osutaja teavitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 313.   Kütuse väljastamine laoarvestuses kajastamata isikule

  (1) Kütuse hoiuteenuse osutaja poolt hoiul oleva kütuse väljastamise eest muule isikule kui laoarvestuses kajastatud omanik –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

§ 32.   Nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine ja sellega toimingute tegemine heakskiitmata viisil

  (1) Nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku käitlemise eest või sellega toimingute tegemise eest heakskiitmata viisil, kui selline heakskiit on nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 321.   Kütuse soetamine registreeringuta isikult

  (1) Kütuse soetamisel registreeringuta isikult, välja arvatud kütuse soetamisel tanklast, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 33.   Aruandekohustuse mittetäitmine ja aruandes valeandmete esitamine

  Juriidilise isiku poolt teist korda jooksval aastal aruande esitamata jätmise eest või aruandes valeandmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 331.   Tarbimisse lubatud biokütuse osakaalu kohustuse täitmata jätmine

  (1) Käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud biokütuse koguenergia osakaalu nõuet rikkudes vedelkütuse tarbimisse lubamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 34.   [Kehtetu - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

§ 35.   Menetlus

  (1) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on oma pädevuse piires:
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]
  1) Konkurentsiamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Tarbijakaitseamet;
  4) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
  5) Keskkonnainspektsioon.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

  (2) Kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 31 ja 32 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme või aine konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.
[RT I, 20.02.2015, 3 - jõust. 02.03.2015]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36.   Üleminekusäte

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist ettevõtjale energiaseaduse alusel väljastatud turuluba kehtib kuni tema omaja kohta riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris tehtava registreeringuni või tegevusloale märgitud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui 2003. aasta 31. detsembrini.

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist kütuse ekspordi või kütuse hoiuteenuse osutamise tegevusaladel tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad jätkata tegevust nimetatud tegevusaladel, peavad ennast registreerima registris hiljemalt 2003. aasta 31. detsembriks.

  (3) Turuload, mille kehtivus lõpeb käesoleva seaduse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahelisel ajal, loetakse kehtivateks turulubadeks kuni omaja kohta registreeringu tegemiseni, kuid mitte kauem kui 2003. aasta 31. detsembrini.

  (4) Seonduvalt käesoleva seaduse §-de 10 ja 11 kehtetuks tunnistamisega kaotab kehtivuse ka nende sätete alusel antud volitatud asutuse tegevusõigus. Volitatud asutuse tegevusõiguse kohta käivad majandustegevuse registri registrikanded kustutatakse.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

  (5) Enne 2011. aasta 1. aprilli majandustegevuse registris vedelkütuse seaduse alusel tehtud registreeringud, mille üks tegevusaladest oli kütuse müük, kehtivad kuni 2011. aasta 31. maini. Majandustegevuse registris registreeritud isikud, kes soovivad jätkata kütuse müüki, peavad Maksu- ja Tolliametile esitama registreerimistaotluse koos käesoleva seaduse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide ja andmetega. Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise 30 kalendripäeva jooksul registreerimistaotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise aktsepteerimise kohta viie tööpäeva jooksul tagatise esitamisest arvates. Majandustegevuse registrisse kantakse isikud, kes on esitanud käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise hiljemalt 2011. aasta 31. maiks.
[RT I, 07.02.2012, 9 - jõust. 31.01.2012 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab vedelkütuse seaduse § 36 lõike 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see kohaldub tarbimisse lubatud kütuse müüjate suhtes, kes olid 1. aprillil 2011 registreeritud majandustegevuse registris kütuse müüjana ning olid kütuseturul tegutsenud vähem kui kolm aastat.]

  (6) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustust ei rakendata diislikütuse puhul ajavahemikul 2018. aasta 1. novembrist kuni 2019. aasta 31. märtsini.
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

§ 37.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 8 lõiked 4 ja 5, § 9 lõige 7 ning § 36 lõige 3 jõustuvad seaduse Riigi Teatajas avaldamise päeval.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62).
[RT I, 03.05.2017, 1 - jõust. 01.05.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json