Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2017, 73

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.06.2017 otsus nr 109

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 31.05.2017

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt tekstiosad „§ 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja” ja „§-s 211 nimetatud ettevõtja” tekstiosaga „§-s 211 nimetatud isik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 41 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Teises liikmesriigis vabas ringluses olev alternatiivne tubakatoode loetakse Eestisse toimetamisel teises liikmesriigis tarbimisse lubatuks.”;

3) paragrahvi 7 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „teisest liikmesriigist”;

4) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tubakatoode käesoleva seaduse tähenduses on sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamistubakas ja alternatiivne tubakatoode.”;

5) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) mõeldud tarbimiseks kuumutamise teel, kuid seda saab ka suitsetada selliselt, nagu see on ja mis ei ole käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses sigar ega sigarillo;”;

6) paragrahvi 16 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud tubakas, mis on mõeldud tarbimiseks kuumutamise teel.”;

7) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Alternatiivne tubakatoode käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõigetes 2–7 nimetatust erinev nikotiinisisaldusega või nikotiinisisalduseta toode, mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatoodetega, muu hulgas:
1) tubakavedelik, mis on maitsestatud või maitsestamata, nikotiinisisaldusega või ilma ja mida kasutatakse alternatiivse tubakatoote tarbimiseks mõeldud seadmes või tubakale või selle aseainele lisamiseks;
2) tubaka tahke aseaine, mis on tubakasisaldusega või ilma, maitsestatud või maitsestamata ja mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega.”;

8) paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind

Sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind on nende müügipakendile või käesolevas seaduses sätestatud juhtudel nende rühmapakendile kinnitatud maksumärgile trükitud hind, mis sisaldab aktsiisi ja käibemaksu.”;

9) paragrahvi 211 lõikes 1 asendatakse sõna „ettevõtja” sõnaga „isik” vastavas käändes;

10) paragrahvi 212 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kaugmüüjal ei ole maksuesindajat, maksab aktsiisi kauba füüsilisest isikust vastuvõtja.”;

11) paragrahvi 212 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui aktsiisimaksja ei suuda tõendada, et aktsiisikauba põhjendamata kadu tekkis teises liikmesriigis, maksab kaugmüügil tekkinud aktsiisikauba põhjendamata kaolt aktsiisi selle maksmise eest vastutav isik, arvestades käesoleva seaduse § 30 lõikes 4 sätestatut.”;

12) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„71) maksuesindaja või kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja;”;

13) paragrahvi 24 lõikes 18 asendatakse sõnad „aktsiisikauba lähetajal tekib” sõnadega „juhul tekib aktsiisi maksmise eest vastutaval isikul”;

14) paragrahvi 24 lõige 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(19) Käesoleva seaduse §-s 212 nimetatud isikul tekib maksukohustus aktsiisikaubalt selle saaja poolt vastuvõtmise päeval. Aktsiisi maksmise eest vastutaval isikul tekib maksukohustus aktsiisikauba põhjendamata kaolt, mis tekkis kaugmüügil aktsiisikauba veol teisest liikmesriigist Eestisse, selle tekkimise päeval, või kui põhjendamata kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamise päeval.”;

15) paragrahvi 25 lõikes 22 asendatakse sõna „ettevõtja” sõnadega „isik, kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja”;

16) paragrahvi 25 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 8–111, 191 ja 203 nimetatud juhtudel on aktsiisideklaratsiooni esitamise ja aktsiisi maksmise tähtpäev viies päev maksukohustuse tekkimise päevast arvates.”;

17) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 34 järgmises sõnastuses:

„34) alternatiivsete tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost teise liikmesriiki;”;

18) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ajutist aktsiisivabastust ei kohaldata maksumärgistatud aktsiisikauba lähetamisel välisriiki.”;

19) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Liiduvälisest riigist Eestisse saabunud laeva või õhusõiduki pardal soetatud aktsiisikauba puhul kohaldatakse aktsiisivabastust käesoleva seaduse §-des 47 ja 57 sätestatud piirnormide alusel.”;

20) paragrahvi 31 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Käesoleva seaduse §-s 212 nimetatud juhul esitab tagatise aktsiisi maksmise eest vastutav isik.”;

21) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Maksuhaldur võib loobuda aktsiisi maksmise tagatise esitamise nõudest, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) aktsiisilaopidaja ei tooda alkoholi, välja arvatud toidulisandit toiduseaduse mõistes;
2) aktsiisilaopidaja kasutab toidulisandi tootmiseks teise ettevõtja toodetud alkoholi ja seda viisil, et toidulisandi tootmiseks kasutatava alkoholi etanoolisisaldus ei suurene;
3) aktsiisilaopidaja villib toote alla 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest toodet saab kätte tilkhaaval;
4) maksuhalduril ei ole alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.”;

22) paragrahvi 31 lõikes 4 asendatakse sõna „kaugmüüja” sõnadega „kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja”;

23) paragrahvi 31 lõiget 5 täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

„42) käesoleva seaduse §-s 212 nimetatud füüsilise isiku puhul tema vastuvõetava aktsiisikauba koguselt;”;

24) paragrahvi 331 lõike 3 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„21) käesoleva seaduse § 31 lõigetes 15 ja 17 nimetatud aktsiisilaopidajatel;”;

25) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes ja kirjeldama nimetatud arvestuse pidamise korda töökorralduse eeskirjas;”;

26) paragrahvi 39 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „kinnistusraamatu väljavõte või muu notariaalselt kinnitatud” sõnadega „omaniku allkirjastatud”;

27) paragrahvi 39 lõike 2 punktid 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 39 lõike 2 punktist 5 jäetakse välja sõnad „ning ajutises aktsiisivabastuses samaaegselt veetava aktsiisikauba maksimaalne kogus”;

29) paragrahvi 401 lõikes 4 asendatakse sõnad „aktsiisikauba iga” sõnadega „aktsiisikauba, välja arvatud alternatiivsed tubakatooted, iga”;

30) paragrahvi 442 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaugmüüja, kes on valinud aktsiisimaksjaks maksuesindaja, peab enne kauba Eestisse lähetamist esitama maksuhaldurile järgmised andmed:
1) maksuesindaja nimi ja äriregistrikood;
2) kaugmüüja nimi ja aadress ning selle koha aadress, kust kaup Eestisse lähetatakse;
3) vastuvõtjale aktsiisikauba kättetoimetamise eeldatav kuupäev.

(2) Kaugmüüja, kes on valinud aktsiisimaksjaks maksuesindaja, peab enne kauba Eestisse lähetamist esitama maksuesindajale järgmised andmed:
1) aktsiisikauba vastuvõtja nimi ja kontaktandmed;
2) aktsiisikauba liik, nimetus, etanoolisisaldus ja kogus;
3) aktsiisikauba kättetoimetamise kuupäev.”;

31) paragrahvi 444 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) aktsiisikauba veo kestus ja veovahendi andmed;”;

32) seaduse 31. peatükki täiendatakse §-ga 445 järgmises sõnastuses:

§ 445. Kaugmüügi teel soetatava aktsiisikauba vastuvõtja kohustused

Enne kui kaugmüüja lähetab aktsiisikauba Eestisse, peab aktsiisi maksmise eest vastutav füüsiline isik esitama maksuhaldurile aktsiisi maksmise tagatise ja teatama:
1) teisest liikmesriigist vastuvõetava aktsiisikauba liigi, nimetuse, koguse ja etanoolisisalduse;
2) aktsiisikauba eeldatava vastuvõtmise koha, kuupäeva ja oma kontaktandmed.”;

33) paragrahvi 45 lõike 1 teise lause sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas A-saatelehe väljatrükk, äridokument, millele on märgitud selgelt tuvastataval viisil selle aktsiisikauba saatelehele SADHESi kaudu saadud number, või A-saatelehte asendav pabersaateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse ajutises aktsiisivabastuses:”;

34) paragrahvi 45 lõike 11 teise lause sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas T-saatelehe väljatrükk, äridokument, millele on märgitud selgelt tuvastataval viisil selle aktsiisikauba saatelehele SADHESi kaudu saadud number, või T-saatelehte asendav pabersaateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta:”;

35) paragrahvi 45 lõiget 13 täiendatakse pärast sõna „saatelehed” sõnadega „või äridokumendid”;

36) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Alternatiivsete tubakatoodetega peab olema kaasas käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud saateleht, kui neid veetakse ärilisel eesmärgil teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses või ilma ajutise aktsiisivabastuseta. Aktsiisikauba lähetaja peab esitama nimetatud saatelehe maksuhaldurile SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist.”;

37) paragrahvi 45 lõike 4 viies lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas e-saatelehe väljatrükk, äridokument, millele on märgitud selgelt tuvastataval viisil selle aktsiisikauba e-saatelehele elektroonilise süsteemi kaudu saadud number, või e-saatelehte asendav pabersaateleht, millele on selgelt eristatavalt märgitud maksuhalduri antud saatelehe number.”;

38) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 82 järgmises sõnastuses:

„(82) Alternatiivsete tubakatoodete teisest liikmesriigist vastuvõtmisest teavitatakse maksuhaldurit vastavalt käesoleva seaduse § 444 lõikele 1. Alternatiivsete tubakatoodete lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses peab nende lähetaja teavitama maksuhaldurit selle kauba vastuvõtmisest teises liikmesriigis ja esitama aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava saatelehe koopia SADHESi kaudu.”;

39) paragrahvi 451 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „on esitatud” sõnadega „on SADHESi kaudu esitatud”;

40) paragrahvi 451 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Teise liikmesriiki lähetatud alternatiivsetelt tubakatoodetelt aktsiisi ei tagastata, välja arvatud käesoleva seaduse § 453 lõikes 1 nimetatud juhul.”;

41) paragrahvi 456 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksumärgid loetakse tagastatuks, kui maksumärkide saaja on maksumärgid maksuhaldurile tagastanud ja maksumärkide elektroonilise infosüsteemi (edaspidi maksumärkide andmekogu) kaudu esitatud maksumärkide tagastamise taotluse on maksuhaldur aktsepteerinud.”;

42) paragrahvi 48 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Füüsilisel isikul on lubatud aktsiisivabalt vastu võtta välisriigist Eestisse saadetud alkoholi käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel kuni:
1) 6 liitrit õlut ja
2) 2 liitrit kääritatud jooke ning lisaks kas
3) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi,
4) 1 liiter käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatust erinevat alkoholi, mille etanoolisisaldus on kuni 22 mahuprotsenti, või
5) 2 liitrit veini, välja arvatud vahutavat veini.”;

43) paragrahvi 48 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „liiduvälises riigis” sõnaga „välisriigis”;

44) paragrahvi 48 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa „punktis 1 või 2” tekstiosaga „punktis 3 või 4”;

45) paragrahvi 491 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Alkoholi võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos, tollilaos, käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isiku tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas. Registreeritud kaubasaaja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isik peavad alkoholi maksumärgistamise korral Eestis seda tegema viivitamatult pärast alkoholi Eestisse toimetamist. Alkoholi müügipakendilt maksumärgi eemaldamine ja uuega asendamine on lubatud vaid aktsiisilaos või tollilaos.”;

46) paragrahvi 491 lõike 8 esimeses lauses asendatakse sõnad „alkoholi maksumärkide” sõnaga „maksumärkide”;

47) paragrahvi 491 lõikes 12 asendatakse sõna „aktsiisilaopidajale” sõnadega „Eestis asuvale aktsiisilaopidajale” ja sõnad „kirjalikult teatatud” sõnadega „maksumärkide andmekogu kaudu teatatud”;

48) paragrahvi 491 lõige 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(15) Alkoholi maksumärgi kujunduse, maksumärkide tellimise korra, maksumärgistatud alkoholi teisele aktsiisilaopidajale lähetamise korra ja maksumärkide saatelehe andmekoosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

49) paragrahvi 492 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksumärgid tellib alkoholi importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud isik Maksu- ja Tolliametilt maksumärkide andmekogu kaudu.”;

50) paragrahvi 492 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Aktsiisi tagasi taotleja, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 452 või 453 või § 455 lõikes 2 nimetatud juhul, või maksumärkide tellija hüvitab maksuhaldurile nende maksumärkide trükkimise kulud, mille vastuvõtmisest on keeldutud, mis tagastatakse maksuhaldurile või millelt makstakse aktsiis tagasi. Maksumärkide tellija ei hüvita maksuhalduri väljastatud defektsete maksumärkide trükkimise kulusid, kui ta tagastab defektsed maksumärgid maksuhaldurile, ning nende vastu võtmata jäetud või tagastatud maksumärkide trükkimise kulusid, mida on võimalik maksuhalduri otsusel väljastada teisele tellijale.”;

51) paragrahv 494 tunnistatakse kehtetuks;

52) paragrahvi 496 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 496. Maksumärkide andmekogu

(1) Maksumärkide andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse andmed aktsiisikauba maksumärgistamise kohta ning kus neid hoitakse ja töödeldakse.

(2) Andmekogu pidamise eesmärk on tagada aktsiisi maksmise järelevalve maksuhalduri väljastatud maksumärkide, nende saajate ning maksumärkide ja aktsiisikaubaga seotud toimingute kohta arvepidamise kaudu.”;

53) paragrahvi 56 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sigari ja sigarillo aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigari või sigarillo kohta ja nimetatud toote maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 151 eurot ja proportsionaalne määr 10 protsenti sigari või sigarillo maksimaalsest jaehinnast. Sigarilt ja sigarillolt makstakse aktsiisi eelmise lausega kehtestatud määra alusel, kuid vähemalt 211 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.”;

54) paragrahvi 56 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Tubakavedeliku aktsiisimäär on 0,2 eurot vedeliku ühe milliliitri kohta.

(6) Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on 76,84 eurot aine ühe kilogrammi kohta.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetamata alternatiivse tubakatoote aktsiisimäär on 0,2 eurot toote ühe grammi kohta.”;

55) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) 40 sigaretti, lennureisijal kuni 200 sigaretti;”;

56) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) 50 grammi suitsetamistubakat, lennureisijal kuni 250 grammi suitsetamistubakat;”;

57) paragrahvi 57 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

„5) 20 milliliitrit tubakavedelikku;
6) 120 grammi tubaka tahket aseainet või
7) 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet.”;

58) paragrahvi 571 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

„5) 50 milliliitrit tubakavedelikku;
6) 360 grammi tubaka tahket aseainet;
7) 50 grammi muud alternatiivset tubakatoodet.”;

59) paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Füüsilisel isikul on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel lubatud aktsiisivabalt vastu võtta välisriigist Eestisse saadetud tubakatooteid kuni 50 sigaretti, 25 sigarillot, 10 sigarit, 120 grammi tubaka tahket aseainet, 20 milliliitrit tubakavedelikku, 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet või 50 grammi suitsetamistubakat.”;

60) paragrahvi 58 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „liiduvälises riigis” sõnaga „välisriigis”;

61) paragrahv 59 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 59. Sigarettide, sigarite ja sigarillode võõrandamine

Sigarette, sigareid ja sigarillosid on keelatud võõrandada või pakkuda müügiks maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga.”;

62) paragrahv 60 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 60. Maksumärgistamata tubakatoodete aktsiis ning sigarettide, sigarite ja sigarillode levinuim hind

(1) Maksumärgistamata sigarettide, sigarite ja sigarillode maksustamisel arvutatakse aktsiis, lähtudes nende levinuimast hinnast maksukohustuse tekkimise ajal.

(2) Sigarettide, sigarite ja sigarillode levinuim hind arvutatakse möödunud kalendriaasta andmete alusel, jagades nimetatud tubakatoodete liikide kaupa tarbimisse lubatud sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalsete jaehindade alusel arvutatud koguväärtuse tarbimisse lubatud sigarettide, sigarite või sigarillode koguarvuga.”;

63) paragrahvi 61 lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sigarettide müügipakendit ümbritseva kile olemasolu korral kinnitatakse maksumärk vahetult müügipakendile kile alla.”;

64) paragrahvi 61 lõiget 1 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Alternatiivsete tubakatoodete müügipakendile kinnitatakse maksumärk sellisel viisil, et see on nähtav ilma müügipakendit avamata.”;

65) paragrahvi 61 lõiked 11 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Tubakatoode, välja arvatud alternatiivne tubakatoode, loetakse maksumärgistatuks ka siis, kui maksumärk on kinnitatud ainult tubakatoote rühmapakendile, tingimusel et tubakatoode võõrandatakse reisijale rühmapakendis liikmesriikidevahelist reisi tegeva õhusõiduki või laeva pardal kaasaviimiseks või rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaamas ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis.

(2) Tubakatoodete maksumärkide kujunduse ja liigid, maksumärkide tellimise korra, maksumärgistatud tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise korra ning maksumärkide saatelehe andmekoosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

66) paragrahvi 61 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tubakatoodet võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos, tollilaos, käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isiku tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas. Registreeritud kaubasaaja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isik peavad tubakatoote maksumärgistamise korral Eestis seda tegema viivitamata pärast tubakatoote Eestisse toimetamist. Tubakatootelt maksumärgi eemaldamine ja uuega asendamine on lubatud vaid aktsiisilaos või tollilaos.”;

67) paragrahvi 61 lõike 7 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sigarettide, sigarillode ja sigarite puhul trükitakse maksumärgile nende maksimaalne jaehind.”;

68) paragrahvi 61 lõiget 7 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Rühmpakendile kinnitatavale maksumärgile trükitakse sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalne jaehind rühmapakendis ja sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul nende liigi tähis ja kogus rühmapakendis.”;

69) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Maksumärgi tellija ja aktsiisimaksja peavad maksumärkide andmekogu kaudu teavitama maksuhaldurit maksumärkide kinnitamisest tubakatoodete müügipakendile ja maksumärgistatud tubakatoodetelt aktsiisi maksmise kohustuse tekkimisest. Maksumärkide kinnitamisest tubakatoodetele peab teatama kahe päeva jooksul maksumärgi kinnitamise päevast arvates, kui tubakatooted maksumärgistati Eestis, või maksumärgistatud tubakatoodete Eestisse toimetamise päevast arvates, kui tubakatooted maksumärgistati välisriigis. Maksukohustuse tekkimisest peab teatama hiljemalt aktsiisikauba lähetamisel.”;

70) paragrahvi 61 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitamata maksumärkide võõrandamine on keelatud, välja arvatud maksumärkide tagastamine Maksu- ja Tolliametile.”;

71) paragrahvi 61 lõike 10 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatooteid võib aktsiisilaopidaja lähetada teisele Eestis asuvale aktsiisilaopidajale, kui Maksu- ja Tolliametile on maksumärkide andmekogu kaudu teatatud lähetatavatele tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitatud maksumärkide kogus ja maksumärgile trükitud andmed.”;

72) paragrahvi 62 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „Maksu- ja Tolliametilt” sõnadega „maksumärkide andmekogu kaudu”;

73) paragrahvi 62 lõikes 3 asendatakse sõna „sigarettide” sõnadega „sigarettide, sigarite või sigarillode”;

74) paragrahvi 62 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Aktsiisi tagasi taotleja, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 453 või § 455 lõikes 2 nimetatud juhul, või maksumärkide tellija hüvitab maksuhaldurile nende maksumärkide trükkimise kulud, mille vastuvõtmisest on keeldutud, mis tagastatakse maksuhaldurile või millelt makstakse aktsiis tagasi. Maksumärkide tellija ei hüvita maksuhalduri väljastatud defektsete maksumärkide trükkimise kulusid, kui ta tagastab defektsed maksumärgid maksuhaldurile, ning nende vastu võtmata jäetud või tagastatud maksumärkide trükkimise kulusid, mida on võimalik maksuhalduri otsusel väljastada teisele tellijale.”;

75) paragrahv 64 tunnistatakse kehtetuks;

76) seaduse 6. peatükki täiendatakse §-ga 651 järgmises sõnastuses:

§ 651. Alternatiivsete tubakatoodete ladustamine väljaspool aktsiisiladu

Alternatiivse tubakatootena kasutamiseks sobivate toodete, sealhulgas nende komponentide ladustamine väljaspool aktsiisiladu on lubatud, kui tooted:
1) on tolli peatamismenetlusel;
2) on maksustatud aktsiisiga;
3) ei kuulu aktsiisiga maksustamisele, sest need on mõeldud kasutamiseks tubakatootest erineval otstarbel ja seda kinnitavad nende pakendamise viis, müügiks esitlemise teave ja muud toote käitlemisega seotud andmed;
4) ladustatakse selle isiku tegevuskohas, kes kasutab neid alternatiivsetest tubakatoodetest erineva toote tootmiseks;
5) on füüsilise isiku valduses mitteärilisel eesmärgil;
6) on aktsiisivabad käesoleva seaduse alusel.”;

77) seadust täiendatakse §-dega 8513 ja 8514 järgmises sõnastuses:

§ 8513. Aktsiisi arvutamine maksumärgistamata sigaritelt ja sigarillodelt

Jaehinnast sõltuva aktsiisimäära rakendamise aastal arvutatakse maksumärgistamata sigarite ja sigarillode aktsiis, lähtudes nende minimaalselt makstavast aktsiisisummast.

§ 8514. Üleminekuperioodid sigarite, sigarillode ja alternatiivsete tubakatoodete puhul

(1) Enne 2018. aasta 1. jaanuari Eestis vabas ringluses väljaspool aktsiisiladu olevate maksumärgistamata alternatiivsete tubakatoodete müük on lubatud 2018. aasta 31. märtsini.

(2) Sigareid ja sigarillosid, mis on lubatud tarbimisse enne 2018. aasta 1. jaanuari, on lubatud müüa kuni 2019. aasta 31. detsembrini.

(3) Käesoleva seaduse §-s 45 nimetatud saateleht ei ole nõutav alternatiivsete tubakatoodete veol, kui vedu algas enne 2018. aasta 1. jaanuari.”.

§ 2.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isiku valduses olevate tubakatoodete ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses alternatiivsete tubakatoodete hulga määramisel kaubanduslikuks koguseks lähtutakse suitsuvabade tubakatoodete puhul käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punktis 1 nimetatud piirkogusest ja muude toodete puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 571 lõikes 1 nimetatud piirkogustest.”;

2) paragrahvi 6 lõiget 21 täiendatakse pärast sõna „tubakatooteid” sõnadega „või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses alternatiivseid tubakatooteid”;

3) paragrahvi 6 lõikes 22 asendatakse tekstiosa „kolmekümnekordselt käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punktis 1 märgitud kogust” tekstiosaga „15 kilogrammi”;

4) paragrahvi 22 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tubakatootega ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses alternatiivse tubakatootega kauplemine tükikaupa, avatud müügipakendist või lahtiselt kaalu järgi on keelatud, välja arvatud:”;

5) paragrahvi 22 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sigarettide, sigarite ja sigarillode jaemüügil on keelatud rakendada võtteid, mille eesmärgipärane või võimalik tulem on sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalse jaehinna ületamine.”;

6) paragrahvi 40 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 40. Sigarettide, sigarite ja sigarillodega kauplemine ettenähtust kõrgema hinnaga

(1) Sigarettide, sigarite või sigarillode jaemüügi eest nende müügipakendile kinnitatud maksumärgile trükitud maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

7) paragrahv 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 52. Konfiskeeritud tubakatootega ja tubakatootega seonduva tootega tehtavad toimingud

Konfiskeeritud tubakatoode ja tubakatootega seonduv toode hävitatakse tolliseaduse või väärteomenetluse seadustiku alusel kehtestatud korras.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json