Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.06.2020 otsus nr 586

Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks)

Vastu võetud 03.06.2020

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 58 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on Haridus- ja Noorteamet, Keeleamet ning Rahvusarhiiv.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 10514 järgmises sõnastuses:

§ 10514. Haridus- ja Noorteameti moodustamine

(1) Haridus- ja Noorteamet moodustatakse alates 2020. aasta 1. augustist.

(2) Haridus- ja Noorteameti moodustamisega seotud toimingud teeb Haridus- ja Teadusministeerium.”.

§ 2. Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmine

Eesti Vabariigi haridusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

”(3) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas täidab õigusaktidest tulenevaid riigikooli pidaja rakenduslikke ülesandeid Haridus- ja Noorteamet, kui ameti põhimääruses on nende ülesannete täitmine sätestatud.”;

2) paragrahvi 271 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ning aruandluse korraldab Haridus- ja Noorteamet.”;

3) paragrahvi 271 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 366 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 366 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduse § 13 lõike 11 punkt 22 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Keeleseaduse muutmine

Keeleseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Tasemeeksamite koostamise, korraldamise, hindamise ja analüüsimise korraldab Haridus- ja Noorteamet.”;

2) paragrahvi 24 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Eesti keele tasemeeksami sooritanud isikule väljastab Haridus- ja Noorteamet eesti keele tasemetunnistuse.”;

4) paragrahvi 27 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 27 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Testide andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet ning volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses.”;

6) paragrahvi 27 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 283 lõigetes 2, 3 ja 6 ning § 38 lõikes 2 asendatakse sõna ”Keeleinspektsioon” sõnaga ”Keeleamet”;

8) paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet Keeleamet (edaspidi amet).”;

9) paragrahvi 30 lõigetes 2 ja 4, §-s 31 ning § 39 lõikes 2 asendatakse sõna ”inspektsioon” sõnaga ”amet” vastavas käändes.

§ 5. Kodakondsuse seaduse muutmine

Kodakondsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Keeleõppekulude hüvitamise korraldab Haridus- ja Noorteamet.”;

2) paragrahvi 81 lõigetes 3 ja 4 asendatakse tekstiosa ”Haridus- ja Teadusministeerium või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riigi sihtasutus” sõnadega ”Haridus- ja Noorteamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 9 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(21) Eksamite koostamist koordineerib, eksamid korraldab ja tunnistused väljastab Haridus- ja Noorteamet.”;

4) paragrahvi 9 lõige 22 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(7) Testide andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet ning volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses.”;

6) paragrahvi 9 lõige 71 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 35 lõige 101 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(101) Käesoleva paragrahvi 6.–9. lõikes nimetatud eksperdikomisjoni teenindamise korraldab Haridus- ja Noorteamet.”;

8) paragrahvi 35 lõige 102 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Kutseõppeasutuse seaduse muutmine

Kutseõppeasutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Õppe läbiviimise õiguse andmisel teeb Haridus- ja Noorteamet õppekavarühmas ekspertiisi. Ekspertiisi käigus hinnatakse:”;

2) paragrahvi 141 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Kvaliteedi hindamist korraldab Haridus- ja Noorteamet.”;

3) paragrahvi 141 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Kvaliteeti hindab hindamisnõukogu, mille moodustab ja mille töökorra kinnitab Haridus- ja Noorteamet.”.

§ 7. Kõrgharidusseaduse muutmine

Kõrgharidusseaduse § 37 lõiked 5-7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Noorsootöö seaduse muutmine

Noorsootöö seaduse § 102 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädev asutus on Haridus- ja Noorteamet.”.

§ 9. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõna ”nõustamiskomisjoni” sõnadega ”koolivälise nõustamismeeskonna”;

2) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Õppekirjanduse väljaandja teeb riiklikule õppekavale vastava õppekirjanduse kättesaadavaks ka digitaalses vormis Haridus- ja Noorteameti peetavas portaalis Haridus- ja Teadusministeeriumi ning õppekirjanduse väljaandja vahel kokku lepitud tingimustel ja korras.”;

3) paragrahvi 20 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 21 lõikes 7, § 30 lõikes 21, § 31 lõikes 21, § 34 lõikes 31 ja § 47 lõikes 1 asendatakse sõnad ”Haridus- ja Teadusministeerium” sõnadega ”Haridus- ja Noorteamet”;

5) paragrahvi 21 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 30 lõige 22 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 31 lõige 22 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 31 lõike 12 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 32 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Testide andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet ning volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses.”;

10) paragrahvi 32 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 34 lõige 32 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 34 lõikes 4 asendatakse tekstiosa ”Valdkonna eest vastutav minister või käesoleva paragrahvi lõikes 32 nimetatud asutus” sõnadega ”Haridus- ja Noorteamet”;

13) paragrahvi 47 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 19 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

”5) mida maksab Haridus- ja Noorteamet.”.

§ 11. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmine

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Käesoleva seaduse tähenduses on tugikeskus Haridus- ja Noorteamet, mis täidab Eestis akadeemilise tunnustamise infokeskuse (ENIC/NARIC keskus) ülesandeid.”.

§ 12. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. augustil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json