Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2022, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamisega

Vastu võetud 09.06.2022 nr 61

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 9 lõike 1, looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 ja § 20 lõike 3, planeerimisseaduse § 4 lõike 4, riigikaitseseaduse § 8214 lõike 4 ning ruumiandmete seaduse § 67 lõike 4 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 17. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Altnurga looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 17. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Altnurga looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi registrikood“.

§ 2.   Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2013. a määruse nr 171 „Eesti topograafia andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2013. a määruses nr 171 „Eesti topograafia andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ asendatakse sõna „keskkonnaregister“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteem“ vastavas käändes.

§ 3.   Vabariigi Valitsuse 9. juuli 2020. a määruse nr 55 „Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 9. juuli 2020. a määruses nr 55 „Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse sõna „keskkonnaregistris“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemis“;
  2) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

§ 4.   Vabariigi Valitsuse 27. mai 2021. a määruse nr 51 „Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 27. mai 2021. a määruse nr 51 „Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine“ esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

§ 5.   Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused“ § 31 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõna „keskkonnaregistris“ sõnadega „maavarade registris“.

§ 6.   Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri“ § 2 lõikes 16 asendatakse sõna „keskkonnaregistri“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi“.

§ 7.   Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a määruse nr 186 „Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a määruse nr 186 „Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ esimeses normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „keskkonnaregistri kood (KKR)“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

§ 8.   Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2021. a määruse nr 107 „Oja liigikaitseala kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2021. a määruse nr 107 „Oja liigikaitseala kaitse alt väljaarvamine“ esimese normitehnilise märkuse tekst „Keskkonnaregistri kood (KKR)“ asendatakse tekstiga „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

§ 9.   Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 punktis 3 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri maardlate nimistus“ sõnadega „maavarade registris“.

§ 10.   Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2020. a määruse nr 46 „Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2020. a määruse nr 46 „Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine“ esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

§ 11.   Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020. a määruse nr 42 „Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020. a määruse nr 42 „Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine“ esimeses normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „keskkonnaregistri kood (KKR)“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

§ 12.   Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruses nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 26 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) puurkaevu registrikood Eesti looduse infosüsteemis;“;
  2) paragrahvi 30 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:
„5) Eesti looduse infosüsteem;“.

§ 13.   Vabariigi Valitsuse 12. oktoobri 2020. a määruse nr 80 „Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 12. oktoobri 2020. a määruses nr 80 „Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvis 2 asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaregistris“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemis“;
  2) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

§ 14.   Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 2018. a määruse nr 95 „Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 2018. a määruse nr 95 „Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ esimeses normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „keskkonnaregistri kood (KKR)“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

§ 15.   Vabariigi Valitsuse 9. juuli 2020. a määruse nr 59 „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 9. juuli 2020. a määruses nr 59 „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvis 2 asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaregistris“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemis“;
  2) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood“ sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood“.

Kaja Kallas
Peaminister

Urmas Kruuse
Maaeluminister keskkonnaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json