Teksti suurus:

Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2022, 6

Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 55
RT I, 14.07.2020, 14
jõustumine 24.07.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2022RT I, 16.06.2022, 119.06.2022

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Jõgeva maakonnas asuvad kaitstavad pargid ja puistud:
  1) J. Aamissepa selektsiooniaed Jõgeva vallas (KLO1200245)1;
  2) Kudina park ja puiestee Jõgeva vallas (KLO1200151);
  3) Leedi põlispuude grupp Jõgeva vallas (KLO1200262);
  4) Liivoja puude grupp Jõgeva vallas (KLO1200272);
  5) Rahuoru park Jõgeva vallas (KLO1200290);
  6) Ripuka puude grupp Jõgeva vallas (KLO4001283);
  7) Saduküla 9-kl. kooli park Jõgeva vallas (KLO1200289);
  8) Saduküla puudegrupp Jõgeva vallas (KLO1200265);
  9) H. Järve dendropark Mustvee vallas (KLO1200252);
  10) Kursi põlispuude grupp Põltsamaa vallas (KLO1200263);
  11) Nõmme talu dendraarium Põltsamaa vallas (KLO1200273);
  12) Pisisaare park ja puiestee Põltsamaa vallas (KLO1200164);
  13) Põltsamaa Lossi tn metsapark Põltsamaa vallas (KLO1200474);
  14) Põltsamaa Sõpruse park Põltsamaa vallas (KLO1200483).

§ 2.   Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Põltsamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 4. novembri 1958. a otsuse nr 157 „Looduskaitse organiseerimisest rajoonis” lisa „Looduskaitse alla võetud objektid Põltsamaa rajoonis” punktid 5 (Kursi algkooli park), 7 (Nõmme talu dendroloogiline park) ja 9 (Pisisaare 7-a Kooli park);
  2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k, millega võeti riikliku kaitse alla maastiku üksikelemendid, dendraariumid ja katsekultuurid ning viljapuud ja viljapuuaiad, lisa 3 „Riikliku kaitse alla kuuluvate väärtuslike viljapuude ja viljapuuaedade loetelu” punkt 1 (J. Aamisepa selektsiooniaed);
  3) Põltsamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 24. septembri 1959. a. otsuse nr 85 „Põltsamaa rajooni territooriumil asuvate looduskaitse objektide, arheoloogiliste ja ajalooliste mälestusmärkide kinnitamisest majandite, asutuste, ettevõtete, koolide jne. hooldamisele” punkti 1 alajaotuse b „Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid” punktid 24 (Kursi Algkooli park), 28 (Pisisaare 7. a. Kooli park) ja 42 (Saduküla 7. a. Kooli park);
  4) Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuni 1964. a otsuse nr 94 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitse objektid. Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitse objektid” alajaotuse „A. Pargid ja puud” punktid 9 (Kudina park koos puiesteega), 16 (Leedi park koos puiesteega) ja 23 (Pisisaare park) ning lisa 2 „Riikliku kaitse all olevad vabariikliku tähtsusega looduskaitse objektid” punkt 7 (J. Aamisepa selektsiooniaed);
  5) Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsuse nr 113 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse all olevad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektid” alajaotuse „A. Pargid ja puiesteed” punktid 7 (Aamissepa selektsiooniaed), 15 (Pisisaare park ja puiestee), 20 (Kudina park ja puiesteed), 24 (Kursi park), 31 (Rahuoru park) ja 34 (Leedi park ja puiesteed), alajaotuse „B. Põlispuud ja puude grupid” punktid 1 (Puude grupp, Eesti looduse infosüsteemis Saduküla puudegrupp), 2 (Puude grupp, Eesti looduse infosüsteemis Liivoja puude grupp) ja 9 (Ripuka puude grupp) ning alajaotuse „D. Dendropargid” punkt 2 (Nõmme talu dendraarium);
[RT I, 16.06.2022, 1 - jõust. 19.06.2022]
  6) Jõgeva Maavalitsuse 6. mai 1992. a määruse nr 81 „Kohalike looduskaitsealade moodustamine” punktid 1.3 (Saduküla kooli park), 1.4 (Sõpruse park) ja 1.7 (Lossi tänava lõpus olev parkmets);
  7) Jõgeva Maavalitsuse 29. juuli 1992. a määruse nr 118 „Kohalike looduskaitsealade moodustamine ja üksikobjektide kaitse alla võtmine” punkt 1.1 (H. Järve dendroloogiline kollektsioon).

§ 3.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 27. märtsi 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/271 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 7.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood.
[RT I, 16.06.2022, 1 - jõust. 19.06.2022]

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json