Teksti suurus:

Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2022, 13

Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 46
RT I, 19.06.2020, 42
jõustumine 29.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2022RT I, 16.06.2022, 119.06.2022

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  Looduskaitselise otstarbekuse puudumise tõttu arvatakse looduskaitse alt välja järgmised Pärnu maakonnas asuvad kaitstavad loodusobjektid:
  1) Marjalaid (KLO1000529)1;
  2) Liigikaitseala (Tõstamaa) (KLO1000021);
  3) Rannametsa jõe lammimets (KLO1200335).

§ 2.   Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Lihula Rajooni TSN Täitevkomitee 25. aprilli 1958. a otsuse nr 34 „Looduskaitse olukorrast Lihula rajoonis” lisa 1 punkt 20 („Marjalaid”);
  2) Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsuse nr 267 „Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamine” lisa 1 osa IV „Botaanilised üksikobjektid, metsad, puudesalud” punkt 1 („Marjalaid” – metsatukk);
  3) Pärnu Linna TSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsuse nr 376 „Kohaliku tähtsusega looduse objektide kaitse alla võtmisest” lisa 1 osa V „Ornitoloogilised kaitsealad” punkt 1 (Merikotka pesitsemisala, Tõstamaa metskonna kv nr 100);
  4) Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määruse nr 319 „Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta” lisa 1 punkt 12 (Rannametsa jõe lammimets).

§ 3.   Loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 24. juuli 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/524 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood.
[RT I, 16.06.2022, 1 - jõust. 19.06.2022]

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json