Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. detsembri 2006. a määruse nr 106 „Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2014, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. detsembri 2006. a määruse nr 106 „Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral” muutmine

Vastu võetud 10.07.2014 nr 52

Määrus kehtestatakse vedelkütusevaru seaduse § 71 lõike 8 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. detsembri 2006. a määrust nr 106 „Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja punktis 3 asendatakse sõna „naftatoode” sõnaga „energiatoode” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „Hädaolukorraks valmisoleku seaduse” sõnadega „hädaolukorra seaduse”;

3) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Varu haldaja müüb kasutusele võetud varu turuhinnaga, kuid mitte madalama hinnaga kui vastava energiatoote kaalutud keskmine soetushind. Soetushinnast madalama hinnaga müük on lubatud majandus- ja kommunikatsiooniministri loal. Müügihinna arvutamise aluseks on Platts CIF NWE Cargoes / Basis ARA kütuse väljastamisele eelneval nädalal avaldatud vastava energiatoote madalaimate ja kõrgeimate noteeringute aritmeetilise keskmise alusel arvutatud turuhind, mida varu haldaja võib vajadusel korrigeerida vastavalt transpordikuludele.

(2) Kui müügipakkumises ei ole sätestatud teisiti, on tarnitud kaupade müügihinna arvutamise aluseks Platts CIF NWE Cargoes / Basis ARA müügipakkumises nimetatud perioodi madalaimate ja kõrgeimate noteeringute aritmeetiline keskmine (average of the medium-quatation). Tarnitud kauba koguse müügihinnaks on eeltoodud hind, mida varu haldaja võib vajadusel korrigeerida vastavalt transpordikuludele.

(3) Varu müügipakkumise saajatele väljastatakse arve müüdud kütuse koguste kohta ühe nädala jooksul vahetult pärast turuhinna arvutamise aluseks olevate noteeringute avaldamist.”;

5) paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 6 lõikes 4 asendatakse sõna „varukategooria” sõnaga „energiatoote”.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json