Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2014, 4

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping

Tallinn, 09. juuli 2014. a nr 14-005


EESTI VABARIIK, mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium minister Urve Palo isikus, edaspidi nimetatud Tellija, kes tegutseb põhimääruse ja Vabariigi Valitsuse seaduse alusel,

ja

AS EESTI LIINIRONGID, registrikood 10520953, edaspidi nimetatud Vedaja, juhatuse esimehe Andrus Ossip´i isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,

edaspidi koos nimetatud Pooled,

arvestades:

a) 2014. aasta riigieelarve seadust;
b) Lepingu punkti 2.4, millekohaselt sõiduplaanid ja veomahud liiniveo korraldamiseks lepitakse kokku igaks järgnevaks eelarveaastaks;
c) Lepingu punkti 3.1, mille kohaselt Tellija poolt makstav Toetus lepitakse igaks kalendriaastaks kokku eraldi;

leppisid Pooled kokku, et muudetakse Eesti Vabariigi ja ASi Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013.a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingut” alljärgnevalt:


1. Lepingu punkt 3.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.4. Diiselrongide kütusekulu planeerimisel lähtutakse kaalutud keskmisest sisseostuhinnast 0,823 eurot liitri kohta (ilma käibemaksuta) ja Veomahust. Kui tegelik diiselrongide kütuse kogukulu kujuneb Vedaja jaoks suuremaks või väiksemaks kui kavandatud ning selle on tinginud diiselkütuse kaalutud keskmise sisseostuhinna muutus, siis Tellija vastavalt suurendab või vähendab vastava summa võrra Vedajale makstavat Toetust. Poolte kirjalikul kokkuleppel võib ülekulusumma hüvitada sihtotstarbelise piletihinna või Lepingu täitmisega kaasneva muu tuluallika tõusuga või Veomahu muutmisega, v.a kui tegemist on ülekompenseerimisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses.”

2. Pooled muudavad Lepingu punkti 3.5 ja sõnastavad selle alljärgnevalt:

„3.5. Elektrirongide kütusekulu (edaspidi Veoelekter) planeerimisel lähtutakse kaalutud keskmisest sisseostuhinnast 0,077 eurot kWh kohta (ilma käibemaksuta) ja Veomahust. Kui tegelik Veoelektri kogukulu kujuneb Vedaja jaoks suuremaks või väiksemaks kui kavandatud ning selle on tinginud Veoelektri kaalutud keskmise sisseostuhinna muutus, siis Tellija vastavalt suurendab või vähendab vastava summa võrra Vedajale makstavat Toetust. Poolte kirjalikul kokkuleppel võib ülekulusumma hüvitada piletihinna sihtotstarbelise tõusuga või Veomahu muutmisega, v.a kui tegemist oleks ülekompenseerimisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses.”

3. Lepingu punkt 3.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.7. Pooled on kokku leppinud, et Toetuse maksmisel Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi infrastruktuuril ning ASi Eesti Raudtee infrastruktuuril määratud raudteeinfrastruktuuri kasutustasu kulukomponendi osas lähtutakse eelmise aasta tegelikest infrastruktuuri kasutamise kuludest ning uue veeremi kasutuselevõtmisega seotud infrastruktuuri kasutamise kulude muutustest. Kokkulepitud indikatiivne infrastruktuuri kasutamise kulude tase, millest lähtutakse on 10 183 065 eurot. Kui Tehnilise Järelevalve Ameti poolt vastavaks Lepingu aastaks määratud avaliku raudteeinfrastruktuuri kasutustasu Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi ja ASi Eesti Raudtee infrastruktuuril kujuneb kokku Vedaja jaoks suuremaks või väiksemaks kui kokkulepitud aastane kasutustasu, siis Tellija korrigeerib vastava summa võrra Vedajale makstavat Toetust, arvestades Lepingu punkti 3.8 tingimusi.”

4. Lepingu punkt 3.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.8. Lepingu punktis 3.7 kirjeldatud Toetuse korrigeerimine toimub järgmiselt: Toetust korrigeeritakse summa võrra, mis saadakse lahutades arvestuskuu raudteeinfrastruktuuri kasutustasust 1/12 punktis 3.7 kokkulepitud infrastruktuuri kasutamise kulude tasemest 10 183 065 eurot. Korrigeeritava summa osas esitab Vedaja lähtudes Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt määratud raudteeinfrastruktuuri kasutustasust Tellijale oma arvestuse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvestuskuu lõppemisest arvates. Korrigeeritud summa makstakse välja või peetakse kinni hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates Vedaja poolt Tellijale esitatud arvestuse esitamisest, kui Tellija ei ole teinud vastavat lisapäringut Vedaja poolt esitatud arvestuse kohta.”

5. Lepingule lisatakse punkt 3.9 järgmises sõnastuses:

„3.9. Kokkulepitav Toetus ei ületa summat, mis vastab avaliku teenindamise kohustuse täitmisest tulenevalt avaliku teenuse osutaja kulude ja tulude suhtes avalduvale kogu positiivse või negatiivse finantsmõjuga võrdsele finantsmõjule. Nimetatud mõju hindamiseks võrdleb Tellija avaliku teenindamise kohustuse täitmise olukorda selle olukorraga, mis oleks olnud juhul, kui seda kohustust ei täidetaks.

Lisas 7 toodud netofinantsmõju arvutamisel juhindub Tellija alljärgnevast skeemist:

Kulud, mis on tehtud tulenevalt Lepingus sisalduvast avaliku teenindamise kohustusest.

• miinus mis tahes positiivne finantsmõju, mis on saadud Lepinguga pandud avaliku teenindamise kohustusest;
• miinus Lepingu alusel avaliku teenindamise kohustuse täitmisel saadud piletitulu või Lepingu alusel avaliku teenindamise kohustuse täitmisel saadud mis tahes muu tulu;
• pluss mõistlik kasum. Mõistliku kasumina käsitletakse selle sektori tavapärast kapitali tootlust Eestis või muus sarnase turuga Euroopa Liidu liikmesriigis, mis võtab arvesse Vedajale põhjustatavaid riske või riskide puudumist lähtuvalt Lepingu sõlmimise mõjudest;

võrdub netofinantsmõjuga.”

6. Lepingule lisatakse punkt 3.10 järgmises sõnastuses:

„3.10. Kui Lepingu täitmisel ilmnevad mõjud teenusepakkuja võimalikule transpordialasele tegevusele väljaspool Lepinguga pandud avaliku teenindamise kohustust, siis ülekompenseerimise või puuduliku kompenseerimise vältimiseks võetakse netofinantsmõju arvestamisel arvesse mõõdetavaid finantsmõjusid Vedaja asjaomasele tegevusele ja arvepidamisele. Kulude ja tulude arvestust peab Vedaja pidama vastavalt kehtivatele raamatupidamis- ja maksustamispõhimõtetele.”;

7. Lepingule lisatakse punkt 3.11 järgmises sõnastuses:

„3.11. Kui Vedaja osutab avaliku teenindamise kohustusele allutatud hüvitatavat transporditeenust ning on seotud ka muu tegevusega, peavad nimetatud avalike teenuste raamatupidamisarvestused olema läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks eraldatud nii, et täidetud oleksid vähemalt järgmised tingimused:
3.11.1. kõikide kõnealuste tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamisarvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt kehtivatele raamatupidamis- ja maksustamiseeskirjadele;
3.11.2. kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud avaliku teenuse osutaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada kõnealuse avaliku teenindamisega;
3.11.3. avaliku teenindamise kulud peab tasakaalustama tegevuse tulude ja Tellija poolt makstavate summadega, ilma tulude võimaliku ülekandmiseta Vedaja teise tegevusvaldkonda.”

8. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 1, mis asendab eelmist Lisa 1 ja kannab pealkirja: „Avaliku teenindamise lepingu alusel tellitud teenuse kvaliteedi miinimumnõuded”.

9. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 2, mis asendab eelmist Lisa 2 ja kannab pealkirja: „Vedajalt tellitav avaliku reisijateveoteenuse maht liinide lõikes ja rongikilomeetrites 2014. aastal”.

10. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 3, mis asendab eelmist Lisa 3 ja kannab pealkirja: „Toetuse kasutamise aruande vorm (MS Excel formaadis)”.

11. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 5, mis kannab pealkirja: „Reisirongide sõiduplaan 2014”.

12. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 6, mis kannab pealkirja: „Mootorrongidega reisijateveo teenuse maksumus, vajalik riigipoolne finantseerimine ja avaliku liiniveo toetuse maksegraafik 2014. aastal”.

13. Lepingule lisatakse Lepingu Lisa 7, mis kannab pealkirja: „Netofinantsmõju”.

14. Pooled on kokku leppinud, et käesoleva kokkuleppe punktide 1, 2, 3 ja 4 uut sõnastust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014. a.


POOLTE REKVISIIDID:

   
Eesti Vabariik AS Eesti Liinirongid

Esindaja

Vabaduse pst 176

Eesti Vabariigi Majandus- ja

10917 TALLINN

Kommunikatsiooniministeerium

Reg. kood 10520953

   

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Urve Palo

Andrus Ossip

majandus- ja taristuminister

juhatuse esimees

 

 

Lisa 1 Avaliku teenindamise lepingu alusel tellitud teenuse kvaliteedi miinimumnõuded

Lisa 2 Vedajalt tellitav avaliku reisijateveoteenuse maht liinide lõikes ja rongikilomeetrites 2014. aastal

Lisa 3 Toetuse kasutamise aruande vorm (MS Excel formaadis)

Lisa 5 Reisirongide sõiduplaan 2014

Lisa 6 Mootorrongidega reisijateveo teenuse maksumus, vajalik riigipoolne finantseerimine ja avaliku liiniveo toetuse maksegraafik 2014. aastal

Lisa 7 Netofinantsmõju

/otsingu_soovitused.json