Teksti suurus:

Riigi kinnisvararegistri asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2016, 4

Riigi kinnisvararegistri asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2010 nr 178
RT I, 28.12.2010, 2
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.07.2016RT I, 16.07.2016, 119.07.2016, osaliselt 01.01.2017

Määrus kehtestatakse „Riigivaraseaduse” § 95 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Riigi kinnisvararegistri asutamine

  (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi andmekogu ametliku nimetusega „Riigi kinnisvararegister” (edaspidi register) ja kehtestatakse registri pidamise põhimäärus.

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on „State Real Property Register”.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

§ 2.  Registri asutamise eesmärk

  Registri asutamise eesmärk on saada ülevaade riigi kinnisvarast ja kinnisvaratehingutest ning hoonestatud kinnisvara kasutamisest, samuti võimaldada „Riigivaraseaduse” alusel läbi viia menetlusi.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

§ 3.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

§ 4.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmeid tuleb kaitsta:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri andmete turbeaste on keskmine (M) ja turvaklass K2T2S1.

2. peatükk Registri pidamise kord ja andmete koosseis 

§ 5.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse riigi infosüsteemi ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Registrisse kogutakse aktuaalsed andmed riigi kinnisvara kohta ja säilitatakse kannete ajalugu.

§ 6.  Andmete õiguslik tähendus

  (1) Õiguslik tähendus on andmetel riigivara valitseja ja volitatud asutuse määramise kohta. Riigivara valitseja õigused ja kohustused vara valitsemisel jõustuvad registris andmete avaldamise hetkel. Volitatud asutuse volitused vara valdamisel jõustuvad registris andmete avaldamise hetkel.

  (2) Muudel registri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 7.  Andmeandjad

  (1) Andmeandjad on tulenevalt „Riigivaraseaduse” § 95 lõikest 6 riigivara valitsejad või nende volitatud isikud ja kinnisvarateenuste osutaja.

  (2) Andmeandja kannab registrisse käesoleva määruse §-s 9 nimetatud põhiandmed ja sooritab päringu §-s 11 nimetatud andmete saamiseks teistest riigi infosüsteemi andmekogudest.

  (3) Riigivara valitseja kannab registrisse andmed oma valitsemisele ja kasutamisele kuuluva kinnisvara ja sellega seotud menetluste kohta ning riigivara valitseja ja volitatud asutuste määramise kohta.

  (4) Volitatud asutus kannab registrisse andmed tema valdusse antud kinnisvara ja sellega seotud menetluste kohta talle riigivara valitseja antud volituse piires.

  (5) Kinnisvarateenuste osutaja kannab registrisse andmed riigi kasutuses oleva kinnisvara kohta talle riigivara valitseja antud volituse piires.

§ 8.  Registrisse andmete kandmise kord ja menetlused registris
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (1) Registrisse kantakse andmed riigi omandis või kasutuses olevate kinnisasjade, piiratud asjaõiguste ja kasutuslepingute kohta (edaspidi kinnisvara objekt) kümne tööpäeva jooksul pärast omandi- või kasutusõiguse tekkimist.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (11) Paragrahvi 9 lõike 5 punktides 6–9 ja lõikes 6 nimetatud andmed kantakse registrisse üks kord aastas 31. detsembri seisuga hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuaril.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Registrisse kantakse kinnisvara objektile määratud riigivara valitseja ja volitatud asutuse andmed, „Riigivaraseaduse” § 10 lõikest 1 tulenev valitsemise eesmärk ning andmed riigi kinnisvara menetluste ning menetlustega seotud teadete ja dokumentide kohta.

  (3) Registrisse kantakse andmed järgmiste „Riigivaraseaduse” alusel läbiviidavate menetluste kohta:
  1) vara omandamine;
  2) vara kasutamiseks võtmine;
  3) vara kasutamiseks andmine;
  4) riigivara üleandmine teisele riigivara valitsejale (valitseja muutmine);
  5) riigivara üleandmine valitsemisala piires (volitatud asutuse muutmine);
  6) vara võõrandamine;
  7) vara üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule;
  8) riigivara valitsemise eesmärgi määramine;
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]
  9) kinnisasja riigile vajalikkuse väljaselgitamine.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Registrisse kantakse kinnisasja riigile vajalikkuse väljaselgitamise teated tulenevalt „Riigivaraseaduse” § 96 lõikest 1.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (5) Registrisse võib kanda käesolevas määruses nimetamata teateid ja dokumente, kui see on töökorralduslikult vajalik.

  (6) Registrisseei pea kandma andmeidlepingute kohta, mille tähtaeg on lühem kui kolm kuud.

  (7) Registrisse ei kanta andmeid „Maareformi seaduse” § 341 alusel sõlmitud kasutusvalduse ega § 351 alusel sõlmitud hoonestusõiguse lepingute kohta.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

§ 9.  Registri põhiandmed

  (1) Riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) valitseja määramise või muutmise alusdokument;
  2) riigivara valitsejaks olemise aeg (algus- ja lõppkuupäev);
  3) volitatud asutuse määramise või muutmise alusdokument;
  4) volitatud asutuseks olemise aeg (algus- ja lõppkuupäev).

  (2) Kinnisvara objekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) objekti liik (omand, võlaõiguslik kasutusleping, hoonestusõigus, servituut);
  2) objekti nimi;
  3) objekti kinnisvararegistri kood;
  4) objekti valitseja;
  5) riigivara valitsemise eesmärk;
  6) volitatud asutus;
  7) objekti registris arvelevõtmise aeg;
  8) objekti registriarhiivi kandmise aeg.

  (3) Riigi kinnisvaraga seotud menetluste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) menetluse liik;
  2) menetluse algatamise kuupäev;
  3) menetluse peatamise või katkestamise kuupäev;
  4) menetluse peatamise või katkestamise põhjus;
  5) menetluse lõpetamise kuupäev;
  6) menetlusega seotud teate liik, nimetus, saatmise kuupäev, vastamise tähtpäev, teate sisu;
  7) menetlusega seotud dokumendi liik, väljaandja, kuupäev, number ja viide dokumendile;
  8) menetlusega seotud lepingute andmed.

  (4) Riigi kinnisvaraga seotud lepingute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) lepingu registreerimise number dokumendihaldussüsteemis;
  2) lepingu registreerimise kuupäev dokumendihaldussüsteemis;
  3) lepingu liik;
  4) lepingu nimetus;
  5) lepingu sõlmimise kuupäev;
  6) lepingu pooled (nimed, registri- või isikukoodid);
  7) lepingu alusel kasutatava pinna suurus (kasutuslepingu puhul);
  8) lepingu tähtajalisus;
  9) lepingu alguskuupäev;
  10) lepingu lõppkuupäev;
  11) lepingu tasu;
  12) lepingu muutmise kuupäev;
  13) lepingu olulised tingimused;
  14) [kehtetu - RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]
  15) [kehtetu - RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (5) Ehitise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) üüritava pinna suurus;
  2) üüripinna suurus kokku;
  3) üürniku ainukasutuses oleva üüripinna suurus;
  4) üürnike ühiskasutuses oleva üüripinna suurus;
  5) üüripinna sihtotstarve;
  6) hoone seisukorra andmed;
  7) hoone sisekliima tagamise andmed;
  8) hoone energiaallikas;
  9) andmed hoone energiatõhususe miinimumnõuete täitmise kohta.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (6) Hoonestatud kinnisvara kasutamise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) olemasolev korraldusmudel;
  2) kavandatav korraldusmudel;
  3) kavandatavale korraldusmudelile ülemineku aeg;
  4) korraldusmudeli valikut piirav tingimus;
  5) korraldusmudeli valikut piirava tingimuse lõppemise aeg.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (7) Riigi omandis oleva hoonestatud kinnisvara korrashoiu kohta kantakse registrisse järgmised andmed nende olemasolul:
  1) korrashoiu strateegia dokumendi nimetus, selle kinnitamise kuupäev ja dokument;
  2) majandamiskava dokumendi nimetus, selle kinnitamise kuupäev ja dokument;
  3) tehnilise ülevaatuse akti dokumendi nimetus, selle kinnitamise kuupäev ja dokument;
  4) ehitise hooldusjuhendi dokumendi nimetus, selle kinnitamise kuupäev ja dokument;
  5) ehitise auditi aruande nimetus, selle kinnitamise kuupäev ja dokument;
  6) halduri nimi ja kontaktandmed.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

§ 10.  Kannete alusdokumendid ja menetlusdokumendid
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (1) Kannete alusdokumentideks võivad olla:
  1) riigivara valitseja otsused;
  2) Vabariigi Valitsuse korraldused;
  3) lepingud, mille üheks pooleks on riigivara valitseja või volitatud asutus;
  4) muud kirjalikud kokkulepped ja dokumendid.

  (2) Registrisse lisatakse vastava menetluse juurde peale alusdokumentide järgmist liiki dokumendid:
  1) taotlus riigivara omandamiseks;
  2) hindamisaruanne vara hariliku väärtuse kohta;
  3) riigivara üleandmise ja mahakandmise akt.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

§ 11.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi andmekogudega toimub riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Riigi maakatastrist saab register järgmised andmed:
  1) katastritunnus;
  2) aadress normaliseeritud kujul;
  3) pindala;
  4) maakatastris esmakordselt registreerimise aeg;
  5) sihtotstarvete nimetused (kuni kolm sihtotstarvet);
  6) sihtotstarvete protsendid.

  (3) Ehitisregistrist saab register ehitiste kohta järgmised andmed:
  1) ehitise liik;
  2) ehitisregistri kood;
  3) ehitise nimetus;
  4) esmase kasutuselevõtu aasta;
  5) ehitise seisund;
  6) ehitise asukoha andmed;
  7) peamine kasutamise otstarve;
  8) energiamärgise klass;
  9) energiamärgise aeg;
  10) suletud netopind;
  11) köetav pind;
  12) ehitisealune pind;
  13) üldkasutatav pind;
  14) tehnopind;
  15) eluruumide pind;
  16) mitteeluruumide pind;
  17) maht;
  18) maapealse osa korruste arv;
  19) maa-aluse osa korruste arv.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (4) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist saab register järgmised andmed:
  1) asutuse registrikood;
  2) asutuse täisnimi;
  3) asutuse aadress.

  (5) Äriregistrist saab register järgmised andmed:
  1) äriregistrikood;
  2) juriidilise isiku täisnimi;
  3) juriidilise isiku aadress.

  (6) Elektroonilisest kinnistusraamatust saab register järgmised andmed:
  1) kinnistu number;
  2) kinnistu liik;
  3) registriosa avamise kuupäev;
  4) kinnistu koosseis;
  5) korteri number;
  6) eluruumi pind;
  7) omaniku nimetus;
  8) omaniku registrikood;
  9) omandiõiguse algus- ja lõpukuupäev;
  10) omandiosale vastav mõttelise osa suurus;
  11) koormatise või kitsenduse liik, kande kuupäev, väärtus, tähtaeg ja õigustatud isikud;
  12) hüpoteegi kande kuupäev, väärtus ja õigustatud isikud.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (7) Rahvastikuregistrist saab register järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi.

  (71) Aadressiandmete süsteemist saab register järgmised andmed:
  1) aadressiobjekti liik;
  2) link Maa-ameti kaardile;
  3) objekti tunnus originaalregistris;
  4) aadressi esinduspunkti koordinaadid;
  5) aadressiobjekti ruumikuju andmed;
  6) aadressi tasemed 1–8;
  7) aadressiobjekti tunnus ADS süsteemis (ADS-OID);
  8) aadressiobjekti koha-aadress.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (8) Andmete vahetamist ja võrdlemist andmekogude vahel koordineerib registri vastutav töötleja.

3. peatükk Andmete registrisse kandmine 

§ 12.  Registrikannete tegemine ja andmete avaldamine

  (1) Registrikande tegemisena käsitatakse registrisse andmete lisamist ja registris olevate andmete muutmist või kustutamist.

  (2) Õiguslikku tähendust omavad andmed ja muudatused neis avaldatakse registri veebilehel pärast seda, kui „Riigivaraseaduse” § 4 lõike 5 alusel määratud riigivara valitseja ülesandeid täitev füüsiline isik (edaspidi riigivara valitseja ülesandeid täitev isik) on registrikande kinnitanud. Registrikande tegemiseks kannab andmeandja andmed registri veebilehel oleva sisendi kaudu andmebaasi ning edastab sama veebilehe kaudu kande kinnitamise teate riigivara valitseja ülesandeid täitvale isikule.

  (3) Informatiivse tähendusega andmed avaldatakse registri veebilehel pärast seda, kui andmeandja on nad andmebaasi salvestanud.

  (4) Registrikande tegemise kohta säilitatakse registris järgmised andmed:
  1) registrikande tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) registrikande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 13.  Kasutajaõiguste andmine

  (1) Kasutajaõigused registrikannete tegemiseks antakse ainult registreeritud kasutajatele, kes esindavad andmeandjat. Registreeritud kasutajate autentimine toimub ID-kaardi või mobiil-ID abil.

  (2) Registri vastutav töötleja annab riigivara valitseja ülesandeid täitvatele isikutele kasutajaõigused registrikannete kinnitamiseks ja lõikes 3 nimetatud kasutajaõiguste haldamiseks.

  (3) Riigivara valitseja ülesandeid täitev isik annab kasutajaõigused oma valitsemisel ja kasutuses oleva vara kohta:
  1) riigivara valitseja nimel andmete sisestajatele;
  2) nende riigiasutuste nimel andmete sisestajatele, kelle valdusesse riigivara valitseja on andnud oma valitsemisel oleva vara;
  3) kinnisvarateenuse osutaja nimel andmete sisestajale.

  (4) Lõikes 3 nimetatud õigused antakse kuni üheks aastaks ja vajaduse korral pikendatakse neid igal aastal. Kasutajaõigusi haldav isik on kohustatud kasutajaõigused peatama alates andmete sisestaja töölt lahkumise päevast.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

  (5) Registri vastutav töötleja võib anda riigivara valitseja taotlusel õigused registri piiratud juurdepääsuga teabe vaatlemiseks ilma andmete muutmise õiguseta. Vaatleja õigused antakse kuni üheks aastaks.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

§ 14.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui andmeandja avastab, et registris on ebaõiged andmed ja need andmed on avalikustatud registri veebilehel, on ta kohustatud viivitamata korraldama vea parandamise ja esitama registrisse õiged andmed.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus esitada andmeandjale järelepärimisi andmete õigsuse täpsustamiseks ja ettekirjutusi ebaõigete andmete parandamiseks.

§ 15.  Andmetele juurdepääsu tagamine

  (1) Registri andmetele tagatakse kooskõlas „Avaliku teabe seadusega” ööpäevaringne tasuta juurdepääs registri veebilehe kaudu.

  (2) Registrisse kantud asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabele võimaldatakse juurdepääs vastavalt „Avaliku teabe seadusele”.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

§ 16.  Andmetele juurdepääsu sulgemise tingimused ja kord

  Andmetele võib juurdepääsu sulgeda üksnes vastutav töötleja seadusest või selle alusel antud õigusaktist tuleneval põhjusel.

4. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve ja registri likvideerimine 

§ 17.  Andmete säilitamine

  (1) Registri andmed kaotavad aktuaalsuse nende registrist väljaarvamise kande kinnitamisega. Aktuaalsuse kaotanud andmeid säilitatakse registri arhiivis digitaalsel kujul.

  (2) Arhiivi kantakse andmed nende aktuaalsuse kaotamise päeval.

  (3) Arhiivi kantud andmed on kättesaadavad päringu teel registri veebilehelt.

  (4) Registri likvideerimisel määratakse andmete säilitamine ja arhiivi üleandmine „Arhiiviseaduses” sätestatud korras.

§ 18.  Järelevalve

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

§ 19.  Registri pidamise finantseerimise kord

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 20.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus seaduse alusel.

  (2) Registri likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete teise registrisse või riiklikku arhiivi üleandmise või nende kuulumise hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaja. Registri likvideerimine toimub kooskõlas „Arhiiviseaduse” ja „Avaliku teabe seaduse” nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Riigivara registri tegevuse lõpetamine

  Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 284 „Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korra kinnitamine” (RT I 1995, 65, 1090; 2009, 14, 84) asutatud riigivara registri (edaspidi riigivara register) tegevus lõpetatakse käesoleva määruse jõustumisel.

§ 22.  Riigivara registri andmete ülekandmine

  (1) Riigivara registri aktuaalsed andmed riigi omandis oleva kinnisvara ja kinnisvaraga seotud lepingute kohta kantakse 1. jaanuari 2011. a seisuga registrisse.

  (2) Andmete registrisse kandmisel viiakse andmed vastavusse „Riigivaraseaduse” § 8 lõikes 2 sätestatuga. Juhul kui ühel kinnisvaraobjektil on mitu riigivara valitsejat, kantakse registrisse riigivara valitsejana maaüksuse valitseja.

  (3) Riigivara registri andmed, mida ei kanta üle registrisse, arhiveeritakse. Arhiveeritud andmed on kättesaadavad registri veebilehe kaudu.

§ 23.  Andmete korrastamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud kinnisasja kasutamiseks võtmise lepingute andmed kantakse registrisse hiljemalt 31. detsembriks 2011. a.

  (2) Riigivara registrist ülekantud andmed korrastatakse ja seostatakse maad ning ehitised hiljemalt 31. märtsiks 2011. a.

  (3) Tulenevalt „Riigivaraseaduse” §-st 111 viiakse kõik registri andmed kooskõlla käesoleva põhimäärusega hiljemalt 31. detsembriks 2013. a.

  (4) Paragrahvi 9 lõikes 7 nimetatud andmed kantakse registrisse hiljemalt 31. detsembril 2020. a.
[RT I, 16.07.2016, 1 - jõust. 19.07.2016]

§ 24.  Riigivara registri andmete arhiveerimine

  Riigivara registri andmeid, mida ei kanta üle registrisse, ja kannete alusdokumente säilitab Rahandusministeerium „Arhiiviseaduses” sätestatud korras.

§ 25.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json