Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 „Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2016, 6

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 „Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord” muutmine

Vastu võetud 14.07.2016 nr 81

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 141 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruses nr 237 „Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõnad „19. detsembri 2003. a määruse nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord»” sõnadega „28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord””;

2) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „Lõigetes 1–3” sõnadega „Lõikes 1”;

4) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse teevad lõike 1 kohaselt valdkonna eest vastutav minister ja ameti peadirektor või nende volitatud ametiisikud.”;

5) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Välisriigi laevale võib anda loa mitmekordseks sisenemiseks sisemerre teaduslike mereuuringute tegemiseks, kehtivusajaga kuni üks aasta, kohustusega teavitada kavandatavast sisenemisest Politsei- ja Piirivalveametit kaks tööpäeva ette.”;

6) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Välisministeerium või välisesindus teatab viivitamatult välisriigile, §-s 2 nimetatud valitsusasutustele, Maksu- ja Tolliametile ning Kaitsepolitseiametile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister välisministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json