Teksti suurus:

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2016, 9

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Vastu võetud 10.07.2001 nr 237
RT I 2001, 66, 390
jõustumine 16.07.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2003RT I 2004, 3, 1001.04.2004
04.11.2005RT I 2005, 59, 46817.11.2005
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
14.07.2016RT I, 16.07.2016, 619.07.2016

Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.  Laevaloa taotlemine

  (1) Välisriigi laeva, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, või muu riikliku mitteärilisel eesmärgil kasutatava välisriigi laeva, mis ei ole sõjalaev (edaspidi välisriigi laev), sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre esitab välisriik vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatavat sisenemist määruse lisas oleva vormi kohase taotluse Välisministeeriumile või välisesindusele.

  (2) Välisesindus edastab lõikes 1 nimetatud taotluse kohe Välisministeeriumile.

  (3) Välisriigi sõjalaevale loa andmine Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse sisenemiseks toimub Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord” kohaselt.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

§ 2.  Laevaloa taotluse kooskõlastamine

  (1) Välisministeerium esitab saabunud välisriigi taotluse ühe kalendripäeva jooksul Kaitseministeeriumile ja Politsei- ja Piirivalveametile kooskõlastamiseks.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (4) Lõikes 1 nimetatud valitsusasutused vaatavad taotluse läbi viie kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates ning märgivad taotlusele osas „Täidavad Eesti ametiasutused” taotluse saabumise kuupäeva, taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise otsuse, ametiisiku ees- ja perekonnanime ning ametikoha.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (5) Taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse teevad lõike 1 kohaselt valdkonna eest vastutav minister ja ameti peadirektor või nende volitatud ametiisikud.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

§ 3.  Laevaloa andmine

  (1) Välisministeerium kontrollib ühe kalendripäeva jooksul taotluses esitatud andmeid ja §-s 2 nimetatud kooskõlastusi ning teeb otsuse laevaloa andmiseks või sellest keeldumiseks.

  (2) Välisriigi laevale antakse üldjuhul laevaluba ühekordseks sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre. Välisriigi laevale võib anda loa mitmekordseks sisenemiseks sisemerre teaduslike mereuuringute tegemiseks, kehtivusajaga kuni üks aasta, kohustusega teavitada kavandatavast sisenemisest Politsei- ja Piirivalveametit kaks tööpäeva ette.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 3, 10 - jõust. 01.04.2004]

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 3, 10 - jõust. 01.04.2004]

  (5) Välisministeerium või välisesindus teatab viivitamatult välisriigile, §-s 2 nimetatud valitsusasutustele, Maksu- ja Tolliametile ning Kaitsepolitseiametile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

Lisa Laevaloa taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json