Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” ja Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2021, 4

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” ja Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” muutmine

Vastu võetud 13.07.2021 nr 70

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 45 lõike 5 ja välisteenistuse seaduse § 66 lõike 5 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruses nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pikaajalises välislähetuses olevale ametnikule hüvitatakse kaasasoleva lapse koolieelse lasteasutuse tasu üldjuhul 90% ulatuses. Kui ametniku katta jääv 10% koolieelse lasteasutuse tasust ületab koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikes 3 sätestatud piirmäära, hüvitatakse ametnikule koolieelse lasteasutuse tasu nii, et ametniku kaetav osa vastab nimetatud piirmäärale.”;

2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Koolieelse lasteasutuse valikul arvestab ametnik majanduslikku otstarbekust ja õppekeelt.”;

3) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pikaajalises välislähetuses olevale ametnikule hüvitatakse põhjendatud juhtudel kuni 13-aastase kaasasoleva lapse lapsehoidmise tasu 50% ulatuses, kui ametnikul on kaasasolev abikaasa, ja 90% ulatuses, kui ametnik on välislähetuses kaasasoleva abikaasata.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruses nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt tekstiosa „lähetajaministeeriumi kantsler või asekantsler” tekstiosaga „lähetajaministeeriumi kantsler või tema volitatud isik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välisesinduses töötavale teenistujale hüvitatakse kaasasoleva lapse koolieelse lasteasutuse tasu üldjuhul 90% ulatuses. Kui teenistuja katta jääv 10% koolieelse lasteasutuse tasust ületab koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikes 3 sätestatud piirmäära, hüvitatakse teenistujale koolieelse lasteasutuse tasu nii, et teenistuja kaetav osa vastab nimetatud piirmäärale.”;

3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Koolieelse lasteasutuse valikul arvestab teenistuja majanduslikku otstarbekust ja õppekeelt.”;

4) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Välisesinduses töötavale teenistujale hüvitatakse põhjendatud juhtudel kuni 13-aastase kaasasoleva lapse lapsehoidmise tasu 50% ulatuses, kui teenistujal on kaasasolev abikaasa, ja 90% ulatuses, kui teenistuja on välislähetuses kaasasoleva abikaasata.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2021. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Anneli Ott
Kultuuriminister riigihalduse ministri ülesannetes

Eva-Maria Liimets
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json