Teksti suurus:

Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2021, 8

Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks

Vastu võetud 20.07.2016 nr 45
RT I, 22.07.2016, 7
jõustumine 25.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.2020RT I, 29.09.2020, 102.10.2020
13.07.2021RT I, 16.07.2021, 519.07.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” raames antava põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse suurprojektide elluviimiseks (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Riigiabi

  Toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artiklite 13 ja 14 tähenduses.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Taotleja

  (1) Toetust võib taotleda äriühing, kes vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 tähenduses väike- ja keskmise suurusega ettevõtja nõuetele või kes on suurettevõtja, kelle müügitulu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal oli alla 200 miljoni euro (edaspidi koos taotleja).

  (2) Taotleja on äriühing, mille osa- või aktsiakapitalist rohkem kui poolt omavad või mille aktsiate või osadega esindatud või liikmete häältest rohkem kui poolt valitsevad vähemalt kaks sõltumatut isikut (edaspidi koos põhiosalejad), kes on:
  1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud ning tulundusühistuseaduse alusel tegutsev põllumajandussektori tootjarühm või
  2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud ning tulundusühistuseaduse alusel tegutseva tootjarühma valitseva mõju all olev toidutööstuse ettevõtja, kelle põhitegevusala on taotluse esitamise ajal äriregistri andmetel justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)” jao C alajao 10 kohaselt toiduainete tootmine, välja arvatud jao C alajao 102 kohaselt kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine.

  (3) Lõikes 2 nimetatud põhiosalejad on sõltumatud, kui nad ei ole üksteise aktsionärid, liikmed või osanikud ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku.

  (4) Taotleja ja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artiklis 3 nimetatud partner- ja sidusettevõtja töötajaid on kokku kuni 750.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja ja põhiosalejad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.

  (2) Taotlejal ja põhiosalejatel ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (3) Taotleja ja põhiosalejate kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981, 3001, 364, 365 või 372 sätestatud süütegude toimepanemise eest.

  (4) Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (5) Taotleja ja põhiosalejad on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis a sätestatud juhul.

  (6) Taotleja ja põhiosalejate suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

  (7) Taotlejal või vähemalt ühel ettevõtjal, kes on taotleja osanik, aktsionär või liige, on põhitegevusala kolmel järjestikusel taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal olnud äriregistri andmetel EMTAK-i jao C alajao 10 kohaselt toiduainete tootmine, välja arvatud EMTAK-i jao C alajao 102 kohaselt kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, ning ta on sama ajaperioodi jooksul tegelenud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1754, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 285, 30.10.2015, lk 1–926), alusel põllumajandussaaduste ja -toodete kaubagruppi kuuluvate toodete väljaveoga Eestist teise liikmesriiki või eksportimisega Euroopa Liidu välisesse riiki.

  (8) Taotleja või tema osanik, aktsionär või liige või nende osanik, aktsionär või liige või iga järgmise osaniku, aktsionäri või liikme osanik, aktsionär või liige, kes tegeleb lehmatoorpiima esmatootmisega (edaspidi koos piimatootja), on taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul kas koos või eraldi kokku turustanud vähemalt 25 protsenti Statistikaameti andmete kohasest keskmisest Eestis toodetud lehmatoorpiima kokkuostust.

  (9) Kui taotleja majandusaasta lõppeb vähem kui 80 tööpäeva enne taotluse esitamise tähtpäeva, siis loetakse, et taotleja vastab § 3 lõigetes 1 ja 4, § 4 lõikes 7 ning § 10 lõikes 9 sätestatud nõuetele, kui nimetatud nõuded on täidetud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt.

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:
  1) lehmatoorpiimast Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud või hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
  2) lehmatoorpiimast Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud või hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimist toetatakse ainult siis, kui investeeringu tulemusel rajatakse uus ettevõte, kus toimub toidu töötlemine ja mille aastane lehmatoorpiima töötlemisvõimsus moodustab vähemalt 25 protsenti taotluse esitamise aastale eelnenud kolme kalendriaasta keskmisest Eestis toodetud lehmatoorpiima kokkuostust Statistikaameti andmete alusel (edaspidi töötlemisüksus).

  (3) Taotleja omandis olevas töötlemisüksuses tehtavad ehitustööd võivad moodustada kuni kümme protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui investeeringu tulemusena moodustub olemasolevast ja rajatavast töötlemisüksusest üks funktsionaalselt ja tehniliselt seotud töötlemisüksus, mis asub ühel või mitmel üksteisega külgneval kinnistul.

  (4) Toetust antakse sellise investeeringu tegemiseks, mis vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 49 ja artiklis 14 sätestatud nõuetele.

  (5) Toetust võib taotleda lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks §-s 8 sätestatud suuruses ja määral.

  (6) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 6.   Abikõlblikud kulud

  (1) Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme abikõlbliku kulu moodustab:
  1) seadme ning selle paigaldamise, seadistamise või selle kasutamise väljaõppe maksumus tarnija poolt;
  2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise või seadistamise maksumus müüja poolt.

  (3) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise abikõlbliku kulu moodustab:
  1) ehitise püstitamise maksumus;
  2) ehitise rajamise maksumus;
  3) ehitise paigaldamise maksumus;
  4) ehitise rekonstrueerimise maksumus § 5 lõikes 3 nimetatud ulatuses;
  5) ehitise lammutamise maksumus, kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale uus ehitis.

  (4) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul on abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve, keskkonnamõju hindamise, detailplaneeringu ja ehitise põhiprojekti maksumus.

  (5) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 7.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  2) toetuse taotlemiseks ettevalmistava töö tegemise kulud;
  3) veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud veovahendile paigaldatava sellise seadme ostmise kulud, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavast tootest;
  4) standardse tark- ja riistvara ning sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
  5) lepingu sõlmimise ja kindlustusega seotud kulud ning intressikulud;
  6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmiseks, kuid hiljemalt 30. juunil 2025;
[RT I, 16.07.2021, 5 - jõust. 19.07.2021]
  7) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  8) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  9) rendi-, kütuse-, koolitus- või sidekulud;
  10) veo- või sõidukulud, mis ei ole seotud seadme paigaldamise või seadistamisega;
  11) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse ja finantsteenustega seotud muu kulu;
  12) maa ja olemasoleva ehitise ostmise, üürimise või rentimise kulud;
  13) õigusteenuse, raamatupidamisteenuse ja teostatavusuuringu kulud;
  14) reklaamikulud;
  15) notaritasu;
  16) riigilõiv, trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  17) ehitise juurde kuuluva teevalgustusrajatise ostmise ja paigaldamise kulutused, juurdepääsutee või parkla rajamise kulutused, veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi ehitamise kulud, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
  18) kasutatud seadme ostmise kulud;
  19) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:
  1) väikeettevõtjale kuni 40 protsenti;
  2) keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti;
  3) suurettevõtjale kuni 25 protsenti.

  (2) Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (3) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või mis tahes muud riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi toetuse suurus koos eelnimetatutega kokku ületada lõikes 1 nimetatud maksimummäärasid, arvestades komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artiklis 8 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 11 sätestatud nõudeid.

  (4) Taotletava toetuse minimaalne suurus ühe taotluse kohta on kaks miljonit eurot.

  (5) Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 15 miljonit eurot ühe taotleja kohta.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le elektrooniliselt avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid ning vormikohase ehitustegevuse eelarve prognoosi, finantsprognooside tabeli ja äriplaani (edaspidi koos taotlus). Avaldus, finantsprognooside tabel ja ehitustegevuse eelarve prognoos peavad olema esitatud Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (2) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse vormi, ehitustegevuse eelarve prognoosi vormi, ehitustegevuse eelarve vormi ja finantsprognooside tabeli ning avaldab need PRIA veebilehel.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, millega võib taotleda toetust rohkem kui ühe tegevuse ja investeeringuobjekti kohta, kui nendega luuakse üks töötlemisüksus, mis on funktsionaalselt ja tehniliselt seotud.

§ 10.   Nõuded taotluse osaks olevatele avaldusele ja teistele dokumentidele

  (1) Taotleja esitab avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) põhiosalejate ja § 4 lõikes 7 nimetatud ettevõtja ärinimi, äriregistri kood ja kontaktandmed;
  3) kavandatava investeeringuobjekti eesmärk, sisu ja asukoht;
  4) kavandatava investeeringuobjekti kogumaksumus ja abikõlblikud kulud;
  5) teave alginvesteeringu nõude täitmise kohta;
  6) teave, et taotleja ja põhiosalejad vastavad toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele;
  7) teave, kas kavandatav investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
  8) teave, kas taotleja vastab §-s 3 nimetatud väike-, keskmise suurusega või suurettevõtjale esitatud nõuetele;
  9) paragrahvi 4 lõikes 8 nimetatud piimatootjate nimekiri ja nende turustatud lehmatoorpiima kogus või tulundusühistu puhul tema liikmete turustatud lehmatoorpiima kogus kokku;
  10) tulundusühistu seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud kehtiv liikmete nimekiri, kui taotlejaks on tulundusühistu;
  11) veebilehe aadress, kui taotlejal on veebileht;
  12) muud andmed, mida on vaja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

  (2) Taotleja esitab ehitustegevuse eelarve prognoosi, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) üldandmed ehitise kohta;
  2) andmed ehitise põhikonstruktsiooni materjalide kohta;
  3) ehitise esialgne maksumus.

  (3) Taotleja esitab äriplaani, mis on koostatud lisas 2 toodud äriplaani koostamise juhendi kohaselt.

  (4) Taotleja esitab tolliseaduses sätestatud nõuetele vastava tollideklaratsiooni, millega tõendatakse § 4 lõikes 7 sätestatud tingimuste täitmist.

  (5) Taotleja esitab lisas 1 esitatud hindamiskriteeriumi täitmise tõendamiseks asjakohased lepingud ja müügiarved.

  (6) Kui toetust taotletakse § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta, esitab taotleja kavandatava investeeringuobjekti eeldatava maksumuse üksikasjaliku eelarve.

  (7) Kui toetust taotletakse § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta, esitab taotleja kavandatava investeeringuobjekti kohta majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” nimetatud ehitise eskiisi.

  (8) Lõikes 7 nimetatud eskiis peab olema kooskõlas lõikes 2 nimetatud eelarve prognoosiga ning sisaldama vähemalt järgmist:
  1) andmed investeeringuobjekti asukoha kohta, sealhulgas asendiplaan, hoonete paiknemine, teedevõrk ja siseteed;
  2) hoone plaanilahendus ja ristlõiked;
  3) ruumide funktsionaalne jaotus;
  4) hoone eksplikatsioon, sealhulgas pindala ja ruumala.

  (9) Kui taotleja kuulub kontserni, esitab ta taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud konsolideeritud aruande ärakirja.

§ 11.   Nõuded taotluse osaks olevale finantsprognooside tabelile

  (1) Taotleja esitab finantsprognooside tabeli, mida kasutatakse taotleja jätkusuutlikkuse hindamiseks ja mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) algandmed taotleja kohta;
  2) andmed taotleja toodetava toote kohta;
  3) kassavoogude prognoos nelja majandusaasta kohta arvates kavandatava investeeringuobjekti valmimise aastast;
  4) kasumiaruande prognoos nelja majandusaasta kohta arvates kavandatava investeeringuobjekti valmimise aastast;
  5) bilansi prognoos nelja majandusaasta kohta arvates kavandatava investeeringuobjekti valmimise aastast;
  6) suhtarvud, mille abil hinnatakse investeeringu tasuvust ja taotleja finantsvõimekust.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud algandmed on:
  1) teave taotleja käibemaksukohustuslaseks olemise kohta;
  2) krediidi müügi osakaal käibest;
  3) hoonete amortisatsiooninorm;
  4) seadmete amortisatsiooninorm;
  5) immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm;
  6) andmed tööjõu kohta;
  7) kasutatav lehmatoorpiima kogus;
  8) kavandatava investeeringu kogumaksumus;
  9) laenukapitali kulukuse määr;
  10) omakapitali kulukuse määr.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 12.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 13.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi lisas 1 esitatud hindamiskriteeriumite alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (2) Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni.

  (3) PRIA koostab hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema maksimumhinnete summa saanud taotlus.

  (4) Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on suurem. Kui ka taotletavad toetuse summad on võrdsed, eelistatakse taotlejat, kelle prognoositav kasutatav lehmatoorpiima kogus on suurem.

§ 14.   Taotleja nõuetele vastavuse kontroll

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes selle taotleja puhul, kelle taotlus kuuluks rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 15.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel toetuseks ettenähtud vahendite piires nõuetele vastavad parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Kui hindamistulemuste alusel välja valitud ja paremusjärjestusse seatud nõuetele vastavat taotlust ei ole võimalik täies ulatuses rahuldada, sest taotletava toetuse suurus ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõikele 7 taotlus osaliselt, kui taotleja kinnitab, et on vähendatud toetuse suurusega nõus ning et saavutatakse toetatava tegevuse eesmärk.

  (4) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 20 protsenti hindamiskriteeriumite maksimumhinnete summast.

  (5) Taotlus vastab nõuetele, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (6) Selle paragrahvi kohaselt rahuldatakse nõuetele vastavad taotlused tingimusel, et toetuse saaja esitab §-s 16 sätestatud tingimustel ja korras 18 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest toetatava tegevuse kohta lisaandmed ja -dokumendid.

  (7) Kui taotleja või taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (8) Nende taotlejate puhul, kelle taotlus jäetakse rahuldamata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 punkti 2 alusel, teeb PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse tingimusega, et §-s 19 nimetatud asjaolude esinemisel võib taotleja jätkata toetuse taotlemist ning taotluse rahuldamata jätmise otsus tunnistatakse kehtetuks.

  (9) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (10) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 16.   Toetatava tegevuse kohta lisadokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab hiljemalt 18 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest §-s 17 nimetatud pakkumuskutse, hinnapakkumused, andmed valitud parima hinnapakkumuse kohta, valitud parima hinnapakkumuse objektiivse põhjenduse lähtuvalt pakkumuskutses sätestatud nõuetest ning teabe pakkumuskutse avaldamise kohta.

  (2) Kui toetatavaks tegevuseks on § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme ostmine, peab ehitusregistris olema ehitusluba, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.

  (3) Kui toetatavaks tegevuseks on § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise ehitamine, esitab toetuse saaja koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega järgmised dokumendid:
  1) ehitustegevuse eelarve ja ehitustegevuse hinnapakkumus Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus;
  2) ehitusluba, kui see ei ole kättesaadav ehitisregistrist;
  3) majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” vastav ehitise põhiprojekt, mis ei erine oluliselt § 10 lõikes 7 nimetatud eskiisist;
  4) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et ehitisealune maa on toetuse saaja omandis või on toetuse saaja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kümneks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui see teave ei ole kättesaadav kinnistusraamatust.

  (4) Toetuse saaja teavitab PRIA-t viivitamata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 76 lõike 3 punktis 2 nimetatud asjaolust või toetuse taotlemisest loobumisest.

§ 17.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Toetuse saaja koostab võrreldavate hinnapakkumuste saamiseks pakkumuste esitamise ettepaneku, mis sisaldab investeeringuobjekti tehnilist kirjeldust, pakkujale esitatavaid kvalifitseerimistingimusi ja pakkumuse hindamiskriteeriumeid (edaspidi pakkumuskutse). Pakkumuse hindamiskriteeriumeid ei koostata juhul, kui majanduslikult kõige soodsam pakkumus leitakse üksnes hinna alusel.

  (2) Toetuse saaja avaldab pakkumuskutse elektroonilises hankekeskkonna portaalis. Tähtaeg hinnapakkumuste saamiseks on vähemalt 30 kalendripäeva arvates pakkumuskutse avaldamisest.

  (3) Toetuse saaja teavitab oma veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes lõikes 2 nimetatud pakkumuskutse avaldamisest.

  (4) Hinnapakkumus peab sisaldama toetuse saaja ja hinnapakkuja nime, hinnapakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse vastavust pakkumuskutses esitatud spetsifikatsioonile ning kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Toetuse saaja põhjendab väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumust.

  (6) Hinnapakkumuses peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

  (7) Toetuse saaja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (8) Hinnapakkuja ega tema osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

§ 18.   Toetatava tegevuse kohta esitatud lisadokumentide kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib §-s 16 nimetatud dokumentide nõuetele vastavust ja nendes esitatud andmete õigsust ning toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA teavitab 60 tööpäeva jooksul arvates §-s 16 nimetatud dokumentide saamisest toetuse saajat esitatud dokumentide ja toetatava tegevuse nõuetele vastavusest.

  (3) Kui kontrolli tulemusena tehakse kindlaks, et esitatud lisadokumendid või toetatav tegevus ei vasta nõuetele, tunnistab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 80 lõike 2 alusel taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

§ 19.   Uue taotleja kaasamine menetlusse

  (1) Kui toetuse saaja loobub tegevuse elluviimisest või tema taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse kehtetuks, teeb PRIA paremusjärjestuse alusel järgmisele taotlejale, kelle taotlus kuuluks toetuseks ettenähtud vahendite piires rahuldamisele, ettepaneku toetuse taotlemise jätkamiseks.

  (2) Taotleja teatab PRIA-le 20 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud ettepaneku saamisest, kas ta jätkab toetuse taotlemist. Taotleja võib jätkata toetuse taotlemist, kui tema taotluses esitatud andmed taotleja suuruse ja toetatava tegevuse kohta ei ole muutunud ning ta vastab taotlejale esitatud nõuetele.

  (3) Kui taotleja jätkab toetuse taotlemist, kontrollib PRIA § 14 kohaselt taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust.

  (4) Kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad nõuetele, tunnistab PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse kehtetuks ja teeb § 15 lõike 2 või 3 alusel taotluse rahuldamise otsuse. Sellisel juhul jätkub menetlus §-s 16 sätestatu kohaselt.

  (5) Selles paragrahvis sätestatud menetlust ei alustata, kui taotluse esitamise tähtpäevast on möödunud üle kahe aasta.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 20.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni 20 osas ühe taotluse kohta hiljemalt 30. juunil 2025.
[RT I, 16.07.2021, 5 - jõust. 19.07.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.09.2020, 1 - jõust. 02.10.2020]

  (21) Hiljemalt kolmanda aasta lõpuks arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest peab toetuse saaja esitama PRIA-le tegevusaruande, mis sisaldab toetatava tegevuse elluviimise kohta järgmisi andmeid:
  1) ülevaade uue ettevõtte rajamise hetkeseisust, lähtudes §-s 16 nimetatud dokumentides esitatud andmetest;
  2) andmed toetatava tegevuse elluviimiseks sõlmitud lepingu eesmärgi, lepingu sõlmimise kuupäeva, lepingupoolte ja lepingu numbri kohta;
  3) teave selle kohta, millal ja milliste kulude kohta kavandatakse esitada toetatava tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid;
  4) toetatava tegevuse elluviimise senine ja edasine ajakava;
  5) hinnang toetatava tegevuse eesmärgi saavutamise tõenäosuse kohta.
[RT I, 29.09.2020, 1 - jõust. 02.10.2020]

  (3) Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 30. juunil 2025.
[RT I, 16.07.2021, 5 - jõust. 19.07.2021]

  (4) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) võtma toetuse abil soetatud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse hiljemalt 30. juunil 2025 ning tagama tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas investeeringuobjekti säilitama ja sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt kümme aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 16.07.2021, 5 - jõust. 19.07.2021]
  2) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  3) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  5) esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  51) esitama alates neljandast aastast arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest iga kuue kuu tagant kuni toetatava tegevuse täieliku elluviimiseni ülevaate uue ettevõtte rajamise hetkeseisust;
[RT I, 29.09.2020, 1 - jõust. 02.10.2020]
  52) teavitama viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
[RT I, 29.09.2020, 1 - jõust. 02.10.2020]
  6) säilitama toetusega seotud dokumente vähemalt kümme aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (5) Kui investeeringuobjektiks on § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitis, peab toetuse saaja tagama, et täidetud on järgmised nõuded:
  1) hiljemalt viimaste investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise ajal on ehitise kohta ehitusregistrist kättesaadav kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
  2) ehitis ja sellealune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kümneks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (6) Kui investeeringuobjektiks on § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis.

  (7) Toetuse saaja peab vastama § 3 lõigetes 2 ja 3 ning § 4 lõigetes 2 ja 6 sätestatud nõuetele.

  (71) Toetuse saajale, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon, ei kohaldata § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud nõudeid.
[RT I, 16.07.2021, 5 - jõust. 19.07.2021]

  (8) Paragrahvi 4 lõikes 8 nimetatud piimatootjad turustavad vähemalt kümme aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest lehmatoorpiima igal aastal kas koos või eraldi kokku vähemalt samas koguses kui taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul.

§ 21.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
  4) ehitustegevuse kulude andmed iga ehitise kohta, kui investeeringuobjektiks on ehitis.

  (2) Toetuse saaja esitab maksetaotluses järgmised andmed:
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave elluviidud tegevuse maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
  4) andmed investeeringuobjekti kogumaksumuse muutumise kohta;
  5) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 221 kohaselt.
[RT I, 16.07.2021, 5 - jõust. 19.07.2021]

  (3) Liisingulepingu alusel ostetud investeeringuobjekti puhul toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) maksetaotluse esmakordse esitamise korral ning liisingulepingu või maksegraafiku muutmise korral liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu ärakiri, maksegraafiku ärakiri, liisingueseme üleandmise akti ärakiri ning selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme;
  2) maksetaotluse igakordse esitamise korral liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

  (4) Liisinguandja peab olema krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Lõike 1 punktis 1 ning lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal nimetatud üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (6) PRIA koostab lõikes 1 nimetatud maksetaotluse vormi ja ehitustegevuse kulu andmete esitamise vormi ning avaldab need oma veebilehel.

§ 22.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks juhul, kui toetuse saaja on tegevuse nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 21 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse tegemise korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 221.   Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö või teenuse tellimise või kauba ostmise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või kaup on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepinguga ostetava investeeringuobjekti puhul.

  (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist PRIA-le maksetaotluse koos §-s 21 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Paragrahvi 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ja rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 21 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

  (5) Rahalise kohustuse tasumise teatisel esitab toetuse saaja järgmised andmed:
  1) andmed toetuse saaja kohta;
  2) teatise esitamise kuupäev, kuu ja aasta;
  3) kinnitus selle kohta, et PRIA poolt toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha on kuludokumentide alusel üle kantud sellele isikule, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa.

  (6) PRIA koostab lõikes 4 nimetatud rahalise kohustuse tasumise teatise vormi ja avaldab selle PRIA veebilehel.
[RT I, 16.07.2021, 5 - jõust. 19.07.2021]

§ 23.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 31. detsembrini 2032.

Lisa 1 Taotluse hindamise kriteeriumid

Lisa 2 Äriplaani koostamise juhend

/otsingu_soovitused.json