Teksti suurus:

Täpsustavad juhised ajutise ladustamise, tolliladustamise ja vabatsoonis tegutsemise kohta

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2021, 10

Täpsustavad juhised ajutise ladustamise, tolliladustamise ja vabatsoonis tegutsemise kohta

Vastu võetud 03.07.2017 nr 58
RT I, 04.07.2017, 139
jõustumine 07.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2019RT I, 15.01.2019, 701.02.2019
13.07.2021RT I, 16.07.2021, 919.07.2021

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 24 lõike 2, § 44 lõike 4 ja § 46 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse täiendavad nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269/1, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), artiklis 147 sätestatud ajutiselt ladustatud kauba hoidmise kohale ja artiklis 240 sätestatud tollilaole, nende pidamise loa väljastamisele, kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele ning seal kauba ladustamisele. Samuti sätestatakse määruses täiendavad nõuded tolliseadustiku artiklis 244 sätestatud vabatsoonis tegutsemisele, tegutsemise loa väljastamisele, kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele ning seal kauba ladustamisele.

§ 2.   Kauba vastuvõtmine maantee- ja raudteeveol

  Transiidi tolliprotseduuril oleva maantee- või raudteetranspordivahendiga veetava kauba vastuvõtmiseks peab tollilao, ajutise ladustamise koha ja heakskiidetud koha pidajal ning vabatsoonis tegutsemise loa omanikul olema tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punktis b sätestatud volitatud kaubasaaja staatus.

2. peatükk Load 

§ 3.   Tollilao, ajutise ladustamise koha pidamise või vabatsoonis tegutsemise loa taotlemine

  (1) Isik esitab tollilao, ajutise ladustamise kohta pidamise või vabatsoonis tegutsemise loa saamiseks tollile taotluse tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.

  (2) [Kehtetu - RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (4) Vabatsoonis tegutsemise loa taotluses märgitakse:
  1) loa taotleja nimi, EORI-number, isiku- või registrikood ja aadress;
  2) selle vabatsooni nimetus, milles soovitakse tegevust alustada;
  3) tegevuse liik ja põhjendus vabatsoonis tegutsemise loa taotlemiseks;
  4) loa taotleja kontaktandmed.

  (5) Taotlusele lisatakse tollilaos, ajutise ladustamise kohas või vabatsoonis kavandatavate toimingutega seotud järgmised dokumendid:
  1) tollilao või ajutise ladustamise koha pidamise loa taotleja valduses oleva koha asendiplaan;
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]
  2) vabatsooni asendiplaan, kuhu on märgitud kauba ladustamiseks ette nähtud loa taotleja valduses olev koht;
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]
  3) koha omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid või omaniku kirjalik nõusolek vastava koha kasutamiseks taotluses nimetatud eesmärgil;
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]
  4) [kehtetu - RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]
  5) vedelike ladustamiseks ette nähtud mahutipargi ja torustike skeem koos tehnoloogilise protsessi kirjelduse ning mõõtmiseks sobivate mõõtevahendite loeteluga;
  6) Tehnilise Järelevalve Ameti teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutite ja torustiku kohta;
  7) mõõtevahendi taatlustunnistus, vastavusdeklaratsioon või kalibreerimistunnistus;
  8) kaupade käitlemise kirjeldus, vastates komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557, edaspidi komisjoni delegeeritud määrus 2015/2446), artikli 26 lõikes 1 nimetatud enesehindamise küsimustiku asjakohastele punktidele;
  9) komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 lisas 71-03 nimetatud tavaliste käitlemistoimingute kirjeldus, mida soovitakse vabatsoonis ladustamisel oleva kaubaga teha;
  10) tolliseadustiku artiklites 148 ja 214 nimetatud arvestuse andmekoosseis.

  (6) Taotleja võib tollile esitada kauba laadist tingitud kaaluliste muutuste piirnormid, mis peavad olema tolli rahuldavalt tõendatud. Kauba kaaluliste muutuste piirnormid nähakse ette loas.

  (7) Kütuseaktsiisiga maksustatavate pakendamata vedelike kao korral kohaldatakse rahandusministri 19. juuni 2006. a määrust nr 37 „Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol”.

§ 4.   Heakskiidetud koht

  (1) Tolliseadustiku artikli 139 lõikes 1 ja artikli 147 lõikes 1 nimetatud kauba esitamise ja selle lühiajalise ajutise ladustamise koha heakskiitmiseks esitatakse taotlus tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.

  (2) Taotlusele lisatakse koha asendiplaan ja koha omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid või omaniku kirjalik nõusolek vastava koha kasutamiseks taotluses nimetatud eesmärgil.
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (3) Koha heakskiitmisel omistab toll nimetatud kohale identifitseerimise numbri tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis.

§ 5.   Tollilao pidamise luba
[Kehtetu - RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

§ 6.   Ajutise ladustamise koha pidamise luba
[Kehtetu - RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

§ 7.   Vabatsoonis tegutsemise luba

  Vabatsoonis tegutsemise loale märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) loa nimetus;
  2) vabatsooni nimetus;
  3) loa omaniku nimi, EORI-number või isiku- või registrikood ja aadress;
  4) loa registreerimisnumber;
  5) järelevalve tolliasutuse nimetus;
  6) vabatsoonis tegevuskoha aadress;
  7) loa omaniku tööaeg;
  8) loa omaniku ja tolli kontaktandmed;
  9) arvestuse andmekoosseis;
  10) lubatud käitlemistoimingud;
  11) tollijärelevalve teostamiseks vajalikud nõuded;
  12) loa väljastamise kuupäev;
  13) loa kehtima hakkamise kuupäev;
  14) loa väljastanud tolliasutuse nimetus.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamisel tähtaja määramine

  Loa kehtetuks tunnistamisel tolli algatusel määrab toll tähtaja kauba ladustamise kohast väljatoimetamiseks.

3. peatükk Kauba paigutamine ajutise ladustamise kohta 

§ 9.   Kauba ajutisele ladustamisele paigutamine

  (1) Kaup paigutatakse ajutisele ladustamisele tolliseadustiku artiklis 145 nimetatud ajutise ladustamise deklaratsiooniga ja see esitatakse sisenemisformaalsuste rakenduse kaudu.
[RT I, 16.07.2021, 9 - jõust. 19.07.2021]

  (11) Lisaks lõikes 1 sätestatule loetakse ajutise ladustamise deklaratsiooniks:
  1) sisenemisel väljastpoolt Euroopa Liitu sisenemise ülddeklaratsioon, kaupade loend või transiidi tollideklaratsioon, kui sellele on märgitud ajutise ladustamise koha loa number, või
  2) sisenemisel teisest Euroopa Liidu liikmesriigist kauba manifest või transiidi tollideklaratsioon, kui sellele on märgitud ajutise ladustamise koha loa number, või
  3) lõikes 3 nimetatud ladustamisteade, kui sisenemise ülddeklaratsioonile, kaupade loendile või kauba manifestile ei ole märgitud ajutise ladustamise koha loa numbrit. Ladustamisteade peab sisaldama viidet eelnevale dokumendile.
[RT I, 16.07.2021, 9 - jõust. 19.07.2021]

  (12) Käesoleva paragrahvi lõige 11 ei kehti postisaadetistele ja vahetult liiduvälisest riigist saabunud kullersaadetistele.
[RT I, 16.07.2021, 9 - jõust. 19.07.2021]

  (2) Kauba paigutamisel heakskiidetud kohta märgitakse ajutise ladustamise deklaratsioonile ajutise ladustamise koha loa numbri asemel tolli poolt heakskiidetud kohale määratud number.

  (3) Mere- ja õhutranspordivahendiga saabunud kauba paigutamisel ajutise ladustamise kohta lõikes 11 nimetatud ajutise ladustamise deklaratsiooni alusel esitab ajutise ladustamise koha pidaja ladustamisteate tollile ladustamisteadete süsteemi kaudu kohe pärast kauba transpordivahendilt mahalaadimisloa saamist.
[RT I, 16.07.2021, 9 - jõust. 19.07.2021]

  (4) Ladustamisteate esitamisel registreerib toll selle viivitamata ja annab ladustamisteatele tolli viitenumbri.

§ 10.   Ladustamisteate lahtrite täitmine

  (1) Kui § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendile on märgitud ajutise ladustamise koha loa number, genereeritakse tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis ladustamisteade automaatselt ajutise ladustamise ülddeklaratsioonile märgitud andmetest. Ajutise ladustamise koha pidaja täiendab ladustamisteate andmeid järgmiselt:
  1) lahtrisse „Ladustamisteate esitaja” märgitakse ajutise ladustamise koha pidaja nimi, registrikood ja loa number;
  2) lahtrisse „Viitenumber (LRN)” märgitakse ladustamisteatele ajutise ladustamise koha pidaja antav viitenumber;
  3) lahtrisse „Ülddeklaratsiooni liik, number ja kuupäev” märgitakse § 9 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud dokumendi, liik, number ja ülddeklaratsiooni kuupäev;
  4) lahtrisse „Ladustaja” märgitakse kauba saaja nimi, EORI-number või isikukood ja aadress;
  5) lahtrisse „Esindaja nimi, telefon ja e-post” märgitakse ladustamisteate täitja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning e-posti aadress;
  6) lahtrisse „Tõkendite seisukord” märgitakse juhul, kui kaubale on paigaldatud tollitõkend, tõkendi number ja tollitõkendi seisukorra kirjeldus;
  7) lahtrisse „Imporditolliasutus” märgitakse selle tolliasutuse nimi ja kood, kuhu ladustamisteade esitatakse;
  8) lahtrisse „Väljastamise kuupäev” märgitakse kuupäev, mis ajaks peab kaup olema suunatud järgmisele tolliprotseduurile või reekspordile.

  (2) Ladustamisteatele, mida ei saa tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis automaatselt genereerida, märgib ajutise ladustamise koha pidaja lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele ka andmed § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentidelt.

§ 11.   Ladustamisteate tühistamine

  Ajutise ladustamise koha pidaja põhjendatud taotluse korral tühistab toll ladustamisteate elektroonilises andmetöötlussüsteemis.

4. peatükk Kauba tolliladustamise, ajutise ladustamise ja vabatsoonis ladustamise üldnõuded 

§ 12.   Kauba ladustamine

  (1) Kaup ladustatakse viisil, mis võimaldab tollikontrolli läbiviimist.

  (2) Kõik tollilattu, ajutise ladustamise kohta ja vabatsooni toimetatud kütuseaktsiisiga maksustatavad pakendamata vedelikud (v.a masuut ja põlevkiviõli) tuleb mõõta üle tollilaos, ajutise ladustamise kohas või vabatsoonis kauba vastuvõtmisel ja väljastamisel.

  (3) Mõõtmisele kuuluvad ka lõikes 2 nimetamata pakendamata vedelikud nende vastuvõtmisel tollilattu ja vabatsooni, kui nimetatud kaupa kasutatakse kütuseaktsiisiga maksustatava kaubaga tavaliste käitlemistoimingute tegemisel.

  (4) Lõikes 2 nimetatud kauba ladustamisel võib toll määrata ladustatud kauba perioodilise mõõtmise kohustuse.

§ 13.   Arvestus

  (1) Arvestuses peab igal ajal kajastuma ladustatava kauba tegelik laoseis.

  (2) Arvestust peetakse elektrooniliselt. Arvestusse tehtavad muudatused peavad olema jälgitavad.

  (3) Arvestust kütuse üle alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõike 1 tähenduses (v.a tahkekütused ja maagaas) ja kauba üle, mida kasutatakse kütusega tavaliste käitlemistoimingute tegemisel, kajastatakse või peetakse jooksvalt maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus tolli määratud vormingus.
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

§ 14.   Arvestuses kajastatavad andmed

  (1) Lisaks komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklis 178 nimetatud teabele kajastatakse tollilao ja vabatsooni arvestuses:
  1) kauba arvestuse kandenumber ja kande kuupäev;
  2) kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood, välisriigi isiku korral isiku nimi ja isiku- või registrikood või selle puudumisel aadress;
[RT I, 16.07.2021, 9 - jõust. 19.07.2021]
  3) tollilao puhul kauba statistiline väärtus.

  (2) Lisaks komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artiklis 116 nimetatud teabele kajastatakse ajutise ladustamise koha arvestuses kauba arvestuse kandenumber, kande kuupäev ja § 13 lõikes 3 nimetatud kauba korral ka kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood, välisriigi isiku korral isiku nimi ja isiku- või registrikood või selle puudumisel aadress.
[RT I, 16.07.2021, 9 - jõust. 19.07.2021]

  (3) Kui arvestusse kantud andmete muutumisel tehakse uus kanne, peab see sisaldama viidet selle kandega seotud eelmisele kandele.

§ 15.   Liidu kauba arvestus

  (1) Tolliseadustiku artikli 148 lõikes 6, artikli 237 lõikes 3 ja artiklis 246 nimetatud liidu kauba kohta peetakse arvestust. Arvestusse märgitakse kaubaveo saatedokumendi number ja kuupäev ning kauba kirjeldus, kogus ja asukoht.

  (11) Paragrahvi § 13 lõikes 3 nimetatud kauba korral märgitakse arvestusse lisaks kombineeritud nomenklatuuri kood ning kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood, välisriigi isiku korral isiku nimi ja isiku- või registrikood või selle puudumisel aadress.
[RT I, 16.07.2021, 9 - jõust. 19.07.2021]

  (2) Kui arvestust peetakse koos §-s 14 nimetatud liiduvälise kauba arvestusega, kajastatakse arvestuses kauba tollistaatus.

§ 16.   Arvestuse aruanne

  (1) Arvestuse aruanne on väljavõte tollilao, ajutise ladustamise koha ja vabatsooni laoarvestusest selle esitamisele eelneva kalendrikuu kohta.

  (2) Loa omanik koostab arvestuse aruande tolli määratud vormingus.
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (3) Arvestuse aruanne esitatakse tollile maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogu kaudu iga kuu 20. kuupäevaks. Aruannet ei esitata § 13 lõikes 3 nimetatud kauba kohta.
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (4) Toll võib loa omaniku vabastada arvestuse aruande esitamisest, kui arvestus on tollile kättesaadav muul moel ja vabastamise tagajärjel ei ole takistatud tollijärelevalve teostamine.

§ 17.   Kauba arvestusse kandmine

  (1) Kaup kantakse arvestusse kohe pärast kauba tollilattu, ajutise ladustamise kohta või vabatsooni paigutamist.

  (2) Kauba liikumisel tolliladustamise protseduuri alusel protseduurile suunavast tolliasutusest kantakse kaup arvestusse kohe pärast kauba tolliladustamise protseduurile suunamist.

§ 18.   Erinevused

  (1) Erinevus on kauba koguse, kirjelduse või kaubakoodi mittevastavus tollidokumendile või arvestusse märgitule.

  (2) Tuvastatud erinevuste kohta esitab loa omanik tollile akti, välja arvatud juhul, kui toll on loas määranud teisiti.
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (3) Akti alusel kantakse kaup arvestusse või muudetakse arvestust. Tollile esitatud akti korral ei kanta kaupa arvestusse, ega muudeta arvestust enne, kui toll on kaupa kontrollinud või selle kontrollimisest loobunud.
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

  (4) Põhjendatud juhul arvestab toll ladustatud kauba erinevuste menetlemisel kauba koguse muutusi, mis on tingitud kauba laadist. Kui toll on määranud § 12 lõike 4 kohaselt ladustatud kauba perioodilise mõõtmise kohustuse, võib toll erinevuste menetlemisel hinnata kauba laadist tulenevaid koguse muutusi nende koosmõjus pikema ajavahemiku (näiteks aasta) vältel.
[RT I, 15.01.2019, 7 - jõust. 01.02.2019]

§ 19.   Kauba omaniku vahetus tollilaos ja vabatsoonis

  Kauba omaniku vahetumisel lisatakse arvestusse järgmised andmed:
  1) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed kauba uue omaniku kohta;
  2) omaniku vahetust tõendava dokumendi number ja kuupäev;
  3) kauba kogus;
  4) tollilao puhul kauba väärtus.

§ 20.   Kauba arvestusest mahakandmine

  (1) Järgmisele tolliprotseduurile või reekspordile suunatud kaup kantakse arvestusest maha kohe pärast kauba väljastamist.

  (2) Kauba liikumisel tolliladustamise protseduuri alusel kantakse kaup arvestusest maha pärast:
  1) kauba liidu tolliterritooriumilt väljaviimist;
  2) teises ladustamisrajatises arvestusse kandmist;
  3) kauba järgmisele tolliprotseduurile või reekspordile suunamist loas märgitud tolliasutuses.

  (3) Kauba liikumisel vabatsoonis ühelt loa omanikult teisele kantakse kaup arvestusest maha pärast teise loa omaniku poolt arvestusse kandmist.

§ 21.   Kahjustunud kaup

  Kauba ladustamisel tekkinud jäägid või kahjustunud kaup hävitatakse tolli järelevalve all tollialastes õigusaktides ette nähtud korras, suunatakse järgmisele tolliprotseduurile või reeksporditakse.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Enne määruse jõustumist väljastatud lubade erisused

  (1) Paragrahvis 2 sätestatud nõude täitmine on vabatsoonis tegutsemise loa omanikul kohustuslik alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Vabatsoonis tegutsemise load viiakse §-s 7 sätestatud nõuetega kooskõlla 2019. aasta 1. maiks.

  (3) Enne määruse jõustumist väljastatud lubade puhul loetakse § 3 lõike 5 punktis 8 nimetatud kaupade käitlemise kirjelduseks laoarvestuse sise-eeskirjad ning ladustamise ja muu tegevusprotsessi kirjeldus.

§ 23.   Rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 1. juunist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json