Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 3. mai 2022. a määruse nr 35 „Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2022, 1

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 3. mai 2022. a määruse nr 35 „Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.07.2022 nr 54

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” § 8 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 3. mai 2022. a määruses nr 35 „Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse andmine panustab Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/2106, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, ning määratakse kindlaks ühised näitajad ning taaste ja vastupidavuse tulemustabeli üksikasjalikud elemendid (ELT L 429, 1.12.2021, lk 83–91) lisa punktis 5 sätestatud ühise näitaja „Lisandunud eluruumid, millel on interneti juurdepääs väga suure läbilaskevõimega võrkudele” täitmisesse.”;

2) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „elluviimiseks” sõnadega „enne taotluse esitamist vahendusasutusele”;

3) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõna „otsusest” sõnadega „otsuses märgitud abikõlblikkuse perioodi algusest”;

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktidega 4–9 järgmises sõnastuses:

„4) taristu osaks olevad materjalid ja tooted ei sisalda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850) lisas XIV nimetatud autoriseerimisele kuuluvaid ohtlikke aineid ning vastavad lisas XVII nimetatud ohtlike ainete kasutuspiirangutele;
5) taristu osaks olevad elektri- ja elektroonikaseadmed vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/65/EL, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88–110), toodud nõuetele;
6) uue taristu rajamisel lähtutakse tehnilisest lahendusest, mis võimaldab olemasoleva taristu efektiivset kasutamist;
7) uue taristu rajamisel välditakse olulise kahju tekkimist elupaikadele ja liikidele ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses toodud juhtudel keskkonnamõju eelhinnangu või keskkonnamõjude hindamise nõuetest;
8) olema vastupidav kliimamuutustele;
9) taristu ehitus- ja hooldustööde käigus tekkivad jäätmed peavad olema käideldavad vastavalt kehtivatele nõuetele ja võimaldama jäätmete ringlussevõttu või taaskasutust võimalikult suures ulatuses.”;

5) paragrahvi 11 punktis 2 asendatakse tekstiosa „teenust,” sõnadega „teenust või”;

6) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) andmed mille alusel saab veenduda kulu asjakohasuses ja säästlikkuses läbiviidava tegevuse suhtes;”;

7) paragrahvi 13 lõike 2 punktid 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

„12) taotleja kinnitus, et juurdepääsuvõrgu rajamine ei tekita Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13–43), artiklis 17 nimetatud olulist kahju;
13) taotleja kinnitus, et ta vastab §-s 11 sätestatud tingimustele;”;

8) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlusvooru algus- ja lõppkuupäevast ning rahastamise eelarvest teavitab vahendusasutus oma kodulehel vähemalt viis tööpäeva enne taotluste vastuvõtu algust.”;

9) paragrahvi 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotluse nõuetele vastavuse hindamisel konsulteerib vahendusasutus vajadusel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.”;

11) paragrahvi 18 lõike 3 punktist 3 jäetakse välja sõnad „ning kindlasummaliste maksete suurused”;

12) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kui toetust saanud projekti projekteerimis- või ehitustegevus pole alustatud § 21 lõikes 2 sätestatud tähtajaks;”;

14) paragrahvi 20 lõikes 3 asendatakse sõnad „kindlasummalist makset” sõnadega „toetuse suurust ühe aadressiobjekti kohta”;

15) paragrahvi 21 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projekti elluviimiseks vajalik projekteerimis- või ehitustegevus peab olema alustatud kuue kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.”;

16) paragrahvi 24 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust makstakse üldmääruse § 9 lõike 3 punkti 1 kohaselt tekkinud ja tasutud kulude alusel.”;

17) paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kuludokumendid, mis näitavad maksetaotluses nimetatud tööde ja nende eest tasutud kulude vastavust § 5 lõikes 1 sätestatud toetatavatele tegevustele.”;

18) paragrahvi 24 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 24 lõiget 8 täiendatakse pärast sõnu „pärast projekti” sõnadega „kulude ja”;

20) paragrahvi 29 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja peab riigihanke alusdokumentides seadma tingimuseks, et pakkuja esitab hankelepingu täitmisel oma omanike ja tegelike kasusaajate nimed ja registrikoodid, iga oma alltöövõtja nime ja registrikoodi, ning alltöövõtulepingu nimetuse, kuupäeva, numbri ja summa.”.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Timo Tatar
Energeetika ja maavarade asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json