Teksti suurus:

Maaeluministri 23. novembri 2021. a määruse nr 67 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 16.07.2022, 2

Maaeluministri 23. novembri 2021. a määruse nr 67 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 14.07.2022 nr 41

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 23. novembri 2021. a määrust nr 67 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) veterinaarteenuse osutamise käigus ravimite vastutustundlik väljakirjutamine, väljastamine ja kasutamine.”;

2) paragrahvi 4 lõike 3 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „ja arhiveeritakse veterinaarseaduse § 21 lõike 8 kohaselt”;

3) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Andmed väljakirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta

(1) Registrisse kantakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/578, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 seoses mikroobivastaste ravimite müügimahu ja loomadel kasutamise kohta (ELT L 123, 09.04.2021, lk 7–20), lisa punktides 3 ja 4 loetletud veterinaarretsepti alusel väljakirjutatud ravimi ja ravimsööda veterinaarretsepti alusel väljakirjutatud ravimsöödas sisalduva ravimi (edaspidi koos väljakirjutatud ravim) ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimi kohta järgmised andmed:
1) ravimi nimetus, toimeaine ja pakendikood;
2) ravimi kogus pakendite arvuna, kasutades vajaduse korral komakohti;
3) ravitud loomade arv;
4) ravitud põllumajanduslooma puhul loomapidaja selle tegevuskoha põllumajandusloomade registris registreerimise number, kus ravitud looma peetakse.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmed kantakse registrisse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/578 artiklis 15 nimetatud loomaliikide, -kategooriate ja vanuserühmade kaupa.

(3) Lisaks komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/578 artiklis 15 nimetatud loomaliikide, -kategooriate ja vanuserühmade kaupa registrisse kantavatele andmetele kantakse registrisse lõikes 1 nimetatud andmed järgmiste loomaliikide kaupa:
1) muud kui komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/578 artiklis 15 nimetatud kodulinnud;
2) hirvlased;
3) kaamellased;
4) muud kui komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/578 artiklis 15 nimetatud vesiviljelusloomad.”;

4) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§-s 9” tekstiosaga „§-des 9 ja 91”;

5) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) arvestus väljakirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta, mida veterinaararst peab maaeluministri 23. novembri 2021. a määruse nr 68 „Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord” kohaselt;”;

6) paragrahvi 15 pealkirjas ja lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „Registriandmed” sõnadega „Veterinaararsti kohta kogutud registriandmed” vastavas käändes;

7) paragrahvi 15 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „lõikes 7” tekstiosaga „lõikes 8”;

8) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Registriandmete säilitamine

Andmeid väljakirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta säilitatakse viis aastat andmete esitamisest arvates. Pärast seda andmed kustutatakse.”;

9) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõnad „asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis” sõnadega „viidatud kliendikeskkonna kaudu”;

10) paragrahvi 16 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „kohta” tekstiosaga „ning §-s 91 nimetatud andmed väljakirjutatud ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus väljastatud ja kasutatud ravimite kohta”;

11) paragrahvi 16 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „Eesti” sõnaga „avaandmete”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json