Teksti suurus:

Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 16.08.2011, 2

Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Vastu võetud 17.03.2010 nr 20
RTL 2010, 14, 269
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.08.2011RT I, 16.08.2011, 119.08.2011

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 47 lõike 8 alusel ja kooskõlas § 47 lõikega 7.

§ 1.   Määruse rakendusala

  Määrusega kehtestatakse tolliformaalsused, mida teostatakse reisija kauba hoiustamisel ning reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend.

§ 2.   Kauba hoiule andmine

  (1) Kooskõlas «Tolliseaduse» §-ga 31 võib toll võtta reisija kirjaliku taotluse alusel kauba hoiule.

  (2) Kauba hoiustamise taotluse näidisvorm ning selle täitmise juhend avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

§ 3.   Reisija deklaratsiooni vorm

  (1) Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki siirduv reisija esitab deklareerimisele kuuluva kauba kohta reisija deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» §-des 37 ja 47 sätestatule.

  (2) Reisija esitab omal valikul reisija deklaratsiooni kas suuliselt või kirjalikult.

§ 4.   Suuline deklareerimine

  (1) Tolliametnik sisestab reisija poolt suuliselt deklareeritud andmed elektroonilisse andmetöötlussüsteemi ning täidab deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusele.

  (2) Tolliametnik teeb elektroonilises andmetöötlussüsteemis täidetud reisija deklaratsioonist väljatrüki ning annab selle reisijale.

  (3) Kui esinevad Komisjoni määruse nr 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele nr 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1-766) artiklis 227 sätestatud asjaolud, võib toll nõuda kirjaliku reisija deklaratsiooni esitamist.

§ 5.   Kirjalik deklareerimine

  (1) Kirjalik reisija deklaratsioon esitatakse tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis või määruse lisas toodud vormil.
[RT I, 16.08.2011, 1 - jõust. 19.08.2011]

  (2) Reisija deklaratsiooni täitmisel elektroonilises andmetöötlussüsteemis lähtub reisija «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusest.

§ 6.   Reisija deklaratsiooni vormi täitmine

  (1) Määruse lisas toodud reisija deklaratsiooni vormi A osa täidab reisija ning B osa toll. Kui reisija deklaratsiooni vorm esitatakse digitaalselt allkirjastatuna, siis B osa toll ei täida.
[RT I, 16.08.2011, 1 - jõust. 19.08.2011]

  (2) Reisija deklaratsioon täidetakse eesti keeles. Reisija võib soovi korral deklaratsiooni täita inglise või vene keeles.

  (3) Tolliametnik sisestab reisija esitatud andmed elektroonilisse andmetöötlussüsteemi ning täidab deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel kehtestatud rahandusministri määrusele.

  (4) Tolliametnik teeb elektroonilises andmetöötlussüsteemis täidetud reisija deklaratsioonist väljatrüki ning annab selle reisijale.

§ 7.   Rakendussäte

  Käesolevast tekstist välja jäetud.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. mail.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json