Teksti suurus:

Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.08.2016, 1

Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muutmine

Vastu võetud 11.08.2016 nr 50

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 72 lõike 5 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 26. augusti 2015. a määrust nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud tegevustesse võib klaster partnerina kaasata lepingu alusel lisaks lõikes 2 nimetatud partnerile muu juriidilise isiku, kes osaleb tegevuskava elluviimisel.”;

2) paragrahvi 3 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Klastri ja partneri vaheline leping peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:”;

3) paragrahvi 4 lõige 2 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) kõigi innovatsioonitegevuste kirjeldust, mis sisaldab lahendusteed, metoodikat ja klastri liikmete või partnerite tööülesannete jaotust innovatsioonitegevuste rakendamisel;”;

4) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Klaster võib taotleda tegevuskava lõpetamist või pikendamist enne tegevuskava perioodi lõppemist, saates sellekohase teavituse elektrooniliselt Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA), kui ilmnevad klastrist sõltumatud asjaolud, mis muudavad tegevuse elluviimise ajagraafikut.”;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Tegevuskava võib pikendada kuni üks aasta tegevuskava perioodi lõppemisest arvates, kuid tegevuskava peab olema ellu viidud enne 1. juulit 2023.”;

6) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 8 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse suurus ühe klastri kohta ühes tegevuskava heakskiitmise voorus on kuni 800 000 eurot, sealjuures kuni 600 000 eurot innovatsioonitegevuste kohta ja kuni 200 000 eurot üldtegevuste kohta.

(2) Ühe innovatsioonitegevuse elluviimiseks antakse toetust kuni 30 protsenti kogu innovatsioonitegevuse eelarvest.”;

8) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui tegevuskava on koostatud § 4 lõikes 1 sätestatud perioodist lühemaks perioodiks, siis antakse toetust summas, mida on nii üldtegevuse kui ka innovatsioonitegevuse osas vähendatud proportsionaalselt, arvestades lühemat perioodi.”;

10) paragrahvi 8 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Klastri üldtegevuskulud ja innovatsioonitegevuse kulud hüvitatakse kuludokumentide alusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punkti a kohaselt. Kaudsed kulud hüvitatakse ühtse määra alusel arvestatuna kuni 15 protsenti abikõlblikest otsestest personalikuludest sama lõike punkti d kohaselt.”;

11) paragrahvi 9 lõike 2 punktis 5 asendatakse läbivalt sõna „või” sõnaga „ja”;

12) paragrahvi 12 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA hindab nõuetele vastavaid tegevuskavasid lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel ja moodustab hindamise tulemusel saadud hindepunktide kaalutud keskmise alusel tegevuskavade paremusjärjestuse.

(2) Tegevuskava hindamise läbiviimiseks, tegevuskavade paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku tegemiseks, tegevuskava vahe- ja lõpparuande ning innovatsioonitegevuse lõpparuandele hinnangu andmiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, mis koosneb vähemalt viiest liikmest, sealhulgas Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajatest.

(3) Tegevuskava hindepunktide kaalutud keskmise leidmiseks korrutatakse iga hindamiskriteeriumi koondhinne vastava hindamiskriteeriumi osakaaluga ja saadud tulemused liidetakse. Hindamiskriteeriumi koondhinde leidmiseks liidetakse hindamiskomisjoni liikmete poolt iga hindamiskriteeriumi kohta antud hindepunktid ja saadud tulemus jagatakse hindamisel osalenud liikmete arvuga.”;

13) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 72 lõike 6 alusel on kehtestatud prioriteetsed tegevusvaldkonnad, moodustatakse tegevuskavade paremusjärjestused tegevusvaldkondade kaupa. Tegevuskavad, mille tegevusvaldkond jääb väljapoole prioriteetseid tegevusvaldkondi, loetakse ühte tegevusvaldkonda kuuluvaks ja neid hinnatakse rahaliste vahendite olemasolul.”;

14) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 72 lõike 6 alusel ei ole kehtestatud prioriteetseid tegevusvaldkondi, loetakse kõik tegevuskavad ühte tegevusvaldkonda kuuluvaks ja moodustatakse üks tegevuskavade paremusjärjestus.

(52) Tegevuskavade paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks tegevuskava, mille hindepunktide kaalutud keskmine on kõrgem.”;

15) paragrahvis 13 asendatakse läbivalt sõna „heakskiitmata” sõnadega „heaks kiitmata”;

16) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Klaster viib tegevuskava ellu, levitab innovatsioonitegevuste tulemusi ning esitab PRIA-le tegevuskava ja innovatsioonitegevuse vahe- ja lõpparuanded, tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ja innovatsioonitegevuste puhul üksikasjaliku eelarve.”;

17) paragrahvi 14 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „tegevuskava” sõnadega „ja innovatsioonitegevuse”;

18) määrust täiendatakse paragrahvidega 141 ja 142 järgmises sõnastuses:

§ 141. Kulude mõistlikkuse tõendamine

(1) Pärast tegevuskava heakskiitmist ning enne innovatsioonitegevusega alustamist esitab klaster PRIA-le iga innovatsioonitegevuse kohta üksikasjaliku eelarve, kus kulud on selged, põhjendatud ja üksikasjalikult kirjeldatud. Kui klaster on innovatsioonitegevusega alustanud enne tegevuskava heakskiitmist, esitab ta üksikasjaliku eelarve koos maksetaotlusega.

(2) PRIA koostab eelarve vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

(3) Klaster esitab PRIA-le eelarve koos kulude mõistlikkust tõendavate asjakohaste dokumentidega, milleks võib olla ka hinnapakkumus.

(4) Kui klastri innovatsioonitegevuse raames tehtava töö või soetatava teenuse või vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot ja kui klaster tõendab innovatsioonitegevuse kulude mõistlikkust lõikes 3 nimetatud hinnapakkumusega, esitab ta vähemalt kolm hinnapakkumust. Kui soetatava teenuse või vara käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, esitab klaster vähemalt ühe hinnapakkumuse.

(5) Kui üldtegevuse raames tellitava töö või soetatava teenuse või vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, esitab klaster kolm hinnapakkumust koos maksetaotlusega. Kui tellitava töö või soetatava teenuse või vara käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, esitab klaster koos maksetaotlusega vähemalt ühe hinnapakkumuse.

(6) Hinnapakkumus peab sisaldama klastri nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse kehtivusaega ning töö või soetatava teenuse või vara käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

(7) Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ja juhul, kui klaster ei ole valinud esitamiseks odavaimat hinnapakkumust, peab selle kohta esitama põhjenduse.

(8) Nõutud arvul hinnapakkumusi ei ole vaja esitada, kui nende saamine ei ole objektiivselt võimalik. Sellisel juhul esitab klaster asjakohased põhjendused.

(9) Klaster, klastri liige, juhtorgani liige ega partner, tema liige, aktsionär, osanik või juhtorgani liige ei tohi olla hinnapakkujaga seotud isik tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

(10) Hinnapakkumused peavad olema saadud isikute käest, kes ei ole omavahel seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

§ 142. Kulude mõistlikkust tõendavate dokumentide kontrollimine

(1) PRIA kontrollib §-s 141 nimetatud dokumentide nõuetele vastavust ja nendes esitatud andmete õigsust ning toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

(2) PRIA kontrollib klastri kulude mõistlikkust olenevalt kulu liigist ning vastavalt klastri esitatud dokumentidele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 68–124), artikli 48 lõike 2 punkti e kohaselt.

(3) PRIA teavitab toetuse saajat §-s 141 nimetatud üksikasjalikus eelarves esinevatest puudustest ja mitteabikõlblikest kuludest 30 tööpäeva jooksul eelarve ja kulude mõistlikkust tõendavate dokumentide saamisest arvates.”;

19) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) innovatsioonitegevuse vahe- ja lõpparuanne;”;

20) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) selle isiku osutatud teenuse eest väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri või töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt klaster tellis teenuse või töö või ostis kaupa;”;

21) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 12 asendatakse sõna „bussi” sõnaga „mootorsõiduki”;

22) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktidega 13–15 järgmises sõnastuses:

„13) ruumi või tehnika üüri- või rendilepingu ärakiri;
14) amortisatsiooni arvutamise käik, kui toetust taotletakse vahendi või seadme amortisatsioonikulude katmiseks;
15) vajaduse korral muu innovatsiooni- või üldtegevuse elluviimiseks tehtud kulusid tõendav dokument.”;

23) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Üldtegevuskulude viimase 10-protsendise osa hüvitamiseks makstakse toetus välja pärast seda, kui tegevuskava innovatsioonitegevuste elluviimiseks antava toetuse kõik maksmise otsused on tehtud.”;

24) määrust täiendatakse §-ga 18 järgmises sõnastuses:

§ 18. Rakendussäte

Enne 1. augustit 2016 alustatud innovatsioonitegevuste kohta esitatakse PRIA-le üksikasjalik eelarve hiljemalt 30. oktoobriks 2016.”.

§ 2.  Paragrahvi 1 punkte 8 ja 10 rakendatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 26. augustist.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json