Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruse nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 16.08.2016, 4

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruse nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 11.08.2016 nr 89

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 261 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruses nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sõnnikuaunas ladustatava tahesõnniku kuivainesisaldus peab olema vähemalt 20 protsenti ning sügavallapanusõnnikul vähemalt 25 protsenti.”;

2) määrust täiendatakse peatükiga 11 järgmises sõnastuses:

11. peatükk
LÄMMASTIKKU SISALDAVA VÄETISE KASUTAMINE

§ 81. Lämmastikku sisaldava väetise kasutamise üldnõuded

(1) Lämmastikku sisaldava väetisega antava lämmastiku kogus ei tohi ületada kogust, mis on vajalik kasvatatava kultuuri planeeritava saagi saamiseks.

(2) Lämmastikku sisaldava väetisega väetamise planeerimisel ja väetamisel tuleb arvestada:
1) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi saamiseks vajaliku lämmastiku tarvet käesoleva määruse lisa 1 järgi;
2) eelkultuuri mõju käesoleva määruse lisa 2 järgi;
3) sõnniku järelmõju käesoleva määruse lisa 3 järgi.”;

3) määrust täiendatakse lisadega 1–3 käesoleva määruse lisade 1–3 sõnastuses.

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Kasutada lubatud omastatava lämmastiku kogused haritava maa hektari kohta, arvestades kultuuri lämmastikutarvet ja planeeritavat saaki

Lisa 2 Väetamise planeerimisel eelkultuuri järelmõju arvestamine

Lisa 3 Väetamise planeerimisel eelnevalt laotatud sõnniku koguste esimese järelmõjuaasta arvestamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json