Teksti suurus:

Käsuõiguse ajutise üleandmise ja vastuvõtmise kord, käsuõiguse üleandmisel kajastatavate andmete loetelu ning käsuõiguse üleandmise ulatus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.08.2016, 7

Käsuõiguse ajutise üleandmise ja vastuvõtmise kord, käsuõiguse üleandmisel kajastatavate andmete loetelu ning käsuõiguse üleandmise ulatus

Vastu võetud 10.08.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 28 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse käsuõiguse ajutise üleandmise ja vastuvõtmise kord, käsuõiguse üleandmise ulatus ja käsuõiguse üleandmisel kajastatavate andmete loetelu käsuõiguse üleandmisel Kaitseväes ja Kaitseväe üksuse osalemisel rahvusvahelises sõjalises koostöös.

§ 2.   Käsuõiguse üleandmine

  (1) Rahvusvahelises sõjalises koostöös osalemisel võib Kaitseväe juhataja osa oma käsuõigusest üle anda teise riigi või rahvusvahelise organisatsiooni käsuõigusega ülemale. Üleantud käsuõiguse edasiandmine toimub Kaitseväe korralduse seaduse § 28 lõikes 7 sätestatud korras.

  (2) Ülem võib talle alluva väeüksuse või allüksuse ülema käsuõiguse üksuse või kaitseväelase üle teisele talle alluvale kaitseväelasele käsuga üle anda.

  (3) Kaitseväe juhataja võib talle alluvat ülemat volitada talle alluva üksuse või kaitseväelase käsuõiguse üleandmiseks.

  (4) Täielikku käsuõigust Kaitseväes omab vaid Kaitseväe juhataja.

  (5) Käsuõiguse üleandmisel ei anta üle distsiplinaarvõimu.

§ 3.   Käsuõiguse vastuvõtmine

  Rahvusvahelises sõjalises koostöös osalemisel võib Kaitseväe juhataja vastu võtta teise riigi või rahvusvahelise organisatsiooni käsuõigusega ülemalt osa tema käsuõigusest. Vastuvõetud käsuõiguse edasiandmine toimub Kaitseväe korralduse seaduse § 28 lõikes 8 sätestatud korras.

§ 4.   Käsuõiguse üleandmisel ja vastuvõtmisel kajastatavad andmed

  (1) Käsuõiguse üleandmise ja vastuvõtmise käsk peab sisaldama ülesannet, mille täitmiseks käsuõigus üle antakse.

  (2) Käsuõiguse üleandmise ja vastuvõtmise käsk sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ülema ametinimetus või üksuse nimetus, kellele käsuõigus üle antakse ja kellelt käsuõigus vastu võetakse;
  2) kaitseväelase nimi, väeüksuse või allüksuse nimetus ja isikkoosseis, kelle üle käsuõigus antakse;
  3) üleantava käsuõiguse ulatus;
  4) käsuõiguse üleandmise aeg ja kestus;
  5) piirangud käsuõiguse kasutusel, kui need on kehtestatud;
  6) käsuõiguse üleandnud ülema nimi, auaste ja ametinimetus;
  7) viide käsuõiguse üleandmise volitusele, kui üleandmine toimub volituse alusel;
  8) muud andmed, mis on rahvusvahelises sõjalises koostöös osalemisel nõutavavad teise riigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt.

  (3) Üleantava käsuõiguse ulatuse määramisel võib kasutada Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni terminite ja definitsioonide kogumikus AAP-6 toodud käsuõiguse liikide termineid.

§ 5.   Käsuõiguse üleandmisest teavitamine

  Käsuõiguse üleandmise käsk tehakse mõistliku aja jooksul enne käsuõiguse üleandmise jõustumist teatavaks üksusele või kaitseväelasele, keda käsuõiguse üleandmine puudutab.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 17. novembri 2008. a määrus nr 18 „Käsuõiguse üleandmise ja vastuvõtmise kord kaitseväes ja rahvusvahelises sõjalises koostöös” tunnistatakse kehtetuks.

Hannes Hanso
Minister

Meelis Oidsalu
Kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json