Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 16.08.2022, 2

Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 10.08.2022 nr 58

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14, riigieelarve seaduse § 531 lõike 1, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 1. juuni 2020. a määruses nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „kehtestatakse” sõnadega „perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14,”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Toetuse andmisel Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme tegevuse „Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine” eesmärkide elluviimiseks lähtutakse lisaks käesolevale määrusele Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määrusest nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” ja Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määrusest nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks”.”;

3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Toetuse eesmärk, saavutatav tulemus ja väljundinäitaja

(1) Toetuse andmise eesmärgid on:
1) väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine;
2) väikeelamute energiakulude vähendamine;
3) taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

(2) Paragrahvi 1 lõike 4 kohase investeeringu saavutatavad tulemused on:
1) paranenud energiatõhususega eluruumide arv;
2) primaarenergia aastase tarbimise sääst.

(3) Paragrahvi 1 lõike 5 kohase meetme tegevuse väljundinäitaja on rekonstrueeritud hoonete pindala.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) mittetoetatav kulu – paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul mitteabikõlblik kulu perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) tähenduses;
12) projekti elluviimisperiood – paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul struktuuritoetuse seaduse § 2 punktis 6 nimetatud abikõlblikkuse periood;”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) taotluste menetleja, maksete tegija ja järelevalve teostaja – paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul struktuuritoetuse seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud rakendusüksus;”;

6) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

„52) toetuse tagasinõudmine – paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul finantskorrektsioon struktuuritoetuse seaduse tähenduses;
53) toetatav kulu – paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul struktuuritoetuse seaduse § 2 punktis 5 nimetatud abikõlblik kulu;”;

7) paragrahvi 3 punktist 6 jäetakse välja sõnad „enne 2000. aastat kasutusse võetud”;

8) paragrahvi 4 pealkirja täiendatakse pärast sõna „menetleja” sõnadega „, maksete tegija, järelevalve teostaja ja rakendusasutus”;

9) paragrahvi 4 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul on rakendusasutus struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus).”;

10) paragrahvi 41 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul esitatakse enne EISi toimingu või otsuse peale halduskohtusse kaebuse esitamist vaie EISi kaudu rakendusasutusele vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 51.”;

11) paragrahvi 5 lõike 11 teist lauset täiendatakse pärast sõna „kui” sõnadega „väikeelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem või kui väikeelamu”;

12) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetatakse tegevusi, mis ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43) artikli 17 tähenduses.”;

13) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 8 asendatakse tähis „A+” tähisega „A”;

14) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 9 asendatakse sõnad „soojustamisel ja” sõnadega „soojustamisel või”;

15) paragrahvi 7 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „seaduse” sõnadega „ja struktuuritoetuse seaduse”;

16) paragrahvi 7 lõike 9 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) väikeelamu laiendamisega seotud kulu.”;

17) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõikes 1 sätestatud piirangut enne EISile taotluse esitamist võetud kohustustele ei kohaldata juhul, kui projekteerimine ja § 5 lõike 1 punktis 7 nimetatud tegevused teostatakse sama tehingu raames ning hinnapakkumuse võtmisel on lähtutud §-s 14 sätestatust.”;

18) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul lõpeb projekti elluviimisperiood hiljemalt 2023. aasta 31. detsembril.”;

19) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „abikõlblikest” sõnaga „toetatavatest”;

20) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) taotleja kinnitus, et ta ei soovi jaotusvõrguga liituda;”;

21) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) väikeelamu rekonstrueerimisele suunatud krediidi- või finantseerimisasutuse laenuotsus või taotleja konto väljavõte;”;

22) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõnad „paigaldatakse piirkonnas, kus on jaotusvõrk” sõnadega „ühendatakse jaotusvõrku, välja arvatud juhul kui liitumispakkumise saamine ei ole taotlejast sõltumatutel asjaoludel võimalik”;

23) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) punktis 7 sätestatud erisust tõendav liitumispakkumise tegemisest loobumise teade.”;

24) paragrahvi 14 lõike 3 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „olema ettevõtja poolt allkirjastatud ning”;

25) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) väikeelamu aadress;”;

26) paragrahvi 14 lõike 3 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „kuupäeva” sõnadega „ja kehtivuse aega”;

27) paragrahvi 14 lõike 5 teises lauses asendatakse sõna „taotluses” sõnadega „taotluse vormil”;

28) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lõikes 4 sätestatud puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaega võib põhjendatud juhul pikendada üks kord kuni 20 tööpäeva võrra.”;

29) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Projektide valikukriteeriumid ja -metoodika toetuse andmisel § 1 lõikes 5 sätestatud juhul

Projekti rahastamise otsustamise aluseks on asjaolu, kas taotlus ja selles kirjeldatud projekt vastab määruses sätestatud nõuetele ja panustab §-s 2 nimetatud toetuse andmise eesmärkide ja väljundinäitaja saavutamisse.”;

30) paragrahvi 16 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) toetussumma;”;

31) paragrahvi 16 lõike 4 punkt 41 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) soovitakse muuta toetussummat, kui edukaks tunnistatud hinnapakkumise kehtivus on lõppenud ja toetuse taotleja on edukaks tunnistanud muu esitatud hinnapakkumise.”;

33) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 18 lõike 4 punktist 4 jäetakse välja sõnad „vajadusel esitatud kasutusteatis või antud kasutusluba ning”;

35) paragrahvi 18 lõikest 7 jäetakse välja tekstiosa „, kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest arvates. Kui kasutusteatise esitamine ei kajastu ehitisregistris, lisatakse maksetaotlusele kasutusteatise esitamist tõendavad dokumendid”;

36) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Toetuse maksmise tingimused

(1) Toetuse makse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.

(2) Toetuse saajal on õigus esitada maksetaotlus, kui toetuse saaja on vastu võtnud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu toetatavatest tegevustest.

(3) Toetuse makse tegemiseks:
1) peavad maksetaotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud;
2) peab olema vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga.

(4) Maksetaotlusele peab olema lisatud kulude tekkimist tõendavate dokumentide koopiad, milleks on:
1) ehitusprojekt ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral;
2) esitatud arve;
3) töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja tehingu olemusest tulenev asjakohane dokument, mis tõendab poolte kokkulepet asja omandamiseks, töö tegemiseks või teenuse osutamiseks.

(5) Toetuse saaja esitab EISile toetuse maksetaotluse hiljemalt 30. novembril 2022. a. Põhjendatud juhul võib EIS maksetaotluse esitamise tähtaega pikendada üks kord kuni 15 kalendripäeva võrra.

(6) Pärast maksetaotluse saamist kontrollib EIS kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja maksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab makse.

(7) EIS teeb makse otsuse 20 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamisest arvates ja teeb toetuse saaja kontole makse kümne tööpäeva jooksul makse otsusest arvates.

(8) EIS võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse ja vajadusel tunnistada taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks juhul, kui:
1) esitatud maksetaotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
2) esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
3) teostatud tegevused ei vasta taotluse rahuldamise otsuses kirjeldatud tegevustele või nende toimumine või tulemuste nõuetele vastavus ei ole tõendatud;
4) maksetaotlust ei esitata tähtaegselt.”;

37) paragrahv 181 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 19 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvi 181 alusel tehtud toetuse makse korral esitab toetuse saaja EISile toetatavate tegevuste elluviimise kohta aruande vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses märgitule EISi kinnitatud vormil 30 tööpäeva jooksul § 21 lõike 2 punktis 1 sätestatud toetuse saaja kohustuste täitmisest.

(4) Aruandele lisatakse:
1) töö üleandmise-vastuvõtmise akt;
2) fotod rekonstrueeritud väikeelamust.”;

39) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast arvu „40” tekstiosaga „ ja § 1 lõikes 5 sätestatud juhul vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-s 23”;

40) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) paragrahvi 1 lõikes 5 sätestatud juhul täita struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel kehtestatud teavitamisega seotud kohustusi.”;

41) määrust täiendatakse 7. peatükiga järgmises sõnastuses:

7. peatükk
Määruse rakendamine

§ 23. Rakendussätted

(1) Taotlustele, mis esitatakse pärast käesoleva määruse 2022. aasta augustis vastuvõetud redaktsiooni jõustumist 2022. aastal, ei kohaldata § 13 lõike 3 punkti 2, § 16 lõike 4 punkti 4 ja § 18, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti.

(2) Käesoleva määruse 2022. a augustis vastu võetud redaktsiooni ei kohaldata taotlustele, mis esitati enne selle redaktsiooni jõustumist, kui lõikest 3 ei tulene teisiti.

(3) Määruse § 1 lõiget 5 kohaldatakse taotlustele, mis rahuldatakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest.”.

§ 2.  Paragrahvi 1 punktid 31, 33 ja 37 jõustuvad 1. jaanuaril 2023. a.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json