Teksti suurus:

Rahandusministri 21. märtsi 2003. a määruse nr 52 "Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 16.09.2011, 1

Rahandusministri 21. märtsi 2003. a määruse nr 52 "Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 14.09.2011 nr 45

Määrus kehtestatakse "Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse" § 6 lõike 7 alusel.

Rahandusministri  21. märtsi 2003. a määruses nr 52 “Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord” (RTL 2003, 43, 625) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja kogu määruse tekstis asendatakse sõna „omanik” sõnaga „omaja” vastavas käändes;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” § 6 lõike 7 alusel.”;

3) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Esindajakonto omaja klient, kes soovib teostada aktsionäride üldkoosolekul aktsiast tulenevaid õigusi esindajakonto omaja nimel, esitab esindajakonto omajale käsundi täitmiseks või muu sarnase õigussuhte alusel  ja kokkulepitud  tähtajaks sellekohase nõude, näidates nõudes ära kliendi enda või selle isiku nime, kes klienti aktsionäride üldkoosolekul esindab (edaspidi volitatud isik).”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkte 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5) iga §-s 2 nimetatud nõude esitanud kliendi või tema poolt volitatud isiku nimi või ärinimi, aadress, isiku- või registrikood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;

6) iga kliendi või volitatud isiku kohta esindajakonto omaja valitsetavatele aktsiatele omistatud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber ja aktsiate arv.”.

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json